Vilniaus miesto savivaldybės administracija nuomoja viešo konkurso būdu negyvenamųjų plotų dalis kavos ir karštųjų gėrimų bei užkandžių ir gaiviųjų gėrimų aparatams pastatyti

Informacija atsisiųsti

Eil. Nr. Adresas Plotas kv. m Pradinė
1 kv. m nuomos
kaina
per
mėnesį

Trumpa patalpų
charak-
teristika
Patalpų paskirtis
pagal veiklos pobūdį
Pradinis
įnašas
Patalpų
apžiūros
laikas
Registracija dėl apžiūros telefonu
kavos ir
karš-
tųjų gėri-
mų apa-
ratų skai-
čius (vnt.)
užkan-
džių apa-
ratų skai-
čius (vnt.)
1. Savivaldybės BĮ Literatūrinis A. Puškino muziejus

Subačiaus g. 124, Vilnius

1 30 Pirmas aukštas 1 90 2017-04-19, 10.00–10.30 val. (8 5) 260 0080
(8 5) 211 2851
Iš viso: 1 1 90
2. Savivaldybės biudžetinė įstaiga Vilniaus miesto savivaldybės centrinė biblioteka

Žirmūnų g. 6

2 30 Pirmas aukštas 1 1 180 2017-04-20, 13.00–13.30 val. (8 5) 261 1468
(8 5) 211 2251
Iš viso: 2 1 1 180
3. VšĮ „Vilniaus mokytojų namai“

Vilniaus g. 39

2 30 Antras aukštas 1 1 180 2017-04-21, 11.00–12.00 val. (8 5) 262 0421
(8 5) 211 2206
Iš viso: 2 2 180

Konkurso dalyviai registruojami darbo dienomis Konstitucijos pr. 3, 1 aukšte, Interesantų aptarnavimo skyriaus 15–17 langeliuose nuo 2017 m. balandžio 18 d. iki balandžio 26 d. 9–11 val. Atsakingas asmuo – konkurso komisijos sekretorė Birutė Lavrinovičienė.

Telefonai pasiteirauti: (8 5) 211 2348, (8 5) 211 2206, (8 5) 211 2251, (8 5) 211 2287, (8 5) 211 2182, (8 5) 211 2851.

Konkurso dalyviai pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašytas turto (patalpų) adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“.

Nuomos laikotarpis – 3 metai.

Voke turi būti nurodyta:

1. Siūloma konkreti 1 kv. m patalpų nuomos kaina. Suminė siūloma nuomos kaina visiems aparatams vienu adresu.

2. Konkurso dalyvis (asmens vardas ir pavardė bei asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas, telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas).

3. Veiklos, atitinkančios nuomos sąlygas, aprašymas; juridinio asmens registravimo pažymėjimo ir juridinio asmens įstatų kopija, patvirtinta antspaudu ir įgalioto atstovo parašu;

4. Dalyvio įsipareigojimas pasirašyti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014-12-10 sprendimu Nr. 1-2167 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto nuomos bei panaudos“ patvirtintą pavyzdinę patalpų nuomos sutartį;

5. Dalyvio sutikimas su skelbiamomis nuomos konkurso sąlygomis.

6. Bus vertinami tie tiekėjų pasiūlymai, kurie pateiks pasiūlymą vienu kultūros įstaigos adresu pastatyti visus kavos ir karštųjų gėrimų bei užkandžių ir gaiviųjų gėrimų aparatus.

7. Pasiūlymas bus vertinamas pagal bendrą siūlomą nuomos kainą vienu adresu.

8. Kitos konkurso sąlygos:

8.1. visi išvardyti patalpų plotai kavos ir užkandžių aparatams pastatyti išnuomojami vienam nuomininkui vienu adresu. Aparatai turi būti pastatyti ir turi parduoti gėrimus bei produktus klientams per penkias kalendorines dienas po nuomos sutarties pasirašymo;

8.2. nuomininkas privalės savo lėšomis vykdyti visišką kavos ir užkandžių aparatų priežiūrą, tinkamai juos eksploatuoti, tiekti reikalingus produktus;

8.3. aparatai turi būti eksploatuojami laikantis elektros įrenginių eksploatavimo saugos taisyklių ir higienos normų reikalavimų;

8.4. kultūros įstaigos suteiks teisę nuomininkui naudotis elektros energija;

8.5. nuomininkas privalės pateikti kultūros įstaigoms aparatų techninių pasų kopijas ir pagrįstą per mėnesį suvartotos elektros energijos apskaičiavimą, kurio pagrindu kultūros įstaiga išrašys PVM sąskaitą faktūrą;

8.6. nuomininkas turi atsakyti už kavos ir užkandžių kokybę, užtikrinti jų atitiktį higienos normoms;

8.7. nuomininkas turi užtikrinti, kad:

8.7.1. vieta aplink aparatus būtų švari, tvarkinga, nuolat valoma, šalia aparatų stovėtų šiukšliadėžė;

8.7.2. kavos aparatuose kava turi būti gaminama iš natūralių kavos pupelių;

8.7.3. užkandžių aparatuose būtų įvairus užkandžių ir šaltų gėrimų asortimentas;

8.7.4. aparatai klientams duotų grąžą.

Visi negyvenamųjų patalpų plotai yra kultūros įstaigų pastatų koridoriuose, holuose, laiptinėse ir išnuomojami 3 metų terminui, bet ne ilgiau kaip iki įvykusio išnuomoto turto viešo pardavimo aukciono.

Konkursas įvyks 2017 m. balandžio 27 d., 10 val., Konstitucijos pr. 3 (2 a., 215 kabinete).

Konkurso dalyviai pateikia banko išduotą kvitą, kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (įmonės kodas 188710061) atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT27 4010 0424 0397 3788 AB DNB bankas (kodas 40100) sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtos pradinės patalpų nuomos 3 mėnesių kainai.

Konkurso dalyviai (išskyrus įmonių, įstaigų, organizacijų vadovus) privalo su savimi turėti įgaliojimą atstovauti konkurse.

Konkurso dalyviams, pralaimėjusiems konkursą, pradinis įnašas yra grąžinamas.

Administracijos direktoriaus pavaduotojas Arvydas Darulis