Vilniaus miesto savivaldybės administracija Šeškinės seniūnijoje planuoja įsigyti patalpų nuomos teisę skelbiamų derybų būdu

Vilniaus miesto savivaldybės administracija (kodas 188710061, Konstitucijos pr. 3, Vilniuje) planuoja įsigyti nuo 100 kv. m iki 130 kv. m patalpų nuomos teisę skelbiamų derybų būdu su galimybe mažinti plotą ar keisti išplanavimą, kad patalpos atitiktų reikalavimus Šeškinės seniūnijos funkcijoms vykdyti. Įsigyjama nuomos teise dešimčiai metų su galimybe nutraukti nuomos sutartį pirma laiko arba pratęsti iki penkerių metų tomis pačiomis sąlygomis.

Ištrauka iš nuomos teisių įsigijimo sąlygų:

 1. Reikalavimai patalpoms:

6.1. yra Šeškinės seniūnijoje, kad būtų užtikrintas paslaugų Šeškinės seniūnijos gyventojams tinkamas teikimas;

6.2. naujos patalpos turėtų būti Šeškinės centrinėje dalyje, ne toliau kaip 1,5 km spindulio atstumu nuo pastato Šeškinės g. 30;

6.3. šalia patalpų yra bent viena viešojo transporto stotelė, kurią saugiai galėtų pasiekti neįgalieji ar senyvo amžiaus asmenys;

6.4. pirmenybė teikiama naujoms patalpoms. Jos turėtų būti pirmame aukšte arba turi būti sudaryta galimybė į patalpas patekti liftu, jeigu patalpos ne pirmame aukšte – visiškai pritaikytos neįgaliesiems, vyresnio amžiaus žmonėms ir jaunoms mamoms su vežimėliais. Patalpos turi būti visiškai suremontuotos, šiuolaikiškos, su kondicionavimo sistema, vaizdo kameromis, signalizacija. Taip pat turi būti paruoštos darbo vietos – ne mažiau kaip 4 kabinetai (kabinetas nuo 15 kv. m), virtuvės patalpa (nuo 10 kv. m), sandėlio patalpa (apie 30 kv. m), tualeto patalpa, išvedžioti interneto kabeliai, elektros lizdai;

6.5. plotas nuo 100 kv. m iki 130 kv. m su galimybe plotą mažinti ar keisti suplanavimą savininko lėšomis pagal Savivaldybės poreikį.

Pasiūlymai ir dokumentai priimami iki 2021 m. gegužės 14 d. (Savivaldybės Klientų aptarnavimo skyriaus darbo laiko pabaigos) Vilniaus miesto savivaldybės Klientų aptarnavimo skyriuje (Konstitucijos pr. 3, Vilniuje).  Dokumentai priimami užklijuotame voke su užrašu „Skelbiamoms deryboms dėl patalpų nuomos. (Patalpos Šeškinės seniūnijos funkcijoms vykdyti)“

Su nuomos teisių įsigijimo sąlygomis galima susipažinti Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainės www.vilnius.lt skiltyje „Finansai ir turtas“.

Telefonai pasiteirauti: dėl reikalavimų nekilnojamiesiems daiktams tel. (8 5) 265 8941, 265 8942, dėl dokumentų pateikimo tel. (8 5) 211 2705.

…………………………………………………………………………………

ŠEŠKINĖS SENIŪNIJOS PATALPŲ NUOMOS TEISIŲ ĮSIGIJIMO SKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU SĄLYGŲ IR VERTINIMO KRITERIJŲ APRAŠAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 Perkančioji organizacija – Vilniaus miesto savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija).

 1. Šeškinės seniūnijos patalpų nuomos teisių įsigijimas iš fizinių ir juridinių asmenų (toliau – nuomos teisių įsigijimas) finansuojamas iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto.
 2. Nuomos teisių įsigijimas skelbiamų derybų būdu bus vykdomas vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu ir Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas). Nuomos teisių įsigijimą organizuoja Perkančiosios organizacijos sudaryta Šeškinės seniūnijos patalpų nuomos teisių įsigijimo komisija (toliau – Komisija). Dėl Nuomos teisių įsigijimo paskelbimo atsakinga Šeškinės seniūnija. Informacija apie Nuomos teisių įsigijimą skelbiama Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje www.vilnius.lt ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.
 3. Nuomos teisių įsigijimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų reikalavimų.
 4. Komisija organizuoja nuomos teisių įsigijimą skelbiamų derybų būdu nuo 100 kv. m iki 130 kv. m ploto patalpų Vilniaus mieste su galimybe plotą mažinti ar keisti suplanavimą savininko lėšomis pagal Savivaldybės poreikį. Įsigyjama nuomos teise dešimčiai metų su galimybe nutraukti nuomos sutartį pirma laiko arba pratęsti iki penkerių metų tomis pačiomis sąlygomis.
 5. Reikalavimai patalpoms:

