Vilniaus miesto savivaldybės administracija nuomoja nekilnojamąjį turtą Bernardinų g. 6-12, Vilniuje, viešo konkurso būdu pagal įveiklinimo idėją

 

Konkurse dalyvavo 2 dalyviai – VšĮ „Lewben Art Foundation“ ir fizinis asmuo S. S.

Laimėtoju pripažintas – VšĮ „Lewben Art Foundation“.

Konkurso laimėtojas atrinktas remiantis 2021-03-03 Nekilnojamojo turto Bernardinų g. 6-12, Vilniuje, išnuomojimo viešo konkurso būdu pagal įveiklinimo idėją vertinimo komisijos posėdžio protokolu Nr. A16-180/21(2.14.1.17-AD23).

 

Konkurso sąlygos:

Vilniaus miesto savivaldybės administracija nuomoja dešimčiai metų viešo konkurso būdu pagal įveiklinimo idėją vizualiųjų menų, galerijų veiklai vykdyti Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą – 306,55 (trijų šimtų šešių ir penkiasdešimt penkių šimtųjų) kv. m patalpas, plane pažymėtas indeksais 12-(1-17), esančias pastato, plane pažymėto indeksu 1A2p (unikalus Nr. 1094-0038-4010:0010, teisinės registracijos Nr. 10/100288), antrame aukšte, ir 169,25 (vieno šimto šešiasdešimt devynių ir dvidešimt penkių šimtųjų) kv. m patalpas, t. y. 572/1000 dalis, iš neįrengtos 295,9 (dviejų šimtų devyniasdešimt penkių ir devynių dešimtųjų) kv. m pastogės (unikalus Nr. 4400-0592-6661:8832, teisinės registracijos Nr. 44/402593) adresu Bernardinų g. 6-12, Vilniuje.

Patalpų nuomos kaina nustatyta 3,68 Eur už 1 kv. m per mėnesį. Viešame nuomos konkurse  varžomasi ne dėl nuompinigių dydžio, bet dėl geriausios įveiklinimo idėjos.

Paraiškos bus vertinamos pagal Įveiklinimo idėjos tvarkos aprašą (pridedama Įveiklinimo idėjos aprašas).

Konkurso dalyvis privalo pagal pridedamą patalpų planą ir  nurodytus žemiau kriterijus pažymėti  ir pateikti patalpų  užimtumo įveiklinimo viziją.

Patalpų nuomos sutartyje bus numatytos papildomos sąlygos, kad konkurso laimėtojas privalo:

 1. remontuoti patalpas investuodamas ne mažiau kaip 70 000 (septyniasdešimt tūkstančių) Eur;
 2. pritaikyti patalpas specialiuosius poreikius turintiems asmenims;
 3. sudaryti galimybę patekti ir naudotis pastoge kitiems, nuosavybės teisę į dalį jos turintiems, asmenims;
 4. patalpų remonto darbus pradėti ne vėliau kaip per 12 mėnesių ir pabaigti ne vėliau kaip per 24 mėnesius nuo nuomos sutarties įsigaliojimo dienos;
 5. po patalpų remonto pabaigos per 6 mėnesius atlikti atnaujintus kadastrinius matavimus teisės aktų nustatyta tvarka (jei reikės) ir patalpų kadastrinių matavimų bylą pateikti patalpų savininkui;
 1. kiekvienais metais suorganizuoti ne mažiau kaip 40 renginių, vizualiųjų meno renginių, parodų, edukacinių veiklų, kūrybinių laboratorijų, konsultacijų ar pan. (renginio trukmė nuo 1 val. iki 1 d.) ir iš jų ne mažiau kaip 5 proc. nemokamų renginių per metus;
 2. taikyti vaikams, studentams, žmonėms su negalia ir senjorams nuolaidų bilietams ir (ar) edukacijai sistemą;
 3. sudaryti sąlygas nuomos sutarties priežiūros darbo grupei susipažinti su subnuomos sutartimis, paslaugų sutartimis ir kitais dokumentais, susijusiais su turto valdymu, naudojimu ir administravimu;
 4. įsipareigoti, kad neįvykdžius 1.–8. papunkčiuose ir 10 punkte nustatytų sąlygų, tai bus laikoma esminiu sutarties pažeidimu ir sutartis bus vienašališkai nutraukiama.
 5. Konkurso laimėtojui bus galima subnuomoti patalpas, tačiau ne daugiau nei 70 proc. 1 punkte nurodyto ploto ir tik nurodytai vizualiųjų menų, galerijos veiklai už ne didesnę nei 3,68 (trijų Eur 68 ct) Eur už 1 (vieną) kv. m kainą per mėnesį, užtikrindamas laimėtojo dalyvavimą veikloje. Prieš subnuomodamas patalpas privalės gauti išankstinį Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus rašytinį sutikimą.

