Vilniaus miesto savivaldybės administracija nuomoja nekilnojamąjį turtą Jogailos g. 7, Vilniuje, viešo konkurso būdu pagal įveiklinimo idėją

Konkursas neįvyko. Pakartotinas paskelbimas 2021-03-08.

 

Konkurso sąlygos:

Vilniaus miesto savivaldybės administracija nuomoja 10 metų viešo konkurso būdu pagal įveiklinimo idėją socialinei veiklai, telkiančiai socialines iniciatyvas ir sudarančiai galimybes vystytis socialiniams verslams, veikti socialinėms bendruomenėms, Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą – 443,85 (keturių šimtų keturiasdešimt trijų ir aštuoniasdešimt penkių šimtųjų) kv. m negyvenamąsias patalpas su garažu (unikalus Nr. 1094-0129-7018:0095), pažymėtas plane indeksais nuo 30-14 iki 30-39, esančias pastate Jogailos g. 7, Vilniuje (unikalus Nr. 1094-0129-7018), pažymėtame plane indeksu 1A3/p, antrame aukšte.

Patalpų nuomos kaina nustatyta 4,16 Eur už 1 kv. m per mėnesį. Viešame nuomos konkurse  varžomasi ne dėl nuompinigių dydžio, bet dėl geriausios įveiklinimo idėjos.

Paraiškos bus vertinamos pagal Įveiklinimo idėjos tvarkos aprašą (pridedama Įveiklinimo idėjos aprašas ).

Konkurso dalyvis privalo pagal pridedamą patalpų planą ir  nurodytus žemiau kriterijus pažymėti  ir pateikti patalpų  užimtumo įveiklinimo viziją.


Patalpų nuomos sutartyje bus numatytos papildomos sąlygos, kad konkurso laimėtojas privalo:

1.1. remontuoti patalpas investuodamas ne mažiau kaip 60 000 (šešiasdešimt tūkstančių) Eur ir teisės aktų nustatyta tvarka atlikti šiuos darbus:

1.1.1. pritaikyti patalpas specialiuosius poreikius turintiems asmenims;

1.1.2. parengti patalpų remonto projektą teisės aktų nustatyta tvarka;

1.1.3. įrengti patalpas grupinėms konsultacijoms, mokymams bei seminarams su visa reikalinga įranga ir inventoriumi;

1.1.4. patalpų remonto darbus pradėti ne vėliau kaip per 12 mėnesių ir pabaigti ne vėliau kaip per 24 mėnesius nuo nuomos sutarties įsigaliojimo dienos.

1.2. pabaigęs patalpų remontą, per 6 mėnesius teisės aktų nustatyta tvarka atlikti atnaujintus kadastrinius matavimus ir patalpų kadastrinių matavimų bylą pateikti patalpų savininkui, jei būtina;

1.3. patalpas naudoti ir subnuomoti, bet ne daugiau kaip 70 proc. visų patalpų ir už ne didesnę, nei 1 punkte nurodyta, kainą tik 1 punkte nurodytai veiklai, užtikrindamas laimėtojo dalyvavimą veikloje. Prieš subnuomodamas patalpas privalo gauti išankstinį Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus rašytinį sutikimą;

1.4. kiekvienais metais suorganizuoti ne mažiau kaip 40 renginių, edukacijų, kūrybinių laboratorijų, konsultacijų ar panašiai (renginio trukmė nuo 1 valandos iki 1 dienos) ir iš jų ne mažiau kaip 5 proc. nemokamų renginių per metus;

1.5. taikyti vaikams, studentams, žmonėms su negalia ir senjorams nuolaidų bilietams ir (ar) edukacijai sistemą;

1.6. užtikrinti, kad vienu metu veiktų ne mažiau kaip 10 skirtingų veiklų, verslų ar iniciatyvų;

1.7. pradedant nuo trečiųjų nuomos sutarties metų kasmet sukurti ne mažiau kaip 2 naujas iniciatyvas ar socialinius projektus;

1.8. nuolat viešinti aktualią informaciją apie veiklas, projektus, subnuomininkus, subnuomos konkurso sąlygas ir laisvas patalpas nepažeisdamas Lietuvos Respublikos teisės aktų;

1.9. sudaryti sąlygas priežiūros darbo grupei susipažinti su subnuomos sutartimis, paslaugų sutartimis ir kitais dokumentais, susijusiais su turto valdymu, naudojimu ir administravimu;

1.10. įsipareigoti, kad neįvykdžius 1.1–1.9 papunkčiuose nustatytų sąlygų, tai bus laikoma esminiu sutarties pažeidimu ir sutartis bus vienašališkai nutraukiama.


