Kviečame susipažinti su priėmimo į Vilniaus mokyklas tvarkos aprašo projektu ir teikti siūlymus

Projektas
PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos
2016 m. d.
sprendimu Nr. 1-


PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato asmenų priėmimo mokytis pagal pradinio, pagrindinio, vidurinio ir specialiojo ugdymo programas į Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) bendrojo ugdymo mokyklas (toliau – mokykla) tvarką, priėmimo mokytis bendruosius kriterijus ir pirmumo kriterijus pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, jei pateiktų prašymų skaičius yra didesnis už mokymosi vietų skaičių mokykloje, dokumentus, kuriuos turi pateikti į mokyklą priimami asmenys, prašymų priėmimo ir registravimo tvarką, priėmimo į mokyklą įforminimą.

2. Šiame Apraše vartojamos sąvokos:

2.1. mokyklos aptarnavimo teritorija – mokyklai priskirta teritorija, kurią nustato Savivaldybės taryba arba jos įgaliota institucija;

2.2. mokymo sutartis – mokinio ir švietimo teikėjo susitarimas dėl mokymo ir mokymosi;

2.3. laisva mokymosi vieta klasėje – trūkstamų vietų skaičius iki maksimalaus mokinių skaičiaus klasėje.

3. Kitos šiame apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

4. Šiuo aprašu siekiama užtikrinti mokymosi prieinamumą pagal bendrojo ugdymo programas faktiškai gyvenantiems Savivaldybės teritorijoje asmenims.

5. Aprašas skelbiamas Savivaldybės interneto svetainės puslapyje www.vilnius.lt/svietimas.

Mokyklų vadovai atsako už šio aprašo paskelbimą mokyklų bendruomenių nariams (mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems suinteresuotiems asmenims).

6. Asmenys į Savivaldybės mokyklas mokytis pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka pritaikytas bendrojo ugdymo programas priimami vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 29 straipsniu, Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768, Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. ISAK-1019 (2011 m. liepos 20 d. įsakymo Nr. V-1369 redakcija).

7. Mokyklų savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, dalyvių susirinkimas (savininkas) kiekvienais kalendoriniais metais iki Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nurodytų terminų bendrojo ugdymo mokykloms (atskirai – jų skyriams, filialams, jei jie įregistruoti kitose gyvenamosiose vietovėse):

7.1. nustato mokinių priėmimo laiką, mokinių ir klasių komplektų pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas skaičių;

7.2. patikslina klasių, grupių skaičių:

7.2.1. jei prašymų mokytis Savivaldybės mokykloje skaičius yra didesnis, negu buvo nustatytas mokinių ir klasių skaičius, neperkeliant mokinių mokytis į antrą pamainą ir nepažeidžiant higienos normų sudaromų klasių skaičius mokykloje didinamas atitinkamai mažinant klasių skaičių kitose mokyklose;

7.2.2. jei Mokykla nesurenka nustatyto mokinių skaičiaus ir nesudaro patvirtinto klasių skaičiaus, klasių skaičius mažinamas.

8. Mokyklų specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams ir suaugusiųjų mokyklų, suaugusiųjų ir jaunimo mokyklų (jų skyrių, filialų) klasių (grupių) skaičius gali būti pagal poreikį tikslinamas keletą kartų per mokslo metus.

II SKYRIUS

ASMENŲ PRIĖMIMO MOKYTIS Į SAVIVALDYBĖS MOKYKLAS BENDRIEJI KRITERIJAI

9. Mokinių priėmimas į Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas pradėti ar tęsti mokytis pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas vykdomas teritoriniu principu pagal Savivaldybės tarybos sprendimu mokykloms nustatytą aptarnavimo teritoriją. Savivaldybės mokyklos, įgyvendinančios specializuotas ugdymo krypties programas, mokinių priėmimą į gimnazijos klases vykdo organizuodamos egzaminus.

10. Priėmimą mokytis iš visos Savivaldybės teritorijos vykdo:

10.1. mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas baltarusių, žydų ar kitos tautinės bendrijos kalba, jei jos yra vienintelės Savivaldybės teritorijoje;

10.2. nuotolinio mokymo gimnazijos ir gimnazijos, kurioms Lietuvos Respublikos teisės aktai suteikia teisę mokinių priėmimą vykdyti nesilaikant teritorinio principo. Šios gimnazijos mokinių priėmimą vykdo gimnazijos direktorių įsakymais patvirtinta mokinių priėmimo tvarka;

10.3. bendrojo ugdymo specialiosios ir jaunimo mokyklos;

10.4. suaugusiųjų mokyklos;

10.5. bendrojo ugdymo mokyklos mokytis pagal vidurinio ugdymo programą.

11. Asmenys, pageidaujantys mokytis pagal vidurinio ugdymo programą, mokyklą renkasi patys. Į Savivaldybės mokyklas mokytis pagal vidurinio ugdymo programą pirmumo teise priimami mokiniai iš Savivaldybės teritorijos.

12. Informacija apie nustatytą maksimalų mokinių skaičių, apie priimtų mokinių skaičių, laisvų mokymosi vietų skaičių visose mokyklose pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas, gautų prašymų skaičių atskiriant mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje gyvenančių vaikų prašymus nuo negyvenančių mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje patikslinus klasių komplektų skaičių ir mokinių skaičiaus vidurkį klasės komplekte kiekvienais mokslo metais iki spalio 1 d.

13. Į Tarptautinio bakalaureato klases priimami mokiniai, įgiję pagrindinį išsilavinimą Lietuvos Respublikos arba užsienio šalių mokyklose konkurso tvarka. Be stojamųjų egzaminų į Tarptautinio bakalaureato klases priimami mokiniai, baigę Tarptautinio bakalaureato pagrindinio ugdymo programą (IB Middle Years programme) ir turintys šios programos baigimo sertifikatą.

14. Asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, priimami į arčiausiai savo gyvenamosios vietos esančias mokyklas, vykdančias bendrojo ugdymo programas ir jas pritaikančias šiems mokiniams. Asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, priimami į mokyklų specialiojo ugdymo skyrius ar specialiąsias klases (grupes).

15. Asmenys, dėl nepalankių aplinkos veiksnių turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, priimami į jaunimo, sanatorijos, ligoninės, pataisos mokyklas ar jų skyrius, nepilnamečių ir suaugusiųjų tardymo izoliatoriaus klases.

16. Mokinys, nutraukęs mokymąsi, Lietuvos Respublikos teisės aktuose ar sutartyse nustatyta tvarka gali jį atnaujinti toje pačioje ar kitoje mokykloje.

17. Į mokyklas ir (ar) jų klases, skirtas mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, gali būti priimami asmenys, gyvenantys kitose savivaldybėse.

18. Mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, klasės komplektuojamos vadovaujantis Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768.

III SKYRIUS

ASMENŲ PRIĖMIMO MOKYTIS PRAŠYMŲ PATEIKIMAS

19. Asmuo, pageidaujantis mokytis pagal bendrojo ugdymo programas, pirmiausia mokyklos direktoriui pateikia nustatytos formos prašymą. Prašymą už vaiką iki 14 metų pateikia vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų), 14-18 metų vaikas prašymą pateikia pats, turėdamas vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) rašytinį sutikimą.

20. Prašymai į Savivaldybės mokyklas mokytis pagal bendrojo ugdymo programas teikiami nuolat bet kuriems metams. Prašymų pateikimo pradžia 2017 m. kovo 1 d. Prašymai pildomi internetu arba mokykloje. Prašymų formos skelbiamos Savivaldybės interneto svetainės puslapyje www.vilnius.lt/svietimas. Internetu užpildyti asmenų prašymai automatiškai perduodami prašyme nurodytai (-oms) mokyklai (-oms).

21. Prašyme nurodoma:

21.1. asmens, pageidaujančio mokytis, vardas ir pavardė, gimimo metai, asmens kodas, faktinė ir deklaruota gyvenamoji vieta;

21.2. mokyklos (-ų), kurioje (-iose) pageidaujama mokytis, pavadinimas (-ai);

21.3. asmens priėmimo mokytis data;

21.4. mokymo klasė;

21.5. mokymo kalba;

21.6. pageidaujama užsienio kalba (pirma, antra ar trečia) priklausomai nuo ugdymo programos;

21.7. duomenys apie pirmumo kriterijus;

21.8. tėvų (globėjų) vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, mobiliojo telefono numeris ar elektroninio pašto adresas;

21.9. įstaigos, kurią prieš tai lankė ar mokėsi, pavadinimas;

21.10. specifiniai pageidavimai;

21.11. sutikimas, kad duomenys iš kitų valstybinių registrų bus gauti automatiniu būdu;

21.12. patvirtinimas, kad pateikti duomenys yra teisingi.

22. Prašymai mokytis nagrinėjami gavus pirmumo kriterijus patvirtinančius dokumentus, kurie mokyklai pateikiami ne vėliau kaip likus trim darbo dienoms iki pirmojo mokyklos mokinių priėmimo mokytis komisijos (toliau – priėmimo komisija) posėdžio.

23. Gyventojo deklaruota gyvenamoji vieta, šeimos sudėtis sutikrinama automatiniu būdu. Iškilus neaiškumų, pažymas apie gyventojo deklaruotą gyvenamąją vietą ir šeimos sudėtį mokyklos administracija gali gauti (esant tėvų sutikimui) iš Vilniaus miesto gyventojų registro teisės aktų nustatyta tvarka. Tėvai (arba vienas iš tėvų, jeigu tėvai negyvena kartu, arba teisėti globėjai (-as) ar rūpintojai (-as) ir pats vaikas, kurie nuolat gyvena mokyklos aptarnavimo teritorijoje, bet dėl įvairių priežasčių gyvenamąją vietą yra deklaravę kitur, arba tėvai (arba vienas iš tėvų, jeigu tėvai negyvena kartu, arba teisėti globėjai (-as) ar rūpintojų (-as) ir pats vaikas, kurie atvyko laikinai gyventi, mokyklai pateikia gyvenamąją vietą patvirtinančius dokumentus (pvz.: patalpų nuomos sutartį, pažymą iš registro apie įsigytą nekilnojamąjį turtą, nekilnojamojo turto pirkimo ar kitus dokumentus). Informacijai apie mokinio dalyvavimą neformaliojo ugdymo veikloje (meninės ir (ar) mokslinės krypčių) švietimo įstaigų lankymą) ir turimiems pasiekimams pagrįsti asmenys pateikia neformaliojo ugdymo pažymėjimą, įstaigos pažymą, padėkos, diplomo, įsakymų, pagyrimo raštų, sertifikatų ar kt. dokumentų kopijas.

24. Kiti privalomi dokumentai pateikiami mokyklai iki mokymo sutarties pasirašymo, paskelbus mokyklos interneto svetainėje preliminarius priimtųjų mokytis mokinių sąrašus. Mokymo sutartis sudaroma su kiekvienu naujai atvykusiu asmeniu bei tos mokyklos mokiniu, pradedančiu mokytis pagal aukštesniojo lygmens ugdymo programą, jo mokymosi pagal tą ugdymo programą laikotarpiui mokyklos nustatytu laiku, bet ne vėliau kaip iki rugpjūčio 31 d. Jei mokinys į mokyklą mokytis atvyko prasidėjus mokslo metams, mokymo sutartis sudaroma nuo pirmos jo mokymo dienos. Mokymo sutarčių turinį nustato šio aprašo XIV skyrius.

25. Mokiniai, baigę pradinio ugdymo programą, pagrindinio ugdymo programą ir (ar) jos dalį šioje mokykloje ir pageidaujantys tęsti mokymąsi šioje mokykloje pagal aukštesnio lygio programą, mokyklos direktoriui pateikia laisvos formos prašymą.

26. Naujoje mokykloje pradėjęs mokytis mokinys vaiko sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 027-1/a) turi pateikti iki einamųjų metų rugsėjo 15 dienos. Mokyklos direktorius ar jo įgaliotas asmuo užtikrina, kad mokiniai iki 18 metų ugdymo procese dalyvautų tik Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka pasitikrinę sveikatą ir pateikę nustatytos formos vaiko sveikatos pažymėjimą, išduotą ne anksčiau kaip prieš metus (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymas Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“). Keičiant mokyklą prasidėjus mokslo metams šis pažymėjimas grąžinamas mokiniui arba persiunčiamas atitinkamai mokyklai kartu su mokinio asmens bylos kopija.

27. Jei į mokyklą prasidėjus mokslo metams atvyksta:

27.1. asmuo, gyvenantis mokyklos aptarnavimo teritorijoje, o mokykloje nėra laisvų vietų, jis priimamas į klasę ar grupę vadovaujantis Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768, arba mokiniui siūloma rinktis artimiausią tą pačią programą vykdančią mokyklą;

27.2. asmuo, gyvenantis mokyklos aptarnavimo teritorijoje, ir mokykloje yra laisvų vietų, sprendimą dėl mokinio priėmimo į atitinkamą klasę priima mokyklos direktorius;

27.3. asmuo, gyvenantis ne mokyklos aptarnavimo teritorijoje, ir mokykloje yra laisvų vietų, sprendimą dėl mokinio priėmimo į atitinkamą klasę priima mokyklos direktorius.

28. Mokinys, nebaigęs pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programos, tęsti mokslą priimamas pateikęs mokyklai nustatytos formos prašymą ir mokymosi pasiekimų pažymėjimą arba pažymą apie jo mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje.

29. Asmuo, neturintis išsilavinimą ar mokymosi pasiekimus liudijančio dokumento, priimamas mokytis tik mokyklos direktoriaus nustatyta tvarka patikrinus jo žinias bei gebėjimus ir nustačius, kurios klasės programą jos atitinka.

30. Asmuo, baigęs užsienio šalies pradinio, pagrindinio ugdymo programą arba tam tikrą jos dalį ar vidurinio ugdymo programos dalį, priimamas mokytis bendra tvarka pagal šio aprašo V-XI skyrius.

31. Lietuvos Respublikos piliečiai ir užsieniečiai, grįžę arba atvykę nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, nemokantys valstybinės kalbos, į bendrojo ugdymo mokyklas priimami vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. ISAK-1800 patvirtintu Užsieniečių ir Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių ar grįžusių gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje, vaikų ir suaugusiųjų ugdymo išlyginamosiose klasėse ir išlyginamosiose mobiliosiose grupėse tvarkos aprašu.

32. Užsieniečio, turinčio teisę nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, lietuvių kilmės užsieniečio, išeivio užsienio mokykloje įgytus pasiekimus mokykla pripažįsta remdamasi mokinio turimais dokumentais. Prireikus mokykla organizuoja įgytų pasiekimų patikrinimą ir teikia rekomendacijas dėl tolesnio mokymosi: sudaro mokiniui individualų ugdymo planą programų skirtumams pašalinti, numato, kaip ir kokią pagalbą gaus mokinys. Išeiviais laikomi Lietuvos Respublikos piliečiai, ne mažiau kaip 3 metus gyvenantys užsienyje, arba užsienio valstybių piliečiai, netekę Lietuvos Respublikos pilietybės. Lietuvių kilmės užsieniečiu laikomas užsienietis, kurio tėvai ar seneliai arba vienas iš tėvų ar senelių yra ar buvo lietuviai ir pats asmuo pripažįsta save lietuviu.

33. Mokiniai, kurie išvyksta gyventi ar (ir) mokytis į užsienį, pateikę nustatytos formos prašymą mokyklos, kurioje jie mokėsi, vadovui, lietuvių kalbos, istorijos ar visų atitinkamos klasės dalykų gali mokytis savarankiškai Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka. Pageidaujantieji mokytis nuotolinio mokymosi būdu kreipiasi į Vilniaus Ozo gimnaziją ar kitą mokyklą, įgyvendinančią pradinio, pagrindinio ir ar vidurinio ugdymo programas nuotolinio mokymosi būdu.