6.1. yra Šeškinės seniūnijoje, kad būtų užtikrintas paslaugų Šeškinės seniūnijos gyventojams tinkamas teikimas;

6.2. naujos patalpos turėtų būti Šeškinės centrinėje dalyje, ne toliau kaip 1,5 km spindulio atstumu nuo pastato Šeškinės g. 30;

6.3. šalia patalpų yra bent viena viešojo transporto stotelė, kurią saugiai galėtų pasiekti neįgalieji ar senyvo amžiaus asmenys;

6.4. pirmenybė teikiama naujoms patalpoms. Jos turėtų būti pirmame aukšte arba turi būti sudaryta galimybė į patalpas patekti liftu, jeigu patalpos ne pirmame aukšte – visiškai pritaikytos neįgaliesiems, vyresnio amžiaus žmonėms ir jaunoms mamoms su vežimėliais. Patalpos turi būti visiškai suremontuotos, šiuolaikiškos, su kondicionavimo sistema, vaizdo kameromis, signalizacija. Taip pat turi būti paruoštos darbo vietos – ne mažiau kaip 4 kabinetai (kabinetas nuo 15 kv. m), virtuvės patalpa (nuo 10 kv. m), sandėlio patalpa (apie 30 kv. m), tualeto patalpa, išvedžioti interneto kabeliai, elektros lizdai;

6.5. plotas nuo 100 kv. m iki 130 kv. m su galimybe plotą mažinti ar keisti suplanavimą savininko lėšomis pagal Savivaldybės poreikį.

                                                  

II SKYRIUS

 PARAIŠKŲ PATEIKIMO TVARKA

 Paraiškos dalyvauti skelbiamose derybose turi būti pateiktos skelbime nurodytu laiku ir nurodytoje vietoje. Vėliau pateiktos paraiškos nebus nagrinėjamos, o neatplėštas vokas grąžinamas jį atsiuntusiam kandidatui.

 1. Perkančioji organizacija neatsako už pašto vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių paraiškos nebuvo gautos ar gautos pavėluotai. Pavėluotai gautos paraiškos grąžinamos kandidatams registruotu laišku.
 2. Turto savininkas ar jo įgaliotas asmuo, siekiantis būti pakviestas dalyvauti derybose dėl turto nuomos (toliau – Kandidatas), paraišką dalyvauti derybose ir kitus dokumentus pateikia lietuvių kalba.
 3. Dalyvauti skelbiamose derybose ir teikti paraiškas dėl turto nuomos gali tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys.
 4. Paraiškų pateikimo tvarka fiziniams ir juridiniams asmenims:

11.1. Kandidatas užpildo ir pristato paraišką (1 priedas) užklijuotame voke su užrašu „Skelbiamoms deryboms dėl patalpų nuomos“ ir nurodo savo rekvizitus. Kartu su paraiška pateikiami šie dokumentai:

11.1.1. patalpų, kuras siūloma nuomoti, nuosavybę įrodančio dokumento kopija (valstybės įmonės Registrų centro pažymėjimo arba Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo kopija);

11.1.2. patalpų kadastro duomenų bylos kopija;

11.1.3. įgaliojimas, suteikiantis teisę kitam asmeniui pateikti paraišką už turto savininką, taip pat pateikti kitus patalpų nuomos dokumentus, tikslinti dokumentus ir derėtis dėl patalpų nuomos (notaro patvirtintas įgaliojimas arba tinkamai patvirtinta jo kopija);

11.1.4. kreditoriaus rašytinis sutikimas nuomoti patalpas (jei patalpos įkeistos);

11.1.5. Kandidatas paraiškoje nurodo pradinę siūlomų nuomoti patalpų kainą mėnesiui už 1 kv. m, įskaitant visus papildomus mokesčius, kaip jie suprantami Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme (įskaitant gyventojų pajamų mokestį ir pridėtinės vertės mokestį, bet tuo neapsiribojant).

