Vilniaus miesto savivaldybės administracija Nuomoja nekilnojamąjį turtą Skroblų g. 27, Vilniuje, viešo konkurso būdu pagal įveiklinimo idėją

Konkurse dalyvavo 1 (vienas) dalyvis – VšĮ „Vilkpėdės bendruomenės socialinių paslaugų centras“.

Konkurso laimėtoju pripažintas – VšĮ „Vilkpėdės bendruomenės socialinių paslaugų centras“.

Konkurso laimėtojas atrinktas atsižvelgiant į 2021-11-23 nekilnojamojo turto Skroblų g. 27, Vilniuje išnuomojimo viešo konkurso būdu pagal įveiklinimo idėją vertinimo komisijos posėdžio protokolą Nr. A16-1386/21(2.14.1.17E-AD23).

 

Konkurso sąlygos:

Vilniaus miesto savivaldybės administracija išnuomoja viešo konkurso būdu dešimčiai metų tikslu teikti pagalbą ir (arba) socialines paslaugas asmenims, dėl neįgalumo, amžiaus ar kitų socialinių problemų negalintiems pasirūpinti savo asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime ar patiriantiems skurdą ir socialinę atskirtį, bei vykdyti kultūrinę, visuomeninę, organizacinę ir ūkinę veiklą Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą – 424,58 (keturių šimtų dvidešimt keturių ir penkiasdešimt aštuonių šimtųjų) kv. m negyvenamąsias patalpas (unikalus Nr. 1097-5012-7010:0081), plane pažymėtas indeksais R-(1-31), esančias pastate Skroblų g. 27, Vilniuje. Nustatyta patalpų nuomos kaina 0,59 Eur už  1 kv. m per mėnesį. Viešame nuomos konkurse  bus varžomasi ne dėl nuompinigių dydžio, bet dėl geriausios įveiklinimo idėjos.

Patalpų nuomos sutartyje bus numatytos papildomos sąlygos, kad konkurso laimėtojas privalo:

 1. remontuoti patalpas investuodamas ne mažiau kaip 16 000 (šešiolika tūkstančių) Eur ir teisės aktų nustatyta tvarka atlikti šiuos darbus:

      1.1. pritaikyti patalpas specialiuosius poreikius turintiems asmenims;

      1.2. parengti patalpų remonto projektą teisės aktų nustatyta tvarka, jei būtina;

    1.3. įrengti ir pritaikyti patalpas, tinkamas teikti pagalbą ir (arba) socialines paslaugas, vykdyti kultūrinę, visuomeninę, organizacinę bei ūkinę veiklas, grupines konsultacijas, mokymus bei seminarus su visa reikalinga įranga ir inventoriumi;

      1.4. patalpų remonto darbus pabaigti ne vėliau kaip per 60 mėnesių nuo nuomos sutarties įsigaliojimo dienos;

 1. pabaigęs patalpų remontą per 6 mėnesius teisės aktų nustatyta tvarka atlikti naujus kadastrinius matavimus ir patalpų kadastrinių matavimų bylą pateikti patalpų savininkui, jei po remonto jie būtų pasikeitę;
 2. patalpas naudoti ir subnuomoti, bet ne daugiau kaip 70 proc. visų patalpų ir už ne didesnę nei 1 pastraipoje nurodytą kainą bei nurodytai veiklai, užtikrinant laimėtojo dalyvavimą veikloje;
 3. kiekvienais metais suorganizuoti ne mažiau kaip 40 renginių, edukacijų, kūrybinių laboratorijų, konsultacijų ar panašiai (renginio trukmė nuo 1 valandos iki 1 dienos) ir iš jų ne mažiau kaip 5 proc. nemokamų renginių per metus;
 4. taikyti vaikams, studentams, žmonėms su negalia ir senjorams nuolaidų bilietams ir (ar) edukacijai sistemą;
 5. užtikrinti, kad vienu metu veiktų ne mažiau kaip 3 skirtingos veiklos, verslai ar iniciatyvos;
 6. nuolat viešinti aktualią informaciją apie veiklas, projektus, subnuomininkus, subnuomos konkurso sąlygas ir laisvas patalpas nepažeisdamas Lietuvos Respublikos teisės aktų;
 7. sudaryti sąlygas priežiūros darbo grupei susipažinti su subnuomos sutartimis, paslaugų sutartimis ir kitais dokumentais, susijusiais su turto valdymu, naudojimu ir administravimu;
 8. įsipareigoti, kad neįvykdžius 1–8 punktuose nustatytų sąlygų, tai bus laikoma esminiu sutarties pažeidimu ir sutartis bus vienašališkai nutraukiama.

Pažymime, kad:

 1. Patalpų nuomos sutartyje neliks nuomos sutarties 7 punkto, 15.2 papunkčio ir 17 punkto sąlygų, numatančių, kad turtas bus išnuomotas ne ilgiau kaip iki įvykusio išnuomoto turto pardavimo viešo aukciono būdu, kad sutartis bus nutraukta įvykus turto pardavimui viešo aukciono būdu ir kad nuomotojas, raštu įspėjęs nuomininką ne vėliau kaip prieš 6 mėnesius, gali vienašališkai, nenurodant priežasties, nutraukti sutartį anksčiau sutartyje numatyto termino.
 2. Turto nuomos sutartis su nuomos konkurso laimėtoju bus pasirašyta ne anksčiau kaip kitą darbo dieną po turto perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo su buvusiu turto naudotoju.

 

Pateikti konkurso dalyvių dokumentai bus vertinami pagal šiuos kriterijus:

Eil. nr. Vertinimo kriterijai Aprašymas Balai
1. Įveiklinimo idėjos aktualumas, inovatyvumas Pateikta idėja turi būti aktuali, inovatyvi, išsiskirti iš jau esamų. Aprašyme turi atsispindėti pagrindimas, kuo ji yra aktuali, inovatyvi, atsižvelgiant į tradicijas ir naujausias kultūros praktikos ar/ir mokslo bei eksperimentinės plėtros Lietuvoje ir užsienyje žinias. 20
2. Įveiklinimo idėjos atitikimas rinkos poreikiams ir potencialui. Plėtra

 

 

 

Įvardinti ir tiksliai apibūdinti, kokioms tikslinėms auditorijoms bus skiriama Jūsų organizuojama veikla. Kokie yra Jūsų apsibrėžtų tikslinių grupių poreikiai (poreikių apibrėžimas turi būti pagrįstas konkrečiais ir patikimais duomenimis) ir kokia pasiūla šiems poreikiams egzistuoja rinkoje (Vilniuje, Lietuvoje). Jeigu sekate konkrečiu veiklos pavyzdžiu ar analogu užsienyje, įvardinkite jį. Kaip planuojate vykdyti veiklos plėtrą. 20
3. Įveiklinimo idėjos įgyvendinimo plano pagrįstumas Idėja turi būti realiai pritaikoma ir įgyvendinama. Aprašyme turi būti aiškiai suplanuota ir pagrįsta, per kiek laiko ir kaip ji bus įgyvendinta, kokie ištekliai tam reikalingi, kokios technologijos, resursai bus naudojami. 10
4. Numatomi veiklos rezultatai ir finansų paieškos planas

 

 

Pagrįsti ir aprašyti veiklos rezultatus bei planuojamas pajamas ir išlaidas. Nurodyti, kokių investicijų reikės įveiklinimo idėjai įgyvendinti – aprašomas finansų poreikis, finansų paieškos planas ir šaltiniai.

Investicijų poreikį pagrįsti rinkos įkainiais ir patalpų pritaikymo, įveiklinimo poreikiu. Pridėti pagrindžiančius dokumentus.

10

 

5. Komunikacija ir sklaida

 

 

Aprašyti, kokiais būdais siūloma veikla bus pristatoma tikslinėms grupėms, kokia būtų pirmų metų veiklos komunikacijos strategija. 10

 

6. Konkurso dalyvio ir jo komandos  pasirengimas, patirtis

 

Aprašyti ir pagrįsti savo ir komandos pasirengimą įgyvendinti idėją, jos kompetenciją, pateikti panašių idėjų įgyvendinimo patirtį. 10
7. Socialinė partnerystė Aprašyti ir pagrįsti, su kokiomis tokią pat veiklą vykdančiomis įstaigomis bendradarbiaujate ar dalinatės. Kokią naudą iš to gaunate ir kokią duodate. Ar numatoma vykdyti socialinio įtraukumo veiklas, bendradarbiavimą su socialiniais partneriais (kokias), jeigu numatoma veikla yra kultūros ar mokslo srities. Pridėti pagrindžiančius dokumentus. 10
8. Tarptautiškumas Aprašyti ir pagrįsti tarptautinę (savo, komandos, veiklos) patirtį ir veiklos, bendradarbiavimo, finansavimosi planus. Nurodyti jau turimus tarptautinius partnerius. Pridėti pagrindžiančius dokumentus. 5
9. Bendradarbiavimas su skirtingą veiklą vykdančiomis įstaigomis Aprašyti ir pagrįsti bendradarbiavimą su skirtingą veiklą vykdančiomis įstaigomis, kokią naudą iš to gaunate ir kokią duodate. Pridėti pagrindžiančius dokumentus. 5