IV SKYRIUS

ASMENŲ PRIĖMIMO MOKYTIS VYKDYMAS

34. Asmenų priėmimą į mokyklą vykdo mokyklos direktorius ir mokinių priėmimo komisija.

35. Mokyklos direktorius:

35.1. kiekvienais kalendoriniais metais iki balandžio 30 d. įsakymu tvirtina mokinių priėmimo komisiją (toliau – priėmimo komisija), kurią sudaro pirmininkas, sekretorius ir 3-5 nariai, ir priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašą. Priėmimo komisijos sudėtis skelbiama viešai mokyklos interneto svetainėje. Pageidautina, kad į šią komisiją būtų įtraukti švietimo pagalbos specialistai, mokyklos tarybos ir (ar) metodinės tarybos atstovai. Rekomenduotina į priėmimo komisiją neįtraukti asmenų, galinčių sukelti viešų ir privačių interesų konfliktą;

35.2. skiria asmenį gyventojų prašymams administruoti ir informacijai internete skelbti;

35.3. padeda sudarytajai priėmimo komisijai spręsti priėmimo metu iškilusius klausimus;

35.4. gali keisti priėmimo komisijos sudėtį (papildyti narių skaičių, pakeisti narį jam susirgus, dėl svarbių priežasčių negalinčiam dirbti priėmimo komisijoje ar pastebėjus atvejų, galinčių sukelti viešų ir privačių interesų konfliktą);

35.5. įsakymu tvirtina į mokyklą priimtų mokinių sąrašus.

36. Priėmimo komisijos pirmininku skiriamas vienas iš mokyklos direktoriaus pavaduotojų ugdymui. Mokyklos direktorius negali būti priėmimo komisijos pirmininku. Priėmimo komisijos pirmininkas:

36.1. vadovauja komisijos darbui;

36.2. šaukia komisijos posėdžius;

36.3. paskirsto funkcijas komisijos nariams;

36.4. priima sprendimą dėl komisijos darbo;

36.5. priima sprendimą dėl papildomos informacijos pateikimo iš prašymo teikėjo;

36.6. prireikus kreipiasi teisinės ar kitos pagalbos į mokyklos direktorių;

36.7. atsako už priimtų sprendimų skaidrumą;

36.8. pasirašo komisijos posėdžio protokolą.

37. Priėmimo komisija:

37.1. rengia darbo tvarkos aprašą. Jame nurodoma komisijos posėdžių grafikas, darbo vieta, narių atsakomybė, mokinių ir jų tėvų (rūpintojų, globėjų) informavimo tvarka, Priėmimo komisijos posėdžių protokolų ir asmenų pateiktų dokumentų saugojimo vieta ir terminai;

37.2. nagrinėja asmenų prašymus mokytis;

37.3. sudaro norinčių mokytis asmenų suvestinę pagal kriterijus;

37.4. gali atidėti prašymo mokytis svarstymą trūkstant informacijos apie mokinį;

37.5. prireikus kreipiasi į prašymo teikėjus dėl informacijos apie pirmumo kriterijus pateikimo;

37.6. nustato šio aprašo 56.8, 66.6, 66.7, 73.6 ir 73.7 punktuose nurodytų kriterijų vertę taškais;

37.7. išsiskyrus nuomonėms dėl mokinių priėmimo mokytis, sprendimai priimami balsuojant. Esant vienodam balsų skaičiui, lemiamas yra priėmimo komisijos pirmininko balsas;

37.8. per dvi darbo dienas nuo priėmimo komisijos posėdžio sudaro preliminarų priimtų mokytis mokinių sąrašą ir jį skelbia mokyklos interneto svetainėje;

37.9. mokyklos interneto svetainėje skelbia informaciją apie priimtus sprendimus (patenkintus, nepatenkintus, nenagrinėtus prašymus);

37.10. atsako už pateiktos informacijos teisingumą.

38. Asmenys, pateikę prašymus mokytis po pirmojo priėmimo komisijos posėdžio, paskelbus preliminarius priimtų mokytis į atitinkamą klasę asmenų sąrašus negali pretenduoti į kito asmens vietą sąraše. Šie asmenys priimami mokytis atsiradus laisvų mokymosi vietų pagal atitinkamai ugdymo programai nustatytus pirmumo kriterijus.

39. Priėmimo komisijos sudėtis, posėdžių grafikas ir darbo vieta skelbiami viešai (mokyklos interneto svetainėje, skelbimų lentoje ar k. t.).

40. Pirmasis priėmimo komisijos posėdis šaukiamas pasibaigus ugdomajai veiklai pagal Bendruosius ugdymo planus birželio mėnesio pradžioje, bet ne vėliau kaip birželio 7 d.

41. Priėmimo komisijos posėdžiuose stebėtojo teisėmis gali dalyvauti ne komisijos nariai, savo dalyvavimą iš anksto suderinę su komisijos pirmininku.

42. Asmenys, susiję su informacinės sistemos bazės tvarkymu, už asmens duomenų slaptumą atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų nustatyta tvarka.

V SKYRIUS

PRIĖMIMAS MOKYTIS PAGAL PRADINIO UGDYMO PROGRAMĄ (14 KLASĖS)

43. Priėmimą mokytis pagal pradinio ugdymo programą vykdo mokyklos-darželiai, pradinės mokyklos, progimnazijos, pagrindinės mokyklos, mokyklos-daugiafunkciai centrai, vidurinės mokyklos (iki 2017 m. rugpjūčio 31 d.) ir atskirais Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais atvejais gimnazijos.

44. Pradėti mokytis pagal pradinio ugdymo programą priimamas vaikas, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai. Į pirmąją klasę gali būti priimami ir jaunesnio amžiaus vaikai, atsižvelgiant į individualią vaikų brandą ir pasirengimą mokyklai.

45. Jeigu asmenų, gyvenančių mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje, pateiktų prašymų pradėti mokytis pagal pradinio ugdymo programą (1 klasė) skaičius viršija nustatytą mokinių ir klasių komplektų skaičių, tai įgimtų ir įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių vaikai priimami be eilės. Kiti asmenys, gyvenantys mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje, priimami pagal šio aprašo 46 punkto suminį pirmumo kriterijų taškų skaičių.

46. Pirmumo kriterijai ir jų vertė taškais yra tokie:

46.1. našlaičiams, įvaikintiems vaikams, vaikams, turintiems globėjus ar rūpintojus, neįgalių tėvų ar kitų tėvų, kuriems dėl sveikatos ar kitų priežasčių gali būti sunku vesti vaiką į kitą mokyklą, vaikams, skiriami 2 taškai;

46.2. vaikams, turintiems teisę į socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę ir specialiąją pagalbą mokykloje (pateikiama atitinkamos sveikatos priežiūros įstaigos medicinos pažyma, pedagoginės psichologinės tarnybos išvada ar kitos įstaigos išduotas dokumentas), skiriami 2 taškai;

46.3. dvynukams, trynukams ir kitiems daugiavaisio gimimo vaikams, kurie priimami kartu, skiriami 2 taškai;

46.4. daugiavaikių šeimų vaikams skiriamas 1 taškas;

46.5. vaikams, kurių tėvų (arba vieno iš tėvų, jeigu tėvai negyvena kartu, arba teisėtų globėjų ar rūpintojų) ir paties vaiko deklaruotos gyvenamosios vietos laikas mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje yra ne mažiau kaip dveji metai, skiriami 2 taškai;

46.6. priešmokyklinio ugdymo grupę toje mokykloje lankiusiems vaikams skiriamas 1 taškas;

46.7. mokyklos darbuotojų, dirbančių šioje įstaigoje pagal pagrindinio darbo sutartį ne mažiau kaip vienus metus, vaikams skiriamas 1 taškas;

46.8. vaikams, kurių broliai ir seserys (įbroliai ar įseserės) prašymo pateikimo metu jau mokosi toje mokykloje, skiriamas 1 taškas.

