Vilniaus miesto savivaldybės administracija nuomoja el. viešo konkurso būdu negyvenamąsias patalpas ir inžinerinius statinius

Negyvenamosios patalpos ir inžineriniai statiniai:

Adresas Plotas
kv. m
Pradinė
nuomos
kaina už visą plotą
per
mėnesį
Eur
Pradinis
įnašas
Eur
Kainos
didinimo
intervalas,
Eur
Regist-
ravimo
mokestis,
Eur
Trumpa
patalpų
charakteristika
Patalpų
paskirtis
pagal veiklos
pobūdį
Nuomos laikotarpis Registracija
telefonu
dėl
apžiūros
Dalyviai ir
laimėtojai
(infor-macija
pateikiama
įvykus
konkursui)
Paviljonas, esantis A. Vienuolio gatvėje (vidurinis) 29,00 1 011,00 3 033,00 30,00 20,00 29 kv. m paviljonas, esantis A. Vienuolio gatvėje (vidurinis) Maitinimo, prekybos, paslaugų veiklai Iki 2026 m. spalio 1 d. 2112287
Vašingtono a. 1- 63 108,39 1 833,00 5 499,00 30,00 20,00 Negyvena-mosios patalpos, plane pažymėtos indeksais 67-(4, 6-12),
su dalimi
bendrojo naudojimo patalpų, pažymėtų indeksu 67-1, pastato žymėjimas 1A5/p
(unikalus Nr. 4400-2559-6996:7003)
Visoms Lietuvos Respublikos teisės aktams nepriešta-raujančioms veikloms, išskyrus azartinių lošimų veiklą 5 metai 2112251
Išganytojo g. 2-12 73,41 1 128,00 3 384,00 30,00 20,00 Negyvena-mosios patalpos (unikalus Nr. 1094-0116-8014:0036, plane pažymėtos indeksais
7-(1-6)
Visoms Lietuvos Respublikos teisės aktams nepriešta-raujančioms veikloms, išskyrus azartinių lošimų veiklą 5 metai 2112287
Skroblų g. 29 78,31 153,00 459,00 10,00 20,00 Rūsio patalpos (unikalus Nr. 1097-5012-8019:0081), plane pažymėtos
indeksu R-(1-10), pastato žymėjimas 1A5/p
Visoms Lietuvos Respublikos teisės aktams
nepriešta-raujančioms veikloms, išskyrus azartinių lošimų veiklą
10 metų 2112251
H. Manto g. 4A 24,73 107,00 321,00 10,00 20,00 Pastatas – garažas (unikalus Nr. 1096-6004-4017, plane pažymėtas indeksu 1G1p) Sandėliavimo
veiklai
5 metai 2112182 Fizinis asmuo M. A. – Laimėtojas.
Vilniaus g. 22-3 45,22 486,00 1 458,00 30,00 20,00 Negyvena-mosios patalpos, unikalus Nr. 1094-0441-8020:0002, plane pažymėtos indeksais 3-(36-39, 68), esančios pirmame ir antrame aukštuose Visoms Lietuvos Respublikos teisės aktams nepriešta-raujančioms veikloms, išskyrus azartinių lošimų veiklą Iki 2025 m. rugpjūčio 20 d. 2112206 VšĮ „Darbininkai“

UAB „Šešiasdešimt“ – Laimėtojas. 

 

Savanorių pr. 692,55 201,00 603,00 10,00 20,00 Automobilių stovėjimo aikštelė (unikalus Nr. 4400-3844-5711, žymėjimas – b) Automobilių
statymo
veiklai
5 metai 2112851
Savanorių pr. 1 260,00 365,00 1 095,00 20,00 20,00 Automobilių stovėjimo aikštelė (unikalus Nr. 4400-2859-9250, žymėjimas – a1) Automobilių
statymo
veiklai
5 metai 2112851
Svajonių g. 495,00 261,00 783,00 15,00 20,00 Automobilių stovėjimo aikštelė (unikalus Nr. 4400-2505-8062, žymėjimas – a1) Automobilių
statymo
veiklai
5 metai 2112851
Ateities g. 726,00 371,00 1 113,00 20,00 20,00 Automobilių stovėjimo aikštelė (unikalus Nr. 4400-5024-6405, žymėjimas – a1, a2, a3) Automobilių statymo veiklai 5 metai 2112851
Ateities g. 879,00 449,00 1 347,00 30,00 20,00 Automobilių stovėjimo aikštelė (unikalus Nr. 4400-5157-2251, žymėjimas – a4-a10) Automobilių statymo veiklai 5 metai 2112851

Patalpų apžiūra galima nuo 2023 m. sausio 18 d. iki 2023 m. sausio 27  d. darbo dienomis 9-15 val. Dėl apžiūros laiko būtina registruotis nurodytais telefonais.

