Vilniaus miesto savivaldybės administracija nuomoja nekilnojamąjį turtą Meistrų g. 12C, Vilniuje, viešo konkurso būdu pagal įveiklinimo idėją

Konkurse dalyvavo 1 (vienas) dalyvis – UAB ,,VKK Laboratorija“.

Konkurso laimėtoju pripažintas UAB „VKK Laboratorija“.

Konkurso laimėtojas atrinktas atsižvelgiant į 2021-04-22 Nekilnojamojo turto Meistrų g. 12C, Vilniuje, išnuomojimo viešo konkurso būdu pagal įveiklinimo idėją vertinimo komisijos posėdžio protokolą Nr. A16-396/21(2.14.1.17E-AD23).

Konkurso sąlygos:

Vilniaus miesto savivaldybės administracija išnuomoja viešo konkurso būdu dešimčiai metų kino, televizijos ir reklamos filmų gamybai, kino sektoriaus mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklai, kino edukacijai bei su jomis susijusioms visuomeninei, organizacinei ir ūkinei veikloms vykdyti Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą – 1622,60 (tūkstančio šešių šimtų dvidešimt dviejų ir šešiasdešimties  šimtųjų) kv. m pastatą – laboratoriją, plane pažymėtą 1C1/b, (unikalus Nr. 1097-8025-0017), Meistrų g. 12C, Vilniuje.

Patalpų nuomos kaina nustatyta 1,04 Eur už 1 kv. m per mėnesį. Viešame nuomos konkurse  bus varžomasi ne dėl nuompinigių dydžio, bet dėl geriausios įveiklinimo idėjos.

Patalpų nuomos sutartyje bus numatytos papildomos sąlygos, kad konkurso laimėtojas privalo:

 1. remontuoti patalpas investuodamas ne mažiau kaip 50 000 (penkiasdešimt tūkstančių) Eur;
 2. pritaikyti patalpas specialiuosius poreikius turintiems asmenims;
 3. patalpų remonto darbus pradėti ne vėliau kaip per 12 mėnesių ir pabaigti ne vėliau kaip per 36 mėnesius nuo nuomos sutarties įsigaliojimo dienos;
 4. po patalpų remonto pabaigos per 6 mėnesius atlikti atnaujintus kadastrinius matavimus teisės aktų nustatyta tvarka ir patalpų kadastrinių matavimų bylą pateikti patalpų savininkui, jei po remonto jie būtų pasikeitę;
 5. visą nuomos sutarties laikotarpį dalyvauti asocijuotose Lietuvos kino sektoriaus struktūrose ir tarptautinių tinklų veikloje;
 6. per visą nuomos sutarties laikotarpį įvykdyti ne mažiau kaip 30 tarptautinių kino projektų (ne mažiau kaip po 9 audiovizualinius projektus kas 3 metus ir ne mažiau kaip 3 audiovizualinius projektus per paskutinius sutarties metus), kurių kontekste būtų garsinamas Vilniaus miesto vardas tarptautinėje žiniasklaidoje;
 7. per visą nuomos sutarties laikotarpį vykdyti ne mažiau kaip 10 dienų per metus mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklas;
 8. per visą nuomos sutarties laikotarpį vykdyti ne mažiau kaip 4 kino edukacijos veiklas per metus, bendradarbiaujant su mokslo ir bendrojo ugdymo įstaigomis;
 9. per visą nuomos sutarties laikotarpį sudalyvauti (pats arba jo atstovai) ne mažiau kaip 3 tarptautinėse kino mugėse per metus, siekiant pritraukti užsienio kino projektus į Vilnių ir viešinti Vilniaus vardą tarptautinėje kino bendruomenėje;
 10. sudaryti sąlygas nuomos sutarties priežiūros darbo grupei susipažinti su subnuomos sutartimis, paslaugų sutartimis ir kitais dokumentais, susijusiais su turto valdymu, naudojimu ir administravimu;
 11. Leisti konkurso laimėtojui subnuomoti ne daugiau nei 25proc. 1 pastraipoje nurodytų patalpų  ploto už ne didesnę nei joje nurodytą nuomos kainą ir veiklą užtikrinant laimėtojo dalyvavimą veikloje. Prieš subnuomodamas patalpas konkurso laimėtojas privalo gauti išankstinį Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus rašytinį sutikimą.
 12. įsipareigoti, kad neįvykdžius 1–11 punktuose nustatytų sąlygų, tai bus laikoma esminiu sutarties pažeidimu ir sutartis bus vienašališkai nutraukiama.