Patalpų nuomos sutartyje neliks nuomos sutarties 7 punkto, 15.2 papunkčio ir 17 punkto sąlygų, numatančių, kad turtas bus išnuomotas ne ilgiau kaip iki įvykusio išnuomoto turto pardavimo viešo aukciono būdu, kad sutartis bus nutraukta įvykus turto pardavimui viešo aukciono būdu ir kad nuomotojas, raštu įspėjęs nuomininką ne vėliau kaip prieš 6 mėnesius, gali vienašališkai, nenurodant priežasties, nutraukti sutartį anksčiau sutartyje numatyto termino.

Pateikti konkurso dalyvių dokumentai bus vertinami pagal toliau nurodytus kriterijus:

 

Eil. nr. Vertinimo kriterijai Aprašymas Balai
1. Įveiklinimo idėjos aktualumas, inovatyvumas Pateikta idėja turi būti aktuali, inovatyvi, išsiskirti iš jau esamų. Aprašyme turi atsispindėti pagrindimas, kuo ji yra aktuali, inovatyvi, atsižvelgiant į tradicijas, naujausias kultūros praktikos ir (ar) mokslo bei eksperimentinės plėtros Lietuvoje ir užsienyje žinias. 20

 

2. Įveiklinimo idėjos atitiktis rinkos poreikiams ir potencialui. Plėtra

 

 

 

Įvardyti ir tiksliai apibūdinti, kokiai tikslinei auditorijai bus skiriama Jūsų organizuojama veikla. Kokie yra apsibrėžtų tikslinių grupių poreikiai (poreikių apibrėžimas turi būti pagrįstas konkrečiais ir patikimais duomenimis) ir kokia pasiūla šiems poreikiams egzistuoja rinkoje (Vilniuje, Lietuvoje). Jeigu sekama konkrečiu veiklos pavyzdžiu ar analogu užsienyje, įvardyti jį. Kaip planuojama vykdyti veiklos plėtrą? 20

 

3. Įveiklinimo idėjos įgyvendinimo plano pagrįstumas Idėja turi būti realiai pritaikoma ir įgyvendinama. Aprašyme turi būti aiškiai suplanuota ir pagrįsta, per kiek laiko ir kaip ji bus įgyvendinta, kokie ištekliai tam reikalingi, kokios technologijos, resursai bus naudojami. 20
4. Numatomi veiklos rezultatai ir finansų paieškos planas

 

 

Pagrįsti ir aprašyti veiklos rezultatus bei planuojamas pajamas ir išlaidas. Nurodyti, kokių investicijų reikės įveiklinimo idėjai įgyvendinti – aprašomas finansų poreikis, finansų paieškos planas ir šaltiniai.

Investicijų poreikį pagrįsti rinkos įkainiais ir patalpų pritaikymo, įveiklinimo poreikiu. Pridėti pagrindžiančius dokumentus.

15

 

5.  Komunikacija ir sklaida

 

Aprašyti, kokiais būdais siūloma veikla bus pristatoma tikslinėms grupėms, kokia būtų pirmų metų veiklos komunikacijos strategija. 10
6. Konkurso dalyvio ir jo komandos pasirengimas, patirtis

 

Aprašyti ir pagrįsti savo ir komandos pasirengimą įgyvendinti idėją, jos kompetenciją, pateikti panašių idėjų įgyvendinimo patirtį 5

 

7. Socialinė partnerystė Aprašyti ir pagrįsti, su kokiomis tokią pat veiklą vykdančiomis įstaigomis bendradarbiaujate ar dalinatės. Kokią naudą iš to gaunate ir kokią duodate. Ar numatoma vykdyti socialinio įtraukimo veiklas, bendradarbiavimą su socialiniais partneriais (kokias), jeigu numatoma veikla yra kultūros ar mokslo srities. Pridėti pagrindžiančius dokumentus. 10

