Savivaldybei priklausančių neįrengtų pastogių patalpų dalių perleidimo bendraturčiams konkursas

Adresas Savivaldybės parduodama
neįrengtos pastogės
patalpos dalis
Bendras
neįrengtos
pastogės
patalpų
plotas
(kv. m)
Pastato
žymėjimas
plane
Pradinė
pardavimo
kaina
(€)
Pradinis
įnašas
(€)
Savivaldybės
atstovų
telefonai
1 2 3 4 5 6 7
Lenkų g. 24,
neįrengta pastogė
372/1000 arba 20,96 kv. m 56,34 1A1m 5492,97 549,3 211 2241
211 2255
Savanorių pr. 59,
neįrengta pastogė
153/1000 arba 65,21 kv. m 426,22 1A3p 16222,57 1622,26 211 2441
211 2255
Gerosios Vilties g. 11,
neįrengta pastogė
6756/100000 arba 14,37 kv. m 212,64 1A3p 3532,6 353,26 211 2441
211 2255
Šv. Mykolo g. 12-13,
neįrengta pastogė
563/1000 arba 23,47 kv. m 41,68 1A2p 12776,92 1277,69 211 2441
211 2255
A. Jaroševičiaus g. 12,
neįrengta pastogė
591/4898 arba 5,91 kv. m 48,98 1A1p 1905,15 190,52 211 2441
211 2255

 

Uždaro konkurso dalyviai (bendraturčiai arba jų įgalioti asmenys) registruojami darbo dienomis Konstitucijos pr. 3, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (Konstitucijos pr. 3) Interesantų aptarnavimo skyriuje – 1 aukšte 16 arba 17 langelyje nuo 2018-09-17 iki 2018-09-26 nuo 9 iki 15 val.

Konkursas įvyks 2018-09-27 10 val. Konstitucijos pr. 3 (2 a. 215 kabinete). Atsakinga – konkurso komisijos sekretorė Renata Viršilaitė.

Telefonai pasiteirauti, 211 2441 ir 211 2255.

Bendraturčiai, norintys dalyvauti Konkurse (toliau – konkurso dalyviai), arba jų atstovai skelbime nurodytu laiku pateikia turto valdytojo įgaliotam atstovui užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta turto, kurio konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, turto buvimo vieta (adresas) ir nuoroda „Nuosavybės teisių perleidimo konkursui“. Voke turi būti pateikta:

  1. Paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio vardas, pavardė ir asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas (buveinė), telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas.
  2. Siūloma konkreti kaina.
  3. Įsipareigojimas pasirašyti nuosavybės teisių perleidimo sutartį bei perdavimo-priėmimo aktą.
  4. Banko įstaigos išduotas dokumentas, patvirtinantis, jog konkurso dalyvis į atsiskaitomąją sąskaitą LT85 4010 0424 0393 0161 Luminor banke sumokėjo Vilniaus miesto savivaldybės administracijai (kodas 188710061) pradinį įnašą, lygų 10 procentų nustatytos pradinės kainos.
  5. Juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopija, patvirtinta antspaudu ,,nuorašas tikras“ ir atsakingo asmens parašu.
  6. Dokumentai patvirtinantys, kad paraišką pateikęs asmuo yra bendraturtis: pažyma iš nekilnojamojo turto registro, patvirtinanti, kad konkurso dalyvis pastate turi nuosavybės teise priklausančių patalpų, t.y. turi teisę į dalį bendro naudojimo patalpų (palėpės, pusrūsio, rūsio) ir/ar turi įregistravęs nuosavybės teises į jam priklausančią dalį.
  7. Kiti dokumentai (pvz. esant reikalingumui – realiųjų dalių nustatymo (paskaičiavimo) projektas, suderintas su visais bendraturčiais ir pan.)

 

INFORMACIJA:

  1. Konkursas vykdomas vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2005 m. rugsėjo 7 d. sprendimu Nr. 1-910 „Dėl Nuosavybės teisių į Savivaldybei priklausančią dalį perleidimo bendraturčiams uždaro konkurso būdu tvarkos tvirtinimo“. Su minėtu Tarybos sprendimu konkurso dalyvis supažindinamas pasirašytinai pateikdamas voką.
  2. Konkurso dalyviui laimėjus konkursą, tačiau neatvykus pasirašyti konkurso protokolo, pradinis įnašas negrąžinamas.
  3. Konkurso dalyviams, pralaimėjusiems konkursą, pateikus atskirą prašymą pradinis įnašas grąžinamas.