Informacija apie neformalaus vaikų švietimo veiklų vykdymą karantino ir ekstremalios situacijos metu

Neformalaus vaikų švietimo (toliau – NVŠ) programos veiklos turi būti įgyvendinamos ne rečiau kaip po 2 pedagoginio darbo valandas per savaitę arba ne mažiau kaip 8 pedagoginio darbo valandas per mėnesį. Karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio (ekstremali temperatūra, gaisras, potvynis, pūga ir kt.), keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu NVŠ programa gali būtų įgyvendinama nuotoliniu būdu. Kitais atvejais NVŠ programa ar jos dalys gali būti įgyvendinamos nuotoliniu būdu, jei tai numatyta NVŠ programos atitikties reikalavimams paraiškos formoje.
Primename, kad NVŠ veiklos turi būti organizuojamos laikantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020-05-14 sprendimu Nr. V-1162 „Dėl neformaliojo vaikų ir švietimo organizavimo būtinų sąlygų“ nustatytų rekomendacijų (su visais pakeitimais) bei užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

Šaltinis: Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras.