Vilniaus miesto savivaldybės administracija nuomoja viešo konkurso būdu negyvenamąsias patalpas ir inžinerinius statinius

Informacija atsisiųsti

Konkursas vyks 2017 m. gruodžio 21 d. 10 val. Konstitucijos pr. 3 (2 aukšte, 215 kab.).

Adresas Plotas
kv. m
Pra-
dinė

1 kv. m
nuo-
mos

kaina per
mėn.
Eur
Trumpa
patalpų

charak-
teristika
Patalpų
paskirtis
pagal
veiklos
pobūdį
Nuomos
laiko-
tarpis
Pradinis
įnašas
Eur
Patalpų
apžiūros
laikas
Regist-
racija
telefonu
dėl
apžiūros
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Vilniaus g. 22 45,22 12,73 Negyvenamosios patalpos
(ind.: 3-(36-39), su dalimi bendro naudojimo patalpų, ind.: 2-7, 3-68; unikalus Nr. 1094-0441-8020) antrame aukšte
Administ-
racinei, paslaugų ar prekybos veiklai
1 metai 1726,95 2017-12-11
14.30-15.30 val.
2112206
Vilniaus g. 22 546,56 6,40 Negyvenamosios patalpos
(ind. 3-(25-27, 29-35, 40-53, 56, 59-64), su dalimi bendro naudojimo patalpų, ind.: 4-(1, 5-8), 3-(28, 54-55); unikalus Nr. 1094-0441-8020:0002) antrame aukšte
Administ-
racinei, maitinimo, paslaugų ar kultūrinei veiklai
1 metai 10493,95 2017-12-11
14.30-15.30 val.
2112206
Vilniaus g. 22 170,00 6,40 Negyvenamosios patalpos
(ind. 3-(57, 58), su dalimi bendro naudojimo patalpų, ind.: 4-(1, 5-8), 3-(28, 54-55); unikalus Nr. 1094-0441-8020:0002) antrame aukšte
Administ-
racinei, maitinimo, paslaugų ar kultūrinei veiklai
1 metai 3264 2017-12-11
14.30-15.30 val.
2112206
Vinkšnų g. 6 68,28 0,70 Negyvenamosios patalpos
(ind.: 1-(1-3); unikalus Nr. 1394-0001-0020)
Sandėlia-
vimo veiklai
3 metai 143,39 2017-12-12
10-11 val.
2112949
2112182
Vinkšnų g. 6 57,58 0,70 Negyvenamoji patalpa
(ind.: 1-4; unikalus Nr. 1394-0001-0020)
Sandėlia-
vimo veiklai
3 metai 120,92 2017-12-12
10-11 val.
2112949
2112182
Vinkšnų g. 6 91,44 0,70 Negyvenamosios patalpos
(ind.: 1-(5-8); unikalus Nr. 1394-0001-0020)
Sandėlia-
vimo veiklai
3 metai 192,02 2017-12-12
10-11 val.
2112949
2112182
Vinkšnų g. 6 38,96 0,70 Negyvenamosios patalpos
(ind.: 1-(9-10); unikalus Nr. 1394-0001-0020)
Sandėlia-
vimo veiklai
3 metai 81,82 2017-12-12
10-11 val.
2112949
2112182
Vinkšnų g. 6 42,99 0,70 Negyvenamosios patalpos
(ind.: 1-(11-14); unikalus Nr. 1394-0001-0020)
Sandėlia-
vimo veiklai
3 metai 90,28 2017-12-12
10-11 val.
2112949
2112182
Anta-
kalnio g. 124
216,35 3,50 Negyvenamosios patalpos
(ind.: 1-(29-41), 2-(1-2); unikalus Nr. 1096-0001-3047) pirmame aukšte
Komer-
cinei veiklai, išskyrus prekybą alkoholiu
3 metai 2271,68 2017-12-13
13-14 val.
2112251
Žaliųjų Ežerų g. 85 84,27 0,41 Pastatas – dirbtuvės
(unikalus Nr. 1094-0397-5031)
Administ-
racinei, kultūrinei ar paslaugų veiklai
3 metai 103,65 2017-12-13
13-14 val.
2112287
Vašing-
tono a. 1-68
259,57 0,28 Patalpos – slėptuvė (unikalus Nr. 4400-2559-7039:7007) Sandėlia-
vimo veiklai
3 metai 218,04 2017-12-12
13-14 val.
2112251
Švitri-
gailos g. 7
127,92 2,39 Negyvenamosios patalpos rūsyje
(unikalus Nr. 4400-1653-5778:1901), pažymėtos plane indeksais R-19, R-26, R-28-32, su bendro naudojimo patalpomis, pažymėtomis plane R-24 (463/1000), R-27, R-33 (500/1000), esančiomis pastate (unikalus Nr. 1095-9020-8010)
Administ-
racinei ar paslaugų veiklai
3 metai 917,19 2017-12-12 15-15.30 val. 2112182
Šilta-
daržio g. 2
142,52 7,28 Negyvenamosios patalpos antrame aukšte
(unikalus Nr. 1094-0034-3015:0023, pastate 1A2p), pažymėtos plane indeksais 2-(3, 4, 6, 8, 10, 11, 41),
su bendro naudojimo patalpomis, pažymėtomis plane indeksais 1-1, 2-(1-2), 5, 7, 9, ir bendro naudojimo patalpos
(unikalus Nr. 1094-0034-3026:0001, pastate 2A2p), pažymėtos plane indeksais 2-(34-40)
Administ-
racinei, paslaugų ir kultūrinei veiklai
3 metai 3112,64 2017-12-12 15-15.30 val. 2112851
Gerosios Vilties g. 1A 240,80 3,40 Negyvenamosios patalpos pirmame aukšte ir rūsyje
(unikalus Nr. 1096-8004-1012:0035), pažymėtos plane indeksais R2-(1-12), 2-(3-6, 8-9, 11-15) ir d. b. n. p. 2-(1, 7, 10, 16),
esančios pastate
(unikalus Nr. 1096-8004-1012, žymėjimas plane 1N5/p)
Administ-
racinei, paslaugų ir kultūrinei veiklai
3 metai 2456,16 2017-12-14 15-15.30 val. 2112206
Žalioji a. 3 43,71 2,07 Negyvenamosios patalpos antrame aukšte, plane pažymėtos indeksais 1-(66-67), su dalimi bendrojo naudojimo patalpų, pažymėtų indeksais 1-(31-36, 71, 76-84), esančios pastate, kurio unikalus Nr. 4194-0341-8036. Administ-
racinei, paslaugų ar kultūrinei veiklai vykdyti
3 metai 271,44 2017-12-12
10-11 val.
2112182
Vilniaus g. 39 29,40 11 Negyvenamosios patalpos ketvirtame aukšte, plane pažymėtos 4-96, su dalimi bendrojo naudojimo patalpų, pažymėtų indeksu 4-90, esančios pastate, kurio unikalus Nr. 1094-0442-5012:0001. Administ-
racinei, paslaugų ar kultūrinei veiklai vykdyti
3 metai 970,20 2017-12-12
14 val.
2112206
T. Vrublevs-
kio g. 4-18
73,19 24,03 Negyvenamosios patalpos pirmame aukšte, plane pažymėtos indeksais 18-(2, 4-8, 16), su dalimi bendrojo naudojimo patalpų, pažymėtų indeksais a-3, a-15, 18-3, esančios pastate, kurio unikalus Nr. 4400-4259-1848:1999. Administ-
racinei, paslaugų ar kultūrinei veiklai vykdyti
3 metai 5276,27 2017-12-12 14 val. 2112206

Konkurso dalyviai registruojami darbo dienomis Konstitucijos pr. 3, 1 aukšte, Interesantų aptarnavimo skyriaus 15-17 langeliuose nuo 2017 m. gruodžio 11 d. iki gruodžio 20 d. 9-11 val. Atsakingas asmuo – konkurso komisijos sekretorė Renata Viršilaitė.

Telefonai pasiteirauti: (8 5) 211 2348, (8 5) 211 2206, (8 5) 211 2251, (8 5) 211 2287, (8 5) 211 2182, (8 5) 211 2851.

Konkurso dalyviai pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašytas turto (patalpų) adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“.

Voke turi būti nurodyta:

  1. Siūloma konkreti 1 kv. m patalpų nuomos kaina.
  2. Konkurso dalyvis (asmens vardas ir pavardė bei asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas, telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas).
  3. Veiklos, atitinkančios nuomos sąlygas, aprašymas.
  4. Juridinio asmens registravimo pažymėjimo ir juridinio asmens įstatų kopijos, patvirtintos antspaudu ir įgalioto atstovo parašu.
  5. Dalyvio įsipareigojimas pasirašyti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. 1-920 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto nuomos bei panaudos“ patvirtintą pavyzdinę patalpų nuomos sutartį.
  6. Dalyvio sutikimas su skelbiamomis nuomos konkurso sąlygomis.

Kitos konkurso sąlygos:

Patalpos išnuomojamos lentelės 6 skiltyje nurodytam terminui, bet ne ilgiau kaip iki įvykusio išnuomoto turto viešo pardavimo aukciono.

Nuomininkas perskaičiuotą kas tris metus nuompinigių dydį įsipareigoja mokėti nuomos sutartyje 2 p. nustatyta tvarka.

Patalpos, esančios Švitrigailos g. 7, Vilnius, ribojasi su UAB „Tysart“ patalpomis. Patekimas galimas tik per UAB „Tysart“ patalpas.

Konkursas vyks 2017 m. gruodžio 21 d. 10 val. Konstitucijos pr. 3 (2 a., 215 kab.).

Konkurso dalyviai pateikia banko išduotą kvitą (ar mokėjimo pavedimo kopiją), kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (įmonės kodas 188710061) atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT27 4010 0424 0397 3788 AB Luminor banke (kodas 40100) sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtos pradinės patalpų nuomos 3 mėnesių kainai.

Konkurso dalyviai (išskyrus įmonių, įstaigų, organizacijų vadovus) privalo su savimi turėti įgaliojimą atstovauti konkurse.

Konkurso dalyviams, pralaimėjusiems konkursą, pradinis įnašas yra grąžinamas.

Administracijos direktorius Povilas Poderskis