Vilniaus miesto savivaldybės administracija nuomoja el. viešo konkurso būdu negyvenamąsias patalpas ir inžinerinius statinius

Negyvenamosios patalpos ir inžineriniai statiniai:

 

Adresas Plotas
kv. m
Pradinė
nuomos
kaina už visą plotą
per
mėnesį
Eur
Pradinis
įnašas
Eur
Kainos
didinimo
intervalas,
Eur
Regist-
ravimo
mokestis,
Eur
Trumpa
patalpų
charakteristika
Patalpų
paskirtis
pagal veiklos
pobūdį
Nuomos laikotarpis Registracija
telefonu
dėl
apžiūros
Dalyviai ir
laimėtojai
(infor-macija
pateikiama
įvykus
konkursui)
T. Vrublevskio g. 6-301 149,74 1 301,00 3 903,00 30,00 20,00 Negyvenamosios patalpos (unikalus Nr. 4400-4075-1542:5606) esančios
pastato, plane pažymėto indeksu 1B4/p, trečiame aukšte
Visoms Lietuvos Respublikos teisės
aktams neprieštaraujančioms veikloms, išskyrus azartinių lošimų veiklą ir prekybą alkoholiniais
gėrimais
5 metai 2112206
T. Vrublevskio g. 6-302 151,10 1 313,00 3 939,00 30,00 20,00 Negyvenamosios
patalpos (unikalus Nr. 4400-4075-1553:5607) esančios pastato, plane
pažymėto indeksu 1B4/p, trečiame aukšte
Visoms Lietuvos Respublikos teisės
aktams neprieštaraujančioms veikloms, išskyrus azartinių lošimų veiklą ir prekybą alkoholiniais
gėrimais
5 metai 2112206
Fridricho
Gedkanto g.
1 173,00 507,00 1 521,00 30,00 20,00 Automobilių stovėjimo
aikštelė (unikalus Nr. 4400-3844-6741), plane pažymėta indeksais b, k,
Automobilių stovėjimo aikštelių eksploatavimo veiklai 5 metai 2112851
Žalioji a. 3 78,30 132,00 396,00 10,00 20,00 Negyvenamosios patalpos, esančios pastato (unikalus Nr. 4194-0341-8036, teisinės registracijos
Nr. 10/74624), plane pažymėto indeksu 8B2p, antrame aukšte, plane
pažymėtos indeksais 1-(85-89), su dalimi bendrojo naudojimo patalpų, plane pažymėtų indeksais
1-(31-36, 71, 76-84),
Visoms Lietuvos Respublikos teisės
aktams neprieštaraujančioms veikloms, išskyrus azartinių lošimų veiklą ir prekybą alkoholiniais
gėrimais
5 metai 2112182
Pašto g. 19, Grigiškės 11,08 33,00 99,00 3,00 20,00 Pastatas (unikalus Nr. 7996-3018-1014) kartu su aštuoniais lauko prekybos stalais Turgaus veiklai vykdyti su  sąlyga įrengti prekyvietę laikantis Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme ir kituose darbuotojų saugos ir sveikatos norminiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų 5 metai 2112251
Stanevičiaus g. 24 243,97 626,00 1 878,00 30,00 20,00 Patalpos antrame aukšte, plane pažymėtos indeksais 2–(2–10), su dalimi bendrojo naudojimo patalpų, plane pažymėtų indeksais 2–1, 2–11, esančios pastate (unikalus Nr. 1099-1010-6020, plane pažymėtas indeksu 2U2p) Visoms Lietuvos Respublikos teisės aktams neprieštaraujančioms veikloms, išskyrus azartinių lošimų veiklą 5 metai 2112289
Basanavičiaus g. 29-3 69,86 397,00 1 191,00 30,00 20,00 Patalpos (unikalus
Nr. 1094-0119-0018:0019), plane pažymėtos indeksais 3-(2, 5) su dalimi bendrojo naudojimo
patalpų, pažymėtų indeksais 3-(1, 10),  antrame aukšte
Administracinei ar paslaugų veiklai iki 2026 m. vasario 8 d. 2112251
K. Kalinausko g. 9-14 86,09 920,00 2 760,00 30,00 20,00 Negyvenamosios patalpos (unikalus Nr. 1094-0136-6016:0013), esančios pastato (unikalus Nr. 1094-0136-
6016), plane pažymėto indeksu 1A3/p, antrame aukšte, pažymėtos plane indeksais nuo 14-1 iki 14-
10, su bendrojo naudojimo patalpa, plane pažymėta indeksu a-6 (44/100 iš 3,08 kv. m, t. y. 1,36 kv.
m)
Visoms Lietuvos Respublikos teisės
aktams neprieštaraujančioms veikloms, išskyrus azartinių lošimų veiklą
5 metai 2112182
Sausupio g. 19* 12 372,35 5 692,00 17 076,00 30,00 20,00 Automobilių stovėjimo aikštelė (unikalus Nr. 4400-2025-6975, žymėjimas plane – b), esanti
Sausupio g. 19, Vilniuje
Visoms Lietuvos Respublikos teisės aktams neprieštaraujančioms
veikloms
3 metai 2112851 UAB „Sausupio projektai“ – Laimėtojas. 

* papildomos sąlygos nurodytos prie kitų konkurso sąlygų

Patalpų apžiūra galima nuo 2023 m. liepos 17 d. iki 2023 m. rugpjūčio 3  d. darbo dienomis 9-15 val. Dėl apžiūros laiko būtina registruotis nurodytais telefonais.

