Vilniaus miesto savivaldybės administracija nuomoja nekilnojamąjį turtą Skroblų g. 29, Vilniuje, viešo konkurso būdu pagal įveiklinimo idėją

Vilniaus miesto savivaldybės administracija išnuomoja viešo konkurso būdu pagal įveiklinimo idėją dešimčiai metų Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą – 413,78 (keturių šimtų trylikos ir septyniasdešimt aštuonių šimtųjų) kv. m rūsio patalpas (unikalus Nr. 1097-5012-8019:0081), plane pažymėtas indeksais R-(1-32), pastato žymėjimas 1A5/p, esančias Skroblų g. 29, Vilniuje, socialinėms paslaugoms ir pagalbai teikti, nustatyta nuomos kaina – 0,36 Eur už vieną kv. m per mėnesį. Viešame nuomos konkurse  bus varžomasi ne dėl nuompinigių dydžio, bet dėl geriausios įveiklinimo idėjos.

Konkurso laimėtojui patalpų nuomos sutartyje bus numatytos šios papildomos konkurso sąlygos:

1. pritaikyti patalpas visuomenės reikmėms ir teikti pagalbą ir (arba) socialines paslaugas asmenims, dėl neįgalumo, amžiaus ar kitų socialinių problemų negalintiems pasirūpinti savo asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime ar patiriantiems skurdą ir socialinę atskirtį;

2. įveiklinti patalpas pagal pateiktą ir atrinktą Paraišką įveiklinimo idėjai įgyvendinti ne vėliau kaip per 24 mėnesius nuo nuomos sutarties įsigaliojimo dienos:

2.1. užtikrinti, kad patalpose būtų vykdoma visa veikla ir įsipareigojimai, pateikti Paraiškoje įveiklinimo idėjai įgyvendinti ir konkurso įveiklinimo ir užimtumo vizijoje, kuri buvo nurodyta pridedamame patalpų plane, ir atitiktų konkurso kriterijus bei teisės aktų reikalavimus;

2.2. užtikrinti tikslinių auditorijų poreikių tenkinimą, tai pat lygias galimybes, neišskiriant jokios socialinės grupės;

2.3. kiekvienais metais suorganizuoti ne mažiau kaip dvi atvirų durų dienas supažindinant visuomenę su vykdomomis veiklomis;

2.4. nepažeidžiant Lietuvos Respublikos teisės aktų socialiniuose tinkluose ir savo puslapyje nuolat viešinti ir atnaujinti informaciją  apie vykdomas veiklas, renginius ir (arba) teikiamas paslaugas įtraukiant vietos bendruomenę;

3. remontuoti patalpas investuojant per 5 metus ne mažiau kaip 25 000 (dvidešimt penkis tūkstančius) Eur ir teisės aktų nustatyta tvarka atlikti šiuos darbus:

3.1. pritaikyti patalpas specialiuosius poreikius turintiems asmenims;

3.2. pritaikius patalpas ir atlikus remontą, jeigu būtų atlikti patalpų pakeitimai, per 6 mėnesius teisės aktų nustatyta tvarka atnaujinti ir įregistruoti kadastrinius matavimus, patalpų kadastrinių matavimų bylą pateikti patalpų savininkui;

4. nuomos sutarties galiojimo laikotarpiu ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo kiekvienų kalendorinių metų pabaigos teikti einamųjų metų veiklos planą ir praėjusių metų ataskaitą nurodant, kaip yra naudojamos patalpos, kokią veiklą vykdo nuomininkas, ar nuomininkas įgyvendina konkurso paraiškoje pateiktą viziją, pasiūlymus ir įsipareigojimus, taip pat įsipareigojimus savo lėšomis atlikti nekilnojamojo turto einamąjį ir (arba) kapitalinį remontą, ar vykdomos kitos nuomos sutarties sąlygos;

5. sudaryti sąlygas priežiūros darbo grupei susipažinti su subnuomos sutartimis, paslaugų sutartimis ir kitais dokumentais, susijusiais su turto valdymu, naudojimu ir administravimu;

6. užtikrinti, kad patalpose nebūtų prekiaujama alkoholiniais gėrimais arba tabako gaminiais;

7. užtikrinti, kad patalpose nebūtų viršijamas triukšmo lygis ir darbo valandos pagal Lietuvos higienos normas, taikomas gyvenamųjų pastatų aplinkoje;

8. įsipareigoti, kad neįvykdžius 1–7 papunkčiuose nustatytų sąlygų, tai bus laikoma esminiu sutarties pažeidimu ir sutartis bus vienašališkai nutraukiama.

