Vilniaus miesto savivaldybės administracija nuomoja nekilnojamąjį turtą Algirdo g. 48, Vilniuje, viešo konkurso būdu pagal įveiklinimo idėją

Konkurse dalyvavo 2 (du) dalyviai – MB „Coffee break LT“ ir MB „Kemaštuoni“.

Konkurso laimėtoju pripažintas – MB „Coffee break LT“.

Konkurso laimėtojas atrinktas remiantis 2022-11-15 Nekilnojamojo turto Algirdo g. 48, Vilniuje, išnuomojimo viešo konkurso būdu pagal įveiklinimo idėją vertinimo komisijos posėdžio protokolu Nr. A16-1686/22(2.14.1.17E-AD23).

Konkurso sąlygos:

Vilniaus miesto savivaldybės administracija viešo konkurso būdu pagal įveiklinimo idėją 10 metų išnuomoja Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą – 1621,59 (vieno tūkstančio šešių šimtų dvidešimt vieno ir penkiasdešimt devynių šimtųjų) kv. m gamybinį pastatą (unikalus Nr. 1094-0011-3102), pažymėtą plane indeksu 10P1p, ir 64,21 (šešiasdešimt keturių ir dvidešimt vienos šimtosios) kv. m gamybinį pastatą (unikalus Nr. 1094-0011-3113), pažymėtą plane indeksu 11P1p, esančius Algirdo g. 48, Vilniuje, kūrybinei-edukacinei ir (ar) kultūrinei veiklai (atviros inžinerinės kūrybinės dirbtuvės, socialinės veiklos, kultūrinių, kūrybinių renginių organizavimas įrangų naudojimo mokymai) vykdyti.

Patalpų nuomos kaina nustatyta 1,10  Eur už 1 kv. m per mėnesį. Viešame nuomos konkurse  bus varžomasi ne dėl nuompinigių dydžio, bet dėl geriausios įveiklinimo idėjos.

           Patalpų nuomos sutartyje bus numatytos papildomos sąlygos, kad konkurso laimėtojas privalo:

 1. teisės aktų nustatyta tvarka pastato savininko vardu parengti ir suderinti pastato rekonstrukcijos arba kapitalinio remonto projektą ir gauti statybą leidžiantį dokumentą, projekto rengimo metu sprendinius derinti su pastato savininku – Vilniaus miesto savivaldybe;
 2. pastato rekonstrukcijos ar kapitalinio remonto projekto sprendinius integruoti į techninio projekto „Šv. Stepono skvero ir Šv. Stepono g. sutvarkymas (nuo V. Šopeno iki Geležinkelio ir Algirdo g. sankryžos)“ sprendinius;
 3. rekonstruojant arba atliekant kapitalinį remontą investuoti ne mažiau kaip 80 000 (aštuoniasdešimt tūkstančių) Eur ir pastate įrengti:
 • inžinerinius (vandentiekio, nuotekų, šildymo sistemos, elektros) tinklus, taip pat pri

jungti objektą prie miesto inžinerinės infrastruktūros, kuri numatoma privesti prie pastato Šv. Stepono skvero tvarkymo metu, pagal prisijungimo sąlygas;

3.2. ne mažiau kaip dvi sales renginiams (mokymams, konferencijoms ir pan.);

3.3. rezidentų gyvenamąsias patalpas;

