Kviečiame į konferenciją, skirtą monsinjoro Kazimiero Vasiliausko 100 -osioms gimimo metinėms paminėti

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras kviečia į konferenciją-minėjimą „Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko gyvenimo kelias –nuo Gulago kalinio iki Vilniaus arkikatedros klebono“.

Renginys, skirtas monsinjorui K. Vasiliauskui atminti ir pagerbti, įvyks 2022 m.rugsėjo 7 d., trečiadienį, 15 val. Tuskulėnų dvaro oficinoje.(Žirmūnų 1F, Vilnius). Kviečiame visus dalyvauti.

,,Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko istorija panaši į daugelio kitų jaunuolių idealistų, kurie sunkiu Bažnyčiai ir Tėvynei metu pasirinko dvasinės tarnystės kelią ir kurie, šiuo keliu eidami, nešė sunkų ištikimybės amžinosioms vertybėms kryžių, t. y. buvo sekami, tardomi, verbuojami, kalinami, tačiau nepalūžo ir tarnavo šalia esančiam žmogui“, – sako Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Okupacinių režimų veiklos tyrimų ir viešinimo skyriaus vedėjas, humanitarinių mokslų daktaras, docentas Artūras Grickevičius.

Vis dėlto ne visi šie dvasininkai tapo plačiai žinomi. Pagal svarbiausius – tarnystės, represavimo, žinomumo ir (galbūt) įtakos – požymius K. Vasiliauskas yra prilygintinas jo žymiajam konfratrui ir bičiuliui Algirdui Mykolui Dobrovolskiui, tėvui Stanislovui OFM Cap.

Kokie gi yra kunigo K. Vasiliausko, už nuopelnus gavusio monsinjoro titulą, išskirtiniai bruožai? Pasakoja šios mokslinės konferencijos organizatorius, doc. dr.Artūras Grickevičius.

Vienas – kai po bausmės atlikimo jam nuvykus apsigyventi netoli Lietuvos esančiame Daugpilyje buvo atstumtas vietinių kunigų, ilgą laiką gyveno tarp pasauliečių ir nėjo dvasinių pareigų, tačiau kunigystės neatsisakė. Tai – gilaus tikėjimo bei ištikimybės Bažnyčiai ir savo pasirinkimui ženklas. Kitas bruožas – kone per visą dvasinės tarnystės sovietinį laikotarpį ėjo žemiausio rango – vikaro – pareigas. Tai buvo raudonosios valdžios nepasitikėjimo ir nepalankumo jam požymiai.

Tarnaudamas Varėnoje ir Vilniuje (Šv. Rapolo bažnyčioje), nebijojo pasirašyti raštų, kuriais buvo kreipiamasi į sovietinę valdžią dėl Katalikų Bažnyčios (atskirų dvasininkų ar religijos praktikavimo) laisvės, taip pat religinės literatūros leidimo. Sykiu nevengė bendrauti su lietuvių bei rusų disidentais, pagal išgales padėdavo vieniems ir kitiems bei jų artimiesiems. Šio kunigo akivaizdus nuoširdumas ir vertingi pamokslai Vilniuje pelnė jam žinomumą ir populiarumą.

Jis nuoširdžiai ir be kompromisų skleidė tikėjimą ir viltį, buvo drąsos bei ištvermės pavyzdys, daugeliui – paguoda ir pagalbininkas, tapo dvasingumo židiniu ir bendrai – raudonosios tikrovės priešprieša. Kaip kunigas prisidėjo prie lietuvių dvasinės, kultūrinės ir politinės rezistencijos, buvo vienas šio pasipriešinimo pamatinių akmenų.

Lietuvai bekovojant už laisvę, K. Vasiliauskas buvo paskirtas garbingoms Vilniaus arkikatedros klebono pareigoms, vėliau porą metų buvo Vilniaus kunigų seminarijos rektoriumi. Šiuo laikotarpiu vis labiau ir plačiau buvo matomas jo krikščioniškasis humanizmas, tolerancija kitokiems ir atlaidumas klydusiesiems. Už nuopelnus buvo apdovanotas Gedimino ordinu, išrinktas Lietuvai pagražinti draugijos garbės pirmininku, taip pat Vilniaus miesto, o po mirties ir Biržų rajono garbės piliečiu. Jis visada liks žinomas kaip vienas iškiliausių Lietuvos Katalikų Bažnyčios XX a. antrosios pusės dvasininkų.

2022-aisiais sukanka 100 metų, kai gimė monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas, politinis kalinys ir tremtinys, visuomenės veikėjas, pirmasis atkurtos Vilniaus arkikatedros bazilikos klebonas, Vilniaus miesto garbės pilietis.

Šiuo renginiu norima prisiminti šviesaus dvasininko atminimą, siekiama atskleisti visuomenei monsinjoro K. Vasiliausko veiklos svarbą ir įtaką valstybės raidai, jo asmenybės išskirtinumą, moralinį atsparumą, tvirtą pasaulėžiūrą, tarnystę Lietuvai ir jos žmonėms.

Konferencijoje pranešimus skaitys (LGGRTC, VDU): doc. dr. Artūras Grickevičius, Lietuvos Katalikų Bažnyčia ir jos kunigas K. Vasiliauskas raudonuoju laikotarpiu (1944-1988 m.).

Arvydas Gelžinis (LGGRTC istorikas):Kunigo Kazimiero Vasiliausko gyvenimo kelio atspindžiai KGB dokumentuose;

Prof. dr. Arūnas Streikus:(VU):Lietuvos katalikų dvasininkų elgsenos modeliai vėlyvuoju sovietmečiu;

Ramunė Sakalauskaitė: (knygos apie mons. K. Vasiliauską autorė), Artimo meilės šauklys.

Nuotrauka Algimanto Aleksandravičiaus.