Vilniaus miesto savivaldybė viešo aukciono būdu parduoda viešosios įstaigos „Ikimokyklinio ir užklasinio ugdymo ir sporto centras“ dalininko teises

Vilniaus miesto savivaldybė viešo aukciono būdu parduoda viešosios įstaigos „Ikimokyklinio ir užklasinio ugdymo ir sporto centras“ dalininko teises:

 1. Viešosios įstaigos „Ikimokyklinio ir užklasinio ugdymo ir sporto centras“ kodas: 303312200, buveinė: Užupio g. 22-2, Vilnius. Įstatuose numatytas pagrindinis įstaigos veiklos tikslas yra suderinti aktyvaus sporto ir ugdomosios veiklos kryptis, teikiant ikimokyklinio ugdymo, mokyklinio amžiaus vaikų priežiūros ir užklasinės veiklos paslaugas.
 2. Viešosios įstaigos dalininkų kapitalo dydis 318,58 (trys šimtai aštuoniolika, 58 ct) Eur.
 3. Dalininkų skaičius: 3.
 4. Parduodamos dalininko teisės, suteikiančios visuotiniame dalininkų susirinkime balsų skaičių: 33,33 procentai.
 5. Pradinė parduodamų dalininko teisių pradinė pardavimo kaina 87,30 (aštuoniasdešimt septyni, 30 ct) Eur.
 6. Minimalus kainos didinimo intervalas turi būti ne mažesnis kaip 1 procentas pradinės pardavimo kainos. Minimalus kainos didinimo intervalas 1 euras.
 7. Aukciono vykdytojas BĮ Vilniaus miesto savivaldybės administracija. Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2022 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. 1-1623 įgaliojo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorių sudaryti dalininko teisių pirkimo-pardavimo sutartį.
 8. Aukciono vykdytojo paskirti kontaktiniai asmenys: Jurgita Mačiulytė-Dargužienė, Finansų ir ekonomikos skyriaus patarėja, telefono numeris 8 612 63462, elektroninio pašto adresas [email protected]; Danguolė Šimkūnienė, Finansų ir ekonomikos skyriaus patarėja, telefono numeris 8 675 52649, elektroninio pašto adresas [email protected]; Rima Bareikienė, Ikimokyklinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė, telefono numeris 5 211 2374, elektroninio pašto adresas [email protected].
 9. Aukcionas vyks per komunikacijos platformą „Microsoft Teams“ 2023 m. vasario 28 d. 11:00 valandą. Aukciono metu draudžiama įrašyti ir saugoti vaizdo įrašus, daryti vaizdo nuotraukas, jas saugoti, atskirai įrašinėti garso ar vaizdo medžiagą. Asmenys, pažeidę šiuos reikalavimus, atsako įstatymų nustatyta tvarka.
 10. Aukciono dalyviai patvirtina, kad yra informuoti, kad:

–   jų duomenų valdytojas: Vilniaus miesto savivaldybės administracija, kodas 188710061, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, [email protected];

 • duomenų tvarkymo tikslas: sudaryti sąlygas dalyvauti organizuojamame aukcione;
 • asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis: Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR) 6 straipsnio 1 dalies e punktu, t. y. vykdant užduotį viešojo intereso labui;
 • dalyvių duomenys bus saugomi 10 metų.
 • duomenys gali būti pateikti ikiteisminio tyrimo įstaigai, prokurorui ar teismui dėl jų žinioje esančių administracinių, civilinių, baudžiamųjų bylų kaip įrodymai ar kitais įstatymų nustatytais atvejais, kai tokių duomenų pateikimas yra privalomas teisės aktų nustatyta tvarka;
 • duomenų apsaugos pareigūno kontaktai: Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, [email protected] ;
 • turi teisę raštu arba el. paštu [email protected] kreiptis į duomenų valdytoją ir prašyti:
 • leisti susipažinti su savo asmens duomenimis;
 • juos ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti jų tvarkymą;
 • bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą;
 • pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, [email protected]).

 1. Aukciono dalyviai registruojami elektroniniu paštu [email protected] 2023 m. vasario 28 d. nuo 10:00 iki 10:45 valandos. Registruodamasis aukciono dalyviu, fizinis asmuo elektroniniu paštu nurodo savo vardą ir pavardę, dokumento, patvirtinančio asmens tapatybę, pavadinimą ir numerį bei pateikia šio dokumento skenuotą kopiją tapatybės patvirtinimo tikslu, o juridinis asmuo, organizacija, jų filialai ir atstovybės nurodo jos pavadinimą, kodą, buveinę ir vadovo ar įgalioto asmens vardą pavardę bei pateikia skenuotą registracijos pažymėjimo kopiją ir įgaliojimą bei patvirtinimą, kad susipažino su šio skelbimo 10 punktu.
 2. Su viešosios įstaigos veiklos ataskaita ir visuotinio dalininkų susirinkimo patvirtintu paskutinių metinių finansinių ataskaitų rinkiniu galima susipažinti kreipiantis į viešosios įstaigos „Ikimokyklinio ir užklasinio ugdymo ir sporto centras“ atstovą telefonu +370 612 66541 arba el. p. [email protected] 
 3. Nebus sudarytos sąlygos žiūrovo teisėmis stebėti aukcioną.