 1. rekonstruojant ar vykdant kapitalinį remontą pritaikyti patalpas specialiuosius poreikius turintiems asmenims;
 2. po pastato rekonstrukcijos ar kapitalinio remonto pabaigos per 6 mėnesius atlikti pastato kadastrinius matavimus teisės aktų nustatyta tvarka, įregistruoti pakeitimus Vilniaus miesto savivaldybės vardu Nekilnojamojo turto registre ir pastato kadastrinių matavimo bylą pateikti pastato savininkui;
 3. numatyti erdvę, kuria savo poreikiams nemokamai galėtų naudotis vietos bendruomenė arba leisti vietos bendruomenei naudotis įrengtomis erdvėmis pagal suderintą grafiką, bet ne mažiau kaip 4 kartus per mėnesį;
 4. užtikrinti tikslinių grupių poreikių tenkinimą, nediskriminuojant jokiu tapatybės pagrindu;
 5. suorganizuoti per metus ne mažiau kaip 40 renginių, iš jų 2 atvirų durų dienas
  kūrybinių-edukacinių veiklų tema ir ne mažiau kaip 5 proc. nemokamų renginių per metus;
 6. taikyti vaikams, studentams, žmonėms su negalia ir senjorams nuolaidų bilietams ir (ar) edukacijai sistemą;
 7. įveiklinti patalpas pagal pateiktą ir atrinktą patalpų įveiklinimo idėją ne vėliau kaip per 6 mėnesius po Šv. Stepono skvero sutvarkymo darbų, užtikrinti, kad patalpose būtų vykdoma visa veikla ir įsipareigojimai, pateikti konkurso paraiškos patalpų įveiklinimo ir užimtumo vizijoje, kuri turi būti nurodyta ir pridedamame patalpų plane, atitikti konkurso kriterijus bei teisės aktų reikalavimus;
 8. privalo sudaryti nuomojamiems pastatams tenkančios žemės sklypo Šv. Stepono g. 41 dalies valstybinės žemės nuomos sutartį su valstybinės žemės patikėtiniu, po to, kai Vilniaus miesto savivaldybės administracija organizuos žemės sklypo plano su nustatytais žemės sklypo ribų posūkio taškais ir riboženklių koordinatėmis valstybinėje koordinačių sistemoje, kuriame bus išskirtos kiekvienam savarankiškai funkcionuojančiam statiniui ar įrenginiui su priklausiniais eksploatuoti reikalingos žemės sklypo dalys ir nustatytas šių dalių plotas, parengimą ir patvirtinimą, bei neprieštarauti veiklų vykdymui likusioje sklypo dalyje;
 9. nuomos sutarties galiojimo laikotarpiu ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo kiekvienų kalendorinių metų pabaigos teikti einamųjų metų veiklos planą ir praėjusių metų ataskaitą, nurodant, kaip yra naudojamos patalpos, kokią veiklą vykdo nuomininkas, ar nuomininkas vykdo konkurso paraiškoje pateiktą viziją, pasiūlymus ir įsipareigojimus, taip pat įsipareigojimus savo lėšomis atlikti nekilnojamojo turto einamąjį ir kapitalinį remontą, ar vykdomos kitos nuomos sutarties sąlygos;
 10. sudaryti sąlygas nuomos sutarties priežiūros darbo grupei susipažinti su patalpų naudojimu, vykdomomis veiklomis ir kita su tuo susijusia dokumentacija;
 11. įsipareigoti, kad neįvykdžius 1–13 papunkčiuose nustatytų sąlygų, tai bus laikoma esminiu sutarties pažeidimu ir sutartis bus vienašališkai nutraukiama.

Konkurso laimėtojui leidžiama subnuomoti patalpas, tačiau ne daugiau nei 70 proc. nuo aukščiau nurodyto ploto ir tik šiame skelbime nurodytai ir (ar) ją aptarnaujančių paslaugų veiklai už ne didesnę nei 1,10 (vieno Eur 10 ct) Eur už vieną kv. m be PVM kainą per mėnesį. Prieš subnuomodamas patalpas nuomininkas privalo gauti išankstinį Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus rašytinį sutikimą.

Konkurso dalyviai, pateikę paraiškas viešo konkurso būdu išsinuomoti šiame skelbime  nurodytą nekilnojamąjį turtą, privalo būti įvykdę įsipareigojimus, susijusius su:

 1. mokesčių mokėjimu (pateikiamas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas; prie paraiškos pridedama patvirtinta dokumento kopija);
 2. socialinio draudimo įmokų mokėjimu (pateikiamas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas; prie paraiškos pridedama patvirtinta dokumento kopija).

