Vilniaus miesto savivaldybės administracija Nuomoja nekilnojamąjį turtą Algirdo g. 31, Vilniuje, viešo konkurso būdu pagal įveiklinimo idėją

Konkurse dalyvavo 1 (vienas) dalyvis – VšĮ „Vaikų linija“.

Konkurso laimėtoju pripažintas – VšĮ „Vaikų linija“.

Konkurso laimėtojas atrinktas atsižvelgiant į 2021-07-19 nekilnojamojo turto Algirdo g. 31, Vilniuje išnuomojimo viešo konkurso būdu pagal įveiklinimo idėją vertinimo komisijos posėdžio protokolą Nr. A16-800/21(2.14.1.17E-AD23).

 

Konkurso sąlygos:

Vilniaus miesto savivaldybės administracija išnuomoja viešo konkurso būdu dešimčiai metų nemokamoms ir anoniminėms emocinės paramos, psichologinės ir socialinės pagalbos, psichologinių, socialinių, teisinių konsultacijų, smurto, patyčių, savižudybių prevencijos veikloms telefonu ir internetu bei savanorių mokymo veiklai Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą – 202,79 (dviejų šimtų dviejų ir septyniasdešimt devynių šimtųjų) kv. m negyvenamąsias patalpas (unikalus Nr. 1097-3000-4010:0017), pažymėtas plane indeksais 225-1, 226-1, 227-1, 228-1, 229-1, 210-1, 209-1, 208-3, su dalimi bendrojo naudojimo patalpų, pažymėtų indeksais 200-(2-5, 7-9, 12-16), esančias pastate Algirdo g. 31, Vilniuje. Nustatyta patalpų nuomos kaina – 2,19 Eur už  1 kv. m per mėnesį. Viešame nuomos konkurse  bus varžomasi ne dėl nuompinigių dydžio, bet dėl geriausios įveiklinimo idėjos.

Patalpų nuomos sutartyje bus numatytos papildomos sąlygos, kad konkurso laimėtojas privalo:

 1. Teikti emocinę paramą telefonu ne mažiau kaip 12 val. kiekvieną dieną (taip pat savaitgaliais ir švenčių dienomis).
 2. Teikti emocinę paramą internetu ne mažiau kaip 5 val. kiekvieną darbo dieną.
 3. Teikti pagal galimybes psichologinės konsultacijos paslaugas vaikams ir paaugliams lenkų ir rusų kalbomis.
 4. Kviesti suaugusius žmones savanoriauti, vykdyti savanorių, teikiančių emocinę paramą, mokymus bei koordinuoti jų savanorišką darbą.
 5. Nuolat viešinti aktualią informaciją apie veiklas, projektus ir laisvas patalpas nepažeidžiant Lietuvos Respublikos teisės aktų.
 6. Sudaryti sąlygas priežiūros darbo grupei susipažinti su paslaugų sutartimis ir kitais dokumentais, susijusiais su turto valdymu, naudojimu ir administravimu.
 7. Įsipareigoti, kad neįvykdžius 1 – 6 punktuose nustatytų sąlygų, tai bus laikoma esminiu sutarties pažeidimu ir sutartis bus vienašališkai nutraukiama.

Pažymime, kad:

 1. Patalpų nuomos sutartyje neliks nuomos sutarties 7 punkto, 15.2 papunkčio ir 17 punkto sąlygų, numatančių, kad turtas bus išnuomotas ne ilgiau kaip iki įvykusio išnuomoto turto pardavimo viešo aukciono būdu, kad sutartis bus nutraukta įvykus turto pardavimui viešo aukciono būdu ir kad nuomotojas, raštu įspėjęs nuomininką ne vėliau kaip prieš 6 mėnesius, gali vienašališkai, nenurodant priežasties, nutraukti sutartį anksčiau sutartyje numatyto termino.
 2. Turto nuomos sutartis su nuomos konkurso laimėtoju bus pasirašyta ne anksčiau kaip kitą darbo dieną po turto perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo su buvusiu turto naudotoju.

Pateikti konkurso dalyvių dokumentai bus vertinami pagal šiuos kriterijus:

 

Eil. nr. Vertinimo kriterijai Aprašymas Balai
1. Įveiklinimo idėjos aktualumas, inovatyvumas Pateikta idėja turi būti aktuali, inovatyvi, išsiskirti iš jau esamų. Aprašyme turi atsispindėti pagrindimas, kuo ji yra aktuali, inovatyvi, atsižvelgiant į tradicijas ir naujausias kultūros praktikos ar/ir mokslo bei eksperimentinės plėtros Lietuvoje ir užsienyje žinias. 25

 

2. Įveiklinimo idėjos atitikimas rinkos poreikiams ir potencialui. Plėtra

 

 

 

Įvardinti ir tiksliai apibūdinti, kokioms tikslinėms auditorijoms bus skiriama Jūsų organizuojama veikla. Kokie yra Jūsų apsibrėžtų tikslinių grupių poreikiai (poreikių apibrėžimas turi būti pagrįstas konkrečiais ir patikimais duomenimis) ir kokia pasiūla šiems poreikiams egzistuoja rinkoje (Vilniuje, Lietuvoje). Jeigu sekate konkrečiu veiklos pavyzdžiu ar analogu užsienyje, įvardinkite jį. Kaip planuojate vykdyti veiklos plėtrą. 25

 

3. Įveiklinimo idėjos įgyvendinimo plano pagrįstumas Idėja turi būti realiai pritaikoma ir įgyvendinama. Aprašyme turi būti aiškiai suplanuota ir pagrįsta, per kiek laiko ir kaip ji bus įgyvendinta, kokie ištekliai tam reikalingi, kokios technologijos, resursai bus naudojami. 20

 

4. Numatomi veiklos rezultatai ir finansų paieškos planas

 

 

Pagrįsti ir aprašyti veiklos rezultatus bei planuojamas pajamas ir išlaidas. Nurodyti, kokių investicijų reikės įveiklinimo idėjai įgyvendinti – aprašomas finansų poreikis, finansų paieškos planas ir šaltiniai.