47. Esant vienodai pirmumo kriterijų sumai pirmenybė mokytis suteikiama ilgiausiai mokyklos teritorijoje faktiškai gyvenantiems mokiniams.

48. Pirmųjų klasių mokinių tėvai, sudarę mokymo sutartį su konkrečia mokykla, turi teisę sudaryti sutartį kitoje mokykloje tik pastarąją nutraukus.

49. Nepriimtiems mokytis dėl laisvų mokymosi vietų stokos ar kitų objektyvių priežasčių mokyklos aptarnavimo teritorijoje gyvenantiems mokiniams siūloma rinktis kitas artimiausias tą pačią bendrojo ugdymo programą vykdančias mokyklas, turinčias laisvų mokymosi vietų.

50. Tėvų (globėjų, rūpintojų) ir vaikų pageidavimu į bendrojo ugdymo mokyklos 1-ąją klasę gali būti priimti mokiniai, negyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje ar gyvenantys gretimoje savivaldybėje, jei mokykloje yra laisvų mokymosi vietų eilės tvarka pagal šio aprašo 45, 46 ir 47 punktus. Tėvai (globėjai, rūpintojai), pageidaujantys leisti vaiką į pirmąją klasę, pateikia mokyklai:

50.1. nustatytos formos prašymą;

50.2. vaiko gimimo liudijimo originalą ir kopiją;

50.3. dvi vaiko dokumentines nuotraukas;

50.4. priešmokyklinio ugdymo pasiekimų ir pažangos įvertinimo rekomendaciją ar kitą priešmokyklinio ugdymo programos baigimą patvirtinantį dokumentą;

50.5. brandumą mokyklai patvirtinančią rekomendaciją, jei tais kalendoriniais metais vaikui dar nesueina 7 metai.

51. Vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymu vaikas gali būti priimamas į antrąją klasę, jeigu direktoriaus nustatyta tvarka patikrinus jo žinias nustatoma, kad yra įsisavinęs pradinio ugdymo programos dalį, skirtą pirmajai klasei.

52. Asmenys, norintys tęsti mokslą pagal pradinio ugdymo programą (t. y. mokytis antrojoje, trečiojoje ar ketvirtojoje klasėje) kitoje mokykloje, turinčioje laisvų mokymosi vietų klasėse, mokyklai pateikia nustatytos formos prašymą, mokymosi pasiekimų pažymėjimą (ar) pažymą apie jo mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje.

53. Jeigu prašymų skaičius yra didesnis už laisvų mokymosi vietų skaičių mokykloje, mokiniai priimami eilės tvarka pagal šio aprašo 45, 46 ir 47 punktus. Asmenų dokumentų mokytis pateikimo tvarką ir terminus nustato šio aprašo III skyrius.

VI SKYRIUS

PRIĖMIMAS MOKYTIS PAGAL PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS PIRMĄJĄ DALĮ (58 KLASĖS)

54. Priėmimą mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį vykdo progimnazijos, pagrindinės mokyklos, mokyklos-daugiafunkciai centrai, vidurinės mokyklos (iki 2017 m. rugpjūčio 31 d.) ir atskirais teisės aktų nustatytais atvejais gimnazijos.

55. Jeigu asmenų, gyvenančių mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje, pateiktų prašymų pradėti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį (5 klasė), yra daugiau, negu mokykla gali priimti mokinių, tai be eilės priimami įgimtų ir įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniai ir mokiniai, baigę šioje mokykloje pradinio ugdymo programą (4-ąją klasę) ir pageidaujantys mokytis 5-ojoje klasėje. Kiti asmenys, gyvenantys mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje, priimami pagal šio aprašo 56 punkto suminį pirmumo kriterijų taškų skaičių.

56. Pirmumo kriterijai ir jų vertė taškais yra tokie:

56.1. našlaičiams, vaikams, turintiems globėjus ar rūpintojus, neįgalių tėvų ar kitų tėvų, kuriems dėl sveikatos ar kitų priežasčių gali būti sunku vesti vaiką į kitą mokyklą, vaikams, skiriami 2 taškai;

56.2. mokiniams, turintiems teisę į socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę ir specialiąją pagalbą mokykloje (pateikiama atitinkamos sveikatos priežiūros įstaigos medicinos pažyma, pedagoginės psichologinės tarnybos išvada ar kitos įstaigos išduotas dokumentas), skiriami 2 taškai;

56.3. dvynukams, trynukams ir kitiems daugiavaisio gimimo vaikams, kurie priimami kartu, skiriami 2 taškai;

56.4. daugiavaikių šeimų vaikams skiriamas 1 taškas;

56.5. mokiniams, kurių tėvų (arba vieno iš tėvų, jeigu tėvai negyvena kartu, arba teisėtų globėjų ar rūpintojų) ir paties vaiko deklaruotos gyvenamosios vietos laikas mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje yra ne mažiau kaip dveji metai, skiriami 2 taškai;

56.6. mokyklos darbuotojų, dirbančių šioje įstaigoje pagal pagrindinio darbo sutartį ne mažiau kaip vienus metus, vaikams skiriamas 1 taškas;

56.7. mokiniams, kurių broliai ir seserys (įbroliai ar įseserės) prašymo pateikimo metu jau mokosi toje mokykloje, skiriamas 1 taškas;

56.8. mokiniams pagal jų pageidavimą mokytis dalykų, dalykų modulių, pasirinktų užsienio kalbų mokykloje, kriterijų vertę taškais nustato priėmimo komisija.

57. Esant vienodai pirmumo kriterijų sumai pirmenybė mokytis suteikiama ilgiausiai mokyklos teritorijoje faktiškai gyvenantiems mokiniams.

58. Nepriimtiems mokytis dėl laisvų mokymosi vietų stokos ar kitų objektyvių priežasčių mokiniams siūloma rinktis kitas artimiausias tą pačią bendrojo ugdymo programą vykdančias mokyklas, turinčias laisvų mokymosi vietų.

59. Tėvų (globėjų, rūpintojų) ir vaikų pageidavimu į mokyklą gali būti priimti mokiniai, negyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje ar gyvenantys gretimoje savivaldybėje, jei mokykloje yra laisvų mokymosi vietų. Jei mokykla negali patenkinti visų registruotų prašymų, mokiniai priimami pagal šio aprašo 55, 56 ir 57 punktus.

60. Mokyklos aptarnavimo teritorijoje gyvenantys asmenys, lankę kitas mokyklas, bet norintys tęsti mokslą nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d. jiems priskirtoje mokykloje pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį, t. y. mokytis šeštojoje, septintojoje ar aštuntojoje klasėje, priimami bendra tvarka pagal šio aprašo 55, 56 ir 57 punktus.

61. Mokytis į penktąsias klases pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį priimami mokiniai, pateikę mokyklai:

61.1. tėvų (globėjų, rūpintojų) nustatytos formos prašymą, jeigu mokėsi toje pačioje mokykloje;

61.2. tėvų (globėjų, rūpintojų) nustatytos formos prašymą ir pradinio išsilavinimo pažymėjimą, jeigu mokėsi kitoje mokykloje;

61.3. pirmumo kriterijus patvirtinančius dokumentus.

62. Asmenys, norintys tęsti mokslą pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį, t. y. mokytis šeštoje, septintoje ar aštuntoje klasėje, mokyklai pateikia:

62.1. nustatytos formos prašymą ir mokymosi pasiekimų pažymėjimą, jei pageidauja mokytis nuo einamųjų metų rugsėjo 1 dienos;

62.2. nustatytos formos prašymą, mokymosi pasiekimų pažymėjimą ir (ar) pažymą ir aprašą apie jo mokymosi pasiekimus ir pažangą ankstesnėje mokykloje, jei pageidauja mokytis prasidėjus mokslo metams.

