Vilniaus miesto savivaldybės administracija nuomoja el. viešo konkurso būdu negyvenamąsias patalpas ir inžinerinius statinius

Negyvenamosios patalpos ir inžineriniai statiniai:

Adresas Plotas
kv. m
Pradinė
nuomos
kaina už visą plotą
per
mėnesį
Eur
Pradinis
įnašas
Eur
Kainos
didinimo
intervalas,
Eur
Regist-
ravimo
mokestis,
Eur
Trumpa
patalpų
charakteristika
Patalpų
paskirtis
pagal veiklos
pobūdį
Nuomos laikotarpis Registracija
telefonu
dėl
apžiūros
Dalyviai ir
laimėtojai
(informacija
pateikiama
įvykus
konkursui)
Pašto g. 19, Grigiškės* 11,08 100,00 300,00 10,00 20,00 Kitos paskirties pastatas-dujų reguliavimo punktas  (unikalus Nr. 7996-3018-1014) kartu su aštuoniais lauko prekybos stalais Prekybos ir paslaugų veiklai vykdyti 10 metai 2112251
Basanavičiaus g. 29-3 69,86 192,00 576,00 15,00 20,00 Negyvenamosios paskirties negyvenamosios patalpos  (unikalus
Nr. 1094-0119-0018:0019), plane pažymėtos indeksais 3-(2, 5) su dalimi bendrojo naudojimo
patalpų, pažymėtų indeksais 3-(1, 10),  antrame aukšte
Administracinei ar paslaugų veiklai iki 2026 m. vasario 8 d. 2112251
Meistrų g. 12C* 965,60 287,00 861,00 25,00 20,00 Nekilnojamasis turtas – 930,8  kv. m kitas inžinerinis statinys – aikštelė (unikalus Nr. 4400-4801-5923) su 34,8
(trisdešimt keturių ir aštuonių dešimtųjų) kv. m kitu inžineriniu statiniu – baseinu
(unikalus Nr. 4400-4801-5901)
Visoms
Lietuvos Respublikos teisės aktams neprieštaraujančioms veikloms, išskyrus azartinių lošimų
veiklą.
Iki 2031 m. gegužės 10 d. 2112251
Konstitucijos pr. 3A 70,65 550,00 1 650,00 30,00 20,00 Patalpos požeminėje perėjoje pažymėtos indeksais R-(5-6) Prekybos ir / ar paslaugų veiklai vykdyti 5 metai 2112251
Konstitucijos pr. 3A 86,09 670,00 2 010,00 30,00 20,00 Patalpos požeminėje perėjoje pažymėtos indeksais R-(9-10) Prekybos ir / ar paslaugų veiklai vykdyti 5 metai 2112251
Konstitucijos pr. 3A 50,55 394,00 1 182,00 30,00 20,00 Patalpos požeminėje perėjoje pažymėtos indeksais R-(27-29) Prekybos ir / ar paslaugų veiklai vykdyti 5 metai 2112251
Konstitucijos pr. 3A* 120,82 940,00 2 820,00 30,00 20,00 Patalpos požeminėje perėjoje pažymėtos indeksais P1 ir P2 Prekybos ir / ar paslaugų veiklai vykdyti 5 metai 2112251
Konstitucijos pr. 3A 35,40 276,00 828,00 20,00 20,00 Patalpa požeminėje perėjoje,
esanti negyvenamosiose patalpose (unikalus
Nr. 4400-0358-3155:4303) Konstitucijos pr. 3A, plane pažymėta indeksu R-18
Prekybos ir / ar paslaugų veiklai vykdyti 5 metai 2112251
Konstitucijos pr. 3A 35,38 276,00 828,00 20,00 20,00 Patalpa požeminėje perėjoje,
esanti negyvenamosiose patalpose (unikalus
Nr. 4400-0358-3155:4303) Konstitucijos pr. 3A, plane pažymėta indeksu R-19
Prekybos ir / ar paslaugų veiklai vykdyti 5 metai 2112251
Nugalėtojų g. 4 30,16 146,00 438,00 10,00 20,00 Džiovykla, unikalus Nr. 1098-3015-6019, plane pažymėta 1G1m Visoms Lietuvos
Respublikos teisės aktams neprieštaraujančioms veikloms vykdyti, išskyrus azartinių lošimų veiklą
5 metai 2112182

* papildomos sąlygos nurodytos prie kitų konkurso sąlygų

 

Patalpų apžiūra galima nuo 2024 m. birželio 10 d. iki 2024 m. birželio 20  d. darbo dienomis 9-15 val. Dėl apžiūros laiko būtina registruotis nurodytais telefonais.

Nuomos  e. konkursas bus vykdomas informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytynes.lt/.

Dalyvių registracijos trukmė (d. d.) – 2.

