Valstybės kontrolė Vilniaus savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos audito kokybės kontrolės sistemą įvertino teigiamai

 

Išorinės peržiūros metu pagal tarptautinius audito standartus atlikusi savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos audito kokybės kontrolės sistemą, ją Valstybės kontrolė įvertino labai teigiamai.

Nustatyta, kad siekiant užtikrinti atliekamų auditų kokybę,  Tarnybos kokybės kontrolės politika ir procedūros, skirtos sukurti ir palaikyti audito kokybės kontrolės sistemą. Tarnyboje įdiegta audito kokybės politika užtikrina, kad personalas laikytųsi taikomų etikos reikalavimų ir vadovautųsi nepriklausomumo principu.

Naudojamu stebėsenos procesu įsitikinama, kad audito kokybės kontrolės sistemos politika yra tinkama, pakankama ir veikia efektyviai. Audito kokybės kontrolės sistema iš esmės yra veiksminga ir užtikrina, kad visi auditai būtų atliekami pagal auditą reglamentuojančius teisės aktus.

Išorinės peržiūros metu vertinta, ar Tarnyba auditus atliko pagal tarptautinius audito standartus, tarptautinius aukščiausiųjų audito institucijų standartus, Valstybinio audito reikalavimus, Finansinio ir teisėtumo audito vadovą ir Veiklos audito vadovą. Peržiūrėtų finansinio (teisėtumo) ir veiklos auditų kokybė buvo įvertinta aukščiausiu I lygiu, nustatyta gerosios praktikos pavyzdžių. Finansinio (teisėtumo) audito ataskaita ir išvada parengtos laiku ir pagal nustatytus reikalavimus, o jose nurodyti dalykai pagrįsti pakankamais ir tinkamais audito įrodymais. Veiklos audito metu surinkti pakankami ir tinkami audito įrodymai, kad būtų galima padaryti pagrįstas išvadas.

Valstybės kontrolė įvertino:

– Vilniaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos (toliau – Tarnyba) sukurtą audito kokybės kontrolės sistemą;

– finansinio (teisėtumo) audito „Vilniaus miesto savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, turto ir lėšų valdymo teisėtumo vertinimas“ kokybę;

– veiklos audito „Ar savivaldybės dalyvavimas viešosiose įstaigose, kuriose savivaldybė neturi balsų daugumos, užtikrina efektyvią jų veiklą ir duoda naudą visuomenei“ kokybę.