Vilniaus miesto savivaldybės administracija Nuomoja nekilnojamąjį turtą Šiltadaržio g. 2, Vilniuje, viešo konkurso būdu pagal įveiklinimo idėją

Konkurse dalyvavo 2 (du) dalyviai – VšĮ „Žaislų muziejus“ ir VšĮ „Jukaris“.

Konkurso laimėtoju pripažintas – VšĮ „Žaislų muziejus“.

Konkurso laimėtojas atrinktas remiantis 2022-04-06 Nekilnojamojo turto Šiltadaržio g. 2, Vilniuje, išnuomojimo viešo konkurso būdu pagal įveiklinimo idėją vertinimo komisijos posėdžio protokolu Nr. A16-451/22(2.14.1.17E-AD23).

Konkurso sąlygos:

Vilniaus miesto savivaldybės administracija viešo konkurso būdu pagal įveiklinimo idėją dešimčiai metų išnuomoja Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą – 229,05 (dviejų šimtų dvidešimt devynių ir penkių šimtųjų) kv. m bendrojo ploto negyvenamąsias patalpas (unikalus Nr. 1094-0034-3015:0023), plane pažymėtas indeksais 1-(2-23), esančias pastato Šiltadaržio g. 2, Vilniuje, pirmame aukšte (unikalus Nr. 1094-0034-3015, žymėjimas plane 1A2/p, registro Nr. 10/300282),  muziejaus, edukacijų ir kitai kultūrinei veiklai vaikams ir šeimai vykdyti.

Patalpų nuomos kaina nustatyta 0,30 Eur už 1 kv. m per mėnesį. Viešame nuomos konkurse  bus varžomasi ne dėl nuompinigių dydžio, bet dėl geriausios įveiklinimo idėjos.

Patalpų nuomos sutartyje bus numatytos papildomos sąlygos, kad konkurso laimėtojas privalo:

 1. remontuoti patalpas investuodamas ne mažiau kaip 6 (šešis tūkstančius) Eur;
 2. patalpų remonto darbus pradėti ne vėliau kaip per 12 mėnesių ir pabaigti ne vėliau kaip per 60 mėnesių nuo nuomos sutarties įsigaliojimo dienos;
 3. po patalpų remonto pabaigos per 6 mėnesius atlikti atnaujintus kadastrinius matavimus teisės

 aktų nustatyta tvarka (jei reikės) ir patalpų kadastrinių matavimų bylą pateikti patalpų savininkui;

 1. kiekvienais metais suorganizuoti ne mažiau kaip 30 renginių, edukacinių veiklų, kūrybinių laboratorijų, konsultacijų ar panašiai (renginio trukmė nuo 1 val. iki 1 d.) ir iš jų ne mažiau kaip 5 proc. nemokamų renginių per metus;
 2. taikyti vaikams, studentams, žmonėms su negalia ir senjorams nuolaidų bilietams ir (ar) edukacijai sistemą;
 3. sudaryti sąlygas nuomos sutarties priežiūros darbo grupei susipažinti su subnuomos sutartimis, paslaugų sutartimis ir kitais dokumentais, susijusiais su turto valdymu, naudojimu ir administravimu;
 4. įsipareigoti, kad neįvykdžius 1.– 6. punktuose ir 8 punkte nustatytų sąlygų, tai bus laikoma esminiu sutarties pažeidimu ir sutartis bus vienašališkai nutraukiama.
 5. Leisti konkurso laimėtojui subnuomoti patalpas, tačiau ne daugiau nei 30 proc. šiame skelbime nurodyto ploto ir tik nurodytai muziejaus, edukacijos ir kitos kultūrinės veiklos vaikams ir šeimai veiklai vykdyti už ne didesnę nei 0,30 (trisdešimt ct) Eur už 1 (vieną) kv. m kainą per mėnesį. Prieš subnuomodamas patalpas konkurso laimėtojas privalo gauti išankstinį Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus rašytinį sutikimą.

