Vilniaus miesto savivaldybės administracija nuomoja nekilnojamąjį turtą M. K. Čiurlionio g. 88a, Vilniuje, viešo konkurso būdu pagal įveiklinimo idėją (Vokų plėšimas 2023-10-27, laimėtojo paskelbimas 2023-11-24)

Konkursas neįvyko. Neužsiregistravo nei vienas dalyvis. 

Vilniaus miesto savivaldybės administracija viešo konkurso būdu pagal įveiklinimo idėją dešimčiai metų išnuomoja Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą – 112,12 (vieno šimto dvylikos ir dvylikos šimtųjų) kv. m pastatą – viešąjį tualetą (pažymėtas plane 1L1p, unikalus Nr. 1097-0012-9015, teisinės registracijos Nr. 10/163508) adresu M. K. Čiurlionio g. 88A, Vilniuje, visoms Lietuvos Respublikos teisės aktams neprieštaraujančioms veikloms, išskyrus azartinių lošimų veiklą.

Patalpų nuomos kaina nustatyta 0,83 Eur už 1 kv. m per mėnesį. Viešame nuomos konkurse  bus varžomasi ne dėl nuompinigių dydžio, bet dėl geriausios įveiklinimo idėjos.

Patalpų nuomos sutartyje bus numatytos papildomos sąlygos, kad konkurso laimėtojas privalo:

 1. teisės aktų nustatyta tvarka pastato savininko vardu parengti ir suderinti pastato rekonstrukcijos arba kapitalinio remonto projektą ir gauti statybą leidžiantį dokumentą, projekto rengimo metu sprendinius derinti su pastato savininke Vilniaus miesto savivaldybe;
 2. rekonstruodamas arba atlikdamas kapitalinį remontą investuoti ne mažiau kaip 35 000 (trisdešimt penkis tūkstančius) Eur;
 3. rekonstruodamas ar atlikdamas kapitalinį remontą nedidinti pastato užstatyto ploto;
 4. užtikrinti tikslinių auditorijų poreikių tenkinimą, tai pat lygias galimybes, neišskiriant jokios socialinės grupės;
 5. pastato rekonstrukcijos ar kapitalinio remonto darbus pradėti ne vėliau kaip per 12 mėnesių ir pabaigti ne vėliau kaip per 36 mėnesius nuo nuomos sutarties įsigaliojimo dienos;
 6. įveiklinti pastatą pagal pateiktą ir atrinktą patalpų įveiklinimo idėją ne vėliau kaip per 6 mėnesius po rekonstrukcijos ar kapitalinio remonto darbų pabaigos, užtikrinti, kad patalpose būtų vykdoma visa veikla ir įsipareigojimai, pateikti konkurso paraiškos patalpų įveiklinimo ir užimtumo vizijoje, kuri turi būti nurodyta ir pridedamame patalpų plane, atitikti konkurso kriterijus bei teisės aktų reikalavimus;
 7. po pastato rekonstrukcijos ar kapitalinio remonto pabaigos per 6 mėnesius atlikti pastato kadastrinius matavimus teisės aktų nustatyta tvarka, įregistruoti pakeitimus Vilniaus miesto savivaldybės vardu Nekilnojamojo turto registre ir pastato kadastrinių matavimo bylą pateikti pastato savininkei;
 8. nuomos sutarties galiojimo laikotarpiu ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo kiekvienų kalendorinių metų pabaigos teikti einamųjų metų veiklos planą ir praėjusių metų ataskaitą, nurodydamas, kaip yra naudojamas pastatas, kokią veiklą vykdo nuomininkas, ar nuomininkas vykdo konkurso paraiškoje pateiktą viziją, pasiūlymus ir įsipareigojimus, taip pat įsipareigojimus savo lėšomis atlikti nekilnojamojo turto einamąjį ir kapitalinį remontą, ar vykdomos kitos nuomos sutarties sąlygos;
 9. sudaryti sąlygas nuomos sutarties priežiūros darbo grupei susipažinti su paslaugų sutartimis ir kitais dokumentais, susijusiais su turto valdymu, naudojimu ir administravimu;
 10. įsipareigoti, kad, neįvykdžius šio sprendimo 1–9 papunkčiuose nustatytų sąlygų, tai bus

laikoma esminiu sutarties pažeidimu ir sutartis bus vienašališkai nutraukiama.

Pažymėtina, kad patalpų nuomos sutartyje neliks nuomos sutarties 7 punkto, 15.2 papunkčio ir 17 punkto sąlygų, numatančių, kad: turtas bus išnuomotas ne ilgiau kaip iki įvykusio išnuomoto turto pardavimo viešo aukciono būdu, kad sutartis bus nutraukta įvykus turto pardavimui viešo aukciono būdu ir kad nuomotojas, raštu įspėjęs nuomininką ne vėliau kaip prieš 6 mėnesius, gali vienašališkai, nenurodant priežasties, nutraukti sutartį anksčiau sutartyje numatyto termino.

     Pateikti konkurso dalyvių dokumentai bus vertinami pagal toliau nurodytus kriterijus:

Eil. nr. Vertinimo kriterijai Aprašymas Balai
1. Įveiklinimo idėjos įgyvendinimo plano pagrįstumas Idėja turi būti realiai pritaikoma ir įgyvendinama. Aprašyme turi būti aiškiai suplanuota ir pagrįsta, per kiek laiko ir kaip ji bus įgyvendinta, kokie ištekliai bus reikalingi, kokios technologijos, resursai bus naudojami. Pagrįsti ir aprašyti planuojamas pajamas, finansavimo šaltinius, išlaidas ir veiklos rezultatus.

Aprašyti ir pagrįsti savo ir komandos pasirengimą įgyvendinti idėją, jos kompetenciją, pateikti patirtį.

Pridėti pagrindžiančius dokumentus (įgyvendinimo planus, terminus, investicijų sąmatas, paramos ar kreditavimo sutartis, komandos narių CV ir pan.).

25
2. Įveiklinimo idėjos aktualumas Aprašyti ir pagrįsti, kokią aktualią visuomenės problemą išspręs arba padės spręsti įveiklinimo idėja, kokia bus nauda, kuriama vertė. 5
3. Įveiklinimo idėjos inovatyvumas Aprašyti ir pagrįsti, kuo idėja yra inovatyvi, atsižvelgiant į tradicijas, naujausias praktikos ar (ir) mokslo bei eksperimentinės plėtros Lietuvoje ir užsienyje žinias. 5
4. Komunikacija ir sklaida

 

 

Aprašyti, kokiais būdais siūloma veikla bus pristatoma tikslinėms grupėms, kokia būtų pirmų metų veiklos komunikacijos strategija. 5
SPECIALIEJI KRITERIJAI
5. Įveiklinimo idėjos kultūrinė veiklos kokybė Pagrįsti įveiklinimo idėjos svarbą Vilniaus miesto kultūros raidai, idėjos meninę ir kultūrinę vertę, tikslingumą ir aktualumą Vilniaus miesto kultūrai. 15
6. Jaunimo įtraukimas ir integracija į socialinę, pilietinę, savanorišką ir visuomeninę veiklas Išsamiai atskleisti svarbiausius problemos aspektus ir jos sprendimo būdus, motyvus, įgyvendinant įveiklinimo idėją. 15
7. Įveiklinimo idėjos nauda, paslaugų prieinamumas  švietimo srityje Įvardinti ir pagrįsti, kuo įveiklinimo idėja bus vertinga visuomenei, miestui. Kaip įveiklinimo idėja įgyvendins Vilniaus miesto savivaldybei aktualių švietimo paslaugų poreikį ir prieinamumą. 15
8. Įveiklinimo idėjos įtraukumas į sportinę veiklą Pagrįsti, kaip įveiklinimo idėja padės didinti sportinėje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičių. Taip pat, kaip ši idėja padės integruoti į sportinę veiklą skirtingo amžiaus, gebėjimų ir socialinės padėties grupes. 15

 Voke turi būti pateikta nekonfidenciali informacija ir šie dokumentai:

 1. Konkurso dalyvis (asmens vardas ir pavardė bei asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas, telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas);
 2. Užpildyta ir pasirašyta nustatytos formos paraiška (pridedama Įveiklinimo idėjos paraiška)(įskaitant paraiškoje nurodytus priedus, kurie yra paraiškos sudėtinė dalis);
 3. Užpildyta ir pasirašyta Potencialaus nuomininko (fizinio ar juridinio asmens) reputacijos vertinimo anketa (pridedama Reputacijos vertinimo anketa);
 4. Konkurso dalyvis privalo pagal pridedamą patalpų planą ir pirmiau nurodytus kriterijus pažymėti ir pateikti patalpų  užimtumo įveiklinimo viziją;
 5. Juridinio asmens registravimo pažymėjimo ir juridinio asmens įstatų kopijos, patvirtintos antspaudu ir įgalioto atstovo parašu;
 6. Įsipareigojimas pasirašyti nuomos sutartį, parengtą pagal Savivaldybės tarybos patvirtintą sutarties formą (pridedama Nuomos sutarties forma), ją papildant konkurso sąlygomis ir pateikta laimėtojo paraiška;
 7. Sutikimas mokėti nustatytą nuompinigių dydį;
 8. Patvirtinimas apie pradinio įnašo sumokėjimą;
 9. Konkurso dalyviai, pateikę paraiškas viešo konkurso būdu išsinuomoti šiame skelbime nurodytą nekilnojamąjį turtą, privalo būti įvykdę įsipareigojimus, susijusius su:

9.1. mokesčių mokėjimu (pateikiamas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas; prie paraiškos pridedama patvirtinta dokumento kopija);

9.2. socialinio draudimo įmokų mokėjimu (pateikiamas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas; prie paraiškos pridedama patvirtinta dokumento kopija).

*Paraiškas vertins vertinimo komisija iš 5 nepriklausomų konsultantų (ekspertų), iš kurių:

vienas socialinių inovacijų ekspertas – kandidatas turi turėti ne mažesnę kaip 3 metų praktinės veiklos patirtį atitinkamos ekspertinės kompetencijos srityje, NVO ar pan.;

vienas architektas ekspertas – kandidatas turi turėti vaizduojamųjų menų studijų srities architektūros krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 5 metų praktinę profesinės veiklos patirtį architektūros ar panašios veiklos srityje;

vienas urbanistinių projektų ekspertas – kandidatas turi turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą, ne mažesnę kaip 2 metų vadovavimo kūrybinėms dirbtuvėms patirtį ir ne mažesnę kaip 3 metų praktinės veiklos patirtį atitinkamos ekspertinės kompetencijos srityje;

du ekspertai, vienas nekilnojamojo turto ir vienas projektų vadybos.

Paraiškos bus vertinamos pagal Įveiklinimo idėjos tvarkos apraše nustatytą tvarką (pridedama).  

Konkurso dalyviai registruojami darbo dienomis nuo 2023-09-08 iki 2023-10-27 iki 14 val. Konstitucijos pr. 3, Vilnius,  Klientų aptarnavimo skyriuje, 1 aukšte.

Konkurso dalyviai pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta „Turto nuomos pagal įveiklinimo idėją konkursas Čiurlionio g. 88A“ konkursui“.

Vokų plėšimas vyks 2023-10-27 14.30 val. Konstitucijos pr. 3 (2 aukšte, 215 kab.).

Konkurso laimėtojas bus paskelbtas 2023-11-24  https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/finansai-ir-turtas/turtas/ puslapyje.

Konkurso dalyviai pateikia banko išduotą kvitą (ar mokėjimo pavedimo kopiją), kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (įmonės kodas 188710061) atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT27 4010 0424 0397 3788 AB Luminor banke (kodas 40100) sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtos pradinės patalpų nuomos 3 mėnesių kainai 279,18 Eur.

Konkurso dalyviai (išskyrus įmonių, įstaigų, organizacijų vadovus) privalo su savimi turėti įgaliojimą atstovauti konkurse.

Konkurso dalyviams, nelaimėjusiems konkurso, pradinis įnašas yra grąžinamas.

Atsakingas asmuo: Nekilnojamojo turto skyriaus Sutarčių administravimo poskyrio vyriausioji specialistė Aušra Kažukauskaitė, tel. (8 5) 211 2289, el. paštas: ausra.kazukauskaite@vilnius.lt.

Telefonai pasiteiravimui: (8 5) 211 2289.

Visa informacija skelbiama Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainės www.vilnius.lt skiltyje „Parduodamas ir nuomojamas turtas“.

 Būtina registracija telefonu (8 5) 211 2289  dėl apžiūros.

Patalpų apžiūra galima:

2023-09-27 14 val.,

2023-10-04 14 val.,

2023-10-11 14 val.;

2023-10-18, 14 val.