Nuomos  e. konkursas bus vykdomas informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytynes.lt/.

Dalyvių registracijos trukmė (d. d.) – 2.

Dalyvių registracijos tvirtinimo trukmė (d. d.) – 2.

Pradinis įnašas grąžinamas nelaimėjusiems.

Registravimo mokestis – 20 Eur (negrąžinamas).

Dalyvių registracijos pradžia (data ir laikas) – 2023-01-27 00.00 val.

Dalyvių registracijos pabaiga (data ir laikas) – 2023-01-30 23.59 val.

Nuomos e. konkurso pradžia (data ir laikas) – 2023-02-02 9.00 val.

Nuomos e. konkurso pabaiga (data ir laikas) – 2023-02-03 13.59 val.

Registruodamasis į Nuomos e. konkursą dalyvis privalo pateikti šiuos dokumentus:

  1. Konkurso dalyvis (asmens vardas ir pavardė bei asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas, telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas). Įgaliojimą atstovauti konkurse.
  2. Veiklos, atitinkančios nuomos sąlygas, aprašymas.
  3. Juridinio asmens registravimo pažymėjimo ir juridinio asmens įstatų kopijos, patvirtintos antspaudu ir įgalioto atstovo parašu.
  4. Dalyvio įsipareigojimas pasirašyti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 6 d. sprendimu Nr. 1-291 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto nuomos bei panaudos“ patvirtintą pavyzdinę patalpų nuomos sutartį https://aktai.vilnius.lt/document/30332308.
  5. Dalyvio sutikimas su skelbiamomis nuomos konkurso sąlygomis.
  6. Užpildyta ir pasirašyta Potencialaus nuomininko (fizinio ar juridinio asmens) reputacijos vertinimo anketa https://aktai.vilnius.lt/document/30384902;
  7. Dokumentą, įrodantį mokesčių mokėjimą (pateikiamas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas (prie paraiškos pridedama patvirtinta dokumento kopija);
  8. Dokumentą, įrodantį socialinio draudimo įmokų mokėjimą (pateikiamas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas (prie paraiškos pridedama patvirtinta dokumento kopija).
  9. Banko išduotą kvitą (ar mokėjimo pavedimo kopiją), kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (įmonės kodas 188710061) atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT27 4010 0424 0397 3788 AB Luminor banke (kodas 40100) sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtos pradinės patalpų nuomos 3 mėnesių kainai. Pradinis įnašas, lygus paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui, lieka nuomotojui kaip sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimas ir grąžinamas pasibaigus sutarties terminui ar nutraukus ją prieš terminą, su sąlyga, kad nuomininkas tinkamai vykdė sutarties sąlygas. Konkurso dalyviams, pralaimėjusiems konkursą, pradinis įnašas yra grąžinamas.
  1. Jei reikalinga, pateikiami kiti prie konkurso sąlygų nurodomi dokumentai.

Konkursui įvykus medžiaga tampa nekonfidenciali (išskyrus fizinių asmenų duomenis vadovaujantis Duomenų apsaugos įstatymu).

Kitos Nuomos e. konkurso sąlygos:

Patalpos išnuomojamos lentelėje nurodytam terminui.

– Jeigu turtas išnuomojamas iki 10 metų laikotarpiui, nuompinigiai teisės aktų nustatyta tvarka perskaičiuojami po 5 metų.

Jeigu turto nuomos konkurso laimėtojas arba jo atstovas atsisako sudaryti nuomos sutartį arba neatvyksta pasirašyti nuomos sutarties Tvarkos aprašo 25 punkte nustatytu laiku, jis netenka teisės sudaryti nuomos sutartį ir pradinis įnašas jam negrąžinamas.

Jei skelbiant viešą nuomos konkursą patalpose yra nuomininkai, nuomos sutartis pasirašoma nuomininkams atlaisvinus ir grąžinus patalpas.