Pasiūlyme turi būti nurodytos nekilnojamųjų daiktų apžiūros sąlygos (laikas, per kurį galima apžiūrėti turtą, ir kandidato įgalioto atstovo, į kurį galima kreiptis dėl nuomojamų nekilnojamųjų daiktų apžiūrėjimo, pareigos, vardas ir pavardė, adresas, telefono numeris).

Kandidatas privalo nurodyti jo pasiūlyme esančią konfidencialią informaciją. Pasiūlyme nurodyta nekilnojamųjų daiktų nuomos kaina negali būti konfidenciali;

11.1.6. Kandidato sutikimas leisti fotografuoti siūlomas  nuomoti patalpas ir aprašyti jo būklę.

 1. Paraiškas Kandidatai pateikia tiesiogiai patys, per kurjerį arba atsiunčia paštu registruotu laišku. Paraiškos priimamos Vilniaus miesto savivaldybės (Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius). Perkančioji organizacija, patikrinusi, ar vokas su paraiška užklijuotas ir nepažeistas, užrašo ant voko paraiškos gavimo datą ir laiką bei patvirtina Vilniaus miesto savivaldybės administracijos antspaudu. Informaciją apie nuomos teisių įsigijimą teikia Šeškinės seniūnija tel. (8 5) 265 8941, el. paštu svajunas.poskus@vilnius.lt.

 

III SKYRIUS

 PARAIŠKŲ NAGRINĖJIMO IR PASIŪLYMŲ EILĖS SUDARYMO TVARKA

  Vokai su paraiškomis atplėšiami Komisijos posėdyje.

 1. Jeigu Komisija Kandidato nuomojamų patalpų dokumentus gauna pasibaigus šio Aprašo 7 punkte nustatytam terminui, neatplėštas vokas su dokumentais grąžinami juos pateikusiam Kandidatui.
 2. Komisija išnagrinėja pateiktą paraišką ir siūlomų nuomoti patalpų dokumentus ir, esant būtinybei, pakartotinai kreipiasi į Kandidatus dėl patalpų dokumentų tikslinimo bei paaiškinimo teikimo. Kandidatai patikslintus dokumentus Komisijai pateikia ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pranešimo išsiuntimo Kandidatams dienos. Kandidatams iki nustatyto termino nepateikus papildomų dokumentų arba pateikus patikslintus dokumentus, neatitinkančius reikalavimų, nustatytų nuomos teisių įsigijimo dokumentams, jų paraiškos atmetamos.
 3. Komisija visiems Kandidatams, kurių pasiūlymai neatmesti, ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo pasiūlymo ir nuomojamų nekilnojamųjų daiktų dokumentų pateikimo termino pabaigos vienu metu išsiunčia kvietimą derėtis, nustato derybų datą, laiką ir vietą.
 4. Jeigu nė vieno iš Kandidatų, pateikusių paraiškas, siūlomų nuomoti patalpų dokumentai neatitinka reikalavimų, nustatytų nuomos teisių įsigijimo dokumentuose, nuomos teisių įsigijimo procedūros atliekamos iš naujo.
 5. Komisija apžiūri siūlomas nuomoti patalpas, jas įvertina ir priima išvadas dėl siūlomų patalpų atitikties sąlygų reikalavimams.
 6. Komisija nustato derybų su Kandidatais eilę.
 7. Pakviestas derėtis Kandidatas su savimi turi turėti siūlomų nuomoti patalpų nuosavybę patvirtinantį dokumentą.
 8. Komisija derasi atsižvelgdama į patalpų techninius, ekonominius ir kitokius Apraše nustatytus reikalavimus, taip pat dėl kainos, siekdama ekonomiškai naudingiausio rezultato.
 9. Derybos su Kandidatu laikomos įvykusiomis ir pasibaigusiomis, kai galutinai susitariama dėl patalpų nuomos kainos ir (ar) nuomos sąlygų ir kai derybų rezultatai atitinka nuomos teisių įsigijimo dokumentus.
 10. Komisija, atsižvelgdama į derybų rezultatus, sudaro pasiūlymų eilę ir visiems derybose dalyvavusiems kandidatams išsiunčia informaciją apie derybų rezultatus
 11. Tais atvejais, kai pasikeičia pasiūlymų eilė ar derybų rezultatai, Komisija visiems derybose dalyvavusiems Kandidatams išsiunčia patikslintą informaciją apie derybų rezultatus.

