Vilniaus miesto savivaldybės administracija Nuomoja nekilnojamąjį turtą Vilniaus g. 20, Vilniuje, viešo konkurso būdu pagal įveiklinimo idėją

 

Konkurse dalyvavo 2 dalyviai – VšĮ „I. Luckevičiaus baltarusių muziejus“ ir Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugija.

 Laimėtoju pripažintas – VšĮ „I. Luckevičiaus baltarusių muziejus“.

Konkurso laimėtojas atrinktas remiantis 2021-03-02 Nekilnojamojo turto Vilniaus g. 20, Vilniuje, išnuomojimo viešo konkurso būdu pagal įveiklinimo idėja vertinimo komisijos posėdžio protokolu Nr. A16-176/21(2.14.1.17-AD23).

 

Konkurso sąlygos:

Vilniaus miesto savivaldybės administracija nuomoja 5 metams viešo konkurso būdu pagal įveiklinimo idėją Baltarusijos kultūros puoselėjimui Vilniuje bei pagalbos teikimui Baltarusijos piliečiams, kurie susiduria su autoritarinio režimo spaudimu, Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą – 242,59  kv. m negyvenamąsias patalpas (unikalus Nr. 1094-0441-8019:0044), pažymėtas plane indeksais 2-(1, 3, 6, 9a, 10, 11, 19-31), esančias pastato Vilniaus g. 20 (unikalus Nr. 1094-0441-8019), pažymėto plane indeksu 1A2p, pirmame ir antrame aukštuose.

Patalpų nuomos kaina nustatyta 0,50 Eur už 1 kv. m per mėnesį. Viešame nuomos konkurse  varžomasi ne dėl nuompinigių dydžio, bet dėl geriausios įveiklinimo idėjos.

Paraiškos bus vertinamos pagal Įveiklinimo idėjos tvarkos aprašą (pridedama Įveiklinimo idėjos aprašas).

Konkurso dalyvis privalo pagal pridedamą patalpų planą ir  nurodytus žemiau kriterijus pažymėti  ir pateikti patalpų  užimtumo įveiklinimo viziją.

Patalpų nuomos sutartyje bus numatytos papildomos sąlygos, kad konkurso laimėtojas privalo:

1.1. užtikrinti, kad per 2 mėnesius nuo nuomos sutarties įsigaliojimo datos išnuomotose patalpose bus:

1.1.1. teikiama nemokama teisinė ir psichologinė pagalba nukentėjusiems Baltarusijos piliečiams;

1.1.2. teikiama nemokama pagalba nusikaltimų aukoms ir (arba) smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims bei vykdoma nusikalstamumo mažinimo prevencija;

1.1.3. organizuojami nemokami susitikimai, lietuvių kalbos mokymai, seminarai, konferencijos, užimtumo programos ir pan.;

1.1.4. įkurtas muziejus ir eksponuojamos Baltarusijos kultūros muziejaus ekspozicijos bei sukurta kultūrinės traukos vieta;

1.1.5. įkurtas informacijos ir konsultacijos centras;

1.2. ginti Baltarusijos piliečių teises, užtikrinti jų socialinę integraciją į visuomenę ir padėti tapti visaverčiais jos nariais;

1.3. kiekvienais kalendoriniais metais nuo nuomos sutarties įsigaliojimo dienos organizuoti ne mažiau kaip 5 nemokamus laisvalaikio kultūrinius renginius;

1.4. subnuomoti patalpas ne mažiau kaip penkiems nepriekaištingos reputacijos subnuomininkams iki 80 proc. 1 punkte nurodyto ploto ir už ne didesnę nei 0,50 Eur už 1
kv. m be PVM kainą per mėnesį. Prieš subnuomodamas patalpas privalo gauti išankstinį Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus rašytinį sutikimą;

1.5. įtraukti į veiklas visas nepriekaištingos reputacijos organizacijas, kurios siekia prisidėti prie Baltarusijos kultūros puoselėjimo ir pagalbos teikimo jos piliečiams, nukentėjusiems dėl autoritarinio režimo;

1.6. viešinti aktualią informaciją apie veiklas, projektus, subnuomininkus, subnuomos konkurso sąlygas ir laisvas patalpas, nepažeisdamas Lietuvos Respublikos įstatymų ir jų lydimųjų teisės aktų nuostatų;

1.7. nuomos sutarties galiojimo laikotarpiu ne vėliau kaip per keturis mėnesius nuo kiekvienų kalendorinių metų pabaigos teikti ataskaitą, kaip naudojamas nuomos pagrindais išnuomotas ilgalaikis materialusis turtas, kokią veiklą vykdo nuomininkas, ar nuomininkas vykdo įsipareigojimus savo lėšomis atlikti nekilnojamojo turto einamąjį ir kapitalinį remontą, ar vykdomos kitos nuomos sutarties sąlygos;

1.8. sudaryti sąlygas nuomos sutarties priežiūros darbo grupei susipažinti su subnuomos sutartimis, paslaugų sutartimis ir kitais dokumentais, susijusiais su turto valdymu, naudojimu ir administravimu.