     Pateikti konkurso dalyvių dokumentai bus vertinami pagal toliau nurodytus kriterijus:

Eil. nr. Vertinimo kriterijai Aprašymas Balai
1. Įveiklinimo idėjos aktualumas, inovatyvumas Pateikta idėja turi būti aktuali, inovatyvi, išsiskirti iš jau esamų. Aprašyme turi atsispindėti pagrindimas, kuo ji yra aktuali, inovatyvi, atsižvelgiant į tradicijas, naujausias kultūros praktikos ir (ar) mokslo bei eksperimentinės plėtros Lietuvoje ir užsienyje žinias. 20
2. Įveiklinimo idėjos atitiktis rinkos poreikiams ir potencialui. Plėtra

 

Įvardyti ir tiksliai apibūdinti, kokiai tikslinei auditorijai bus skiriama Jūsų organizuojama veikla. Kokie yra apsibrėžtų tikslinių grupių poreikiai (poreikių apibrėžimas turi būti pagrįstas konkrečiais ir patikimais duomenimis) ir kokia pasiūla šiems poreikiams egzistuoja rinkoje (Vilniuje, Lietuvoje). Jeigu sekama konkrečiu veiklos pavyzdžiu ar analogu užsienyje, įvardyti jį. Kaip planuojama vykdyti veiklos plėtrą? 20

 

3. Įveiklinimo idėjos įgyvendinimo plano pagrįstumas Idėja turi būti realiai pritaikoma ir įgyvendinama. Aprašyme turi būti aiškiai suplanuota ir pagrįsta, per kiek laiko ir kaip ji bus įgyvendinta, kokie ištekliai tam reikalingi, kokios technologijos, resursai bus naudojami. 20
4. Numatomi veiklos rezultatai ir finansų paieškos planas Pagrįsti ir aprašyti veiklos rezultatus bei planuojamas pajamas ir išlaidas. Nurodyti, kokių investicijų reikės įveiklinimo idėjai įgyvendinti – aprašomas finansų poreikis, finansų paieškos planas ir šaltiniai.

Investicijų poreikį pagrįsti rinkos įkainiais ir patalpų pritaikymo, įveiklinimo poreikiu. Pridėti pagrindžiančius dokumentus.

15

 

5. Komunikacija ir sklaida Aprašyti, kokiais būdais siūloma veikla bus pristatoma tikslinėms grupėms, kokia būtų pirmų metų veiklos komunikacijos strategija. 10
6. Konkurso dalyvio ir jo komandos pasirengimas, patirtis Aprašyti ir pagrįsti savo ir komandos pasirengimą įgyvendinti idėją, jos kompetenciją, pateikti panašių idėjų įgyvendinimo patirtį 5

 

7. Socialinė partnerystė Aprašyti ir pagrįsti, su kokiomis tokią pat veiklą vykdančiomis įstaigomis bendradarbiaujate ar dalinatės. Kokią naudą iš to gaunate ir kokią duodate. Ar numatoma vykdyti socialinio įtraukimo veiklas, bendradarbiavimą su socialiniais partneriais (kokias), jeigu numatoma veikla yra kultūros ar mokslo srities. Pridėti pagrindžiančius dokumentus. 10

 

Voke turi būti pateikta nekonfidenciali informacija ir šie dokumentai:

 1. Konkurso dalyvis (asmens vardas ir pavardė bei asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas, telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas).
 2. Užpildyta ir pasirašyta nustatytos formos paraiška (pridedama Įveiklinimo idėjos paraiška) (įskaitant paraiškoje nurodytus priedus, kurie yra paraiškos sudėtinė dalis).
 3. Konkurso dalyvis privalo pagal pridedamą patalpų planą ir nurodytus aukščiau kriterijus pažymėti ir pateikti patalpų  užimtumo įveiklinimo viziją.
 4. Juridinio asmens registravimo pažymėjimo ir juridinio asmens įstatų kopijos, patvirtintos antspaudu ir įgalioto atstovo parašu.
 5. Įsipareigojimas pasirašyti nuomos sutartį, parengtą pagal Savivaldybės tarybos patvirtintą sutarties formą (pridedama Nuomos sutarties forma);
 6. Sutikimas mokėti nustatytą nuompinigių dydį.
 7. Patvirtinimas apie pradinio įnašo sumokėjimą;
 8. Konkursui įvykus medžiaga tampa nekonfidenciali (išskyrus fizinių asmenų duomenis vadovaujantis Duomenų apsaugos įstatymu).