25 Sprendimas dėl derybas laimėjusio Kandidato priimamas ne anksčiau kaip po 7 darbo dienų nuo informacijos apie derybų rezultatus (jei taikomas šio aprašo 24 punktas, nuo patikslintos informacijos apie derybų rezultatus) raštu išsiuntimo visiems derybose dalyvavusiems Kandidatams dienos, išskyrus atvejį, kai derybose dalyvauja vienas Kandidatas.

 1. Perkančioji organizacija gali nesiderėti ir sudaryti nuomos sutartį su pirminį pasiūlymą pateikusiu Kandidatu, taip pat Kandidato pirminį pasiūlymą vertinti kaip galutinį, kai jis neatvyksta į derybas ir (arba) nepateikia galutinio pasiūlymo.

 

IV SKYRIUS

VERTINIMO KRITERIJAI

 1. Skelbiamų derybų būdu įsigyjama nuomos teisė patalpoms, kurios atitinka šiuos kriterijus:

27.1 yra Šeškinės seniūnijoje, kad būtų užtikrintas paslaugų Šeškinės seniūnijos gyventojams tinkamas teikimas;

27.2 naujos patalpos turėtų būti Šeškinės centrinėje dalyje, ne toliau kaip 1,5 km spindulio atstumu nuo pastato Šeškinės g. 30;

27.3 šalia patalpų yra bent viena viešojo transporto stotelė, kurią saugiai galėtų pasiekti neįgalieji ar senyvo amžiaus asmenys;

27.4 pirmenybė teikiama naujoms patalpoms. Jos turėtų būti pirmame aukšte arba turi būti sudaryta galimybė į patalpas patekti liftu, jeigu patalpos ne pirmame aukšte – visiškai pritaikytos neįgaliesiems, vyresnio amžiaus žmonėms ir jaunoms mamoms su vežimėliais. Patalpos turi būti visiškai suremontuotos, šiuolaikiškos, su kondicionavimo sistema, vaizdo kameromis, signalizacija. Taip pat turi būti paruoštos darbo vietos – ne mažiau kaip 4 kabinetai (kabinetas nuo 15 kv. m), virtuvės patalpa (nuo 10 kv. m), sandėlio patalpa (apie 30 kv. m), tualeto patalpa, išvedžioti interneto kabeliai, elektros lizdai;

27.5 plotas nuo 100 kv. m iki 130 kv. m su galimybe plotą mažinti ar keisti suplanavimą savininko lėšomis pagal Savivaldybės poreikį.

 1. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos sudaryta Šeškinės seniūnijos patalpų nuomos teisių įsigijimo komisija, priimdama sprendimą dėl minėtų patalpų nuomos, turi vadovautis šiais kriterijais (pagal svarbos eiliškumą):

28.1. nekilnojamieji daiktai turi būti inventorizuoti ir teisiškai įregistruoti Nekilnojamojo turto registre;

28.2. nekilnojamieji daiktai turi būti tinkami eksploatuoti ir atitikti nuomos teisių įsigijimo sąlygų reikalavimus;

28.3. nuomos kaina nustatoma derybų būdu siekiant ekonomiškai naudingiausio rezultato, atsižvelgiant į Vilniaus miesto savivaldybės tarybos patvirtintas Nuompinigių už negyvenamųjų pastatų, statinių ir patalpų bei kito ilgalaikio materialiojo turto nuomą skaičiavimo tvarkos taisykles.

 V SKYRIUS

 PARAIŠKŲ ATMETIMAS

 1. Paraiškos atmetamos, jeigu:

29.1. patalpos neatitinka šiame apraše ir normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nustatytų reikalavimų administracinėms patalpoms;

29.2. patalpos yra be patogumų;

29.3. patalpoms yra uždėtas turto areštas;

29.4. Kandidatas paraišką ir kitus dokumentus pateikė ne lietuvių kalba;

29.5. viršija Perkančiosios organizacijos numatytą biudžetą.

