Vilniaus miesto savivaldybės administracija nuomoja viešo konkurso būdu negyvenamąsias patalpas ir inžinerinius statinius

Informacija atsisiųsti

Adresas Plotas
kv. m
Pradinė
1 kv. m
nuomos
kaina per
mėnesį
Eur
Trumpa
patalpų

charak-
teristika
Patalpų
paskirtis
pagal
veiklos
pobūdį
Nuomos
laiko-
tarpis
Pradinis
įnašas
Eur
Patalpų
apžiūros
laikas
Registracija
telefonu
dėl
apžiūros
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Riovonių g. 2594 0,90 Automobilių
stovėjimo
aikštelė
(unikalus
Nr. 4400-
2645-6844)
Automobilių
statymo
veiklai
3 metai 7003,80 2017-08-07 211 2348
Meistrų g. 1018 0,90 Automobilių
stovėjimo
aikštelė
(unikalus
Nr. 4400-
2859-9248)
Automobilių
statymo
veiklai
3 metai 2748,60 2017-08-07 211 2348
Savanorių pr. 1260 0,90 Automobilių
stovėjimo
aikštelė
(unikalus
Nr. 4400-
2859-9250)
Automobilių
statymo
veiklai
3 metai 3402 2017-08-07 211 2348
Pelesos g. 1478 0,30 Automobilių
stovėjimo
aikštelė
(unikalus
Nr. 4400-
2859-9260)
Automobilių
statymo
veiklai
5 metai 1330,20 2017-08-07 211 2348
Kaštonų g. 4 55,5 11,42 Administra-
cinės
patalpos
(ind.: 17-(8-9,
11-12);
unikalus
Nr. 1094-0163-
1038:0004)
pirmame
aukšte
Administra-
cinei,
paslaugų
ar
prekybos veiklai
3 metai 1901,43 2017-08-08
15–16 val.
211 2287
Vilniaus g. 22 45,22 15,91 Negyvena-
mosios
patalpos
(ind.: 3-(36-39),
su dalimi
bendro
naudojimo
patalpų,
ind.: 2-7, 3-68;
unikalus
Nr. 1094-
0441-8020)
antrame aukšte
Administra-
cinei,
paslaugų
ar
prekybos veiklai
1 metai 2158,35 2017-08-01
14.30-15.30 val.
211 2206
Vilniaus g. 22 546,56 8,00 Negyvena-
mosios
patalpos
(ind. 3-(25-27,
29-35, 40-53,
56, 59-64),
su dalimi
bendro
naudojimo
patalpų,
ind.: 4-(1, 5-8),
3-(28, 54-55);
unikalus
Nr. 1094-0441-
8020:0002)
antrame aukšte
Administra-
cinei,
maitinimo,
paslaugų
ar
kultūrinei veiklai
1 metai 13117,44 2017-08-01
14.30-15.30 val.
211 2206
Vilniaus g. 22 170,00 8,00 Negyvena-
mosios
patalpos
(ind. 3-(57, 58),
su dalimi
bendro
naudojimo patalpų, ind.: 4-(1, 5-8),
3-(28, 54-55);
unikalus
Nr. 1094-0441-
8020:0002)
antrame
aukšte
Administra-cinei,
maitinimo,
paslaugų
ar
kultūrinei veiklai
1 metai 4080 2017-08-01
14.30-15.30 val.
211 2206
Vinkšnų g. 6 68,28 0,90 Negyvena-
mosios
patalpos
(ind.: 1-(1-3);
unikalus Nr. 1394-0001-0020)
Sandėlia-
vimo veiklai
3 metai 184,36 2017-08-07
13–14 val.
211 2949
211 2182
Vinkšnų g. 6 57,58 0,90 Negyvena-
moji patalpa
(ind.: 1-4;
unikalus
Nr. 1394-
0001-0020)
Sandėlia-
vimo veiklai
3 metai 155,47 2017-08-07
13–14 val.
211 2949
211 2182
Vinkšnų g. 6 91,44 0,90 Negyvena-
mosios
patalpos
(ind.: 1-(5-8);
unikalus
Nr. 1394-
0001-0020)
Sandėlia-
vimo
veiklai
3 metai 246,89 2017-08-07
13–14 val.
211 2949
211 2182
Vinkšnų g. 6 38,96 0,90 Negyvena-
mosios
patalpos
(ind.: 1-(9-10); unikalus
Nr. 1394-
0001-0020)
Sandėlia-
vimo veiklai
3 metai 105,19 2017-08-07
13–14 val.
211 2949
211 2182
Vinkšnų g. 6 42,99 0,90 Negyvena-
mosios
patalpos
(ind.: 1-(11-14); unikalus
Nr. 1394-
0001-0020)
Sandėlia-
vimo veiklai
3 metai 116,07 2017-08-07
13–14 val.
211 2949
211 2182
Žalioji a. 3 75,31 1,19 Negyvena-
mosios
patalpos
(ind.: 1-(91-98),
su dalimi
bendro
naudojimo
patalpų;
unikalus
Nr. 4194-
0341-8036) antrame
aukšte
Administra-cinei veiklai 3 metai 268,86 2017-08-07
13–14 val.
211 2949
211 2182
Antakalnio g. 124 216,35 7,00 Negyvena-
mosios
patalpos
(ind.: 1-(29-41), 2-(1-2);
unikalus
Nr. 1096-
0001-3047) pirmame
aukšte
Komercinei veiklai,
išskyrus prekybą alkoholiu
3 metai 4543,35 2017-08-01
13–14 val.
211 2251
Žaliųjų Ežerų g. 85 84,27 0,83 Pastatas–
dirbtuvės
(unikalus
Nr. 1094-
0397-5031)
Administra-cinei,
kultūrinei ar paslaugų veiklai
3 metai 209,83 2017-08-07
13–14 val.
211 2287
Vašingtono a. 1-68 259,57 0,56 Patalpos–
slėptuvė
(unikalus
Nr. 4400-
2559-
7039:7007)
Sandėlia-
vimo veiklai
3 metai 436,08 2017-08-02
13–14 val.
211 2251
Švitrigailos g. 7 127,92 2,99 Negyvena-
mosios
patalpos
rūsyje
(unikalus
Nr. 4400-
1653-
5778:1901),
pažymėtos
plane indeksais R-19,
R-26, R-28-32,
su bendro
naudojimo
patalpomis, pažymėtomis
plane R-24
(463/1000),
R-27, R-33
(500/1000),
esančiomis pastate
(unikalus
Nr. 1095-
9020-8010)
Administra-cinei ar
paslaugų
veiklai
3 metai 1147,44 2017-08-08
15-15.30 val.
211 2182
Šiltadaržio g. 2 142,52 9,10 Negyvena-
mosios
patalpos
antrame
aukšte
(unikalus
Nr. 1094-
0034-
3015:0023,
pastate 1A2p), pažymėtos
plane
indeksais
2-(3, 4, 6, 8,
10, 11, 41),
su bendro
naudojimo
patalpomis, pažymėtomis
plane
indeksais
1-1, 2-(1-2),
5, 7, 9,
ir bendro naudojimo
patalpos
(unikalus Nr. 1094-0034-
3026:0001,
pastate 2A2p), pažymėtos
plane
indeksais
2-(34-40)
Administra-cinei,
paslaugų
ir
kultūrinei veiklai
3 metai 3890,80 2017-08-01
15–15.30 val.
211 2851
Gerosios Vilties g. 1A 240,80 4,25 Negyvena-
mosios
patalpos
pirmame
aukšte ir
rūsyje
(unikalus Nr. 1096-8004-
1012:0035), pažymėtos
plane
indeksais
R2-(1-12),
2-(3-6, 8-9,
11-15)
ir d. b. n. p.
2-(1, 7, 10, 16), esančios
pastate
(unikalus
Nr. 1096-
8004-1012, žymėjimas
plane 1N5/p)
Administra-
cinei,
paslaugų
ir
kultūrinei
veiklai
3 metai 3070,20 2017-08-02
15–15.30 val.
211 2206

Konkurso dalyviai registruojami darbo dienomis Konstitucijos pr. 3, 1 aukšte, Interesantų aptarnavimo skyriaus 15–17 langeliuose nuo 2017 m. liepos 31 d. iki rugpjūčio 9 d. 9–11 val. Atsakingas asmuo – konkurso komisijos sekretorė Renata Viršilaitė.

Telefonai pasiteirauti: (8 5) 211 2348, (8 5) 211 2206, (8 5) 211 2251, (8 5) 211 2287, (8 5) 211 2182, (8 5) 211 2851.

Konkurso dalyviai pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašytas turto (patalpų) adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“.

Voke turi būti nurodyta:

1. Siūloma konkreti 1 kv. m patalpų nuomos kaina.

2. Konkurso dalyvis (asmens vardas ir pavardė bei asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas, telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas).

3. Veiklos, atitinkančios nuomos sąlygas, aprašymas.

4. Juridinio asmens registravimo pažymėjimo ir juridinio asmens įstatų kopijos, patvirtintos antspaudu ir įgalioto atstovo parašu.

5. Dalyvio įsipareigojimas pasirašyti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. 1-920 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto nuomos bei panaudos“ patvirtintą pavyzdinę patalpų nuomos sutartį.

6. Dalyvio sutikimas su skelbiamomis nuomos konkurso sąlygomis.

Kitos konkurso sąlygos:

Patalpos išnuomojamos lentelės 6 skiltyje nurodytam terminui, bet ne ilgiau kaip iki įvykusio išnuomoto turto viešo pardavimo aukciono.

Nuomininkui, sudariusiam turto nuomos sutartį ilgesniam kaip 3 metų laikotarpiui, nuomotojas nuompinigių dydį vienašališkai perskaičiuoja kas tris metus pagal Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintas Nuompinigių už negyvenamųjų pastatų, statinių ir patalpų bei kito ilgalaikio materialiojo turto nuomą skaičiavimo taisykles. Perskaičiuotas nuompinigių dydis negali būti mažesnis už nuomos sutartyje nustatytą nuompinigių dydį. Savivaldybės administracijos padalinys, kontroliuojantis nuomos sutarties vykdymą, vadovaudamasis NGPPK sprendimu, prieš 6 mėnesius raštu praneša nuomininkui apie nuompinigių dydžio pakeitimą.

Nuomininkas perskaičiuotą kas tris metus nuompinigių dydį įsipareigoja mokėti nuomos sutartyje 2 p. nustatyta tvarka.

Patalpos, esančios Švitrigailos g. 7, Vilnius, ribojasi su UAB „Tysart“ patalpomis. Patekimas galimas tik per UAB „Tysart“ patalpas.

Konkursas vyks 2017 m. rugpjūčio 10 d. 10 val. Konstitucijos pr. 3 (2 a., 215 kab.).

Konkurso dalyviai pateikia banko išduotą kvitą (ar mokėjimo pavedimo kopiją), kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (įmonės kodas 188710061) atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT27 4010 0424 0397 3788 AB DNB banke (kodas 40100) sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtos pradinės patalpų nuomos 3 mėnesių kainai.

Konkurso dalyviai (išskyrus įmonių, įstaigų, organizacijų vadovus) privalo su savimi turėti įgaliojimą atstovauti konkurse.

Konkurso dalyviams, pralaimėjusiems konkursą, pradinis įnašas yra grąžinamas.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Vylūnė Urbonienė