Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ieško projekto „JUDAM“ Jaunimo garantijų iniciatyvų koordinatorių (Alytaus, Kauno, Vilniaus, Panevėžio, Klaipėdos, Tauragės miestuose)

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuo 2019 m. kovo mėnesio įgyvendins Jaunimo garantijų iniciatyvų projektą „JUDAM“, kurio tikslas – mažinti nedirbančio, nesimokančio, mokymuose nedalyvaujančio, Užimtumo tarnyboje neregistruoto 15-29 m. amžiaus jaunimo skaičių, įgyvendinant ankstyvos intervencijos ir aktyvumo skatinimo priemones, atsižvelgiant į jauno asmens poreikius ir galimybes. Projekto tikslinė grupė – niekur nedirbantis, nesimokantis ir mokymuose nedalyvaujantis, 15-29 m. jaunimas, ypatingas dėmesys įgyvendinant projektą bus skiriamas mažiau galimybių turintiems jaunuoliams.
Siekiant kokybiškai įgyvendinti šią Jaunimo garantijų iniciatyvą Lietuvoje skelbiama Jaunimo garantijų iniciatyvų koordinatorių atranka darbui Alytaus, Kauno, Vilniaus, Panevėžio, Klaipėdos, Tauragės miestuose.
 Ką reikės daryti, kokios bus funkcijos?
  • Ieškoti neaktyvių NEET jaunuolių, informuoti juos apie galimybes ir nustatyti jų poreikius.
  • Kartu su jaunuoliais sudaryti individualius veiklos planus (toliau – IVP) ir vykdyti jų priežiūra.
  • Vykdyti IVP įgyvendinimo priežiūrą.
  • Tarpininkauti tarp neaktyvaus NEET jaunuolio ir darbo rinkos, švietimo sistemos, nevyriausybinių organizacijų, savanorišką veiklą organizuojančių organizacijų.
Kviečiame atsiųsti laišką, jeigu:
  • Nori dirbti su jaunais žmonėmis, kurie patiria įvairius sunkumus.
  • Turi aukštąjį ar jam prilygintą socialinių ir (ar) humanitarinių mokslų studijų srities išsilavinimą.
  • Turi bent 1 m. patirtį vykdant individualias ir grupines konsultacijas, patirtį dirbant su jaunimu dirbančioje organizacijoje ir (ar) atvirajame jaunimo centre arba atvirojoje jaunimo erdvėje.
  • Turi bent 1 m. patirtį darbe su neaktyviais NEET jaunuoliais ir (ar) sunkumus patiriančiais jaunuoliais.
  • Gerai žinai ir sugebi vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų ir Užimtumo rėmimo įstatymus, kitus teisės aktus jaunimo reikalų srityje, teisės aktus, reglamentuojančius ESF remiamų projektų įgyvendinimą, Dokumentų rengimo bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.