 

Voke turi būti pateikta nekonfidenciali informacija ir šie dokumentai:

 1. Konkurso dalyvis (asmens vardas ir pavardė bei asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas, telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas).
 2. Užpildyta ir pasirašyta nustatytos formos paraiška (pridedama Įveiklinimo idėjos paraiška) (įskaitant paraiškoje nurodytus priedus, kurie yra paraiškos sudėtinė dalis).
 3. Konkurso dalyvis privalo pagal pridedamą patalpų planą ir nurodytus aukščiau kriterijus pažymėti ir pateikti patalpų  užimtumo įveiklinimo viziją.
 4. Juridinio asmens registravimo pažymėjimo ir juridinio asmens įstatų kopijos, patvirtintos antspaudu ir įgalioto atstovo parašu.
 5. Įsipareigojimas pasirašyti nuomos sutartį, parengtą pagal Savivaldybės tarybos patvirtintą sutarties formą (pridedama Nuomos sutarties forma);
 6. Sutikimas mokėti nustatytą nuompinigių dydį.
 7. Patvirtinimas apie pradinio įnašo sumokėjimą;
 8. Konkursui įvykus medžiaga tampa nekonfidenciali (išskyrus fizinių asmenų duomenis vadovaujantis Duomenų apsaugos įstatymu).

*Paraiškas vertins vertinimo komisija iš 5 nepriklausomų konsultantų (ekspertų), iš kurių:

 1. vienas socialinės srities ekspertas – kandidatas turi turėti socialinių mokslų ar technologijos mokslų srities aukštąjį universitetinį išsilavinimą, ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį socialinėje srityje ir ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį socialinių projektų, paraiškų vertinimo ir (arba) ekspertinio konsultavimo srityje per pastaruosius 10 metų;
 2. vienas socialinio verslo ekspertas – kandidatas turi turėti socialinių mokslų ar technologijos mokslų srities aukštąjį universitetinį išsilavinimą, ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį socialiniame versle ir (arba) verslo ar  socialinio verslo konsultavimo srityje per pastaruosius 5 metus;
 3. vienas socialinių paslaugų srities ekspertas – kandidatas turi turėti darbo patirties su negalią turinčiais asmenimis, neįgaliųjų NVO ar pan.;
 4. du ekspertai, iš kurių vienas nekilnojamojo turto ir vienas projektų vadybos.

Paraiškos bus vertinamos pagal Įveiklinimo idėjos tvarkos apraše nustatytą tvarką (pridedama Įveiklinimo tvarkos aprašas).  

Konkurso dalyviai registruojami darbo dienomis nuo 2021-10-11 iki 2021-11-05 iki 14 val. Konstitucijos pr. 3, Vilnius,  Klientų aptarnavimo skyriuje, 1 aukšte.  Būtinai reikia dėvėti apsauginę veido kaukę.

Konkurso dalyviai pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta „Turto nuomos pagal įveiklinimo idėją konkursas Skroblų g. 27“ konkursui“.

Vokų plėšimas vyks 2021-11-09 10 val. Konstitucijos pr. 3 (2 aukšte, 215 kab.).

Konkurso laimėtojas bus paskelbtas 2021-11-26 https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/finansai-ir-turtas/turtas/ puslapyje.

Apie konkurso rezultatus bus pranešta nurodytais dokumentuose kontaktais.

Konkurso dalyviai pateikia banko išduotą kvitą (ar mokėjimo pavedimo kopiją), kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (įmonės kodas 188710061) atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT27 4010 0424 0397 3788 AB Luminor banke (kodas 40100) sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtos pradinės patalpų nuomos 3 mėnesių kainai.

Konkurso dalyviai (išskyrus įmonių, įstaigų, organizacijų vadovus) privalo su savimi turėti įgaliojimą atstovauti konkurse.

Konkurso dalyviams, pralaimėjusiems konkursą, pradinis įnašas yra grąžinamas.

Atsakingas asmuo: Nekilnojamojo turto skyriaus vyr.  specialistė Diana Petraškevičienė, tel. (8 5) 211 2251, el. paštas: diana.petraskeviciene@vilnius.lt.

Telefonai pasiteiravimui: (8 5) 211 2251, (8 5) 211 2182.

Visa informacija skelbiama Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainės www.vilnius.lt skiltyje „Parduodamas ir nuomojamas turtas“.

 Būtina registracija telefonu (8 5) 211 2251  dėl apžiūros.

Patalpų apžiūra galima:

2021-10-12 14 val.,

2021-10-15 12 val.,

2021-10-18 14 val.