Vilniaus miesto savivaldybės administracija nuomoja nekilnojamąjį turtą Pylimo g. 21a, Vilniuje, viešo konkurso būdu pagal įveiklinimo idėją

Konkurse dalyvavo 2 (du) dalyviai – VšĮ „Involved“ ir UAB „Globair Lithuania“.

Konkurso laimėtoju pripažintas – VšĮ „Involved“.

Konkurso laimėtojas atrinktas atsižvelgiant į 2021-04-22 Nekilnojamojo turto Pylimo g. 21A, Vilniuje, išnuomojimo viešo konkurso būdu pagal įveiklinimo idėją vertinimo komisijos posėdžio protokolą Nr. A16-398/21(2.14.1.17-AD23).

Konkurso sąlygos:

Vilniaus miesto savivaldybės administracija išnuomoja viešo konkurso pagal įveiklinimo idėją kultūrinės pakraipos meninei, pramoginei ir poilsio organizavimo, maitinimo ar administracinei veikloms vykdyti Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą – 66,01 (šešiasdešimt šešių ir vienos šimtosios) kv. m pastatą (statinys pažymėtas plane 1H1p, unikalus Nr. 1094-0307-2015, teisinės registracijos Nr. 44/1298919), adresu Pylimo g. 21A, Vilniuje.

Patalpų nuomos kaina nustatyta 0,50 Eur už 1 kv. m per mėnesį. Viešame nuomos konkurse  bus varžomasi ne dėl nuompinigių dydžio, bet dėl geriausios įveiklinimo idėjos.

Patalpų nuomos sutartyje bus numatytos papildomos sąlygos, kad konkurso laimėtojas privalo:

 1. rekonstruoti pastatą investuojant ne mažiau kaip 50 000 (penkiasdešimt tūkstančių) Eur;
 2. pastatą rekonstruojant pritaikyti patalpas specialiuosius poreikius turintiems asmenims;
 3. pastato rekonstrukcijos darbus atlikti ne vėliau kaip per 18 mėnesių nuo nuomos sutarties ir turto perdavimo akto pasirašymo dienos;
 4. po pastato rekonstrukcijos pabaigos per 6 mėnesius atlikti pastato kadastrinius matavimus teisės aktų nustatyta tvarka ir pastato kadastrinių matavimo bylą pateikti pastato savininkui;
 5. sudaryti sąlygas priežiūros darbo grupei susipažinti su paslaugų sutartimis ir kitais dokumentais, susijusiais su turto valdymu, naudojimu ir administravimu;
 6. įsipareigoti, kad neįvykdžius 1–5 punktuose ir 7 punkte nustatytų sąlygų, tai bus laikoma esminiu sutarties pažeidimu ir sutartis bus vienašališkai nutraukiama.
 7. Konkurso laimėtojui bus galima subnuomoti patalpas, tačiau ne daugiau nei 50 proc. 1 pastraipoje nurodyto ploto bei nurodytai veiklai ir už ne didesnę nei 0,50 Eur už 1 kv. m kainą per mėnesį.
 8. Patalpų nuomos sutartyje neliks nuomos sutarties 7 punkto, 15.2 papunkčio ir 17 punkto sąlygų, numatančių, kad turtas bus išnuomotas ne ilgiau kaip iki įvykusio išnuomoto turto pardavimo viešo aukciono būdu, kad sutartis bus nutraukta įvykus turto pardavimui viešo aukciono būdu ir kad nuomotojas, raštu įspėjęs nuomininką ne vėliau kaip prieš 6 mėnesius, gali vienašališkai, nenurodant priežasties, nutraukti sutartį anksčiau sutartyje numatyto termino.

      Pateikti konkurso dalyvių dokumentai bus vertinami pagal toliau nurodytus kriterijus:

Eil. nr. Vertinimo kriterijai Aprašymas Balai
1. Įveiklinimo idėjos aktualumas, inovatyvumas Pateikta idėja turi būti aktuali, inovatyvi, išsiskirti iš jau esamų. Aprašyme turi atsispindėti pagrindimas, kuo ji yra aktuali, inovatyvi, atsižvelgiant į tradicijas ir naujausias kultūros praktikos ar/ir mokslo bei eksperimentinės plėtros Lietuvoje ir užsienyje žinias. 20
2. Įveiklinimo idėjos atitikimas rinkos poreikiams ir potencialui. Plėtra

 

 

 

Įvardinti ir tiksliai apibūdinti, kokioms tikslinėms auditorijoms bus skiriama Jūsų organizuojama veikla. Kokie yra Jūsų apsibrėžtų tikslinių grupių poreikiai (poreikių apibrėžimas turi būti pagrįstas konkrečiais ir patikimais duomenimis) ir kokia pasiūla šiems poreikiams egzistuoja rinkoje (Vilniuje, Lietuvoje). Jeigu sekate konkrečiu veiklos pavyzdžiu ar analogu užsienyje, įvardinkite jį. Kaip planuojate vykdyti veiklos plėtrą. 20
3. Įveiklinimo idėjos įgyvendinimo plano pagrįstumas Idėja turi būti realiai pritaikoma ir įgyvendinama. Aprašyme turi būti aiškiai suplanuota ir pagrįsta, per kiek laiko ir kaip ji bus įgyvendinta, kokie ištekliai tam reikalingi, kokios technologijos, resursai bus naudojami. 20
4. Numatomi veiklos rezultatai ir finansų paieškos planas

 

 

Pagrįsti ir aprašyti veiklos rezultatus bei planuojamas pajamas ir išlaidas. Nurodyti, kokių investicijų reikės įveiklinimo idėjai įgyvendinti – aprašomas finansų poreikis, finansų paieškos planas ir šaltiniai.