Konkurso laimėtojui leidžiama subnuomoti patalpas, bet ne daugiau kaip 40 proc. visų patalpų kitai reikalingai veiklai, aptarnaujančiai ar padedančiai pagrindinei nuomos veiklai, vykdyti ir už ne didesnę nei 1 punkte nurodyta kainą. Prieš subnuomodamas patalpas nuomininkas privalo gauti išankstinį Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus rašytinį sutikimą;

Pažymime, kad patalpų nuomos sutartyje neliks nuomos sutarties 7 punkto, 15.2 papunkčio ir 17 punkto sąlygų, numatančių, kad: turtas bus išnuomotas ne ilgiau kaip iki įvykusio išnuomoto turto pardavimo viešo aukciono būdu, kad sutartis bus nutraukta įvykus turto pardavimui viešo aukciono būdu ir kad nuomotojas, raštu įspėjęs nuomininką ne vėliau kaip prieš 6 mėnesius, gali vienašališkai, nenurodant priežasties, nutraukti sutartį anksčiau sutartyje numatyto termino.

        Pateikti konkurso dalyvių dokumentai bus vertinami pagal toliau nurodytus kriterijus:

Eil. nr. Vertinimo kriterijai Aprašymas Balai
BENDRIEJI KRITERIJAI

 

1. Įveiklinimo idėjos įgyvendinimo plano pagrįstumas Idėja turi būti realiai pritaikoma ir įgyvendinama. Aprašyme turi būti aiškiai suplanuota ir pagrįsta, per kiek laiko ir kaip ji bus įgyvendinta, kokie ištekliai bus reikalingi, kokios technologijos, resursai bus naudojami. Pagrįsti ir aprašyti planuojamas pajamas, finansavimo šaltinius, išlaidas ir veiklos rezultatus.

Aprašyti ir pagrįsti savo ir komandos pasirengimą įgyvendinti idėją, jos kompetenciją, pateikti patirtį.

Pridėti pagrindžiančius dokumentus (įgyvendinimo planus, terminus, investicijų sąmatas, paramos ar kreditavimo sutartis, komandos narių CV ir pan.).

35
2. Įveiklinimo idėjos aktualumas Aprašyti ir pagrįsti, kokią aktualią visuomenės problemą išspręs arba padės spręsti įveiklinimo idėja, kokia bus nauda, kuriama vertė. 15
3. Komunikacija ir sklaida Aprašyti, kokiais būdais siūloma veikla bus pristatoma tikslinėms grupėms, kokia būtų pirmų metų veiklos komunikacijos strategija. 10
4. Socialinė partnerystė Aprašyti ir pagrįsti, su kokiomis tokią pat veiklą ir/ arba skirtingą veiklą vykdančiomis įstaigomis bendradarbiaujama ar dalinamasi patirtimi, veiklomis, patalpomis ir pan. Kokią naudą iš to gauna ir kokią duoda. Ar numatoma vykdyti socialinio įtraukumo veiklas (kokias), bendradarbiauti su socialiniais partneriais (kokiais). Jeigu pareiškėjas su partneriais yra pasirašęs bendradarbiavimo sutartį įveiklinimo idėjos įgyvendinimui, kurioje išdėstyti kiekvienos šalies prisiimti įsipareigojimai ir atsakomybė, ją pridėti. 15
SPECIALIEJI KRITERIJAI

 

5. Įveiklinimo idėjos socialinė nauda, prieinamumas, vartotojų pasitenkinimas Įvardinti ir pagrįsti socialinių paslaugų poreikį, problemas, sprendimo būdus. Aprašyti socialinių paslaugų gavimo, teikimo ir apmokėjimo tvarką arba  organizacijos svarbą, atstovaujant tam tikros socialiai pažeidžiamos grupės narių interesams, ginant jų teises, telkiant bendroms veikloms, didinant visuomenės informuotumą. 25

 Voke turi būti pateikta nekonfidenciali informacija ir šie dokumentai:

1. Konkurso dalyvis (asmens vardas ir pavardė bei asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas, telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas).

2. Užpildyta ir pasirašyta nustatytos formos paraiška (pridedama Įveiklinimo idėjos paraiška) (įskaitant paraiškoje nurodytus priedus, kurie yra paraiškos sudėtinė dalis).

3. Konkurso dalyvis privalo pagal pridedamą patalpų planą ir nurodytus aukščiau kriterijus pažymėti ir pateikti patalpų  užimtumo įveiklinimo viziją.