29.6. neužpildyta paraiška (1 priedas);

29.7. Kandidatas pateikė neteisingus, suklastotus duomenis;

29.8. Kandidatas nesudaro sąlygų Komisijai apžiūrėti patalpų;

29.9. patalpos neatitinka nuomojamoms patalpoms nustatytų reikalavimų arba Komisija pateikia išvadą, kad patalpos nėra tinkamos Šeškinės seniūnijos nuomai ar neatitinka kadastro duomenų byloje nurodytų duomenų;

29.10. jeigu Kandidato siūlomos patalpos neatitinka bent vieno iš Aprašo 6 punkte nustatytų reikalavimų patalpoms;

29.11. jeigu Kandidato siūlomos patalpos atitinka bent vieną Aprašo 29 punkte nustatytą sąlygą, kuri aiškiai nurodo, kad tokios patalpos netinkamos Perkančiajai organizacijai;

29.12. jeigu Kandidatas nepateikia šio Aprašo II skyriuje nurodytų dokumentų ir per Perkančiosios organizacijos nustatytą terminą jų nepatikslina (nepateikia).

 

VI SKYRIUS

NUOMOS TEISIŲ ĮSIGIJIMO PROCEDŪRŲ NUTRAUKIMAS

 

 1. Kandidatų pasiūlytų nuomoti patalpų nuomos teisių įsigijimo procedūros nutraukiamos esant bent vienai iš šių aplinkybių:

30.1. kai atsiranda aplinkybių, dėl kurių nuomos teisių įsigijimas tampa nenaudingas ar neteisėtas;

30.2. kai nesutariama dėl nuomos teisių įsigijimo kainos ar kitų sąlygų;

30.3. kai laimėtojas atsisako pasirašyti nuomos sutartį derybose sutartomis sąlygomis ir nėra kito Kandidato, kuris atitiktų šiame apraše laimėtojui išrinkti nustatytas sąlygas;

30.4. kai nėra Kandidatų, kurie atitiktų šiame apraše laimėtojui išrinkti nustatytas sąlygas.

 

VII SKYRIUS

 SUTARTIES SUDARYMAS

 

 1. Perkančioji organizacija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl derybas laimėjusio kandidato priėmimo dienos derybas laimėjusiam Kandidatui išsiunčia kvietimą sudaryti nuomos sutartį.
 2. Jeigu Kandidatas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti nuomos sutartį, raštu atsisako ją sudaryti arba iki Perkančiosios organizacijos nurodyto laiko neatvyksta sudaryti nuomos sutarties ir nepateikia motyvuoto paaiškinimo, kodėl neatvyko, arba nepateikia sutarčiai sudaryti reikalingų dokumentų (pagal nuomos teisių įsigijimo dokumentuose nurodytas sąlygas), arba atsisako sutartį sudaryti derybose sutartomis sąlygomis, arba atvyksta pasirašyti sutarties, bet jos nepasirašo ir nepateikia svarių motyvų, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti sutartį. Tokiu atveju Nuomos teisių įsigijimo komisija siūlo sudaryti nuomos sutartį kitam pagal sudarytą eilę Kandidatui, kurio pasiūlymas pagal derybų rezultatus yra geriausias po atsisakiusiojo sudaryti nuomos sutartį.
 3. Nustatyta tvarka priėmus sprendimą dėl patalpų nuomos, Kandidatas, nepagrįstai atsisakęs sudaryti nuomos sutartį, atlygina visus tiesioginius ir netiesioginius Perkančiosios organizacijos patirtus nuostolius.
 4. Prieš pasirašydamas nuomos sutartį, patalpų savininkas ar jo įgaliotas asmuo turi pateikti šiuos dokumentus:

34.1. asmens dokumentą (pasą ar asmens tapatybės kortelę);

34.2. patalpų teisinės registracijos dokumentus bei techninio inventorizavimo bylą;

34.3. dokumentus, įrodančius, kad nėra įsiskolinimų už komunalines paslaugas, taip pat jokių kitų įsiskolinimų, kurie pereina kartu su patalpų nuomos teise;

34.4. notaro patvirtintą įgaliojimą arba įstatyme nustatytos formos įgaliojimą, jei patalpų nuomos sutartį pasirašo savininko įgaliotas asmuo.

