Skelbiamas Užsienio lietuvių jaunimo organizacijų veiklos projektų finansavimo 2019 m. konkursas

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas), vadovaudamasis Departamento direktoriaus 2019 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. 2V-15 (1.4) „Dėl užsienio lietuvių jaunimo organizacijų veiklos projektų finansavimo 2019 metais konkurso nuostatų ir šio konkurso komisijos sudėties patvirtinimo“, skelbia Užsienio lietuvių jaunimo organizacijų veiklos projektų finansavimo 2019 metais konkursą (toliau – Konkursas). Su Konkurso nuostatais (toliau – Nuostatai) galite susipažinti čia.

Konkurso tikslas – užtikrinti atstovavimą užsienio lietuvių jaunimo interesams bei stiprinti užsienio lietuvių jaunimo organizacijas, kad būtų skatinama jų veiklos kokybė, plėtra ir sudarytos sąlygos ugdyti užsienio lietuvių jaunimo bei užsienio lietuvių jaunimo organizacijų kompetencijas.

Konkurso būdu finansuotina viena iš šių veiklos formų:

 • 8.1. užsienio lietuvių jaunimo organizacijų vienijimas, užsienio lietuvių jaunimo organizacijų veiklų koordinavimas (teikiant pildoma Nuostatų 1 priede nustatytos formos paraiška);
 • 8.2. kitų projektų, įgyvendinamų užsienio lietuvių jaunimo organizacijų, arba įgyvendinamų kartu su partneriu (-iais) vykdymas (teikiant pildoma Nuostatų 2 priede nustatytos formos paraiška).

Teikiant paraišką Nuostatų 8.1 papunktyje nurodytai veiklai vykdyti, gali būti remiamos šios veiklos:

 • atstovavimas užsienio lietuvių jaunimo organizacijų interesams valstybės institucijose ir įstaigose, bendraujant su organizacijomis Lietuvos ir tarptautiniu lygmeniu;
 • dalyvavimas užsienio lietuvių jaunimo organizacijų veikloje bei tarptautinių renginių organizavimas, įtraukiant užsienio lietuvių jaunimą;
 • užsienio lietuvių jaunimo organizacijų kūrimosi ir plėtros skatinimas;
 • užsienio lietuvių jaunimo organizacijų konsultavimas, institucinių gebėjimų stiprinimas, veiklos planavimas, veiklos kokybės gerinimas;
 • užsienio lietuvių jaunimo organizacijų koordinavimas.

Teikiant paraišką Nuostatų 8.2 papunktyje nurodytai veiklai vykdyti, gali būti remiamos šios veiklos:

 • užsienio lietuvių jaunimo organizacijų veiklos, skatinančios užsienyje gyvenančio lietuvių jaunimo tarpusavio bendradarbiavimą, tautinio tapatumo išsaugojimą, bendradarbiavimas su Lietuvos jaunimo ir (ar) su jaunimu dirbančiomis organizacijomis;
 • užsienio lietuvių jaunimo poreikių analizavimas ir pasiūlymų sprendimų priėmėjams teikimas (pavyzdžiui, motyvacijos grįžti gyventi, mokytis ir dirbti į Lietuvą analizė ir pan.);
 • užsienio lietuvių jaunimo organizacijų narių pritraukimas, veiklos planavimas, organizavimas, koordinavimas, veiklos kokybės užtikrinimas.

Paraiškų priėmimo pradžia – 2019 m. sausio 20 d.

Paraiškų priėmimo pabaiga – 2019 m. vasario 18 d. 23 val. 59 min. (Lietuvos Respublikos laiku).

Projektų biudžetas:

 • teikiant paraišką veikloms, nurodytoms Nuostatų 8.1 papunktyje, didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 26 000 (dvidešimt šeši tūkstančiai) Eur. Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 5 000 (penki tūkstančiai) Eur.
 • Teikiant paraišką veikloms, nurodytoms Nuostatų 8.2 papunktyje, didžiausia vienam projektui galima skirti suma 6 000 (šeši tūkstančiai) Eur. Mažiausia vienam projektui galima skirti suma – 500 (penki šimtai) Eur.
 • Visa Konkursui skirta Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (toliau – valstybės biudžeto) suma – 47 000 (keturiasdešimt septyni tūkstančiai) Eur.

Finansavimo prioritetai, už kuriuos vertinant projektus skiriami papildomi balai:

 • teikiant paraišką Nuostatų 8.1. papunktyje nurodytai veiklai vykdyti:
  • pareiškėjas užtikrina, kad projektui įgyvendinti iš kitų finansavimo šaltinių gaus ne mažiau kaip 10 (dešimt) procentų visos projektui įgyvendinti reikalingos sumos;
  • pareiškėjas įtrauks ne mažiau kaip 3 (tris) partnerius projekto veikloms vykdyti;
  • pareiškėjas planuoja vykdyti ne mažiau kaip 2 (dvi) veiklas, skirtas Pasaulio lietuvių metams paminėti, skirtinguose pasaulio žemynuose.
 • Teikiant paraišką Nuostatų 8.2. papunktyje nurodytai veiklai vykdyti:
  • pareiškėjas užtikrina, kad projektui įgyvendinti iš kitų finansavimo šaltinių gaus ne mažiau kaip 5 (penkis) procentus visos projektui įgyvendinti reikalingos sumos;
  • pareiškėjas planuoja vykdyti ne mažiau kaip 2 (dvi) veiklas, skirtas Pasaulio lietuvių metams paminėti, skirtingose šalyse;
  • per 2019 m. pareiškėjo atstovas (-ai) planuoja dalyvauti bent 1 (viename) renginyje, bendradarbiaujant su tarptautiniu lygmeniu veikiančia (-iomis) organizacija (-omis), siekiant stiprinti užsienio lietuvių jaunimą.

