Vilniaus miesto savivaldybės administracija nuomoja nekilnojamąjį turtą Naugarduko g. 20A-3 , Vilniuje, viešo konkurso būdu pagal įveiklinimo idėją

 

Konkurse dalyvavo 2 dalyviai – VšĮ „Darbininkai“ ir VšĮ „Užupio teatras“.

Laimėtoju pripažintas – VšĮ „Darbininkai“.

Konkurso laimėtojas atrinktas remiantis 2021-03-02 Nekilnojamojo turto Naugarduko g. 20a-3, Vilniuje, išnuomojimo viešo konkurso būdu pagal įveiklinimo idėja vertinimo komisijos posėdžio protokolu Nr. A16-173/21(2.14.1.17-AD23).

 

Konkurso sąlygos:

Vilniaus miesto savivaldybės administracija nuomoja dešimčiai metų viešo konkurso būdu pagal įveiklinimo idėją kultūros, scenos meno, teatro, kūrybinių laboratorijų ir pramoginei veiklai vykdyti  Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą – 210,29 (dviejų šimtų dešimt ir dvidešimt devynių šimtųjų) kv. m negyvenamąsias patalpas (unikalus Nr. 1094-0244-3021:0002), pažymėtas plane indeksais 1-5), esančias pastate, pažymėtame indeksu 2F3p (unikalus Nr. 1094-0244-3021), Naugarduko g. 20A-3, Vilniuje.

Patalpų nuomos kaina nustatyta 0,50 Eur už 1 kv. m per mėnesį. Viešame nuomos konkurse  varžomasi ne dėl nuompinigių dydžio, bet dėl geriausios įveiklinimo idėjos.

Paraiškos bus vertinamos pagal Įveiklinimo idėjos tvarkos aprašą (pridedama Įveiklinimo idėjos aprašas).

Konkurso dalyvis privalo pagal pridedamą patalpų planą ir  nurodytus žemiau kriterijus pažymėti  ir pateikti patalpų  užimtumo įveiklinimo viziją.

Patalpų nuomos sutartyje bus numatytos papildomos sąlygos, kad konkurso laimėtojas privalo:

 1. rekonstruoti patalpas, investuodamas ne mažiau kaip 100000 (vieną šimtą tūkstančių) Eur, teisės aktų nustatyta tvarka pagal projektą, suderinęs su atitinkamomis institucijomis ir savininku;
 2. pritaikyti patalpas neįgaliųjų poreikiams;
 3. patalpų rekonstrukcijos darbus atlikti ne vėliau kaip per 24 mėnesius nuo nuomos sutarties ir turto perdavimo akto pasirašymo dienos;
 4. įrengti ir atlikti patalpose vidaus vandentiekio, nuotekų, elektros įrengimo, sutvarkymo ir pakeitimo darbus;
 5. po patalpų remonto darbų pabaigos per 6 mėnesius atlikti atnaujintus kadastrinius matavimus teisės aktų nustatyta tvarka ir patalpų kadastrinių matavimų bylą pateikti patalpų savininkui;
 6. kiekvienais metais suorganizuoti ne mažiau kaip 40 renginių, edukacijų, kūrybinių laboratorijų, konsultacijų ar panašiai (renginio trukmė nuo 1 valandos iki 1 dienos) ir iš jų ne mažiau kaip 5 proc. nemokamų renginių per metus, bilietams ir (ar) edukacijoms taikydamas nuolaidų sistemą, skirtą vaikams, studentams, žmonėms su negalia ir senjorams;
 7. sudaryti sąlygas nuomos sutarties priežiūros darbo grupei susipažinti su subnuomos sutartimis, paslaugų sutartimis ir kitais dokumentais, susijusiais su turto valdymu, naudojimu ir administravimu;
 8. įsipareigoti, kad neįvykdžius 1–7 papunkčiuose ir 2 punkte nustatytų sąlygų, tai bus laikoma esminiu sutarties pažeidimu ir sutartis bus vienašališkai nutraukiama.
 9. Konkurso laimėtojui bus galima subnuomoti patalpas, tačiau ne daugiau nei 70 proc. 1 punkte nurodyto ploto ir tik 1 punkte nurodytai veiklai, ir už ne didesnę nei 0,50 Eur už 1 (vieną) kv. m be PVM kainą per mėnesį. Prieš subnuomodamas patalpas privalo gauti išankstinį Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus rašytinį sutikimą.

