Paskelbtas Jaunimo koordinacinės veiklos ir jaunimo politikos plėtojimo tikslinės programos finansavimo 2019–2020 metais konkursas

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas), vadovaudamasis Departamento direktoriaus 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 2V-220 (1.4) „Jaunimo koordinacinės veiklos ir jaunimo politikos plėtojimo tikslinės programos finansavimo 2019–2020 metais konkurso nuostatų ir šio konkurso komisijos sudėties patvirtinimo“, 2018 m.  gruodžio 28 d. paskelbtu Teisės aktų registre, skelbia Jaunimo koordinacinės veiklos ir jaunimo politikos plėtojimo tikslinės programos finansavimo 2019–2020 metais konkurso (toliau – Konkursas).

Konkurso tikslas – įgyvendinant programą (-as), prisidėti prie jaunimo politikos įgyvendinimo Lietuvoje ir užtikrinti atstovavimą jaunimo interesams nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu.

Konkurso būdu finansuotinos veiklos:

 • jaunimo organizacijų vienijimas;
 • atstovavimas jaunimo organizacijų interesams valstybės institucijose ir įstaigose, bendraujant su fiziniais ir kitais juridiniais asmenimis, organizacijomis Lietuvos ir tarptautiniu lygmeniu;
 • jaunimo organizacijų bei jaunimo informavimas, konsultavimas, aktualios informacijos jiems teikimas;
 • pasiūlymų dėl jaunimo politiką įgyvendinančių teisės aktų tobulinimo teikimas Lietuvos Respublikos Seimui (toliau – Seimas), Seimo komitetams, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, ministerijoms ir kitoms valstybinėms institucijoms ir dalyvavimas rengiant jaunimo organizacijoms ir jaunimui aktualių teisės aktų projektus;
 • dalyvavimas tarptautinių jaunimo organizacijų veikloje bei tarptautinių su jaunimo politika susijusių renginių organizavimas Lietuvoje;
 • jaunimo organizacijų tarptautinio bendradarbiavimo, dalyvavimo tarptautinių jaunimo organizacijų veikloje skatinimas, sąlygų Lietuvoje rengti tarptautinius jaunimo organizacijų renginius sudarymas;
 • bendradarbiavimas su kitais viešaisiais juridiniais asmenimis jaunimo politikos formavimo ir įgyvendinimo klausimais;
 • jaunimo organizacijų institucinių gebėjimų stiprinimas, jų veiklos kokybės gerinimas;
 • jaunimo pilietiškumą stiprinančių veiklų įgyvendinimas.

Projektų priėmimo pradžia – 2018 m. gruodžio 28 d.

Projektų priėmimo pabaiga – 2019 m. sausio 31 d.

Didžiausia vienai programai galima skirti lėšų suma programos įgyvendinimo laikotarpiui – 85 000 (aštuoniasdešimt penki tūkstančiai) Eur. Mažiausia vienai programai galima skirti lėšų suma programos įgyvendinimo laikotarpiui – 25 000 (dvidešimt penki tūkstančiai) Eur. Visa Konkursui skirta Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų suma – 85 000 (aštuoniasdešimt penki tūkstančiai) Eur.

Konkurso dokumentus galite rasti čia. Nuostatų priedus galite rasti Priedų skiltyje, dešinėje dokumento pusėje).

Pagal Nuostatų 23 punktą kartu su paraiška privaloma pateikti elektronines dokumentų kopijas (skenuotus dokumentus):

 • pareiškėjo steigimo dokumentų (įstatų, nuostatų ar kt.);
 • pareiškėjo galiojančio 3 metų trukmės strateginio veiklos plano;
 • dokumentų (pvz., veiklos ataskaitų, protokolų), įrodančių, kad pareiškėjas sistemingai ir nuosekliai vertino savo veiklos veiksmingumą ir siekė gerinti veiklos kokybę 2017–2018 m.;
 • dokumento, patvirtinančio, kad pareiškėjo vadovas yra organizacijos vadovas (pvz., valstybės įmonės Registrų centro išduoto Juridinių asmenų registro išrašo);
 • pagrindinio (-ių) programos vykdytojo (-ų) kvalifikaciją, patirtį ir gebėjimus įgyvendinti planuojamą programą patvirtinančių dokumentų (pvz., gyvenimo aprašymo);
 • jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;
 • pareiškėjo kolegialaus valdymo organo narių sąrašo, nurodant kiekvieno nario vardą, pavardę, amžių 2019 m. sausio 1 d., miestą, kuriame deklaruota nario gyvenamoji vieta, atstovaujamą jaunimo organizaciją, telefono numerį, el. pašto adresą ir pareigas jaunimo organizacijoje, bei šių narių išrinkimo į pareiškėjo kolegialų valdymo organą protokolo;
 • pareiškėjo narių sąrašo, jame nurodant kiekvieno nario (juridinio asmens) pavadinimą, juridinio asmens kodą (jei yra), narių skaičių, registracijos adresą, savivaldybę, vadovo vardą, pavardę, amžių 2019 m. sausio 1 d., telefono numerį ir el. pašto adresą;
 • dokumento (-ų), įrodančio (-ių) pareiškėjo narystę tarptautinėje (-ėse) organizacijoje (-ose);
 • bendradarbiavimo sutarties (-čių), jei yra;
 • teikiamo (-ų) dokumento (-ų) užsienio kalba, jeigu toks (-ie) yra, vertimo (-ų), kuris (-ie) turi būti patvirtinti vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens;
 • asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos deklaracijos užpildytos pagal Nuostatų 3 priedą;
 • nepriklausomo auditoriaus ar audito įmonės ataskaitos apie pareiškėjo finansinę veiklą 2018 m. kopija;
 • dokumento (-ų) (pvz., banko išrašų, garantinių raštų), įrodančio (-ių) papildomą (kitų šaltinių) programos finansavimą, kopija (-os).

Nuostatų  išvardytų dokumentų kopijos privalo būti patvirtintos laikantis Dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E60E6A140217), reikalavimų (taisyklių 54 p.).

Pareiškėjas vienu elektroniniu laišku užpildytas paraiškos (Nuostatų 1 priedas), sąmatos (Nuostatų 2 priedas) formas ir Nuostatų 23 punkte nurodytus dokumentus pateikia elektroniniu paštu projektai@jrd.lt. Paraiška ir visi kiti kartu su paraiška privalomi pateikti dokumentai privalo būti pateikti viename pdf faile. Pareiškėjas paraišką ir visus kitus kartu su paraiška privalomus pateikti dokumentus gali pateikti naudodamas specialias didelės apimties byloms siųsti pritaikytas programas ir (ar) mainavietes internete, nuorodą pateikdamas elektroniniu paštu projektai@jrd.lt. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu.

Paraiškų teikimo klausimais darbo dienomis elektroniniu paštu ir telefonu konsultuoja Departamento vyresnioji patarėja Valda Karnickaitė, elektroninis paštas valda.karnickaite@jrd.lt, tel. 8 683 61927. Informacija pareiškėjams teikiama iki paskutinės projektų pateikimo darbo dienos pabaigos.

Informuojame, kad pateiktų programų atitiktį formaliesiems kriterijams ir turinio ir lėšų planavimo vertinimus atliks Socialinių paslaugų priežiūros departamentas. Atlikti vertinimai bus pateikti Departamento direktoriaus įsakymu sudarytai komisijai, kuri priims sprendimą dėl projektų finansavimo. Daugiau informacijos apie projektų administravimo procedūras galite rasti Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintose Projekto administravimo taisyklėse.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.91F58CC52438/hUHdxgqmOO