 1. Iki patalpų perdavimo momento patalpos privalo atitikti šio aprašo 6 punkte nustatytus reikalavimus.
 2. Patalpų nuomos sutartis laikoma sudaryta, kai yra pasirašyta abiejų sandorio šalių ir įregistruota Nekilnojamojo turto registre.
 3. Visi ginčai sprendžiami šalių susitarimu. Neišsprendus ginčo, įstatymų nustatyta tvarka kreipiamasi į teismą.
 4. Nuomoms sutarties sudarymo ir registravimo Nekilnojamojo turto registre išlaidas apmoka nuomininkas.
 5. Atsiskaitymo už išnuomotas patalpas tvarka detalizuojama patalpų nuomos sutartyje.

 

VIII SKYRIUS

 PRETENZIJŲ PATEIKIMO TVARKA

 

 1. Kiekvienas Kandidatas, kuris mano, kad Perkančioji organizacija nesilaikė Aprašo nuostatų ir pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, turi teisę pareikšti pretenziją Perkančiajai organizacijai.
 2. Pretenzija turi būti pareikšta raštu per 5 darbo dienas nuo Perkančiosios organizacijos informacijos apie priimtą sprendimą raštu išsiuntimo Kandidatams dienos arba nuo paskelbimo apie Perkančiosios organizacijos priimtą sprendimą dienos.
 3. Jeigu Kandidato pretenzija gauta iki sprendimo dėl derybas laimėjusio Kandidato priėmimo dienos, Perkančioji organizacija privalo sustabdyti nuomos teisių įsigijimo procedūras iki išnagrinės šią pretenziją ir priims dėl jos sprendimą.
 4. Jeigu dėl pretenzijų nagrinėjimo pratęsiami Apraše nustatyti nuomos teisių įsigijimo procedūrų terminai, apie tai Perkančioji organizacija informuoja Kandidatus, su kuriais deramasi, ir nurodo terminų nukėlimo priežastį.
 5. Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti pretenzijas ir priimti motyvuotą sprendimą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos, taip pat ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu pranešti pretenziją pateikusiam Kandidatui ir kitiems derybose dalyvavusiems Kandidatams apie priimtą sprendimą.
 6. Kandidatas Perkančiosios organizacijos sprendimus ar sprendimus dėl išnagrinėtų pretenzijų gali apskųsti teismui.

 

Šeškinės seniūnijos nuomos teisių įsigijimo skelbiamų derybų būdu sąlygų ir vertinimo kriterijų aprašo

1 priedas

(Paraiškos forma)

 

PARAIŠKA

 

PATALPŲ REKVIZITAI

Adresas……………………………………………………………………….,                                                                                                                                                                bendrasis plotas……………………………………. kv. m,

 

kabinetų skaičius …………………………., aukštas…………….., statybos metai ……………………….,                                                       namo tipas …………………………. .

 

SIŪLYTOJO REKVIZITAI

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(vardas, pavardė, asmens kodas)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(ar įmonės pavadinimas, kodas)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(adresas, telefonas, faksas, elektroninis paštas)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(banko pavadinimas, banko kodas ir sąskaitos numeris)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Toliau pasirašęs kandidatas (jei dalyvauja įmonė, parašas tvirtinamas įmonės antspaudu) yra suinteresuotas dalyvauti derybose ir sudaryti patalpų nuomos sutartį.

 

KAINA

Nuomojamų patalpų 1 kv. m bendrojo ploto kaina už 1 mėnesį (įskaitant visus papildomus mokesčius, kaip jie suprantami Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………eurų.

(suma skaičiais ir žodžiais)

 

NUOMOJAMŲ PATALPŲ APŽIŪRĖJIMO SĄLYGOS (laikas, kada galima apžiūrėti patalpas, kontaktinio asmens vardas, pavardė, adresas, telefono numeris)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….PATALPŲ PERDAVIMO TERMINAS (nurodyti terminą, bet ne ilgesnį kaip vienas mėnuo nuo nuomos sutarties pasirašymo dienos)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Patvirtinu, kad pasiūlymas atitinka nuomos teisių įsigijimo dokumentų reikalavimus ir sąlygas.

Pasiūlymo priedai: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………            ………………………………                                              ……………………………………..

(Kandidato pareigos, jei atstovauja juridiniam asmeniui)                       (parašas)                                                                   (vardas, pavardė)