Patalpų nuomos sutartyje neliks nuomos sutarties 7 punkto, 15.2 papunkčio ir 17 punkto sąlygų, numatančių, kad turtas bus išnuomotas ne ilgiau kaip iki įvykusio išnuomoto turto pardavimo viešo aukciono būdu, kad sutartis bus nutraukta įvykus turto pardavimui viešo aukciono būdu ir kad nuomotojas, raštu įspėjęs nuomininką ne vėliau kaip prieš 6 mėnesius, gali vienašališkai, nenurodant priežasties, nutraukti sutartį anksčiau sutartyje numatyto termino.

Pateikti konkurso dalyvių dokumentai bus vertinami pagal toliau nurodytus kriterijus:

 

Eil. nr. Vertinimo kriterijai Aprašymas Balai
1. Įveiklinimo idėjos aktualumas, inovatyvumas Pateikta idėja turi būti aktuali, inovatyvi, išsiskirti iš jau esamų. Aprašyme turi atsispindėti pagrindimas, kuo ji yra aktuali, inovatyvi, atsižvelgiant į tradicijas ir naujausias kultūros praktikos ar/ir mokslo bei eksperimentinės plėtros Lietuvoje ir užsienyje žinias. 20
2. Įveiklinimo idėjos atitikimas rinkos poreikiams ir potencialui. Plėtra

 

 

 

Įvardinti ir tiksliai apibūdinti, kokioms tikslinėms auditorijoms bus skiriama Jūsų organizuojama veikla. Kokie yra Jūsų apsibrėžtų tikslinių grupių poreikiai (poreikių apibrėžimas turi būti pagrįstas konkrečiais ir patikimais duomenimis) ir kokia pasiūla šiems poreikiams egzistuoja rinkoje (Vilniuje, Lietuvoje). Jeigu sekate konkrečiu veiklos pavyzdžiu ar analogu užsienyje, įvardinkite jį. Kaip planuojate vykdyti veiklos plėtrą. 20
3. Įveiklinimo idėjos įgyvendinimo plano pagrįstumas Idėja turi būti realiai pritaikoma ir įgyvendinama. Aprašyme turi būti aiškiai suplanuota ir pagrįsta, per kiek laiko ir kaip ji bus įgyvendinta, kokie ištekliai tam reikalingi, kokios technologijos, resursai bus naudojami. 15
4. Numatomi veiklos rezultatai ir finansų paieškos planas

 

 

Pagrįsti ir aprašyti veiklos rezultatus bei planuojamas pajamas ir išlaidas. Nurodyti, kokių investicijų reikės įveiklinimo idėjai įgyvendinti – aprašomas finansų poreikis, finansų paieškos planas ir šaltiniai.

Investicijų poreikį pagrįsti rinkos įkainiais ir patalpų pritaikymo, įveiklinimo poreikiu. Pridėti pagrindžiančius dokumentus.

20

 

5. Komunikacija ir sklaida

 

 

Aprašyti, kokiais būdais siūloma veikla bus pristatoma tikslinėms grupėms, kokia būtų pirmų metų veiklos komunikacijos strategija. 5

 

6. Konkurso dalyvio ir jo komandos  pasirengimas, patirtis

 

Aprašyti ir pagrįsti savo ir komandos pasirengimą įgyvendinti idėją, jos kompetenciją, pateikti panašių idėjų įgyvendinimo patirtį. 5
7. Socialinė partnerystė Aprašyti ir pagrįsti, su kokiomis tokią pat veiklą vykdančiomis įstaigomis bendradarbiaujate ar dalinatės. Kokią naudą iš to gaunate ir kokią duodate. Ar numatoma vykdyti socialinio įtraukumo veiklas, bendradarbiavimą su socialiniais partneriais (kokias), jeigu numatoma veikla yra kultūros ar mokslo srities. Pridėti pagrindžiančius dokumentus. 5
8. Tarptautiškumas Aprašyti ir pagrįsti tarptautinę (savo, komandos, veiklos) patirtį ir veiklos, bendradarbiavimo, finansavimosi planus. Nurodyti jau turimus tarptautinius partnerius. Pridėti pagrindžiančius dokumentus. 5
9. Bendradarbiavimas su skirtingą veiklą vykdančiomis įstaigomis Aprašyti ir pagrįsti bendradarbiavimą su skirtingą veiklą vykdančiomis įstaigomis, kokią naudą iš to gaunate ir kokią duodate. Pridėti pagrindžiančius dokumentus. 5

