Vilniaus miesto savivaldybė viešo aukciono būdu parduoda VšĮ „Sakralus menas“ dalininko teises.

Vilniaus miesto savivaldybė viešo aukciono būdu parduoda VšĮ „Sakralus menas“ dalininko teises:

 1. VšĮ „Sakralus menas“ kodas: 300100459, buveinė: S. Skapo g. 4, Vilnius, įstatuose numatyti pagrindiniai veiklos tikslai:
  • viešojo turizmo skatinimas;
  • bažnytinio paveldo išsaugojimas;
  • bažnytinio meno propagavimas;
  • gauti ir teikti paramą.
 2. Viešosios įstaigos dalininkų kapitalo dydis 3.186,00 (trys tūkstančiai vienas šimtas aštuoniasdešimt šeši) Eur.
 3. Dalininkų skaičius: 3.
 4. Parduodamos dalininko teisės, suteikiančios visuotiniame dalininkų susirinkime balsų skaičių: 9 procentai.
 5. Pradinė parduodamų dalininko teisių pradinė pardavimo kaina 290,00 (du šimtai devyniasdešimt) Eur.
 6. Minimalus kainos didinimo intervalas turi būti ne mažesnis kaip 1 procentas pradinės pardavimo kainos. Minimalus kainos didinimo intervalas 3 eurai.
 7. Aukciono vykdytojas BĮ Vilniaus miesto savivaldybės administracija. Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2021 m. gruodžio 16 d. sprendimu Nr. 1-1245 įgaliojo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorių sudaryti dalininko teisių pirkimo–pardavimo sutartį.
 8. Aukciono vykdytojo paskirti kontaktiniai asmenys: Danguolė Šimkūnienė, Finansų ir ekonomikos skyriaus patarėja, telefono numeris 8 675 52 649, elektroninio pašto adresas simkuniene@vilnius.lt; Jurgita Mačiulytė-Dargužienė, Finansų ir ekonomikos skyriaus patarėja, telefono numeris 8 612 63462, elektroninio pašto adresas jurgita.darguziene@vilnius.lt; Giedrė Rudminienė, Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė, telefono numeris 5 211 2419, elektroninio pašto adresas giedre.rudminiene@vilnius.lt.
 9. Aukcionas vyks per komunikacijos platformą „Microsoft Teams“ 2022 m. sausio 31 d. 11:00 valandą. Aukciono metu draudžiama įrašyti ir saugoti vaizdo įrašus, daryti vaizdo nuotraukas, jas saugoti, atskirai įrašinėti garso ar vaizdo medžiagą. Asmenys, pažeidę šiuos reikalavimus, atsako įstatymų nustatyta tvarka.
 10. Aukciono dalyviai patvirtina, kad yra informuoti, kad:
 • jų duomenų valdytojas: Vilniaus miesto savivaldybės administracija, kodas 188710061, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, savivaldybe@vilnius.lt;
 • duomenų tvarkymo tikslas: sudaryti sąlygas dalyvauti organizuojamame aukcione;
 • asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis: Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR) 6 straipsnio 1 dalies e punktu, t. y. vykdant užduotį viešojo intereso labui;
 • dalyvių duomenys bus saugomi 10 metų.
 • duomenys gali būti pateikti ikiteisminio tyrimo įstaigai, prokurorui ar teismui dėl jų žinioje esančių administracinių, civilinių, baudžiamųjų bylų kaip įrodymai ar kitais įstatymų nustatytais atvejais, kai tokių duomenų pateikimas yra privalomas teisės aktų nustatyta tvarka;
 • duomenų apsaugos pareigūno kontaktai: Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, duomenuapsauga@vilnius.lt ;
 • turi teisę raštu arba el. paštu savivaldybe@vilnius.lt kreiptis į duomenų valdytoją ir prašyti:

           – leisti susipažinti su savo asmens duomenimis;

           – juos ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti jų tvarkymą;

           – bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą;

           – pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, ada@ada.lt).

 1. Aukciono dalyviai registruojami elektroniniu paštu simkuniene@vilnius.lt 2022 m. sausio 31 d. nuo 10:00 iki 10:45 valandos. Registruodamasis aukciono dalyviu, fizinis asmuo elektroniniu paštu nurodo savo vardą ir pavardę, dokumento, patvirtinančio asmens tapatybę, pavadinimą ir numerį bei pateikia šio dokumento skenuotą kopiją tapatybės patvirtinimo tikslu, o juridinis asmuo, organizacija, jų filialai ir atstovybės nurodo jos pavadinimą, kodą, buveinę ir vadovo ar įgalioto asmens vardą pavardę bei pateikia skenuotą registracijos pažymėjimo kopiją ir įgaliojimą bei patvirtinimą, kad susipažino su šio skelbimo 10 punktu.
 2. Su viešosios įstaigos veiklos ataskaita ir visuotinio dalininkų susirinkimo patvirtintu paskutinių metinių finansinių ataskaitų rinkiniu galima susipažinti kreipiantis VšĮ „Sakralus menas“ oficialiame internetiniame puslapyje http://bpmuziejus.lt nurodytais kontaktiniais telefonais.
 3. Nebus sudarytos sąlygos žiūrovo teisėmis stebėti aukcioną.