63. Asmenų dokumentų mokytis pateikimo tvarką ir terminus nustato šio aprašo III skyrius.

VII SKYRIUS

PRIĖMIMAS MOKYTIS PAGAL PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS ANTRĄJĄ DALĮ

64. Priėmimą mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį vykdo pagrindinės mokyklos, vidurinės mokyklos (iki 2017 m. rugpjūčio 31 d.) ir gimnazijos.

65. Į mokyklą mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį priimami mokiniai, gyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje. Jeigu asmenų, gyvenančių mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje, pateiktų prašymų pradėti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį (9 klasė) yra daugiau negu mokykla gali priimti mokinių, tai be eilės priimami įgimtų ir įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniai ir mokiniai, baigę pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį šioje mokykloje (8-ąją klasę) ir pageidaujantys mokytis 9-ojoje (I gimnazijos) klasėje. Kiti asmenys, gyvenantys mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje, priimami pagal šio aprašo 66 punkto suminį pirmumo kriterijų taškų skaičių.

66. Pirmumo kriterijai ir jų vertė taškais yra tokie:

66.1. našlaičiams, vaikams, turintiems globėjus ar rūpintojus, neįgalių tėvų vaikams, skiriami 2 taškai;

66.2. mokiniams, turintiems teisę į socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę ir specialiąją pagalbą mokykloje (pateikiama atitinkamos sveikatos priežiūros įstaigos medicinos pažyma, pedagoginės psichologinės tarnybos išvada ar kitos įstaigos išduotas dokumentas), skiriami 2 taškai;

66.3. dvynukams, trynukams ir kitiems daugiavaisio gimimo vaikams, kurie priimami kartu, skiriami 2 taškai;

66.4. mokiniams, kurių tėvų (arba vieno iš tėvų, jeigu tėvai negyvena kartu, arba teisėtų globėjų ar rūpintojų) ir paties vaiko deklaruotos gyvenamosios vietos laikas mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje yra ne mažiau kaip dveji metai, skiriami 2 taškai;

66.5. mokyklos darbuotojų, dirbančių šioje įstaigoje pagal pagrindinio darbo sutartį ne mažiau kaip vienus metus, vaikams skiriamas 1 taškas;

66.6. mokiniams pagal jų pageidavimą mokytis dalykų, dalykų modulių, pasirinktų užsienio kalbų mokykloje kriterijų vertę taškais nustato priėmimo komisija;

66.7. mokiniams miesto, šalies, tarptautinių olimpiadų ir konkursų dalyviams, taip pat mokiniams, lankantiems neformaliojo (meninės ir (ar) mokslinės krypčių) švietimo įstaigas, kriterijų vertę taškais nustato priėmimo komisija priėmimo komisija.

67. Esant vienodai pirmumo kriterijų sumai pirmenybė mokytis suteikiama ilgiausiai mokyklos teritorijoje faktiškai gyvenantiems mokiniams.

68. Tėvų (globėjų, rūpintojų) ir vaikų pageidavimu į mokyklą gali būti priimti mokiniai, negyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje ar gyvenantys gretimoje savivaldybėje, jei mokykloje yra laisvų mokymosi vietų. Jei mokykla negali patenkinti visų registruotų prašymų, mokiniai priimami eilės tvarka pagal šio aprašo 65, 66 ir 67 punktuose nustatytus pirmumo kriterijus.

69. Mokytis į devintąsias (I gimnazijos) klases pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį priimami mokiniai, pateikę mokyklai:

69.1. nustatytos formos prašymą, jeigu mokėsi toje pačioje mokykloje;

69.2. kitų mokyklų mokiniai nustatytos formos prašymą ir mokymosi pasiekimų pažymėjimą ar pažymą ir pirmumo kriterijus patvirtinančius dokumentus.

70. Mokiniai, pageidaujantys tęsti mokslą pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį (mokytis dešimtoje klasėje) kitoje mokykloje, mokyklai pateikia:

70.1. nustatytos formos prašymą ir mokymosi pasiekimų pažymėjimą, jei pageidauja mokytis nuo einamųjų metų rugsėjo 1 dienos;

70.2. nustatytos formos prašymą, mokymosi pasiekimų pažymėjimą ir (ar) pažymą apie jų mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje, jei pageidauja mokytis prasidėjus mokslo metams. Šie asmenys priimami pagal šio aprašo 65, 66 ir 67 punktuose nustatytus pirmumo kriterijus. Asmenų dokumentų mokytis pateikimo tvarką ir terminus nustato šio aprašo III skyrius.

VIII SKYRIUS

PRIĖMIMAS MOKYTIS PAGAL VIDURINIO UGDYMO PROGRAMĄ

(1112 (IIIIV GIMNAZIJOS) KLASĖS)

71. Priėmimą mokytis pagal vidurinio ugdymo programą vykdo vidurinės mokyklos (iki 2017 m. rugsėjo 1 d.) ir gimnazijos. Pradėti mokytis pagal vidurinio ugdymo programą priimami Savivaldybės teritorijoje gyvenantys mokiniai, pateikę mokyklai:

71.1. nustatytos formos prašymą ir individualų ugdymo planą, jeigu mokėsi toje pačioje mokykloje;

71.2. nustatytos formos prašymą, individualų ugdymo planą ir pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą arba mokymosi pasiekimų pažymėjimą, pirmumo kriterijus patvirtinančius dokumentus, jeigu mokėsi kitoje mokykloje.

72. Jei asmenų pateiktų prašymų į atitinkamą klasę, skaičius yra didesnis, negu mokykla gali priimti į atitinkamą klasę mokinių, tai be eilės priimami: įgimtų ir įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniai ir mokiniai, baigę pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį šioje mokykloje ir apsisprendę tęsti dalykų, dalykų modulių, kurių buvo pradėję mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį, mokymąsi pagal vidurinio ugdymo programą. Kiti asmenys, gyvenantys Savivaldybėje, priimami pagal šio aprašo 73 punkto suminį pirmumo kriterijų skaičių.

73. Pirmumo kriterijai ir jų vertė taškais yra tokie:

73.1. našlaičiams, vaikams, turintiems globėjus ar rūpintojus, neįgalių tėvų vaikams skiriami 2 taškai;

73.2. mokiniams, turintiems teisę į socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę ir specialiąją pagalbą mokykloje, skiriami 2 taškai;

73.3. dvynukams, trynukams ir kitiems daugiavaisio gimimo vaikams, kurie priimami kartu, skiriami 2 taškai;

73.4. mokiniams, kurių tėvų (arba vieno iš tėvų, jeigu tėvai negyvena kartu, arba teisėtų globėjų ar rūpintojų) ir paties vaiko deklaruotos gyvenamosios vietos laikas mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje yra ne mažiau kaip dveji metai, skiriami 2 taškai;

73.5. mokyklos darbuotojų, dirbančių šioje įstaigoje pagal pagrindinio darbo sutartį ne mažiau kaip vienus metus, vaikams skiriamas 1 taškas;

73.6. mokiniams pagal jų pageidavimą mokytis dalykų, dalykų modulių, pasirinktų užsienio kalbų mokykloje kriterijų vertę taškais nustato priėmimo komisija;

73.7. mokiniams miesto, šalies, tarptautinių olimpiadų ir konkursų dalyviams, taip pat mokiniams, lankantiems neformaliojo (meninės ir (ar) mokslinės krypčių) švietimo įstaigas, kriterijų vertę taškais nustato priėmimo komisija.

74. Esant vienodai pirmumo kriterijų taškų sumai pirmenybė teikiama mokiniams, kurių mokymosi pasiekimai (metiniai įvertinimų ar pirmojo pusmečio (antrojo trimestro) įvertinimų vidurkiai) buvusioje mokykloje yra aukštesni.

75. Mokiniui, atvykusiam iš kitos mokyklos, mokykla turi užtikrinti mokymosi tęstinumą, sudaryti galimybę keisti bendrojo ugdymo dalykus, jų kursus ar pasirenkamųjų dalykų modulius.