Patalpų nuomos sutartyje neliks nuomos sutarties 7 punkto, 15.2 papunkčio ir 17 punkto sąlygų,
numatančių, kad turtas bus išnuomotas ne ilgiau kaip iki įvykusio išnuomoto turto pardavimo viešo aukciono būdu, kad sutartis bus nutraukta įvykus turto pardavimui viešo aukciono būdu ir kad nuomotojas, raštu įspėjęs nuomininką ne vėliau kaip prieš 6 mėnesius, gali vienašališkai, nenurodant priežasties, nutraukti sutartį anksčiau sutartyje numatyto termino.


Pateikti konkurso dalyvių dokumentai bus vertinami pagal toliau nurodytus kriterijus:

Eil. nr. Vertinimo kriterijai Aprašymas Balai
1. Įveiklinimo idėjos aktualumas, inovatyvumas Pateikta idėja turi būti aktuali, inovatyvi, išsiskirti iš jau esamų. Aprašyme turi atsispindėti pagrindimas, kuo ji yra aktuali, inovatyvi, atsižvelgiant į tradicijas ir naujausias kultūros praktikos ar/ir mokslo bei eksperimentinės plėtros Lietuvoje ir užsienyje žinias. 20
2. Įveiklinimo idėjos atitikimas rinkos poreikiams ir potencialui. Plėtra Įvardinti ir tiksliai apibūdinti, kokioms tikslinėms auditorijoms bus skiriama Jūsų organizuojama veikla. Kokie yra Jūsų apsibrėžtų tikslinių grupių poreikiai (poreikių apibrėžimas turi būti pagrįstas konkrečiais ir patikimais duomenimis) ir kokia pasiūla šiems poreikiams egzistuoja rinkoje (Vilniuje, Lietuvoje). Jeigu sekate konkrečiu veiklos pavyzdžiu ar analogu užsienyje, įvardinkite jį. Kaip planuojate vykdyti veiklos plėtrą. 20
3. Įveiklinimo idėjos įgyvendinimo plano pagrįstumas Idėja turi būti realiai pritaikoma ir įgyvendinama. Aprašyme turi būti aiškiai suplanuota ir pagrįsta, per kiek laiko ir kaip ji bus įgyvendinta, kokie ištekliai tam reikalingi, kokios technologijos, resursai bus naudojami. 10
4. Numatomi veiklos rezultatai ir finansų paieškos planas Pagrįsti ir aprašyti veiklos rezultatus bei planuojamas pajamas ir išlaidas. Nurodyti, kokių investicijų reikės įveiklinimo idėjai įgyvendinti – aprašomas finansų poreikis, finansų paieškos planas ir šaltiniai.

Investicijų poreikį pagrįsti rinkos įkainiais ir patalpų pritaikymo, įveiklinimo poreikiu. Pridėti pagrindžiančius dokumentus.

10
5. Komunikacija ir sklaida Aprašyti, kokiais būdais siūloma veikla bus pristatoma tikslinėms grupėms, kokia būtų pirmų metų veiklos komunikacijos strategija. 10
6. Konkurso dalyvio ir jo komandos  pasirengimas, patirtis Aprašyti ir pagrįsti savo ir komandos pasirengimą įgyvendinti idėją, jos kompetenciją, pateikti panašių idėjų įgyvendinimo patirtį. 10
7. Socialinė partnerystė Aprašyti ir pagrįsti, su kokiomis tokią pat veiklą vykdančiomis įstaigomis bendradarbiaujate ar dalinatės. Kokią naudą iš to gaunate ir kokią duodate. Ar numatoma vykdyti socialinio įtraukimo veiklas, bendradarbiavimą su socialiniais partneriais (kokias), jeigu numatoma veikla yra kultūros ar mokslo srities. Pridėti pagrindžiančius dokumentus. 10
8. Tarptautiškumas Aprašyti ir pagrįsti tarptautinę (savo, komandos, veiklos) patirtį ir veiklos, bendradarbiavimo, finansavimosi planus. Nurodyti jau turimus tarptautinius partnerius. Pridėti pagrindžiančius dokumentus. 5
9. Bendradarbiavimas su skirtingą veiklą vykdančiomis įstaigomis Aprašyti ir pagrįsti bendradarbiavimą su skirtingą veiklą vykdančiomis įstaigomis, kokią naudą iš to gaunate ir kokią duodate. Pridėti pagrindžiančius dokumentus. 5