        Pateikti konkurso dalyvių dokumentai bus vertinami pagal toliau nurodytus kriterijus:

Eil. nr. Vertinimo kriterijai Aprašymas Balai
BENDRIEJI KRITERIJAI

 

1. Įveiklinimo idėjos įgyvendinimo plano pagrįstumas Idėja turi būti realiai pritaikoma ir įgyvendinama. Aprašyme turi būti aiškiai suplanuota ir pagrįsta, per kiek laiko ir kaip ji bus įgyvendinta, kokie ištekliai bus reikalingi, kokios technologijos, resursai bus naudojami. Pagrįsti ir aprašyti planuojamas pajamas, finansavimo šaltinius, išlaidas ir veiklos rezultatus. Aprašyti ir pagrįsti savo ir komandos pasirengimą įgyvendinti idėją, jos kompetenciją, pateikti patirtį. Pridėti pagrindžiančius dokumentus (įgyvendinimo planus, terminus, investicijų sąmatas, paramos ar kreditavimo sutartis, komandos narių CV ir pan.). 25
2. Įveiklinimo idėjos aktualumas Aprašyti ir pagrįsti, kokią aktualią visuomenės problemą išspręs arba padės spręsti įveiklinimo idėja, kokia bus nauda, kuriama vertė. 10
3. Įveiklinimo idėjos  inovatyvumas Aprašyti ir pagrįsti, kuo idėja yra inovatyvi, atsižvelgiant į tradicijas, naujausias praktikos ar (ir) mokslo bei eksperimentinės plėtros Lietuvoje ir užsienyje žinias. 15
4. Komunikacija ir sklaida Aprašyti, kokiais būdais siūloma veikla bus pristatoma tikslinėms grupėms, kokia būtų pirmų metų veiklos komunikacijos strategija. 10
5. Socialinė partnerystė Aprašyti ir pagrįsti, su kokiomis tokią pat veiklą ir (arba) skirtingą veiklą vykdančiomis įstaigomis bendradarbiaujama ar dalijamasi patirtimi, veiklomis, patalpomis ir pan., kokią naudą iš to gauna ir kokią duoda. Ar numatoma vykdyti socialinio įtraukumo veiklas (kokias), bendradarbiauti su socialiniais partneriais (kokiais)? Jeigu pareiškėjas su partneriais yra pasirašęs bendradarbiavimo sutartį įveiklinimo idėjos įgyvendinimui, kurioje išdėstyti kiekvienos šalies prisiimti įsipareigojimai ir atsakomybė, ją pridėti. 10
6. Tarptautiškumas Aprašyti ir pagrįsti tarptautinę patirtį ir planus. Nurodyti jau turimus tarptautinius partnerius. Pridėti pagrindžiančius dokumentus. 5
SPECIALIEJI KRITERIJAI
7. Įveiklinimo idėjos kultūrinė veiklos kokybė Pagrįsti įveiklinimo idėjos svarbą Vilniaus miesto kultūros raidai, idėjos meninę ir kultūrinę vertę, tikslingumą ir aktualumą Vilniaus miesto kultūrai. 25

 

Voke turi būti pateikta nekonfidenciali informacija ir šie dokumentai:

 1. Konkurso dalyvis (asmens vardas ir pavardė bei asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas, telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas).
 2. Užpildyta ir pasirašyta nustatytos formos paraiška (pridedama Įveiklinimo idėjos paraiška) (įskaitant paraiškoje nurodytus priedus, kurie yra paraiškos sudėtinė dalis).
 3. Konkurso dalyvis privalo pagal pridedamą patalpų planą ir nurodytus aukščiau kriterijus pažymėti ir pateikti patalpų  užimtumo įveiklinimo viziją.
 4. Juridinio asmens registravimo pažymėjimo ir juridinio asmens įstatų kopijos, patvirtintos antspaudu ir įgalioto atstovo parašu.
 5. Įsipareigojimas pasirašyti nuomos sutartį, parengtą pagal Savivaldybės tarybos patvirtintą sutarties formą (pridedamaNuomos sutarties forma );
 6. Sutikimas mokėti nustatytą nuompinigių dydį.
 7. Patvirtinimas apie pradinio įnašo sumokėjimą;
 8. Konkursui įvykus medžiaga tampa nekonfidenciali (išskyrus fizinių asmenų duomenis vadovaujantis Duomenų apsaugos įstatymu).

*Paraiškas vertins vertinimo komisija iš 5 nepriklausomų konsultantų (ekspertų), iš

kurių:

vienas urbanistinio meno ir kultūros projektų ekspertas – kandidatas turi turėti ne mažesnę kaip 2 metų vadovavimo kūrybinėms dirbtuvėms patirtį ir ne mažesnę kaip 3 metų praktinės veiklos patirtį atitinkamos ekspertinės kompetencijos srityje;

vienas kūrybinių industrijų ekspertas – kandidatas turi turėti aukštąjį vaizduojamųjų menų studijų krypties (architektūra-urbanistika, kūrybinės industrijos, menai) išsilavinimą, vadovavimo kūrybinei komandai patirtį ir ne mažesnę kaip 3 metų praktinės veiklos patirtį atitinkamos ekspertinės kompetencijos srityje;

vienas inovacijų ir technologijų ekspertas – kandidatas turi turėti aukštąjį socialinių mokslų studijų krypties (verslo, viešoji vadyba, kūrybinės industrijos) universitetinį išsilavinimą, ir ne mažesnę kaip 5 metų praktinę patirtį tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektų ar (ir) inovacijų ekspertinio vertinimo organizavimo ir (ar) vykdymo srityje;

ir du ekspertai, vienas nekilnojamojo turto ir vienas projektų vadybos.

Paraiškos bus vertinamos pagal Įveiklinimo idėjos tvarkos apraše nustatytą tvarką (aprašas).  

Konkurso dalyviai registruojami darbo dienomis nuo 2022-09-26 iki 2022-10-26, 16.30 val. Konstitucijos pr. 3, Vilnius,  Klientų aptarnavimo skyriuje, 1 aukšte.

Konkurso dalyviai pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta „Turto nuomos pagal įveiklinimo idėją konkursas Algirdo g. 48 konkursui“.

Vokų plėšimas vyks 2022-10-27 10 val. Konstitucijos pr. 3 (2 aukšte, 215 kab.). Dalyvavimas nėra būtinas. Apie konkurso rezultatus bus pranešta nurodytais dokumentuose kontaktais.

Konkurso laimėtojas bus paskelbtas 2022-11-16  https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/finansai-ir-turtas/turtas/ puslapyje.

Konkurso dalyviai pateikia banko išduotą kvitą (ar mokėjimo pavedimo kopiją), kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (įmonės kodas 188710061) atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT27 4010 0424 0397 3788 AB Luminor banke (kodas 40100) sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtos pradinės patalpų nuomos 3 mėnesių kainai.

Konkurso dalyviai (išskyrus įmonių, įstaigų, organizacijų vadovus) privalo su savimi turėti įgaliojimą atstovauti konkurse.

Konkurso dalyviams, pralaimėjusiems konkursą, pradinis įnašas yra grąžinamas.

Telefonas pasiteiravimui 8 616 83862.

Visa informacija skelbiama Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainės www.vilnius.lt skiltyje „Parduodamas ir nuomojamas turtas“.

Dėl apžiūros būtina registracija, telefonas 8 616 83862.

Patalpų apžiūra galima:
2022-10-03 14 val.,

2022-10-10 14 val.,

2022-10-17 14 val.