1.9. bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos ir užsienio bei tarptautinėmis organizacijomis, kurių veiklos tikslai atitinka 1 punkte nurodytą veiklą;

1.10. įsipareigoti, kad neįvykdžius 1.1–1.9 papunkčiuose nustatytų sąlygų, tai bus laikoma esminiu sutarties pažeidimu ir sutartis bus vienašališkai nutraukiama.

            Patalpų nuomos sutartyje neliks nuomos sutarties 7 punkto, 15.2 papunkčio ir 17 punkto sąlygų, numatančių, kad turtas bus išnuomotas ne ilgiau kaip iki įvykusio išnuomoto turto pardavimo viešo aukciono būdu, kad sutartis bus nutraukta įvykus turto pardavimui viešo aukciono būdu ir kad nuomotojas, raštu įspėjęs nuomininką ne vėliau kaip prieš 6 mėnesius, gali vienašališkai, nenurodant priežasties, nutraukti sutartį anksčiau sutartyje numatyto termino.

Pateikti konkurso dalyvių dokumentai bus vertinami pagal toliau nurodytus kriterijus:

Eil. nr. Vertinimo kriterijai Aprašymas Balai
1. Įveiklinimo idėjos aktualumas, inovatyvumas Pateikta idėja turi būti aktuali, inovatyvi, išsiskirti iš jau esamų. Aprašyme turi atsispindėti pagrindimas, kuo ji yra aktuali, inovatyvi, atsižvelgiant į tradicijas ir naujausias kultūros praktikos ar/ir mokslo bei eksperimentinės plėtros Lietuvoje ir užsienyje žinias. 20
2. Įveiklinimo idėjos atitikimas rinkos poreikiams ir potencialui. Plėtra

 

 

 

Įvardinti ir tiksliai apibūdinti, kokioms tikslinėms auditorijoms bus skiriama Jūsų organizuojama veikla. Kokie yra Jūsų apsibrėžtų tikslinių grupių poreikiai (poreikių apibrėžimas turi būti pagrįstas konkrečiais ir patikimais duomenimis) ir kokia pasiūla šiems poreikiams egzistuoja rinkoje (Vilniuje, Lietuvoje). Jeigu sekate konkrečiu veiklos pavyzdžiu ar analogu užsienyje, įvardinkite jį. Kaip planuojate vykdyti veiklos plėtrą. 20
3. Įveiklinimo idėjos įgyvendinimo plano pagrįstumas Idėja turi būti realiai pritaikoma ir įgyvendinama. Aprašyme turi būti aiškiai suplanuota ir pagrįsta, per kiek laiko ir kaip ji bus įgyvendinta, kokie ištekliai tam reikalingi, kokios technologijos, resursai bus naudojami. 15
4. Numatomi veiklos rezultatai ir finansų paieškos planas

 

 

Pagrįsti ir aprašyti veiklos rezultatus bei planuojamas pajamas ir išlaidas. Nurodyti, kokių investicijų reikės įveiklinimo idėjai įgyvendinti – aprašomas finansų poreikis, finansų paieškos planas ir šaltiniai.

Investicijų poreikį pagrįsti rinkos įkainiais ir patalpų pritaikymo, įveiklinimo poreikiu. Pridėti pagrindžiančius dokumentus.

10

 

5. Komunikacija ir sklaida

 

 

Aprašyti, kokiais būdais siūloma veikla bus pristatoma tikslinėms grupėms, kokia būtų pirmų metų veiklos komunikacijos strategija. 15

 

6. Socialinė partnerystė Aprašyti ir pagrįsti, su kokiomis tokią pat veiklą vykdančiomis įstaigomis bendradarbiaujate ar dalinatės. Kokią naudą iš to gaunate ir kokią duodate. Ar numatoma vykdyti socialinio įtraukumo veiklas, bendradarbiavimą su socialiniais partneriais (kokias), jeigu numatoma veikla yra kultūros ar mokslo srities. Pridėti pagrindžiančius dokumentus. 10
7. Tarptautiškumas Aprašyti ir pagrįsti tarptautinę (savo, komandos, veiklos) patirtį ir veiklos, bendradarbiavimo, finansavimosi planus. Nurodyti jau turimus tarptautinius partnerius. Pridėti pagrindžiančius dokumentus. 10