76. Mokiniai, pageidaujantys tęsti mokymąsi vidurinio ugdymo programą įgyvendinančioje mokykloje (mokytis dvyliktoje klasėje), priimami bendra tvarka pagal šio aprašo 72, 73 ir 74 punktus. Priimant mokytis mokyklai pateikia:

76.1. nustatytos formos prašymą, pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą (ar pažymėjimą) ir individualų ugdymo planą, jei pageidauja mokytis nuo einamųjų metų rugsėjo 1 dienos;

76.2. nustatytos formos prašymą, individualų ugdymo planą, mokymosi pasiekimų pažymėjimą ir (ar) pažymą apie jo mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje, jei pageidauja mokytis prasidėjus mokslo metams;

76.3. pirmumo kriterijus patvirtinančius dokumentus. Asmenų dokumentų mokytis pateikimo tvarką ir terminus nustato šio aprašo III skyrius.

IX SKYRIUS

PRIĖMIMAS MOKYTIS PAGAL SPECIALIZUOTO UGDYMO KRYPTIES (PRADINIO PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO) PROGRAMAS

77. Priėmimą mokytis pagal specializuoto ugdymo krypties (pradinio, pagrindinio ir vidurinio) programas vykdo vidurinės mokyklos (iki 2017 m. rugsėjo 1 d.) ir gimnazijos.

78. Į mokyklą, vykdančią specializuoto ugdymo krypties programas, mokytis pagal specializuoto ugdymo krypties (pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo) programas priimami gabūs muzikai, dailei, sportui ar kitai mokyklos vykdomai specializuoto ugdymo krypties programai mokiniai pagal mokyklos direktoriaus įsakymu patvirtintą mokinių priėmimo tvarką ir mokinių atrankos kriterijus, skelbiamus mokyklos interneto svetainėje, iki kovo 1 d.

79. Į sporto mokyklą, sporto gimnaziją ar gimnazijos sporto skyrių priimami sporto medicinos centro išvadą, leidžiančią mokytis sporto mokykloje ar sporto gimnazijoje, gavę vaikai, pasiekę pagal sportininko užimtą vietą arba pasiektą rezultatą varžybose meistriškumo pakopų rodiklius, nustatytus Sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijų, patvirtintų Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2014 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. V-219 „Dėl Sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijų tvirtinimo“, 1 priede, arba viršiję Lietuvos mokinių EUROFITO fizinio pajėgumo testavimo, atlikto pagal Europos Tarybos Ministrų Komiteto 1987 m. gegužės 19 d. patvirtintą rekomendaciją Nr. R(87)9 „Dėl Ministrų Komiteto rekomendacijos šalims narėms dėl EUROFITO fizinio pajėgumo testų“, vieno testo 10 balų rodiklį, likusių testų rodiklių – 7 balų vidurkį.

80. Jeigu prašymų skaičius yra didesnis negu mokykloje yra laisvų mokymosi vietų, tai priimant pradėti mokytis pagal pradinio ugdymo programą ir pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį kartu su inžineriniu ugdymu, atsižvelgiama į mokinio gyvenamąją vietą ir sudaroma galimybė mokytis arčiausiai mokyklos faktiškai gyvenantiems mokiniams.

81. Priėmimą mokytis organizuoja mokyklos direktoriaus įsakymu sudaryta priėmimo komisija. Priėmimo komisijos sudarymo principus, funkcijas ir atsakomybę nustato šio aprašo IV skyrius.

82. Mokiniui, atvykusiam iš kitos mokyklos, mokykla turi užtikrinti mokymosi tęstinumą, sudaryti galimybę keisti bendrojo ugdymo dalykus, jų kursus ar pasirenkamųjų dalykų modulius.

83. Asmenų dokumentų mokytis pateikimo tvarką ir terminus nustato šio aprašo III skyrius.

X SKYRIUS

PRIĖMIMAS MOKYTIS pagal bendrojo ugdymo programas kartu su SAVITOS ugdymo SAMPRATOS ELEMENTaiS

84. Priėmimą mokytis pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas kartu su savitos ugdymo sampratos elementais vykdo gimnazijos ir vidurinės mokyklos (iki 2017 m. rugsėjo 1 d.).

85. Į bendrųjų mokyklų klases, kuriose taikomi atskiri savitos pedagoginės sistemos (Klasikinės ugdymo sampratos, Humanistinės kultūros ugdymo menine veikla sampratos ar kita) elementai, priimami Savivaldybės teritorijoje gyvenantys mokiniai laisvu savo pačių ir (ar) tėvų (globėjų, rūpintojų) apsisprendimu pagal mokyklos direktoriaus įsakymu patvirtintą mokinių priėmimo tvarką. Mokinių priėmimo tvarka skelbiama mokyklų interneto svetainėse.

86. Jeigu prašymų skaičius yra didesnis negu mokykloje yra laisvų mokymosi vietų, tai pirmiausia sudaroma galimybė mokytis arčiausiai mokyklos faktiškai gyvenantiems mokiniams taikant šio aprašo 46 ir 56 punktuose nustatytus pirmumo kriterijus.

87. Mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą be eilės priimami specialiųjų ugdymosi poreikių vaikai, mokiniai, baigę šioje mokykloje pradinio ugdymo programą (4-ąją klasę) ir pageidaujantys mokytis 5-oje klasėje, ir (ar) mokiniai baigę pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį šioje mokykloje (8-ąją klasę) ir pageidaujantys mokytis I gimnazijos klasėje.

88. Priėmimą mokytis vykdo direktoriaus įsakymu sudaryta priėmimo komisija. Komisijos sudarymo principus, funkcijas ir atsakomybę nustato šio aprašo IV skyrius.

89. Priimant į šias mokyklas mokiniai, jų tėvai (globėjai, rūpintojai) supažindinami su pagrindiniais taikomais ugdymo principais, galimais ugdymo pasiekimų ir programų nesutapimais, jei lyginama su mokyklos kitų atitinkamų klasių bendrojo ugdymo programomis, kitomis tėvams (globėjams, rūpintojams) ir mokiniams svarbiomis ugdymo turinio ir proceso ypatybėmis.

90. Naujai atvykę mokiniai, pageidaujantys tęsti mokymąsi pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, raštu įsipareigoja mokytis savitos ugdymo sampratos turinio dalykų, kurių mokiniai nesimokė kitose mokyklose, pagal išlyginamąsias dalykų ar dalykų modulių programas.

91. Mokiniui, atvykusiam iš kitos mokyklos, mokykla turi užtikrinti mokymosi tęstinumą, sudaryti galimybę keisti bendrojo ugdymo dalykus, jų kursus ar pasirenkamųjų dalykų modulius.

92. Asmenų dokumentų mokytis pateikimo tvarką ir terminus nustato šio aprašo III skyrius.

XI SKYRIUS

PRIĖMIMAS MOKYTIS Į SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLAS PAGAL SUAUGUSIŲJŲ BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS

93. Priėmimą mokytis pagal suaugusiųjų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programą vykdo suaugusiųjų pagrindinės mokyklos ir gimnazijos.

94. Asmenys mokytis pagal suaugusiųjų bendrojo ugdymo programas priimami ne teritoriniu principu. Asmuo ugdymo įstaigą renkasi pats.

95. Mokytis priimami asmenys nuo 18 metų ir vyresni, taip pat 16-17 metų dirbantys jaunuoliai, nepilnametės, esančios nėštumo ir gimdymo atostogose, nepilnamečiai, auginantys savo vaikus. Neturintys 18 metų jaunuoliai pateikia sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 021/a).

96. Prašymai mokytis pagal suaugusiųjų ugdymo programas priimami nuolat, jei yra laisvų mokymosi vietų asmens pageidaujamoje klasėje.