*Paraiškas vertins vertinimo komisija iš 5 nepriklausomų konsultantų (ekspertų), iš kurių:

vienas kultūros srities ekspertas – kandidatas turi turėti aukštąjį išsilavinimą ir reikiamas kompetencijas tarpdisciplininio meno ir (ar) vizualiųjų menų vadybos, kuratorystės, galerinės veiklos ir panašiose meno srityse, taip pat tarptautinės patirties (dalyvavimas tarptautiniuose renginiuose ir forumuose Europoje ir kitose šalyse) ir gebėjimus vertinti šios srities kūrėjus ir jų meninį lygį, gebėti analizuoti šios srities padėtį Lietuvoje ir pasaulyje ir turėti ne mažesnę kaip 5 metų praktinę profesinės veiklos patirtį vizualiųjų menų srityje;

vienas kultūros srities ekspertas – kandidatas turi turėti aukštąjį išsilavinimą ir reikiamas kompetencijas įvairiose kultūrinės edukacijos srityse, taip pat tarptautinės patirties (dalyvavimas kultūrinės edukacijos projektuose) ir gebėjimų vertinti vykdomas kultūrinės edukacijos veiklas, gebėti analizuoti kultūrinės edukacijos veiklas ir projektus Lietuvoje ir Europoje;

vienas kultūros srities ekspertas – kandidatas turi turėti reikiamas kompetencijas vizualiųjų menų srityje, pasiekęs reikšmingų veiklos rezultatų kultūros ir meno kūrimo veikloje, turėti darbo patirtį vizualiųjų menų vertinimo srityje;

du ekspertai, vienas nekilnojamojo turto ir vienas projektų vadybos.

 Voke turi būti pateikta nekonfidenciali informacija ir šie dokumentai:

 1. Konkurso dalyvis (asmens vardas ir pavardė bei asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas, telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas).
 2. Užpildyta ir pasirašyta nustatytos formos paraiška (pridedama Įveiklinimo idėjos paraiška) (įskaitant paraiškoje nurodytus priedus, kurie yra paraiškos sudėtinė dalis).
 3. Juridinio asmens registravimo pažymėjimo ir juridinio asmens įstatų kopijos, patvirtintos antspaudu ir įgalioto atstovo parašu.
 4. Įsipareigojimas pasirašyti nuomos sutartį, parengtą pagal Savivaldybės tarybos patvirtintą  sutarties formą (pridedama Nuomos sutarties forma);
 5. Sutikimas mokėti nustatytą nuompinigių dydį.
 6. Patvirtinimas apie pradinio įnašo sumokėjimą;
 1. Konkursui įvykus medžiaga tampa nekonfidenciali (išskyrus fizinių asmenų duomenis vadovaujantis Duomenų apsaugos įstatymu).

Konkurso dalyviai registruojami darbo dienomis nuo 2021-01-18 iki 2021-02-12 iki 14 val. Konstitucijos pr. 3, Vilnius,  Klientų aptarnavimo skyriuje, 1 aukšte.  Būtina dėvėti apsauginę veido kaukę.

Konkurso dalyviai pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašytas „Turto nuomos pagal įveiklinimo idėją konkursas Bernardinų g. 6-12“ konkursui“.

Vokų plėšimas vyks 2021-02-15 10 val. Konstitucijos pr. 3 (2 aukšte, 215 kab.).

Konkurso laimėtojų paskelbimas vyks 2021-03-05 10 val. Konstitucijos pr. 3 (II aukšte, 215 kab.). Dalyvavimas karantino laikotarpiu nerekomenduojamas. Apie konkurso rezultatus bus pranešta nurodytais dokumentuose kontaktais.

Konkurso dalyviai pateikia banko išduotą kvitą (ar mokėjimo pavedimo kopiją), kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (įmonės kodas 188710061) atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT27 4010 0424 0397 3788 AB Luminor banke (kodas 40100) sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtos pradinės patalpų nuomos 3 mėnesių kainai.

Konkurso dalyviai (išskyrus įmonių, įstaigų, organizacijų vadovus) privalo su savimi turėti įgaliojimą atstovauti konkurse.

Konkurso dalyviams, pralaimėjusiems konkursą, pradinis įnašas yra grąžinamas.

Atsakingas asmuo: Nekilnojamojo turto skyriaus vyriausioji  specialistė Aušra Kažukauskaitė, tel. 8 (5) 211 2289, el. paštas: ausra.kazukauskaite@vilnius.lt.

Telefonai pasiteiravimui: 8 (5) 211 2289, 8 (5) 211 2182.

Visa informacija skelbiama Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainės www.vilnius.lt skiltyje „Parduodamas ir nuomojamas turtas“.

Patalpų planas Patalpų plano kopija   Patalpų plano kopija (pastogė)

Nuotraukos

 

Būtina registracija telefonu 8 5 211 2289 dėl apžiūros.

Patalpų apžiūra galima:
2021-01-21 16 val.,

2021-01-27 16 val.,

2021-01-28 16 val.