*Paraiškas vertins vertinimo komisija iš 5 nepriklausomų konsultantų (ekspertų), iš kurių:

du socialinės srities ekspertai – kandidatai turi turėti socialinių mokslų srities aukštąjį universitetinį išsilavinimą, ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį socialinėje srityje ir ne mažesnę kaip 2 metų darbo su užsieniečių integracija į visuomenę, nusikaltimų aukomis ir (arba) smurtą artimoje aplinkoje patyrusiais asmenimis patirtį, išmanyti Lietuvos socialinės apsaugos ir žmogaus teisių apsaugos sritis reglamentuojančius teisės aktus;

vienas kultūros srities ekspertas – kandidatas turi turėti aukštąjį išsilavinimą ir reikiamas kompetencijas kultūros srityje, taip pat tarptautinės patirties (dalyvavimas tarptautiniuose renginiuose ir forumuose Europoje ir kitose šalyse) ir gebėjimus vertinti šios srities kūrėjus bei jų meninį lygį, analizuoti šios srities padėtį Lietuvoje ir pasaulyje, turėti ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį kultūros ir meno projektų, programų ir pan. vertinimo srityje per pastaruosius 7 metus;

du ekspertai, vienas nekilnojamojo turto ir vienas projektų vadybos.

 

Voke turi būti pateikta nekonfidenciali informacija ir šie dokumentai:

  1. Konkurso dalyvis (asmens vardas ir pavardė bei asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas, telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas).
  2. Užpildyta ir pasirašyta nustatytos formos paraiška (pridedama Įveiklinimo idėjos paraiška) (įskaitant paraiškoje nurodytus priedus, kurie yra paraiškos sudėtinė dalis).
  3. Juridinio asmens registravimo pažymėjimo ir juridinio asmens įstatų kopijos, patvirtintos antspaudu ir įgalioto atstovo parašu.
  4. Įsipareigojimas pasirašyti nuomos sutartį, parengtą pagal Savivaldybės tarybos patvirtintą  sutarties formą (pridedama Nuomos sutarties forma);
  5. Sutikimas mokėti nustatytą nuompinigių dydį.
  6. Patvirtinimas apie pradinio įnašo sumokėjimą;
  1. Konkursui įvykus medžiaga tampa nekonfidenciali (išskyrus fizinių asmenų duomenis vadovaujantis Duomenų apsaugos įstatymu).

Konkurso dalyviai registruojami darbo dienomis nuo 2021-01-18 iki 2021-02-12 iki 14 val. Konstitucijos pr. 3, Vilnius,  Klientų aptarnavimo skyriuje, 1 aukšte.  Būtinai reikia dėvėti apsauginę veido kaukę.

Konkurso dalyviai pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašytas „Turto nuomos „Įveiklinimo konkursas Vilniaus g. 20“ konkursui“.

Vokų plėšimas vyks 2021-02-15 10 val. Konstitucijos pr. 3 (2 aukšte, 215 kab.).

Konkurso laimėtojų paskelbimas vyks 2021-03-05 10 val. Konstitucijos pr. 3 (2 aukšte, 215 kab.). Dalyvavimas karantino laikotarpiu nerekomenduojamas. Apie konkurso rezultatus bus pranešta nurodytais dokumentuose kontaktais.

Konkurso dalyviai pateikia banko išduotą kvitą (ar mokėjimo pavedimo kopiją), kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (įmonės kodas 188710061) atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT27 4010 0424 0397 3788 AB Luminor banke (kodas 40100) sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtos pradinės patalpų nuomos 3 mėnesių kainai.

Konkurso dalyviai (išskyrus įmonių, įstaigų, organizacijų vadovus) privalo su savimi turėti įgaliojimą atstovauti konkurse.

Konkurso dalyviams, pralaimėjusiems konkursą, pradinis įnašas yra grąžinamas.

Atsakingas asmuo: Nekilnojamojo turto skyriaus vyr.  specialistė Janina Aleksiukienė, tel. 8 (5) 211 2206, el. paštas: [email protected].

Telefonai pasiteiravimui: (8 5) 211 2206, (8 5) 211 2182, (8 5) 2251.

Visa informacija skelbiama Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainės www.vilnius.lt skiltyje „Parduodamas ir nuomojamas turtas“.

Patalpų planas Planas+Vilniaus+g.+20+1+ir+2+aukstas

Nuotraukos

 

Būtina registracija telefonu (8 5) 211 2206 dėl apžiūros.

Patalpų apžiūra galima:
2021-01-22 12 val.,

2021-02-02 14 val.

2021-02-10 12 val.