Savivaldybei priklausančių neįrengtų pastogių patalpų dalių perleidimo bendraturčiams konkursas

Vilniaus miesto savivaldybės administracija uždaro konkurso būdu perleidžia bendraturčiams
nuosavybės teises į Savivaldybei priklausančią neįrengtos pastogės patalpų dalį

Adresas Savivaldybės
parduodama
neįrengtos
pastogės
patalpos dalis
Bendras
neįrengtos
pastogės
patalpų plotas
(kv. m)
Pastato
žymėjimas
plane
Pradinė
pardavimo
kaina
(€)
Pradinis
įnašas
(€)
Savivaldybės
atstovų
telefonai
1 2 3 4 5 6 7
Vasario 16-osios g. 2-9A,
neįrengta pastogė
41/10000
arba 2,10 kv. m
512,36 1A5/p 1006,14 100,61 211 2255
Vasario 16-osios g. 2-78A,
neįrengta pastogė
41/10000
arba 0,94 kv. m
228,99 1A5p 450,94 45,09 211 2255

 

Uždaro konkurso dalyviai (bendraturčiai arba jų įgalioti asmenys) registruojami darbo dienomis Konstitucijos pr. 3, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (Konstitucijos pr. 3) Interesantų aptarnavimo skyriuje – 1 aukšte 16 arba 17 langelyje nuo 2018-12-10 iki 2018-12-19 nuo 9 iki 15 val.

Konkursas įvyks 2018-12-20 10 val. Konstitucijos pr. 3 (2 a. 215 kabinete).

Bendraturčiai, norintys dalyvauti Konkurse (toliau – konkurso dalyviai), arba jų atstovai skelbime nurodytu laiku pateikia turto valdytojo įgaliotam atstovui užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta turto, kurio konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, turto buvimo vieta (adresas) ir nuoroda „Nuosavybės teisių perleidimo konkursui“. Voke turi būti pateikta:

Paraiška, kurioje:

  1. Nurodoma konkurso dalyvio vardas, pavardė ir asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas, adresas (buveinė), telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas (juridiniams asmenims);
  2. Siūloma konkreti kaina;
  3. Įsipareigojamą pasirašyti nuosavybės teisių perleidimo sutartį bei perdavimo-priėmimo aktą.
  4. Pridedami:

4.1. Banko išrašas, patvirtinantis, jog konkurso dalyvis į atsiskaitomąją sąskaitą LT85 4010 0424 0393 0161 Luminor banke sumokėjo Vilniaus miesto savivaldybės administracijai (kodas 188710061) pradinį įnašą, lygų 10 procentų nustatytos pradinės kainos;

4.2. juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopija, patvirtinta antspaudu ,,nuorašas tikras“ ir atsakingo asmens parašu (juridiniams asmenims);

4.3. dokumentai patvirtinantys, kad paraišką pateikęs asmuo yra bendraturtis: išrašas iš Nekilnojamojo turto registro, patvirtinantis, kad konkurso dalyvis turi teisę į neįrengtos pastogės dalį, t. y. yra įregistravęs nuosavybės teises į jam priklausančią dalį.

 

INFORMACIJA:

  1. Konkursas vykdomas vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2005 m. rugsėjo 7 d. sprendimu Nr. 1-910 „Dėl Nuosavybės teisių į Savivaldybei priklausančią dalį perleidimo bendraturčiams uždaro konkurso būdu tvarkos tvirtinimo“. Su minėtu Tarybos sprendimu konkurso dalyvis supažindinamas pasirašytinai pateikdamas voką.
  2. Konkurso dalyviui laimėjus konkursą, tačiau neatvykus pasirašyti konkurso protokolo, pradinis įnašas negrąžinamas.
  3. Konkurso dalyviams, pralaimėjusiems konkursą, pateikus atskirą prašymą pradinis įnašas grąžinamas.