97. Mokinys, nebaigęs pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programos, tęsti mokslą priimamas pateikęs mokyklos direktoriui nustatytos formos prašymą ir mokymosi pasiekimų pažymėjimą arba pažymą apie jo mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje bei asmens tapatybę liudijančius dokumentus (pasą, asmens tapatybės ar vairuotojo pažymėjimą). Prireikus gali būti pateikti kiti mokymo tęstinumui užtikrinti reikalingi dokumentai.

XII SKYRIUS

PRIĖMIMAS Į MOKYKLAS, SKIRTAS MOKINIAMS, DĖL ĮGIMTŲ IR ĮGYTŲ SUTRIKIMŲ TURINTIEMS SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ

98. Asmenų, dėl įgimtų ir įgytų sutrikimų turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą įgyvendina visos privalomąjį ir visuotinį švietimą teikiančios mokyklos, kiti švietimo teikėjai, atskirais atvejais – mokyklos (klasės), skirtos mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdyti.

99. Į specialiąją mokyklą, specialiojo ugdymo centrą, specialiąją mokyklą-daugiafunkcį centrą (toliau – specialioji mokykla) priimami asmenys, dėl įgimtų ir įgytų sutrikimų turintys didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių.

100. Mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių pirminį įvertinimą atlieka mokyklos vaiko gerovės komisija, mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertina pedagoginė psichologinė tarnyba arba švietimo pagalbos tarnyba, vadovaudamasi Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių nustatymo ir specialiųjų ugdymosi poreikių skirstymo į lygius tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. V-1265/V-685/A1-317, ir Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1775.

101. Į specialiąją mokyklą, skirtą judesio ir padėties sutrikimų turintiems mokiniams, priimami asmenys, kuriems nustatyta:

101.1. vidutiniai (savarankiškumo įvertinimo indeksas – 21-40 balų) ar sunkūs judesio ir padėties (savarankiškumo įvertinimo indeksas iki 20 balų) ir (ar) lėtiniai neurologiniai sutrikimai;

101.2. kompleksinė negalia, kurios derinyje yra vidutiniai ar sunkūs judesio ir padėties ir (ar) lėtiniai neurologiniai sutrikimai.

102. Į specialiąją mokyklą, skirtą kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turintiems mokiniams priimami asmenys, kuriems nustatytas nežymus, vidutinis ar žymus kalbos neišsivystymas (motorinė alalija, sensorinė alalija, sensomotorinė alalija, dizartrija, anartrija, rinolalija), kalbos netekimas (totalinė, sensorinė, akustinė mneminė, semantinė, dinaminė afazija), žymūs rašymo ir skaitymo sutrikimai.

103. Į specialiąją mokyklą, skirtą intelekto sutrikimą turintiems mokiniams, priimami asmenys, kuriems nustatyta:

103.1. nežymus, vidutinis, žymus, labai žymus ar nepatikslintas intelekto sutrikimas;

103.2. kompleksinė negalia, kurios derinyje yra nežymus, vidutinis, žymus, labai žymus ar nepatikslintas intelekto sutrikimas;

103.3. nežymus ar vidutinis intelekto sutrikimas ir elgesio ar (ir) emocijų sutrikimai (prieštaraujančio neklusnumo sutrikimas, elgesio sutrikimas (asocialus elgesys) ar (ir) emocijų sutrikimai (nerimo spektro sutrikimas, nuotaikos spektro sutrikimas).

104. Į specialiąją mokyklą, skirtą regos sutrikimą turintiems mokiniams, priimami asmenys, kuriems nustatyta:

104.1. vidutinė silpnaregystė (regėjimo aštrumas geriau matančia akimi su korekcija 0,3-0,1 (30-10 procentų), žymi silpnaregystė (regėjimo aštrumas geriau matančia akimi su korekcija 0,1-0,05 (10-5 procentai), aklumas su regėjimo likučiu (regėjimo aštrumas geriau matančia akimi su korekcija 0,04-0,01 (4-1 procentas), praktiškas ar visiškas aklumas (regėjimo aštrumas geriau matančia akimi su korekcija 0,01-1 šviesos, tamsos skyrimas), kurčneregystė;

104.2. kompleksinė negalia, kurios derinyje yra vidutinė silpnaregystė, žymi silpnaregystė, aklumas su regėjimo likučiu, praktiškas, visiškas aklumas ar kurčneregystė.

105. Į specialiąją mokyklą, skirtą klausos sutrikimą turintiems mokiniams, priimami asmenys, kuriems nustatyta:

105.1. vidutinis klausos sutrikimas (klausos susilpnėjimo vidurkių diapazonas yra 41-55 decibelai), žymus klausos sutrikimas (klausos susilpnėjimo vidurkių diapazonas yra 56-70 decibelų), labai žymus klausos sutrikimas (71-90 decibelų), gilus klausos sutrikimas (kurtumas) (>90 decibelų) ar kochlearinių implantų naudotojai;

105.2. kompleksinė negalia, kurios derinyje yra vidutinis klausos sutrikimas, žymus klausos sutrikimas, labai žymus klausos sutrikimas ar gilus klausos sutrikimas (kurtumas).

106. Į specialiąją mokyklą, skirtą elgesio ir emocijų sutrikimų turintiems mokiniams – ne ilgiau kaip 2 mokslo metams priima asmenis, kuriems nustatyta: elgesio sutrikimai (kodas F 91 pagal TLK-10-AM Sisteminį ligų sąrašą (Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos, dešimtasis pataisytas ir papildytas leidimas, Australijos modifikacija) (toliau – TLK-10-AM)-); mišrūs elgesio ir emocijų sutrikimai (kodas F 92 pagal TLK-10-AM-); asmenybės ir elgesio sutrikimai dėl galvos smegenų ligos, pažeidimo ir disfunkcijos (jei šių sutrikimų simptomatikoje vyrauja elgesio sutrikimai arba jie išsivysto, patyrus galvos smegenų traumas) ir lėtinių ligų (kodas F 07 pagal TLK-10-AM); kiti organiniai asmenybės ir elgesio sutrikimai dėl galvos smegenų ligos, pažeidimo ir disfunkcijos (kodas F 07.8 pagal TLK-10-AM).

107. Į specialiąją mokyklą, skirtą įvairiapusių raidos sutrikimų turintiems mokiniams, priimami asmenys, kuriems nustatyta: vaikystės autizmas, atipiškas (netipiškas) autizmas, Rett’o sindromas ar kiti įvairiapusiai raidos sutrikimai.

108. Į specialiąją mokyklą, skirtą sveikatos problemų turintiems mokiniams, priimami asmenys, sergantys lėtinėmis ligomis, kuriems nustatyta:

108.1. jungiamojo audinio ir skeleto-raumenų ligos, įgimtos stuburo ir krūtinės ląstos, kaulų bei raumenų formavimosi ydos, skeleto deformacijos, chromosomų anomalijos, lėtiniai neurologiniai sutrikimai;

108.2. įgimtos bei įgytos širdies ydos su širdies nepakankamumo požymiais (tarp jų reumatiniai širdies pažeidimai), artritai (tarp jų reumatiniai artritai), širdies ritmo-laidumo sutrikimai, juvenilinė arterinė hipertenzija, kardiomiopatijos, po širdies operacijų.

109. Į specialiąsias mokyklas priimami asmenys, pateikę šiuos dokumentus:

109.1. nustatytos formos prašymą;

109.2. mokymosi pasiekimų pažymėjimą;

109.3. pedagoginės psichologinės tarnybos (ar švietimo pagalbos tarnybos) pažymą dėl nustatytų didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių.

