Jaunimo dalyvavimo ir atstovavimo stiprinimo projektų finansavimo 2022 metais konkurso

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas), vadovaudamasis Departamento direktoriaus 2021 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. 2V-222 (1.4) „Dėl Jaunimo dalyvavimo ir atstovavimo stiprinimo projektų finansavimo 2022 metais konkurso nuostatų patvirtinimo“, 2021 m.  spalio 15 d. paskelbtu Teisės aktų registre, 2021 m. spalio 26 d. paskelbtu Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – SPPD) SoPAS informacinėje sistemoje, skelbia Jaunimo dalyvavimo ir atstovavimo stiprinimo projektų finansavimo 2022 konkursą (toliau – Konkursas).

Konkurso tikslas – skatinti jaunimo įtraukimą į aktyvią pilietinę ir visuomeninę veiklą, užtikrinant jaunimo dalyvavimą jaunimo ir su jaunimu dirbančiose organizacijose ir jaunimo poreikių atstovavimą Lietuvos savivaldybėse.

Konkurso būdu finansuojamos veiklos yra 2 priemonėse:
A priemonė – jei pareiškėjas yra savivaldybės jaunimo organizacijų taryba (informacinėje sistemoje pildoma atskira paraiška A priemonėms įgyvendinti);
B priemonė – pareiškėjas yra viešasis juridinis asmuo, turintis ne mažesnę nei vienerių metų darbo su jaunimu patirtį, arba jaunimo organizacija (informacinėje sistemoje pildoma atskira paraiška B priemonėms įgyvendinti).

Konkurso būdu finansuotinos visos šios veiklos:

 1. pateikus paraišką pagal A priemonę:
  1. pareiškėjo, projekto vykdytojo dalyvavimas formuojant ir įgyvendinant jaunimo politiką vietos lygmeniu, jaunimo organizacijų, veikiančių Lietuvos Respublikos administraciniame vienete, poreikių identifikavimas, atstovavimas jaunimo organizacijoms valstybės ir (ar) savivaldybės institucijose ir įstaigose;
  2. jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų bendradarbiavimo skatinimas;
  3. naujų jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų steigimosi savivaldybėje ir įtraukimo į savivaldybės jaunimo organizacijų tarybos veiklą skatinimas;
  4. bendradarbiavimo su valstybės ir savivaldybių institucijomis bei įstaigomis ir kitais aktyviais regioninės politikos veikėjais (vietos bendruomenėmis, nevyriausybinėmis organizacijomis, privataus verslo struktūromis, religinėmis bendruomenėmis ir bendrijomis, profesinėmis sąjungomis, politinėmis partijomis ir kt.) kūrimas ir plėtojimas;
  5. jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų informavimas, konsultavimas, jų veiklos kokybės gerinimas, narių stiprinimas mokymais;
  6. savanoriškos veiklos skatinimas vietos lygmeniu;
  7. bendradarbiavimas su mokyklomis ir mokinių savivaldomis;
  8. ilgalaikių jaunų žmonių pilietiškumo skatinimo, jaunimo neformalaus ugdymo projektų įgyvendinimas;
 2. pateikus paraišką pagal B priemonę:
  1. pareiškėjo, projekto vykdytojo dalyvavimas formuojant ir įgyvendinant jaunimo politiką vietos lygmeniu, jaunimo organizacijų, veikiančių Lietuvos Respublikos administraciniame vienete, poreikių identifikavimas, atstovavimas jaunimo organizacijoms valstybės ir (ar) savivaldybės institucijose ir įstaigose;
  2. jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų bendradarbiavimo skatinimas;
  3. bendradarbiavimo su valstybės ir savivaldybių institucijomis bei įstaigomis ir kitais aktyviais regioninės politikos veikėjais (vietos bendruomenėmis, nevyriausybinėmis organizacijomis, privataus verslo struktūromis, religinėmis bendruomenėmis ir bendrijomis, profesinėmis sąjungomis, politinėmis partijomis ir kt.) kūrimas ir plėtojimas;
  4. savanoriškos veiklos skatinimas vietos lygmeniu;
  5. bendradarbiavimas su mokyklomis ir mokinių savivaldomis;
  6. ilgalaikių jaunų žmonių pilietiškumo skatinimo, jaunimo neformalaus ugdymo projektų įgyvendinimas.