Kartu su paraiška privaloma pateikti elektronines šių dokumentų kopijas:

 • pareiškėjo steigimo dokumentų (įstatų, nuostatų ar kt.);
 • teikiant paraišką Nuostatų 8.1 papunktyje nurodytai veiklai vykdyti, pareiškėjo galiojančio ne trumpesnio negu 3 (trejų) metų trukmės strateginio veiklos plano;
 • teikiant paraišką Nuostatų 8.1 papunktyje nurodytai veiklai vykdyti, dokumentų (pvz., veiklos ataskaitų, protokolų), įrodančių, kad pareiškėjas vykdė veiklą ilgiau negu 1 (vienerius) metus arba organizavo savo atstovų susitikimą arba savo atstovams / bendruomenei skirtą veiklą arba yra teikęs bent 1 (vieną) paraišką dalyvauti finansavimo konkursuose arba pareiškėjo atstovai yra dalyvavę Departamento ar kitų įstaigų organizuotame (-uose) seminare (-uose), mokyme (-uose) / diskusijoje (-ose);
 • dokumento, patvirtinančio, kad pareiškėjo vadovas yra organizacijos vadovas (pvz., rinkiminio protokolo, kuriuo pareiškėjo vadovas išrinktas vadovu, išrašas);
 • pagrindinio (-ių) projekto vykdytojo (-ų) kvalifikaciją, patirtį ir gebėjimus įgyvendinti planuojamą projektą patvirtinančių dokumentų (pvz., gyvenimo aprašymo);
 • jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;
 • bendradarbiavimo arba partnerystės sutarties (-čių), jei yra;
 • teikiamo (-ų) dokumento (-ų) užsienio kalba, jeigu toks (-ie) yra, vertimo (-ų), kuris (-ie) turi būti patvirtinti vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens;
 • dokumentų, įrodančių papildomą projekto finansavimą (pvz., banko išrašo, garantinio rašto, išduoto finansavimą skiriančios organizacijos), jeigu pareiškėjas pretenduoja atitikti Nuostatų 12.1.1. arba 12.2.1. papunkčių prioritetą;
 • asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos deklaracijos užpildytos pagal Nuostatų 4 priedą;
 • teikiant paraišką Nuostatų 1 papunktyje nurodytai veiklai vykdyti, dokumentus, įrodančius pareiškėjo kolegialaus valdymo organo išrinkimo faktą (pvz., protokolo, kuriuo išrinktas pareiškėjo kolegialaus valdymo organas) išrašo, nurodant jį sudarančių asmenų vardą, pavardę, gimimo datą.

Nuostatų 25 punkte išvardytų dokumentų kopijos privalo būti patvirtintos laikantis Dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Dokumentų rengimo taisyklės), reikalavimų.

Pareiškėjas vienu elektroniniu laišku užpildytas paraiškos (Nuostatų 1 arba 2 priedas), sąmatos (Nuostatų 3 priedas) formas ir Nuostatų 25 punkte nurodytus dokumentus pateikia elektroniniu paštu projektai@jrd.lt. Paraiška ir visi kiti kartu su paraiška privalomi pateikti dokumentai privalo būti pateikti viename pdf faile. Pareiškėjas paraišką ir visus kitus kartu su paraiška privalomus pateikti dokumentus gali pateikti naudodamas specialias didelės apimties byloms siųsti pritaikytas programas ir (ar) mainavietes internete, nuorodą pateikdamas elektroniniu paštu projektai@jrd.lt. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu.

Paraiškų teikimo klausimais darbo dienomis elektroniniu paštu ir telefonu konsultuoja Departamento vyriausioji specialistė Rita Andrejeva, elektroninis paštas Rita.Andrejeva@jrd.lt, tel. 8 633 46057, arba kitas Departamento direktoriaus įsakymu paskirtas už Konkurso organizavimą atsakingas specialistas. Informacija pareiškėjams teikiama iki paskutinės projektų pateikimo darbo dienos pabaigos.

Taip pat informuojame, kad pateiktų projektų atitiktį formaliesiems kriterijams ir turinio ir lėšų planavimo vertinimus atliks Socialinių paslaugų priežiūros departamentas. Atlikti vertinimai bus pateikti Departamento direktoriaus įsakymu sudarytai komisijai, kuri priims sprendimą dėl projektų finansavimo. Daugiau informacijos apie projektų administravimo procedūras galite rasti Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintose Projekto administravimo taisyklėse.

Su visais Konkurso dokumentais galite susipažinti čia. Konkurso nuostatų priedus rasite dešinėje pusėje pasirinkus skiltį priedai.

JRD informacija