110. Tėvams (globėjams, rūpintojams) sutikus mokyklai pateikiami šie sveikatos patikros dokumentai:

110.1. gydytojo oftalmologo asmens regėjimo būklės įvertinimas, jei asmuo turi regėjimo sutrikimų;

110.2. gydytojo surdologo asmens klausos įvertinimas su klausos tonine audiograma, jei asmuo turi klausos sutrikimų;

110.3. fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo ir (ar) gydytojo ortopedo ir (ar) gydytojo neurologo asmens fizinės ir judėjimo būklės įvertinimas, jei asmuo turi fizinių ir judėjimo sutrikimų;

110.4. pedagoginės psichologinės tarnybos (ar švietimo pagalbos tarnybos) pažyma dėl nustatytų didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, gydytojo vaikų psichiatro įvertinimas ir rekomendacija, jei asmuo turi elgesio ir (ar) emocijų sutrikimų;

110.5. sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų konsultavimo komisijos rekomendacija, jei asmuo serga lėtine liga.

111. Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, dalyvių susirinkimas (savininkas) kartu su pedagogine psichologine tarnyba (ar švietimo pagalbos tarnyba) ir mokyklos vadovu tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu teisės aktų nenumatytais atvejais priima sprendimą dėl asmens, kuriam dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų nustatyti dideli ar labai dideli specialieji ugdymosi poreikiai, ugdymo specialiojoje mokykloje ar bendrosios mokyklos specialiojo ugdymo klasėje (grupėje).

112. Asmenų dokumentų mokytis pateikimo tvarką ir terminus nustato šio aprašo III skyrius.

XIII SKYRIUS

PRIĖMIMAS Į MOKYKLAS, SKIRTAS MOKINIAMS, DĖL NEPALANKIŲ APLINKOS VEIKSNIŲ TURINTIEMS SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ

113. Į jaunimo mokyklą, bendrosios mokyklos jaunimo skyrių priimami 12-16 metų asmenys, stokojantys mokymosi motyvacijos, socialinių įgūdžių, turintys mokymosi sunkumų, linkę į praktinę veiklą ir (ar) niekur nesimokantys.

114. Į suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos 16-17 metų dirbančio jaunimo klases priimami nepilnamečiai, pageidaujantys tęsti nutrauktą mokslą ir dirbti.

115. Į produktyvaus mokymo mokyklą priimami 15-17 metų asmenys, turintys mokymosi sunkumų arba grįžę į švietimo sistemą po iškritimo, norintys socializuotis, pritapti švietimo sistemoje per pasirinktą ir asmeniškai patrauklią darbo veiklą.

116. Į sanatorijos mokyklą, bendrosios mokyklos sanatorijos skyrių priimami vaikai, atvykę gydytis į medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo sveikatos priežiūros įstaigą.

117. Į ligoninės mokyklą, bendrosios mokyklos ligoninės skyrių gydytojo leidimu priimami vaikai, kurie stacionarioje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, teikiančioje medicinos pagalbą, numatomi gydyti ilgiau kaip 21 kalendorinę dieną.

118. Į nuotolinio mokymo mokyklą, nuotolinio mokymo gimnaziją priimami asmenys, pageidaujantys nuotoliniu būdu tęsti mokymąsi pagal bendrojo ugdymo programas, turintys sveikatos, įgimtų, įgytų sutrikimų, elgesio sutrikimų, kai elgesio sutrikimai trunka ilgiau kaip 6 mėnesius ir yra kitų psichinės būklės simptomų, ar dėl nepalankių aplinkos veiksnių negalintys lankyti bendrojo ugdymo mokyklos, besigydantys namie, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo sveikatos priežiūros įstaigoje, stacionarioje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, teikiančioje medicinos pagalbą, laikinai į užsienį išvykę; suaugę asmenys nuotoliniu būdu mokytis pagal suaugusiųjų bendrojo ugdymo programas; nuolat užsienyje gyvenantys asmenys – mokytis lietuvių kalbos, Lietuvos istorijos ir geografijos.

119. Į nepilnamečių tardymo izoliatoriaus ir pataisos įstaigos mokyklą, bendrosios mokyklos nepilnamečių tardymo izoliatoriaus ir pataisos įstaigos skyrių priimami nepilnamečiai, kuriems laikinai atimta ar apribota laisvė.

120. Į tardymo izoliatoriaus ar (ir) pataisos įstaigos suaugusiųjų mokyklą, bendrosios mokyklos tardymo izoliatoriaus ar (ir) pataisos įstaigos suaugusiųjų skyrių priimami asmenys, kuriems laikinai atimta ar apribota laisvė, gavę tardymo izoliatoriaus ar (ir) pataisos įstaigos vadovo leidimą.

121. Priimant į mokyklas, skirtas asmenims, dėl nepalankių aplinkos veiksnių turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, mokyklos direktoriui pateikiami:

121.1. nustatytos formos asmens prašymas;

121.2. išsilavinimo, mokymosi pasiekimų pažymėjimas, pažymėjimas ir (ar) pažyma apie asmens mokymosi rezultatus kitoje mokykloje;

121.3. kiti dokumentai, patvirtinantys asmens būtinybę mokytis šios paskirties mokyklose.

XIV SKYRIUS

PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ ĮFORMINIMAS

122. Asmuo priimamas mokytis mokyklos direktoriaus įsakymu, sudarius dvišalę mokymo sutartį. Mokymo sutartį už vaiką iki 14 metų jo vardu sudaro tėvai (globėjai), veikdami išimtinai vaiko interesų labui. Vaikas nuo 14 iki 18 metų mokymo sutartį sudaro turėdamas tėvų (rūpintojų) rašytinį sutikimą.

123. Abu mokymo sutarties egzempliorius pasirašo mokyklos direktorius ir prašymo pateikėjas. Vienas sutarties egzempliorius įteikiamas prašymą pateikusiam asmeniui, kitas sutarties egzempliorius saugomas mokinio asmens byloje.

124. Mokymo sutartyje nurodomos sutarties šalys, mokymosi programa, jos baigimo forma, šalių įsipareigojimai, sutarties terminas, jos keitimo, nutraukimo pagrindai ir padariniai.

125. Švietimo santykiai prasideda nuo mokinio pirmos mokymosi dienos. Mokymo sutartis sudaroma iki pirmos mokymosi dienos. Mokymo sutarties nuostata, prieštaraujanti Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams, negalioja. Mokymo sutartis registruojama mokykloje, jeigu Lietuvos Respublikos įstatymai nenustato kitaip.

126. Mokymo sutartis registruojama mokymo sutarčių registracijos knygoje.

127. Sudarius mokymo sutartį, asmuo įtraukiamas į mokinių duomenų bazę, formuojama jo asmens byla. Asmens byla saugoma mokykloje. Jei mokinys yra atvykęs iš kitos ugdymo įstaigos, persiunčiama jo asmens bylos kopija.

128. Mokiniui išvykus iš mokyklos jo asmens byla lieka mokykloje. Gavus mokyklos, kurioje mokinys tęsia mokslą, prašymą mokyklai išsiunčiamos prašomų dokumentų kopijos arba pateikiama Dokumentų rengimo taisyklių 6 priedu nustatyto pavyzdžio pažyma apie mokymosi rezultatus.

129. Asmenų paskirstymas į klases įforminamas mokyklos direktoriaus įsakymu (-ais) iki rugpjūčio 31 d.

130. Mokinio laikinas išvykimas gydytis ar mokytis įforminamas direktoriaus įsakymu, jame nurodant laikino išvykimo priežastį.

XV SKYRIUS

PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ PRIEŽIŪRA IR ATSAKOMYBĖ

131. Priėmimo į mokyklą priežiūrą vykdo už švietimą atsakingas Savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys.

132. Už priėmimo į mokyklą vykdymo pažeidimus atsako mokyklos direktorius. Nustačius mokinių priėmimo į mokyklą mokytis pažeidimus, mokyklos direktoriui, priklausomai nuo pažeidimo aplinkybių, gali būti taikomos administracinio poveikio priemonės.

XVI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

133. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu ir kitais įstatymo įgyvendinamaisiais teisės aktais. Pasikeitus teisės aktams, keičiasi ir šio aprašo atitinkami punktai.

134. Šis aprašas įsigalioja kitą dieną po oficialaus jo paskelbimo Teisės aktų registre.

___________________________________


Atsiliepimus teikti el. pašto adresu: [email protected]