4. Juridinio asmens registravimo pažymėjimo ir juridinio asmens įstatų kopijos, patvirtintos antspaudu ir įgalioto atstovo parašu.

5. Įsipareigojimas pasirašyti nuomos sutartį, parengtą pagal Savivaldybės tarybos patvirtintą sutarties formą (pridedama Nuomos sutarties forma), ją papildant konkurso sąlygomis ir pateikta laimėtojo paraiška.

6. Sutikimas mokėti nustatytą nuompinigių dydį.

7. Patvirtinimas apie pradinio įnašo sumokėjimą.

8. Konkurso dalyviai, pateikę paraiškas viešo konkurso būdu išsinuomoti šiame skelbime nurodytą nekilnojamąjį turtą, privalo būti įvykdę įsipareigojimus, susijusius su:

8.1. mokesčių mokėjimu (pateikiamas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas; prie paraiškos pridedama patvirtinta dokumento kopija);

8.2. socialinio draudimo įmokų mokėjimu (pateikiamas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas; prie paraiškos pridedama patvirtinta dokumento kopija).

Paraiškas vertins vertinimo komisija iš 5 nepriklausomų konsultantų (ekspertų), iš kurių:

vienas socialinės srities ekspertas – kandidatas turi turėti socialinių mokslų ar technologijos mokslų srities aukštąjį universitetinį išsilavinimą, ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį socialinėje srityje ir ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį socialinių projektų, paraiškų vertinimo ir (arba) ekspertinio konsultavimo srityje per pastaruosius 10 metų;

vienas ekspertas praktikas – kandidatas turi turėti socialinių mokslų ar medicinos ir sveikatos mokslų krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą, ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį socialinėje, visuomenės sveikatos ar slaugos srityje per pastaruosius 5 metus;

vienas socialinių paslaugų srities ekspertas – kandidatas turi turėti darbo patirties su negalią turinčiais asmenimis, neįgaliųjų nevyriausybinėmis organizacijomis ar pan.;

du ekspertai, iš kurių vienas nekilnojamojo turto ir vienas projektų vadybos.

Paraiškos bus vertinamos pagal Įveiklinimo idėjos tvarkos apraše nustatytą tvarką ( aprašas).

Konkurso dalyviai registruojami darbo dienomis nuo 2022-11-15 iki 2022-12-19 iki 14.00 val. Konstitucijos pr. 3, Vilnius,  Klientų aptarnavimo skyriuje, 1 aukšte.

Konkurso dalyviai pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta „Turto nuomos pagal įveiklinimo idėją konkursas Skroblų g. 29“ konkursui“.

Vokų plėšimas vyks 2022-12-19  14.30 val. Konstitucijos pr. 3 (2 aukšte, 215 kab.).

Konkurso laimėtojas bus paskelbtas 2023-01-10 https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/finansai-ir-turtas/turtas/  puslapyje.

Apie konkurso rezultatus bus pranešta nurodytais dokumentuose kontaktais.

Konkurso dalyviai pateikia arba įdeda į voką banko išduotą kvitą (ar mokėjimo pavedimo kopiją), kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (įmonės kodas 188710061) atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT27 4010 0424 0397 3788 AB Luminor banke (kodas 40100) sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtos pradinės patalpų nuomos 3 mėnesių kainai.

Konkurso dalyviai (išskyrus įmonių, įstaigų, organizacijų vadovus) privalo su savimi turėti įgaliojimą atstovauti konkurse.

Konkurso dalyviams, nelaimėjusiems konkurso, pradinis įnašas yra grąžinamas.

Konkursui įvykus medžiaga tampa nekonfidenciali (išskyrus fizinių asmenų duomenis, vadovaujantis Duomenų apsaugos įstatymu).

Atsakingas asmuo: Nekilnojamojo turto skyriaus vyr.  specialistė Diana Petraškevičienė, tel. (8 5) 211 2251, el. paštas: diana.petraskeviciene@vilnius.lt.

Telefonai pasiteiravimui: (8 5) 211 2251, (8 5) 211 2182.

Visa informacija skelbiama Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainės www.vilnius.lt skiltyje „Parduodamas ir nuomojamas turtas“.

 

Būtina registracija telefonu (8 5) 211 2251  dėl apžiūros.

Patalpų apžiūra galima:

2022-11-17 14 val.,

2022-11-24 12 val.,

2022-11-30 14 val.;

2022-12-06 10 val.