Dalyvių registracijos tvirtinimo trukmė (d. d.) – 2.

Pradinis įnašas grąžinamas nelaimėjusiems.

Registravimo mokestis – 20 Eur (negrąžinamas).

Dalyvių registracijos pradžia (data ir laikas) – 2024-06-20 0.00 val.

Dalyvių registracijos pabaiga (data ir laikas) – 2024-06-21 23.59 val.

Nuomos e. konkurso pradžia (data ir laikas) – 2024-06-27 9.00 val.

Nuomos e. konkurso pabaiga (data ir laikas) – 2024-06-28 13.59 val.

Registruodamasis į Nuomos e. konkursą dalyvis privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Konkurso dalyvis (asmens vardas ir pavardė bei asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas, telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas). Įgaliojimą atstovauti konkurse.
 2. Veiklos, atitinkančios nuomos sąlygas, aprašymas (kokia veikla vykdoma šiuo metu ir kokia veikla bus vykdoma išnuomotose patalpose).
 3. Juridinio asmens registravimo pažymėjimo ir juridinio asmens įstatų kopijos, patvirtintos antspaudu ir įgalioto atstovo parašu.
 4. Dalyvio įsipareigojimas pasirašyti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 6 d. sprendimu Nr. 1-291 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto nuomos bei panaudos“ patvirtintą pavyzdinę patalpų nuomos sutartį https://aktai.vilnius.lt/document/30332308.
 5. Dalyvio sutikimas su skelbiamomis nuomos konkurso sąlygomis.
 6. Užpildyta ir pasirašyta Potencialaus nuomininko (fizinio ar juridinio asmens) reputacijos vertinimo anketa https://aktai.vilnius.lt/document/30384902;
 7. Dokumentą, įrodantį mokesčių mokėjimą (pateikiamas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas (prie paraiškos pridedama patvirtinta dokumento kopija);
 8. Dokumentą, įrodantį socialinio draudimo įmokų mokėjimą (pateikiamas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas (prie paraiškos pridedama patvirtinta dokumento kopija).
 9. Banko išduotą kvitą (ar mokėjimo pavedimo kopiją), kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (įmonės kodas 188710061) atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT27 4010 0424 0397 3788 AB Luminor banke (kodas 40100) sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtos pradinės patalpų nuomos 3 mėnesių kainai. Pradinis įnašas, lygus paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui, lieka nuomotojui kaip sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimas ir grąžinamas pasibaigus sutarties terminui ar nutraukus ją prieš terminą, su sąlyga, kad nuomininkas tinkamai vykdė sutarties sąlygas. Konkurso dalyviams, pralaimėjusiems konkursą ir pateikus raštišką prašymą grąžinti pradinį įnašą, jis yra grąžinamas į prašyme nurodytą sąskaitą.
 10. Jei reikalinga, pateikiami kiti prie konkurso sąlygų nurodomi dokumentai.

Konkursui įvykus medžiaga tampa nekonfidenciali (išskyrus fizinių asmenų duomenis vadovaujantis Duomenų apsaugos įstatymu).

Kitos Nuomos e. konkurso sąlygos:

Patalpos išnuomojamos lentelėje nurodytam terminui.

– Jeigu turtas išnuomojamas iki 10 metų laikotarpiui, nuompinigiai teisės aktų nustatyta tvarka perskaičiuojami po 5 metų.

Jeigu turto nuomos konkurso laimėtojas arba jo atstovas atsisako sudaryti nuomos sutartį arba neatvyksta pasirašyti nuomos sutarties Tvarkos aprašo 25 punkte nustatytu laiku, jis netenka teisės sudaryti nuomos sutartį ir pradinis įnašas jam negrąžinamas.

Jei skelbiant viešą nuomos konkursą patalpose yra nuomininkai, nuomos sutartis pasirašoma nuomininkams atlaisvinus ir grąžinus patalpas.

– Meistrų g. 12C turtas nuomojamas su sąlyga, kad patekti į greta esantį pastatą – laboratoriją Meistrų g. 12C būtų galima bet kuriuo paros metu.

– Konstitucijos pr. 3A  patalpų kadastriniai duomenys gali keistis dėl atliekamos požeminės perėjos rekonstrukcijos (tik 120,82 kv . m  nurodytoms patalpoms).

– Pašto g. 19, Grigiškėse objektas nuomuojamas su sąlygomis:

 1. įrengti turgavietę laikantis Lietuvos Respublikos norminiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų;
 2. nuomininkas, sudaręs turto nuomos sutartį, per penkiolika kalendorinių dienų privalės kreiptis dėl 1164 (vieno tūkstančio vieno šimto šešiasdešimt keturių) kv. m ploto žemės sklypo, priskirto nuomojamam turtui, nuomos sutarties sudarymo.