*Paraiškas vertins vertinimo komisija iš 5 nepriklausomų konsultantų (ekspertų), iš kurių:

vienas kultūros srities ekspertas – kandidatas turi turėti reikiamas kompetencijas profesionaliojo scenos meno srityje, tarptautinės patirties (dalyvavimas tarptautiniuose renginiuose ir forumuose Europoje ir kitose šalyse) ir gebėjimus vertinti šios srities kūrėjus bei jų meninį lygį, analizuoti šios srities padėtį Lietuvoje ir pasaulyje, ne mažesnę kaip 7 metų praktinę profesinės veiklos patirtį profesionaliojo scenos meno srityje;

du kultūros srities ekspertai – kandidatai turi turėti aukštąjį išsilavinimą ir reikiamas kompetencijas kultūros srityje, būti pasiekę reikšmingų veiklos rezultatų kultūros ir meno kūrimo veikloje, taip pat turėti ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį kultūros ir meno projektų, programų ir pan. vertinimo srityje per pastaruosius 7 metus;

du ekspertai, vienas nekilnojamojo turto ir vienas projektų vadybos.

 Voke turi būti pateikta nekonfidenciali informacija ir šie dokumentai:

 1. Konkurso dalyvis (asmens vardas ir pavardė bei asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas, telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas).
 2. Užpildyta ir pasirašyta nustatytos formos paraiška (pridedama Įveiklinimo idėjos paraiška) (įskaitant paraiškoje nurodytus priedus, kurie yra paraiškos sudėtinė dalis).
 3. Juridinio asmens registravimo pažymėjimo ir juridinio asmens įstatų kopijos, patvirtintos antspaudu ir įgalioto atstovo parašu.
 4. Įsipareigojimas pasirašyti nuomos sutartį, parengtą pagal Savivaldybės tarybos patvirtintą  sutarties formą (pridedama Nuomos sutarties forma);
 5. Sutikimas mokėti nustatytą nuompinigių dydį.
 6. Patvirtinimas apie pradinio įnašo sumokėjimą;
 1. Konkursui įvykus medžiaga tampa nekonfidenciali (išskyrus fizinių asmenų duomenis vadovaujantis Duomenų apsaugos įstatymu).

Konkurso dalyviai registruojami darbo dienomis nuo 20201-01-18 iki 2021-02-12 iki 14 val. Konstitucijos pr. 3, Vilnius,  Klientų aptarnavimo skyriuje, 1 aukšte.  Būtinai reikia dėvėti apsauginę veido kaukę.

Konkurso dalyviai pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašytas „Turto nuomos pagal įveiklinimo idėją konkursas Naugarduko g. 20A-3“ konkursui“.

Vokų plėšimas vyks 2021-02-15 10 val. Konstitucijos pr. 3 (2 aukšte, 215 kab.).

Konkurso laimėtojų paskelbimas vyks 2021-03-05 10 val. Konstitucijos pr. 3 (2 aukšte, 215 kab.). Dalyvavimas karantino laikotarpiu nerekomenduojamas. Apie konkurso rezultatus bus pranešta nurodytais dokumentuose kontaktais.

Konkurso dalyviai pateikia banko išduotą kvitą (ar mokėjimo pavedimo kopiją), kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (įmonės kodas 188710061) atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT27 4010 0424 0397 3788 AB Luminor banke (kodas 40100) sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtos pradinės patalpų nuomos 3 mėnesių kainai.

Konkurso dalyviai (išskyrus įmonių, įstaigų, organizacijų vadovus) privalo su savimi turėti įgaliojimą atstovauti konkurse.

Konkurso dalyviams, pralaimėjusiems konkursą, pradinis įnašas yra grąžinamas.

Atsakingas asmuo: Nekilnojamojo turto skyriaus vyr.  specialistė Janina Aleksiukienė, tel. (8 5) 211 2206, el. paštas: janina.aleksiukiene@vilnius.lt.

Telefonai pasiteiravimui: (8 5) 211 2206, (8 5) 211 2182.

Visa informacija skelbiama Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainės www.vilnius.lt skiltyje „Parduodamas ir nuomojamas turtas“.

Patalpų planas Planas_Naugarduko+g.+20A-3

Nuotraukos

Būtina registracija telefonu (8 5) 211 2206  dėl apžiūros.

Patalpų apžiūra galima:

2021-01-22 14 val.,

2021-02-02 12 val.,

2021-02-10 14 val.