Investicijų poreikį pagrįsti rinkos įkainiais ir patalpų pritaikymo, įveiklinimo poreikiu. Pridėti pagrindžiančius dokumentus.

10

 

5. Komunikacija ir sklaida

 

 

Aprašyti, kokiais būdais siūloma veikla bus pristatoma tikslinėms grupėms, kokia būtų pirmų metų veiklos komunikacijos strategija. 10

 

6. Konkurso dalyvio ir jo komandos  pasirengimas, patirtis

 

Aprašyti ir pagrįsti savo ir komandos pasirengimą įgyvendinti idėją, jos kompetenciją, pateikti panašių idėjų įgyvendinimo patirtį. 5
7. Socialinė partnerystė Aprašyti ir pagrįsti, su kokiomis tokią pat veiklą vykdančiomis įstaigomis bendradarbiaujate ar dalinatės. Kokią naudą iš to gaunate ir kokią duodate. Ar numatoma vykdyti socialinio įtraukimo veiklas, bendradarbiavimą su socialiniais partneriais (kokias), jeigu numatoma veikla yra kultūros ar mokslo srities. Pridėti pagrindžiančius dokumentus. 5

 

Voke turi būti pateikta nekonfidenciali informacija ir šie dokumentai:

 1. Konkurso dalyvis (asmens vardas ir pavardė bei asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas, telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas).
 2. Užpildyta ir pasirašyta nustatytos formos paraiška (pridedama Įveiklinimo idėjos paraiška) (įskaitant paraiškoje nurodytus priedus, kurie yra paraiškos sudėtinė dalis).
 3. Konkurso dalyvis privalo pagal pridedamą patalpų planą ir nurodytus aukščiau kriterijus pažymėti ir pateikti patalpų  užimtumo įveiklinimo viziją.
 4. Juridinio asmens registravimo pažymėjimo ir juridinio asmens įstatų kopijos, patvirtintos antspaudu ir įgalioto atstovo parašu.
 5. Įsipareigojimas pasirašyti nuomos sutartį, parengtą pagal Savivaldybės tarybos patvirtintą sutarties formą (pridedama Nuomos sutarties forma).
 6. Sutikimas mokėti nustatytą nuompinigių dydį.
 7. Patvirtinimas apie pradinio įnašo sumokėjimą.
 8. Konkursui įvykus medžiaga tampa nekonfidenciali (išskyrus fizinių asmenų duomenis vadovaujantis Duomenų apsaugos įstatymu).

Paraiškas vertins vertinimo komisija iš 5 nepriklausomų konsultantų (ekspertų), iš kurių:

 Vienas psichologijos srities ekspertas – kandidatas turi turėti socialinių mokslų srities aukštąjį universitetinį išsilavinimą, ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį psichologijos srityje ir ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį vykdant projektus, susijusius su emocinės paramos teikimu.

 1. Vienas psichikos sveikatos srities ekspertas – kandidatas turi turėti medicinos ar sveikatos mokslų srities aukštąjį universitetinį išsilavinimą, ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį psichikos sveikatos srityje.
 2. Vienas socialinės srities ekspertas – kandidatas turi turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį dirbant su savanorystės projektais ir/ar savanorių pagalbos koordinavimu;
 3. Du ekspertai, iš kurių vienas nekilnojamo turto ekspertas ir vienas projektų vadybos ekspertas.

Paraiškos bus vertinamos pagal Įveiklinimo idėjos tvarkos apraše nustatytą tvarką (pridedama Įveiklinimo tvarkos aprašas).  

Konkurso dalyviai registruojami darbo dienomis nuo 2021-06-02 iki 2021-06-30 iki 14 val. Konstitucijos pr. 3, Vilnius,  Klientų aptarnavimo skyriuje, 1 aukšte.  Būtina dėvėti apsauginę veido kaukę.

Konkurso dalyviai pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta „Turto nuomos pagal įveiklinimo idėją konkursas Algirdo g. 31“ konkursui“.

Vokų plėšimas vyks 2021-07-01 10 val. Konstitucijos pr. 3 (2 aukšte, 215 kab.).

Konkurso laimėtojas bus paskelbtas 2021-07-19 https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/finansai-ir-turtas/turtas/ puslapyje.

Konkurso dalyviai pateikia banko išduotą kvitą (ar mokėjimo pavedimo kopiją), kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (įmonės kodas 188710061) atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT27 4010 0424 0397 3788 AB Luminor banke (kodas 40100) sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtos pradinės patalpų nuomos 3 mėnesių kainai.

Konkurso dalyviai (išskyrus įmonių, įstaigų, organizacijų vadovus) privalo su savimi turėti įgaliojimą atstovauti konkurse.

Konkurso dalyviams, pralaimėjusiems konkursą, pradinis įnašas yra grąžinamas.

Atsakingas asmuo: Nekilnojamojo turto skyriaus vyresnioji  specialistė Eglė Dedelienė, tel. (8 5) 211 2584, el. paštas: Egle.Dedeliene@vilnius.lt.

Telefonai pasiteiravimui: (8 5) 211 2584.

Visa informacija skelbiama Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainės www.vilnius.lt skiltyje „Parduodamas ir nuomojamas turtas“.

 Būtina registracija telefonu (8 5) 211 2584  dėl apžiūros.

Nuotraukos ir patalpų planas:

Patalpų apžiūra galima:

2021-06-08 12 val.,

2021-06-15 12 val.,

2021-06-22 12 val.