*Paraiškas vertins vertinimo komisija iš 5 nepriklausomų konsultantų (ekspertų), iš kurių:

vienas socialinės srities ekspertas – kandidatas turi turėti socialinių mokslų ar technologijos mokslų srities aukštąjį universitetinį išsilavinimą, ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį socialinėje srityje ir ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį socialinių projektų, paraiškų vertinimo ir (arba) ekspertinio konsultavimo srityje per pastaruosius 10 metų;

vienas socialinio verslo ekspertas – kandidatas turi turėti socialinių mokslų ar technologijos mokslų srities aukštąjį universitetinį išsilavinimą, ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį socialiniame versle ir (arba) verslo ar  socialinio verslo konsultavimo srityje per pastaruosius 5 metus;

vienas socialinių inovacijų ir technologijų ekspertas – kandidatas turi turėti ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį socialinių tyrimų, galimybių studijų ir pan. rengimo srityje ir (arba) socialinių inovacijų ir technologijų plėtojimo srityje per pastaruosius 10 metų;

du ekspertai, vienas nekilnojamo turto ir vienas projektų vadybos.

 Voke turi būti pateikta nekonfidenciali informacija ir šie dokumentai:

  1. Konkurso dalyvis (asmens vardas ir pavardė bei asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas, telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas).
  2. Užpildyta ir pasirašyta nustatytos formos paraiška (pridedama Įveiklinimo idėjos paraiška) (įskaitant paraiškoje nurodytus priedus, kurie yra paraiškos sudėtinė dalis).
  3. Juridinio asmens registravimo pažymėjimo ir juridinio asmens įstatų kopijos, patvirtintos antspaudu ir įgalioto atstovo parašu.
  4. Įsipareigojimas pasirašyti nuomos sutartį, parengtą pagal Savivaldybės tarybos patvirtintą  sutarties formą (pridedama Nuomos sutarties forma);
  5. Sutikimas mokėti nustatytą nuompinigių dydį.
  6. Patvirtinimas apie pradinio įnašo sumokėjimą;
  1. Konkursui įvykus medžiaga tampa nekonfidenciali (išskyrus fizinių asmenų duomenis vadovaujantis Duomenų apsaugos įstatymu).

Konkurso dalyviai registruojami darbo dienomis nuo 2021-01-18 iki 2021-02-12 iki 14 val. Konstitucijos pr. 3, Vilnius,  Klientų aptarnavimo skyriuje, 1 aukšte.  Būtinai reikia dėvėti apsauginę veido kaukę.

Konkurso dalyviai pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašytas „Turto nuomos „Įveiklinimo konkursas Jogailos g. 7“ konkursui“.

Vokų plėšimas vyks 2021-02-15 10 val. Konstitucijos pr. 3 (2 aukšte, 215 kab.).

Konkurso laimėtojų paskelbimas vyks 2021-03-05 10 val. Konstitucijos pr. 3 (2 aukšte, 215 kab.). Dalyvavimas karantino laikotarpiu nerekomenduojamas. Apie konkurso rezultatus bus pranešta nurodytais dokumentuose kontaktais.

Konkurso dalyviai pateikia banko išduotą kvitą (ar mokėjimo pavedimo kopiją), kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (įmonės kodas 188710061) atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT27 4010 0424 0397 3788 AB Luminor banke (kodas 40100) sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtos pradinės patalpų nuomos 3 mėnesių kainai.

Konkurso dalyviai (išskyrus įmonių, įstaigų, organizacijų vadovus) privalo su savimi turėti įgaliojimą atstovauti konkurse.

Konkurso dalyviams, pralaimėjusiems konkursą, pradinis įnašas yra grąžinamas.

Atsakingas asmuo: Nekilnojamojo turto skyriaus vyr.  specialistė Jolanta Grotus, tel. 8 (5) 211 2182, el. paštas: jolanta.grotus@vilnius.lt.

Telefonai pasiteiravimui: 8 (5) 211 2182, 8 (5) 211 2206, 8 (5) 211 2251.

Visa informacija skelbiama Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainės www.vilnius.lt skiltyje „Parduodamas ir nuomojamas turtas“.

Patalpų planas Jogailos 7 garažo planas Jogailos 7 patalpų planas

Nuotraukos

Būtina registracija telefonu 8 5 211 2182 dėl apžiūros.

 Patalpų apžiūra galima:

2021-01-25 10 val.

2021-02-01 14 val.

2021-02-10 11 val.