Nuomos  e. konkursas bus vykdomas informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytynes.lt/.

Dalyvių registracijos trukmė (d. d.) – 2.

Dalyvių registracijos tvirtinimo trukmė (d. d.) – 2.

Pradinis įnašas grąžinamas nelaimėjusiems.

Registravimo mokestis – 20 Eur (negrąžinamas).

Dalyvių registracijos pradžia (data ir laikas) – 2023-08-03 00.00 val.

Dalyvių registracijos pabaiga (data ir laikas) – 2023-08-04 23.59 val.

Nuomos e. konkurso pradžia (data ir laikas) – 2023-08-09 9.00 val.

Nuomos e. konkurso pabaiga (data ir laikas) – 2023-08-10 13.59 val.

Registruodamasis į Nuomos e. konkursą dalyvis privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Konkurso dalyvis (asmens vardas ir pavardė bei asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas, telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas). Įgaliojimą atstovauti konkurse.
 2. Veiklos, atitinkančios nuomos sąlygas, aprašymas.
 3. Juridinio asmens registravimo pažymėjimo ir juridinio asmens įstatų kopijos, patvirtintos antspaudu ir įgalioto atstovo parašu.
 4. Dalyvio įsipareigojimas pasirašyti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 6 d. sprendimu Nr. 1-291 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto nuomos bei panaudos“ patvirtintą pavyzdinę patalpų nuomos sutartį.
 5. Dalyvio sutikimas su skelbiamomis nuomos konkurso sąlygomis.
 6. Užpildyta ir pasirašyta Potencialaus nuomininko (fizinio ar juridinio asmens) reputacijos vertinimo anketa https://aktai.vilnius.lt/document/30384902;
 7. Dokumentą, įrodantį mokesčių mokėjimą (pateikiamas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas (prie paraiškos pridedama patvirtinta dokumento kopija);
 8. Dokumentą, įrodantį socialinio draudimo įmokų mokėjimą (pateikiamas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas (prie paraiškos pridedama patvirtinta dokumento kopija).
 9. Banko išduotą kvitą (ar mokėjimo pavedimo kopiją), kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (įmonės kodas 188710061) atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT27 4010 0424 0397 3788 AB Luminor banke (kodas 40100) sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtos pradinės patalpų nuomos 3 mėnesių kainai. Pradinis įnašas, lygus paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui, lieka nuomotojui kaip sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimas ir grąžinamas pasibaigus sutarties terminui ar nutraukus ją prieš terminą, su sąlyga, kad nuomininkas tinkamai vykdė sutarties sąlygas.

Konkurso dalyviams, pralaimėjusiems konkursą ir pateikus raštišką prašymą grąžinti pradinį įnašą, jis yra grąžinamas į prašyme nurodytą sąskaitą.

 1. Jei reikalinga, pateikiami kiti prie konkurso sąlygų nurodomi dokumentai.

Konkursui įvykus medžiaga tampa nekonfidenciali (išskyrus fizinių asmenų duomenis vadovaujantis Duomenų apsaugos įstatymu).

Kitos Nuomos e. konkurso sąlygos:

Patalpos išnuomojamos lentelėje nurodytam terminui.

– Jeigu turtas išnuomojamas iki 10 metų laikotarpiui, nuompinigiai teisės aktų nustatyta tvarka perskaičiuojami po 5 metų.

Jeigu turto nuomos konkurso laimėtojas arba jo atstovas atsisako sudaryti nuomos sutartį arba neatvyksta pasirašyti nuomos sutarties Tvarkos aprašo 25 punkte nustatytu laiku, jis netenka teisės sudaryti nuomos sutartį ir pradinis įnašas jam negrąžinamas.

Jei skelbiant viešą nuomos konkursą patalpose yra nuomininkai, nuomos sutartis pasirašoma nuomininkams atlaisvinus ir grąžinus patalpas.

– Sausupio g. 19 esančios automobilių stovėjimo aikštelės nuomos papildomos sąlygos:

 1. nuomotojas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį prieš terminą apie tai raštu įspėjęs nuomininką ne vėliau kaip prieš šešis mėnesius;
 2. pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 15 straipsnio 9 punktą ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 6 d. sprendimu Nr. 1-291 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto nuomos bei panaudos“ patvirtintų Negyvenamųjų pastatų, statinių ir patalpų bei kito ilgalaikio materialiojo turto nuomos viešo konkurso būdu ir be konkurso nuostatų priedo (Negyvenamųjų pastatų, statinių ir patalpų nuomos bei kito ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties forma) 5 punktą „Nuomininkui, pagerinusiam išsinuomotą turtą, įskaitant, bet neapsiribojant atlikus jo einamąjį/paprastąjį remontą, kapitalinį remontą ir/ar rekonstrukciją, taip pat sukūrus naują turtą (toliau šioje sutartyje – pagerinimai), už pagerinimus neatlyginama ir pagerinimų nuomininkas negali pasiimti nepriklausomai nuo to, ar jie atskiriami ar ne. Šalys supranta ir patvirtina, kad nuomininkui už pagerinimus neatlyginama ir šios sutarties nutraukimo ar bet kokio kito sutarties pasibaigimo prieš terminą atveju. Šalys susitaria ir patvirtina, jog naujai sukurtas turtas nepriklausomai nuo to, kieno lėšomis jis buvo sukurtas ir kas vykdė statytojo funkcijas, tampa nuomotojo nuosavybe“.