Kvietimas dalyvauti Vilniaus miesto Šiaurinės tikslinės teritorijos vietos plėtros strategijos rengime ir įgyvendinime

Asociacija „Vilniaus miesto Šiaurinės tikslinės teritorijos vietos veiklos grupė“ rengia 2016 – 2022 metų Vilniaus miesto Šiaurinės tikslinės teritorijos vietos plėtros strategiją (toliau – Strategija). Jos tikslas – panaudojant vietos bendruomenių, verslo ir valdžios ryšius, pagerinti teritorijoje gyvenančių asmenų įsidarbinimo galimybes, ypač tų, kurie socialiai atskirti. Į vietos bendruomenių gyvenimą grąžinti socialiai atskirtus ir pažeidžiamus asmenis bei stiprinti bendruomeninius ryšius. Strategijai įgyvendinti viešieji ir privatūs juridiniai asmenys galės teikti paraiškas ir vykdyti asociacijos finansuojamus projektus. Plačiau apie planuojamas Vilniaus Šiaurinės VVG veiklas, tikslus ir uždavinius rasite Kreipimosi priede.

Kviečiame nevyriausybines organizacijas, vietos bendruomenes, jaunimo organizacijas, verslo įmones ir asociacijas bei kitus suinteresuotus juridinius asmenis aktyviai dalyvauti kuriant Strategiją ir teikti paraiškas projektams finansuoti. Numatoma projektų finansavimo pradžia – 2016 m. III ketvirtis.

Vilniaus miesto šiaurinės tikslinės teritorijos vietos plėtros grupės pagrindiniai tikslai ir uždaviniai

Vilniaus Šiaurinės VVG veiklos pagrindinis tikslas – įgyvendinti ES veiksmų programos (patvirtinta Europos komisijos 2014-09-08 sprendimu Nr. C92014 4234 – toliau ES veiksmų programa) 8.6.1 konkretų uždavinį: pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius. Dėl to bus parengta vietos plėtros strategija (toliau – Strategija), kuri bus įgyvendinama per bendruomenių nevyriausybinių organizacijų, verslo ir verslo struktūrų vykdomus projektus tikslinėje teritorijoje. Tai – Žirmūnų ir Šnipiškių, su jomis besiribojančios Verkių, Šeškinės, Žvėryno ir Antakalnio seniūnijos. VVG įsiteigta ir vykdo savo veiklą vadovaudamasi Vidaus reikalų ministerijos dokumentuose apibrėžtomis nuostatomis ir taisyklėmis, kurių pagrindinis dokumentas yra 2015-01-22 įsakymas Nr. 1V-36 „Dėl vietos plėtros strategijų rengimo taisyklių patvirtinimo“. Remdamasi įsakymu, Vilniaus Šiaurinę VVG įsteigė Vilniaus bendruomenių asociacija, jos nariai – Žirmūnų ir Šnipiškių bendruomenių asociacijos, nevyriausybinės organizacijos, verslo įmonės ir asociacijos, taip pat Vilniaus miesto savivaldybė. ES veiksmų programos 8.6.1 konkrečiam uždaviniui įgyvendinti Vilniaus Šiaurinė VVG savo įstatuose numatė atitinkamus tikslus ir uždavinius. Svarbiausi jų: skatinti vietos partnerystes ir iniciatyvas vietos problemoms spręsti gamtos apsaugos, sveikatos gerinimo, švietimo, kultūros, socialinės paramos ir kitose srityse; teikti metodinę ir Europos Sąjungos finansinę paramą vietos iniciatyvoms ir projektams įgyvendinti; telkti suinteresuotų vietos valdžios, verslo, nevyriausybinių ir kitų įstaigų bei organizacijų pastangas ieškant tinkamiausių sprendimų nurodytose teritorijose Vilniaus miesto, Lietuvos ekonominei ir socialinei gerovei kelti; aktyviai dalyvauti rengiant ir įgyvendinant Vilniaus miesto savivaldybės plėtros planus bei 2014–2020 metų veiksmų programą. Numatyta skatinti bendradarbiavimą su kitomis visuomeninėmis nacionalinėmis ir tarptautinėmis organizacijomis bei kitomis įstaigomis ir organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje, bei būti jų nariais.

Strategijoje ir ją įgyvendinančiuose projektuose Šiaurinės VVG tikslai ir uždaviniai bus įgyvendinami tokiomis pagrindinėmis kryptimis: kelti ir įgyvendinti vietos bendruomenių socialines ir kultūrines iniciatyvas socialinei integracijai didinti; skatinti jaunimo bei socialinio verslumo iniciatyvas, inicijuoti stažuočių, pameistrystės bei verslo akseleravimo projektus; kurti vietines informavimo sistemas apie neformalaus ugdymo programas, paslaugų teikimą, kurios skatina jaunimo užimtumą, įdarbinimą ir verslumą; kurti socialinio verslumo bendradarbiavimo tinklus ir klasterius, projektų idėjų pateikimo ir įgyvendinimo platformas; praplėsti esamas ar sukurti naujas inovatyvias socialines ir švietimo paslaugas socialinės atskirties grupėms, kurios padėtų sumažinti jų socialinę atskirtį; plėtoti kūryba paremtas partnerystes ir iniciatyvas, skatinančias profesionalių menininkų dalyvavimą kūrybinės partnerystės projektuose, skirtose atskirtį patiriančių grupių įtraukimui į visuomenės gyvenimą; plėtoti kitas iniciatyvas ir inicijuoti jų įgyvendinimo projektus, kurie prisidėtų prie užimtumo didinimo, skurdo ir socialinės atskirties mažinimo. Socialinės integracijos didinimui ypač daug dėmesio bus skiriama tokioms tikslinėms grupėms, kaip ilgalaikiai bedarbiai, niekur nesimokantis, nedirbantis ir nedalyvaujantis visuomeniniame gyvenime jaunimas, asmenys su negalia, priklausomybės ligomis sergantys asmenys, romų bendruomenės nariai, iš įkalinimo įstaigų išėję asmenys, benamiai, vieniši pagyvenę asmenys.

Pagal ES veiksmų programą numatyta, kad bendruomenių inicijuota vietos plėtra privalo prisidėti prie integruotų teritorijų plėtros (4 skirsnis „Integruotos teritorijos plėtros aprašymas“) 7 ir 8 prioritetų „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje“ bei „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo. Todėl Vilniaus Šiaurinės VVG vietos plėtros strategija ir pagal ją vykdomi „minkštieji“ projektai turi prisidėti prie Vilniaus miesto integruotos teritorijos vystymo programos (patvirtinta Vidaus reikalų ministro 2015-06-19 įsakymu Nr. 1V-513) „kietųjų“ infrastruktūros projektų įgyvendinimo. Taip pat Strategija ir jos projektai turi prisidėti prie Lietuvos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Vidaus reikalų ministerijos, Sveikatos apsaugos ministerijos, Ūkio ministerijos ir kitų ministerijų programų, skirtų ES veiksmų programos 7 ir 8 prioritetų įgyvendinimui.

Martynas Stanislovas Demšė
Vilniaus miesto Šiaurinės tikslinės teritorijos
vietos veiklos grupės pirmininkas
martynas.demse@gmail.com
Tel. 8 652 90161

Projektų vadovas Remigijus Samuilevičius
r.samuilevicius@gmail.com
Mob. 8 620 45538