Paraiškų priėmimo pradžia: 2021 m. spalio 26 d.
Paraiškų priėmimo pabaiga: 2021 m. lapkričio 24 d. 23 val. 59 min.

Didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 20 000 (dvidešimt tūkstančių) Eur. Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 6 000 (šeši tūkstančiai) Eur.
Visa Konkursui preliminariai numatyta valstybės biudžeto lėšų suma – 149 000 (vienas šimtas keturiasdešimt devyni tūkstančiai) Eur:
* A priemonėms įgyvendinti – 117 000 (vienas šimtas septyniolika tūkstančių) Eur valstybės biudžeto lėšų;
* B priemonėms įgyvendinti – 32 000 (trisdešimt du tūkstančiai) Eur valstybės biudžeto lėšų.

Su konkurso nuostatais susipažinti galite ČIA.

Konkurso paraiška pildoma informacinėje sistemoje https://sopas.sppd.lt:8099. Paraiška ir kartu su ja privalomi pateikti dokumentai turi būti surašyti lietuvių kalba.

Lapkričio 5 d. 10 val. bus vykdoma bendrinė konsultacija (nuotoliniu būdu) paraiškų teikimo klausimais. Prie konsultacijos prisijungti galite su šia nuoroda.

Vadovaujantis Konkurso nuostatų 33 punktu, kartu su paraiška privaloma pateikti elektronines šių dokumentų kopijas:

 • pareiškėjo galiojančio ne trumpesnio nei 3 metų trukmės strateginio veiklos plano, jei paraiška teikiama į A priemonę;
 • dokumentų, pagrindžiančių pareiškėjo ne mažesnę nei vienerių darbo su jaunimu patirtį (pvz., veiklos ataskaitos išrašas, veiklų planas), jei paraiška teikiama į B priemonę ir pareiškėjas yra viešasis juridinis asmuo, turintis ne mažesnę nei vienerių metų darbo su jaunimu patirtį;
 • pareiškėjo narių sąrašo, kuriame būtų nurodyta narių vardas, pavardė, veiklos vykdymo savivaldybė ir amžius, jei paraiška teikiama į B priemonę ir pareiškėjas yra jaunimo organizacija;
 • pagrindinio (-ių) projekto vykdytojo (-ų) kvalifikaciją, patirtį ir gebėjimus įgyvendinti planuojamą projektą patvirtinančių dokumentų (pavyzdžiui, gyvenimo aprašymo);
 • merui, savivaldybės tarybai ar savivaldybės administracijos direktoriui tiesiogiai ir (arba) per savivaldybės jaunimo reikalų tarybą pateiktų pasiūlymų, užregistruotų savivaldybės dokumentų registre;
 • bendradarbiavimo sutarties (-čių), jei yra;
 • teikiamo (-ų) dokumento (-ų) užsienio kalba, jeigu toks (-ie) yra, vertimo (-ų), kuris (-ie) turi būti patvirtinti vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens;
 • asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos deklaracijos užpildytos pagal Nuostatų 1 priedą;
 • jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu.

Paraiškų teikimo klausimais darbo dienomis elektroniniu paštu ir telefonu teikia informaciją ir konsultuoja Departamento vyriausioji specialistė Laima Jasionytė, elektroninis paštas laima.jasionyte@jrd.lt, tel. 8 634 53 842, arba kitas Departamento direktoriaus įsakymu paskirtas už Konkurso organizavimą atsakingas specialistas. Informacija pareiškėjams teikiama iki paskutinės projektų pateikimo darbo dienos pabaigos, Lietuvos Respublikos laiku.

Dėl informacinės sistemos sopas sistemos techninių reikalų galite kreiptis į koleges iš SPPD – Agnę Vinciūnę ir Aistę Švažaitę, kontaktai: http://www.sppd.lt/lt/struktura-ir-kontaktai/

Informacinės sistemos SoPAS naudojimo instrukcija: https://www.youtube.com/watch?v=ZtOLg5WZsyY&feature=youtu.be

Daugiau informacijos apie projektų administravimo procedūras galite rasti Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintose Projekto administravimo taisyklėse, kurias galite rasti čia: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.91F58CC52438/AwwyCGOylk