Investicijų poreikį pagrįsti rinkos įkainiais ir patalpų pritaikymo, įveiklinimo poreikiu. Pridėti pagrindžiančius dokumentus.

15

 

5. Komunikacija ir sklaida

 

 

Aprašyti, kokiais būdais siūloma veikla bus pristatoma tikslinėms grupėms, kokia būtų pirmų metų veiklos komunikacijos strategija. 15

 

6. Konkurso dalyvio ir jo komandos  pasirengimas, patirtis

 

Aprašyti ir pagrįsti savo ir komandos pasirengimą įgyvendinti idėją, jos kompetenciją, pateikti panašių idėjų įgyvendinimo patirtį. 10

Voke turi būti pateikta nekonfidenciali informacija ir šie dokumentai:

 1. Konkurso dalyvis (asmens vardas ir pavardė bei asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas, telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas).
 2. Užpildyta ir pasirašyta nustatytos formos paraiška (pridedama Įveiklinimo idėjos paraiška) (įskaitant paraiškoje nurodytus priedus, kurie yra paraiškos sudėtinė dalis).
 3. Konkurso dalyvis privalo pagal pridedamą patalpų planą ir nurodytus aukščiau kriterijus pažymėti ir pateikti patalpų  užimtumo įveiklinimo viziją.
 4. Juridinio asmens registravimo pažymėjimo ir juridinio asmens įstatų kopijos, patvirtintos antspaudu ir įgalioto atstovo parašu.
 5. Įsipareigojimas pasirašyti nuomos sutartį, parengtą pagal Savivaldybės tarybos patvirtintą sutarties formą (pridedama Nuomos sutarties forma);
 6. Sutikimas mokėti nustatytą nuompinigių dydį.
 7. Patvirtinimas apie pradinio įnašo sumokėjimą;
 8. Konkursui įvykus medžiaga tampa nekonfidenciali (išskyrus fizinių asmenų duomenis vadovaujantis Duomenų apsaugos įstatymu).

*Paraiškas vertins vertinimo komisija iš 5 nepriklausomų konsultantų (ekspertų), iš kurių:

du kultūros ekspertai (kandidatai) turi turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 7 metų praktinę profesinės veiklos patirtį kultūros, meno ar panašios veiklos srityse;

vienas architektas ekspertas (kandidatas) turi turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 7 metų praktinę profesinės veiklos patirtį architektūros ar panašios veiklos srityje;

ir du ekspertai, vienas nekilnojamojo turto ir vienas projektų vadybos.

Paraiškos bus vertinamos pagal Įveiklinimo idėjos tvarkos apraše nustatytą tvarką (pridedama Įveiklinimo tvarkos aprašas).  

Konkurso dalyviai registruojami darbo dienomis nuo 2021-03-08 iki 2021-04-02 iki 14 val. Konstitucijos pr. 3, Vilnius,  Klientų aptarnavimo skyriuje, 1 aukšte.  Būtinai reikia dėvėti apsauginę veido kaukę.

Konkurso dalyviai pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta „Turto nuomos pagal įveiklinimo idėją konkursas Pylimo g. 21A“ konkursui“.

Vokų plėšimas vyks 2021-04-06 10 val. Konstitucijos pr. 3 (2 aukšte, 215 kab.).

Konkurso laimėtojų paskelbimas vyks 2021-04-23 10 val. Konstitucijos pr. 3 (2 aukšte, 215 kab.). Dalyvavimas karantino laikotarpiu nerekomenduojamas. Apie konkurso rezultatus bus pranešta nurodytais dokumentuose kontaktais.

Konkurso dalyviai pateikia banko išduotą kvitą (ar mokėjimo pavedimo kopiją), kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (įmonės kodas 188710061) atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT27 4010 0424 0397 3788 AB Luminor banke (kodas 40100) sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtos pradinės patalpų nuomos 3 mėnesių kainai.

Konkurso dalyviai (išskyrus įmonių, įstaigų, organizacijų vadovus) privalo su savimi turėti įgaliojimą atstovauti konkurse.

Konkurso dalyviams, pralaimėjusiems konkursą, pradinis įnašas yra grąžinamas.

Atsakingas asmuo: Nekilnojamojo turto skyriaus vyr.  specialistė Aušra Kažukauskaitė, tel. (8 5) 211 2289, el. paštas: ausra.kazukauskaite@vilnius.lt.

Telefonai pasiteiravimui: (8 5) 211 2289, (8 5) 211 2182.

Visa informacija skelbiama Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainės www.vilnius.lt skiltyje „Parduodamas ir nuomojamas turtas“.

Patalpų planas Pylimo g. 21A patalpų planas

Nuotraukos

Būtina registracija telefonu (8 5) 211 2251  dėl apžiūros.

Patalpų apžiūra galima:

2021-03-10 15 val.,

2021-03-17 15 val.,

2021-03-23 15 val.