Kvietimas dalyvauti Vilniaus miesto Šiaurinės tikslinės teritorijos vietos plėtros 2016 – 2022 metų strategijos įgyvendinime

Pateikiame asociacijos „Vilniaus miesto Šiaurinės tikslinės teritorijos vietos veiklos grupė“ parengtą „Vilniaus miesto Šiaurinės tikslinės teritorijos vietos plėtros 2016 – 2022 metų strategiją“ (toliau – Strategija). Jos tikslas – panaudojant vietos bendruomenių, verslo ir valdžios ryšius, pagerinti teritorijoje gyvenančių asmenų įsidarbinimo galimybes, ypač tų, kurie socialiai atskirti. Į vietos bendruomenių gyvenimą grąžinti socialiai atskirtus ir pažeidžiamus asmenis bei stiprinti bendruomeninius ryšius. Strategijai įgyvendinti viešieji ir privatūs juridiniai asmenys galės teikti paraiškas ir vykdyti asociacijos finansuojamus projektus.

Kviečiame nevyriausybines organizacijas, vietos bendruomenes, jaunimo organizacijas, verslo įmones ir asociacijas bei kitus suinteresuotus juridinius asmenis aktyviai dalyvauti įgyvendinant Strategiją ir teikti paraiškas projektams finansuoti. Numatoma projektų finansavimo pradžia – 2016 m. IV ketvirtis – 2017 m. I ketvirtis. Pridedame „Vietos bendruomenių ir kitų nevyriausybinių organizacijų, verslo įmonių ir asocijuotų verslo struktūrų, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos poreikio vykdyti Strategijos veiklas klausimyną“, kuriame pateikiame, kokios veiklos bus finansuojamos ir kokios išlaidos bus kompensuojamos. Siūlome pildyti šį klausimyną ir tokiu būdu identifikuoti savo poreikius bei galimybes prisidėti prie Strategijos veiklų įgyvendinimo.

Smulkesnę informaciją suteiks Vilniaus Šiaurinės VVG projektų vadovas Remigijus Samuilevičius, el. paštas: r.samuilevicius@gmail.com; mob. +370 620 45538.


Dokumentai atsisiųsti

 Vilniaus miesto Šiaurinės tikslinės teritorijos vietos plėtros 2016-2022 metų strategija

Poreikio vykdyti Strategijos veiklas klausimynas

Vilniaus miesto Šiaurinės tikslinės teritorijos
vietos veiklos grupės pirmininkas
Martynas Stanislovas Demšė

Strategijos parengimas
buvo finansuojamas iš
Europos socialinio fondo
(SFMIS Nr. 08.6.1-ESFA-T-909-01-0039)