Viešoji įstaiga Šeškinės poliklinika nuomoja viešo konkurso būdu Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančias ir šiuo metu viešosios įstaigos Šeškinės poliklinikos patikėjimo teise valdomas, naudojamas ir disponuojamas negyvenamąsias patalpas vaistinės veiklai vykdyti

Konkurse dalyvavo 9 dalyviai –

1. UAB „Apotheka pharma vaistinė“
2. UAB „Nemuno vaistinė“
3. UAB „Gintarinė vaistinė“
4. UAB „Sirupio vaistinė“
5. UAB „Leipalingio vaistinė“
6. UAB „Vaistų skrynelė“
7. UAB „Vynuogių vaistinė“
8. UAB „Beržų vaistinė“
9. UAB „Apotheca vaistinė“

Laimėtoju pripažintas – UAB „Apotheka pharma vaistinė“

Adresas:  Šeškinės g. 24, Vilniuje *

Plotas kv. m.  48,47

Pradinė 1 kv. m nuomos kaina 60,00 Eur  per mėnesį

Trumpa patalpų charakteristika: Patalpos, plane pažymėtos indeksais 1-127 ir 1-129, su dalimi bendrojo naudojimo patalpų, pažymėtų plane indeksais 1-121 ir 1-132, esančios poliklinikos pastate (unikalus Nr. 1098-6012-1013, žymėjimas plane 1D6/p, registro Nr. 44/181004)

Patalpų paskirtis pagal veiklos pobūdį: Vaistinės veiklai vykdyti

Nuomos laikotarpis 5 metai

Pradinis įnašas 8724,60 Eur

Registracija telefonu dėl apžiūros +370 5 250 2097


Patalpų apžiūra galima nuo 2021 m. spalio 11 d. iki 2021 m. spalio 21 d. darbo dienomis 9:00 -13:00 val.

Dėl apžiūros laiko būtina registruotis nurodytais telefonais. Būtinai reikia dėvėti apsauginę veido kaukę ir laikytis ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo tarp asmenų ar asmenų grupių.

Konkurso dalyviai registruojami darbo dienomis nuo 9:00 val. iki 11:00 val. nuo 2021 m. spalio 11 d. iki 2021 m. spalio 21 d. Šeškinės g. 24, Vilnius, 113 kabinete. Dėl patalpų nuomos konkurso dalyvių registracijos ir dokumentų pateikimo – komisijos narė Loreta Kliučininkienė, tel. +370 5250 2086.

Būtinai reikia dėvėti apsauginę veido kaukę ir laikytis ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo tarp asmenų ar asmenų grupių.

Konkursas vyks 2021 m. spalio 25 d. 10 val. 00 min. Šeškinės g. 24, Vilnius (2 a., 285 kab.).

Dalyvavimas pandemijos laikotarpiu nerekomenduojamas. Apie konkurso rezultatus bus pranešta nurodytais dokumentuose kontaktais.

Telefonai pasiteirauti:

Viešo nuomos konkurso komisijos pirmininkas Linas Juozulynas tel. Nr. +370 5250 2042, mob. +370 672 10607.

Dėl patalpų apžiūros – komisijos narys Egidijus Brazauskas, tel. +370 5250 2097, el. paštas: egidijus.brazauskas@poliklinika.lt.

Fiziniai arba juridiniai asmenys, norintys dalyvauti turto nuomos konkurse (toliau – konkurso dalyviai), arba jų įgalioti atstovai skelbime nurodytu laiku pateikia konkurso organizatoriaus įgaliotam atstovui užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, turto buvimo vieta (adresas) ir nuoroda „Turto nuomos konkursui”. Voke turi būti pateikta nekonfidenciali informacija ir šie dokumentai:

Voke turi būti nurodyta:

Siūloma konkreti 1 kv. m patalpų nuomos kaina.

Konkurso dalyvis (asmens vardas ir pavardė bei asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas, telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas).

Veiklos, atitinkančios nuomos sąlygas, aprašymas.

Juridinio asmens registravimo pažymėjimo ir juridinio asmens įstatų kopijos, patvirtintos antspaudu ir įgalioto atstovo parašu.

Dalyvio įsipareigojimas pasirašyti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 16 d. sprendimu Nr. 1-262 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintą pavyzdinę patalpų nuomos sutartį.

Dalyvio sutikimas su skelbiamomis nuomos konkurso sąlygomis.

Konkursui įvykus medžiaga tampa nekonfidenciali (išskyrus fizinių asmenų duomenis vadovaujantis Duomenų apsaugos įstatymu).

* Kitos konkurso sąlygos:

Patalpos išnuomojamos lentelėje nurodytam terminui.

Jeigu turto nuomos konkurso laimėtojas arba jo atstovas atsisako sudaryti nuomos sutartį arba neatvyksta pasirašyti nuomos sutarties Tvarkos aprašo 25 punkte nustatytu laiku, jis netenka teisės sudaryti nuomos sutartį ir pradinis įnašas jam negrąžinamas. Tokiu atveju Komisijos sprendimu konkurso laimėtoju pripažįstamas kitas pagal eilę konkurso sąlygas atitinkančius dokumentus pateikęs konkurso dalyvis, pasiūlęs didžiausią turto nuompinigių dydį.

Turto nuomos sutartis su nuomos konkurso laimėtoju bus pasirašyta ne anksčiau kaip kitą darbo dieną po turto perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo su buvusiu turto naudotoju (t. y. pastarajam atlaisvinus ir grąžinus patalpas). Jeigu bent tris kartus neįvyks turto viešas nuomos konkursas, bus siūloma esamam nuomininkui išsinuomoti Savivaldybės turtą be konkurso už tą pačią kainą.

 

Konkurso dalyviai pateikia banko išduotą kvitą (ar mokėjimo pavedimo kopiją), kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į viešosios įstaigos Šeškinės poliklinikos atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT09 4010 0424 0390 3981 AB Luminor banke, banko kodas 40100 sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtos pradinės patalpų nuomos 3 mėnesių kainai.

Konkurso dalyviai (išskyrus įmonių, įstaigų, organizacijų vadovus) privalo su savimi turėti įgaliojimą atstovauti konkurse.

Konkurso dalyviams, pralaimėjusiems konkursą, pradinis įnašas yra grąžinamas.

Patalpų planas