Pažymime, kad:

 1. Patalpų nuomos sutartyje neliks nuomos sutarties 7 punkto, 15.2 papunkčio ir 17 punkto sąlygų, numatančių, kad turtas bus išnuomotas ne ilgiau kaip iki įvykusio išnuomoto turto pardavimo viešo aukciono būdu, kad sutartis bus nutraukta įvykus turto pardavimui viešo aukciono būdu ir kad nuomotojas, raštu įspėjęs nuomininką ne vėliau kaip prieš 6 mėnesius, gali vienašališkai, nenurodant priežasties, nutraukti sutartį anksčiau sutartyje numatyto termino.
 2. Turto nuomos sutartis su nuomos konkurso laimėtoju bus pasirašyta ne anksčiau kaip kitą darbo dieną po turto perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo su buvusiu turto naudotoju.

Pateikti konkurso dalyvių dokumentai bus vertinami pagal šiuos kriterijus:

Eil. nr. Vertinimo kriterijai Aprašymas Balai
1. Įveiklinimo idėjos aktualumas, inovatyvumas Pateikta idėja turi būti aktuali, inovatyvi, išsiskirti iš jau esamų. Aprašyme turi atsispindėti pagrindimas, kuo ji yra aktuali, inovatyvi, atsižvelgiant į tradicijas ir naujausias kultūros praktikos ar/ir mokslo bei eksperimentinės plėtros Lietuvoje ir užsienyje žinias. 20
2. Įveiklinimo idėjos atitikimas rinkos poreikiams ir potencialui. Plėtra

 

 

 

Įvardinti ir tiksliai apibūdinti, kokioms tikslinėms auditorijoms bus skiriama Jūsų organizuojama veikla. Kokie yra Jūsų apsibrėžtų tikslinių grupių poreikiai (poreikių apibrėžimas turi būti pagrįstas konkrečiais ir patikimais duomenimis) ir kokia pasiūla šiems poreikiams egzistuoja rinkoje (Vilniuje, Lietuvoje). Jeigu sekate konkrečiu veiklos pavyzdžiu ar analogu užsienyje, įvardinkite jį. Kaip planuojate vykdyti veiklos plėtrą. 20
3. Įveiklinimo idėjos įgyvendinimo plano pagrįstumas Idėja turi būti realiai pritaikoma ir įgyvendinama. Aprašyme turi būti aiškiai suplanuota ir pagrįsta, per kiek laiko ir kaip ji bus įgyvendinta, kokie ištekliai tam reikalingi, kokios technologijos, resursai bus naudojami. 15
4. Numatomi veiklos rezultatai ir finansų paieškos planas

 

 

Pagrįsti ir aprašyti veiklos rezultatus bei planuojamas pajamas ir išlaidas. Nurodyti, kokių investicijų reikės įveiklinimo idėjai įgyvendinti – aprašomas finansų poreikis, finansų paieškos planas ir šaltiniai.

Investicijų poreikį pagrįsti rinkos įkainiais ir patalpų pritaikymo, įveiklinimo poreikiu. Pridėti pagrindžiančius dokumentus.

20

 

5. Komunikacija ir sklaida

 

 

Aprašyti, kokiais būdais siūloma veikla bus pristatoma tikslinėms grupėms, kokia būtų pirmų metų veiklos komunikacijos strategija. 5

 

6. Konkurso dalyvio ir jo komandos  pasirengimas, patirtis

 

Aprašyti ir pagrįsti savo ir komandos pasirengimą įgyvendinti idėją, jos kompetenciją, pateikti panašių idėjų įgyvendinimo patirtį. 5
7. Socialinė partnerystė Aprašyti ir pagrįsti, su kokiomis tokią pat veiklą vykdančiomis įstaigomis bendradarbiaujate ar dalinatės. Kokią naudą iš to gaunate ir kokią duodate. Ar numatoma vykdyti socialinio įtraukumo veiklas, bendradarbiavimą su socialiniais partneriais (kokias), jeigu numatoma veikla yra kultūros ar mokslo srities. Pridėti pagrindžiančius dokumentus. 5
8. Tarptautiškumas Aprašyti ir pagrįsti tarptautinę (savo, komandos, veiklos) patirtį ir veiklos, bendradarbiavimo, finansavimosi planus. Nurodyti jau turimus tarptautinius partnerius. Pridėti pagrindžiančius dokumentus. 5
9. Bendradarbiavimas su skirtingą veiklą vykdančiomis įstaigomis Aprašyti ir pagrįsti bendradarbiavimą su skirtingą veiklą vykdančiomis įstaigomis, kokią naudą iš to gaunate ir kokią duodate. Pridėti pagrindžiančius dokumentus. 5

Voke turi būti pateikta nekonfidenciali informacija ir šie dokumentai:

 1. Konkurso dalyvis (asmens vardas ir pavardė bei asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas, telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas).
 2. Užpildyta ir pasirašyta nustatytos formos paraiška (pridedama Įveiklinimo idėjos paraiška) (įskaitant paraiškoje nurodytus priedus, kurie yra paraiškos sudėtinė dalis).
 3. Konkurso dalyvis privalo pagal pridedamą patalpų planą ir nurodytus aukščiau kriterijus pažymėti ir pateikti patalpų  užimtumo įveiklinimo viziją.
 4. Juridinio asmens registravimo pažymėjimo ir juridinio asmens įstatų kopijos, patvirtintos antspaudu ir įgalioto atstovo parašu.
 5. Įsipareigojimas pasirašyti nuomos sutartį, parengtą pagal Savivaldybės tarybos patvirtintą sutarties formą (pridedama Nuomos sutarties forma);
 6. Sutikimas mokėti nustatytą nuompinigių dydį.
 7. Patvirtinimas apie pradinio įnašo sumokėjimą;
 8. Konkursui įvykus medžiaga tampa nekonfidenciali (išskyrus fizinių asmenų duomenis vadovaujantis Duomenų apsaugos įstatymu).

*Paraiškas vertins vertinimo komisija iš 5 nepriklausomų konsultantų (ekspertų), iš kurių:

 1. vienas kino srities ekspertas – kandidatas turi turėti aukštąjį išsilavinimą ir išmanyti kino, televizijos ir reklamos filmų gamybos sritį, turėti patirties dalyvaujant tarptautiniuose kino renginiuose, turėti ne mažesnę kaip 5 metų profesinės veiklos patirtį kino srityje;
 2. vienas kino sektoriaus mokslinių tyrimų ekspertas – kandidatas turi turėti aukštąjį išsilavinimą ir reikiamas mokslinių tyrimų kompetencijas kino srityje, turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ir gebėjimų vertinti kino sektoriaus mokslinių tyrimų veiklą;
 3. vienas kino edukacijos srities ekspertas – kandidatas turi turėti reikiamas kompetencijas kino edukacijos srityje, taip pat ne mažiau kaip 5 metų patirtį dalyvaujant tarptautiniuose kino edukacijos projektuose ir gebėjimų vertinti, stebėti ir analizuoti kino edukacijos veiklas ir projektus Lietuvoje;
 4. du ekspertai, iš kurių vienas nekilnojamojo turto ir vienas projektų vadybos.

Paraiškos bus vertinamos pagal Įveiklinimo idėjos tvarkos apraše nustatytą tvarką (pridedama Įveiklinimo tvarkos aprašas).  

Konkurso dalyviai registruojami darbo dienomis nuo 2021-03-08 iki 2021-04-02 iki 14 val. Konstitucijos pr. 3, Vilnius,  Klientų aptarnavimo skyriuje, 1 aukšte.  Būtinai reikia dėvėti apsauginę veido kaukę.

Konkurso dalyviai pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta „Turto nuomos pagal įveiklinimo idėją konkursas Meistrų g. 12C“ konkursui“.

Vokų plėšimas vyks 2021-04-06 10 val. Konstitucijos pr. 3 (2 aukšte, 215 kab.).

Konkurso laimėtojų paskelbimas vyks 2021-04-23 10 val. Konstitucijos pr. 3 (2 aukšte, 215 kab.). Dalyvavimas karantino laikotarpiu nerekomenduojamas. Apie konkurso rezultatus bus pranešta nurodytais dokumentuose kontaktais.

Konkurso dalyviai pateikia banko išduotą kvitą (ar mokėjimo pavedimo kopiją), kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (įmonės kodas 188710061) atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT27 4010 0424 0397 3788 AB Luminor banke (kodas 40100) sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtos pradinės patalpų nuomos 3 mėnesių kainai.

Konkurso dalyviai (išskyrus įmonių, įstaigų, organizacijų vadovus) privalo su savimi turėti įgaliojimą atstovauti konkurse.

Konkurso dalyviams, pralaimėjusiems konkursą, pradinis įnašas yra grąžinamas.

Atsakingas asmuo: Nekilnojamojo turto skyriaus vyr.  specialistė Diana Petraškevičienė, tel. (8 5) 211 2251, el. paštas: diana.petraskeviciene@vilnius.lt.

Telefonai pasiteiravimui: (8 5) 211 2251, (8 5) 211 2182.

Visa informacija skelbiama Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainės www.vilnius.lt skiltyje „Parduodamas ir nuomojamas turtas“.

Patalpų planas pastato Meistrų g. 12C planai

Nuotraukos

Būtina registracija telefonu (8 5) 211 2251  dėl apžiūros.

Patalpų apžiūra galima:

2021-03-09 14 val.,

2021-03-16 12 val.,

2021-03-18 14 val.