Skelbiamas 2019 m. Jaunimo savanoriškos tarnybos programų savivaldybėse finansavimo konkursas

Vadovaujantis Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) vyriausiojo patarėjo, pavaduojančio direktorių 2019 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. 2V-67 (1.4) „Dėl Jaunimo savanoriškos tarnybos programų finansavimo savivaldybėse 2019 metais konkurso nuostatų ir šio konkurso komisijos sudėties patvirtinimo“, 2019 m. kovo 23 d. paskelbtu Teisės aktų registre Jaunimo  savanoriškos tarnybos programų finansavimo savivaldybėse 2019 metais konkursas (toliau – Konkursas).

Konkurso tikslai:

 • finansuoti savanorišką veiklą organizuojančių (toliau – SVO) organizacijų vykdomas JST programas, teikiamas vadovaujantis Jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. A1-317 „Dėl jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Finansuojamos JST veiklos, kurias sudaro:

 • potencialių savanorių paieška ir jų konsultavimas;
 • JST proceso vykdymo konkrečiose priimančiose organizacijose stebėjimas, koordinavimas ir konsultavimas;
 • savanorio kompetencijų vertinimo ir įsivertinimo veiklų vykdymas;
 • mentoriaus paslaugų teikimas priimančioms organizacijoms;
 • mentoriaus paslaugų teikimas savanoriams

Programų priėmimo pradžia – 2019 m. kovo 23 d.

Programų priėmimo pabaiga – 2019 m. balandžio 23 d. 23.59 val. 

Didžiausia vienai programai galima skirti suma – 15 000 (penkiolika tūkstančių) Eur. Mažiausia vienai programai galima skirti lėšų suma – 900 (devyni šimtai) Eur. Visa Konkursui skirta Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto suma – 53 000 (penkiasdešimt trys tūkstančiai) Eur.

Konkurso dokumentus galite rasti čia.  Nuostatų priedus galite rasti Priedų skiltyje, dešinėje dokumento pusėje arba JRD finansavimo konkursų skiltyje.

Pagal Nuostatų 22 punktą kartu su paraiška privaloma pateikti elektronines dokumentų kopijas (skenuotus dokumentus):

 • dokumentas, patvirtinantis, kad pareiškėjo vadovas yra įstaigos vadovas (pvz., valstybės įmonės Registrų centro išduotas Juridinių asmenų registro išrašas);
 • mentoriaus (-ių) gyvenimo aprašymo (-ų);
 • jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumentas, patvirtinantis asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;
 • teikiamo (-ų) dokumento (-ų) užsienio kalba, jeigu toks (-ie) yra, vertimas (-ai), kuris (-ie) turi būti patvirtinti vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens;
 • asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašyta deklaracija, užpildyta pagal Nuostatų nustatytą formą (Nuostatų 4 priedas).

Pareiškėjas vienu elektroniniu laišku užpildytą paraiškos formą (Nuostatų 1 priedas ir Nuostatų 2 priedas) ir Nuostatų 22 punkte nurodytus dokumentus pateikia elektroniniu paštu projektai@jrd.lt. Paraiška ir visi kiti kartu su paraiška privalomi pateikti dokumentai privalo būti pateikti viename pdf faile. Pareiškėjas paraišką ir visus kitus kartu su paraiška privalomus pateikti dokumentus gali pateikti naudodamas specialias didelės apimties byloms siųsti pritaikytas programas ir (ar) mainavietes internete, nuorodą pateikdamas elektroniniu paštu projektai@jrd.lt. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu.

Pareiškėjas Konkursui gali pateikti tik vieną paraišką su ne daugiau kaip 7 (septyniomis) programomis SVO organizacijos veikloms vykdyti skirtingose savivaldybėse. Kiekvienos savivaldybės programai turi būti pateikiami atskiri veiklų planai ir sąmatos. Pateikus daugiau negu vieną paraišką, vertinama ta paraiška, kurios pateikimo data yra vėlesnė, bet ne vėlesnė negu Nuostatų 24 punkte nustatytas terminas. Siekiant užtikrinti programų vertinimo skaidrumą ir pareiškėjų lygiateisiškumą, pateikus paraišką, paraiškų taisymas, tikslinimas, pildymas ar papildomų dokumentų teikimas pareiškėjo iniciatyva negalimas.

Paraiškų teikimo klausimais darbo dienomis darbo metu (pirmadienį – ketvirtadienį 8.30 val. – 17.30 val., penktadienį 8.30 val. – 15.30 val.) elektroniniu paštu ir telefonu konsultuoja Departamento vyresnioji patarėja Justina Lukaševičiūtė, elektroninis paštas justina.lukaseviciute@jrd.lt, tel. (8 5) 246 1355 ir programų vadovė Milda Lukoševičiūtė, elektroninis paštas milda.lukoseviciute@jrd.lt, tel. 8 633 21906.

Informuojame, kad pateiktų programų 2019 m. konkursams atitiktį formaliesiems kriterijams ir turinio ir lėšų planavimo vertinimus atliks Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Atlikti vertinimai bus pateikti Departamento direktoriaus įsakymu sudarytai komisijai, kuri priims sprendimą dėl programų finansavimo.

Daugiau informacijos – https://www.jrd.lt/jaunimo-reikalu-departamentas/_naujienos/skelbiamas2019-m-jaunimo-savanoriskos-tarnybos-program-savivaldyb-se-finansavimo-konkursas