*Paraiškas vertins vertinimo komisija iš 5 nepriklausomų konsultantų (ekspertų), iš kurių:

vienas muzeologijos ekspertas – kandidatas turi turėti aukštąjį išsilavinimą, reikiamas kompetencijas muziejininkystės srityje ir ne mažesnę kaip 5 metų praktinę profesinės veiklos patirtį, susijusią su muziejų veikla;

vienas edukologijos ekspertas – kandidatas turi turėti aukštąjį išsilavinimą, reikiamas kompetencijas socialinės edukologijos srityje ir ne mažesnę kaip 5 metų praktinę patirtį analizuojant ir vertinant edukacijas muziejuose, galerijose, meno renginiuose;

vienas kultūros srities ekspertas – kandidatas turi turėti reikiamas kompetencijas menų srityje, būti pasiekęs reikšmingų veiklos rezultatų kultūros ir meno kūrimo veikloje ir turėti ne mažesnę kaip 5 metų praktinę darbo patirtį kultūros projektų vertinimo srityje;

du ekspertai, vienas nekilnojamojo turto ir vienas projektų vadybos.

Paraiškos bus vertinamos pagal Įveiklinimo idėjos tvarkos apraše nustatytą tvarką (pridedama Įveiklinimo tvarkos aprašas).  

Konkurso dalyviai registruojami darbo dienomis nuo 2022-02-18 iki 2022-03-18 iki 15.45 val. Konstitucijos pr. 3, Vilnius,  Klientų aptarnavimo skyriuje, 1 aukšte.  Būtinai reikia dėvėti apsauginę veido kaukę.

Konkurso dalyviai pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta „Turto nuomos pagal įveiklinimo idėją konkursas Šiltadaržio g. 2“ konkursui“.

Vokų plėšimas vyks 2022-03-21 val. 10 val. Konstitucijos pr. 3 (2 aukšte, 215 kab.). Dalyvavimas nėra būtinas.

Konkurso laimėtojas bus paskelbtas 2022-04-07  https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/finansai-ir-turtas/turtas/ puslapyje.

Konkurso dalyviai pateikia banko išduotą kvitą (ar mokėjimo pavedimo kopiją), kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (įmonės kodas 188710061) atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT27 4010 0424 0397 3788 AB Luminor banke (kodas 40100) sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtos pradinės patalpų nuomos 3 mėnesių kainai.

Konkurso dalyviai (išskyrus įmonių, įstaigų, organizacijų vadovus) privalo su savimi turėti įgaliojimą atstovauti konkurse.

Konkurso dalyviams, pralaimėjusiems konkursą, pradinis įnašas yra grąžinamas.

Atsakingas asmuo: Nekilnojamojo turto skyriaus Sutarčių administravimo poskyrio vyriausioji specialistė Aušra Kažukauskaitė, tel. (8 5) 211 2289, el. paštas: ausra.kazukauskaite@vilnius.lt.

Telefonai pasiteiravimui: (8 5) 211 2289.

Visa informacija skelbiama Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainės www.vilnius.lt skiltyje „Parduodamas ir nuomojamas turtas“.

 Būtina registracija telefonu (8 5) 211 2289  dėl apžiūros.

 

Patalpų apžiūra galima:

2022-02-22 14 val.,

2022-03-01 14 val.,

2022-03-08 14 val.