Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimo 2018 m. konkursas

 

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. A1-522 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. rugsėjo 4 d. įsakymo Nr. A1-506 „Dėl Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimo 2016-2018 metais konkurso nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“, buvo pakeisti Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimo 2016-2018 metais nuostatai (toliau – Nuostatai), kuriais vadovaujantis bus atrenkami ir finansuojami 2018 m. Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektai.

Atkreipiame dėmesį į esminius pakeitimus:

 1. Patikslintos nenuolatinio pobūdžio veiklų finansavimo galimybės. Nenuolatinio pobūdžio veiklos galės būti finansuojamos tik esant projekte numatytai tai pačiai nuolatinio pobūdžio veiklai.
 2. Vadovaujantis Nuostatų pakeitimu, paraiškų negalės teikti viešoji įstaiga, kurios savininkė arba dalininkė yra valstybė arba savivaldybė.
 3. Naikinama nuostata dėl pareiškėjo netinkamumo teikti projektų paraiškas ir gauti lėšas vykstant teisminiams ginčams tarp Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ar savivaldybės administracijos ir pareiškėjo dėl pareiškėjo padaryto ankstesnių projektų įgyvendinimo sąlygų pažeidimo. Remiantis pakeitimais, pareiškėjas gali teikti paraišką, jeigu nėra įsiteisėjęs teismo sprendimas, kad pareiškėjas pažeidė kitą sutartį dėl paramos skyrimo iš Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų ir kitų valstybės pinigų fondų.
 4. Papildyti projektų prioritetai. Vadovaujantis atliktais pakeitimais, papildomas prioritetas bus teikiamas projektams, kai veiklos ne mažiau kaip 10 procentų remiamos iš kitų finansavimo šaltinių.
 5. Naikinama nuostata, skaičiuojant darbo apmokėjimo išlaidas ir apskaičiuojant projekto darbo užmokesčio fondą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“ bei LRV 2003 m. kovo 3 d. nutarimu Nr. 280 „Dėl Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, gaunančių darbo užmokestį iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetų ir valstybės pinigų fondų, darbo užmokesčio fondo apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“.

Nustatoma, kad darbo užmokesčio, socialinio draudimo įmokų, įmokų į Garantinį fondą išlaidos ir apmokėjimo įmonei (įstaigai) ar buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančiam asmeniui už teikiamas buhalterines paslaugas išlaidos, jeigu organizacijoje nėra finansininko, gali sudaryti ne daugiau kaip 80 procentų projektui planuojamų lėšų.

 1. Projekto administravimo išlaidoms gali būti planuojama ne daugiau kaip 20 procentų projektui planuojamų lėšų.

Išplėstos projekto vadovo funkcijos. Vadovaujantis atliktais pakeitimais, projekto vadovas ne tik administruoja, bet ir organizuoja projekto veiklas.

Visos projekto kanceliarinėms prekėms, kitoms biuro prekėms ir įrangai įsigyti, telekomunikacijos, pašto, transporto išlaidos priskiriamos tik prie projekto vykdymo išlaidų.

 1. Išplėstas asmenų, galinčių dirbti projekto vykdytojais, ratas. Vadovaujantis atliktais pakeitimais, projekto vykdytoju gali dirbti sporto pedagogikos, kineziterapeuto, trenerio, taikomosios fizinės veiklos specialisto kvalifikaciją arba kitą su sportu susijusią specialybę turintys asmenys.
 2. Atsisakyta 2 eurų apribojimo projekto nenuolatinio pobūdžio veiklos dalyviams maitinti, Projekto dalyvių maitinimo išlaidos negali viršyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 2 d. nutarimu Nr. 1515 „Dėl neapmokestinamųjų piniginių kompensacijų dydžio nustatymo“.
 3. Tinkamomis finansuoti pripažįstamos projekto nenuolatinio pobūdžio veiklos dalyvių apgyvendinimo išlaidos, kurios gali būti finansuojamos tik tuo atveju, jei pareiškėjas ne mažiau kaip 50 procentų visų apgyvendinimo išlaidų apmoka iš kitų finansavimo šaltinių.
 4. Tinkamomis finansuoti pripažįstamos dalyvavimo tarptautinėse sporto varžybose užsienyje išlaidos (dalyvio mokestis, kelionės ir apgyvendinimo išlaidos), kurios gali būti finansuojamos tik tuo atveju, jei pareiškėjas ne mažiau kaip 50 procentų visų dalyvavimo išlaidų apmoka iš kitų finansavimo šaltinių.
 5. Pakeistas projektų vertinimas balais. Aukščiausias galimas projekto įvertinimas yra 80 balų. Projektą įvertinus mažiau nei 40 balų – projektas atmetamas.
 6. Patvirtinta nauja nuostata dėl projektų įgyvendinimo kontrolės, numatanti tolimesnius veiksmus, nustačius, kad pareiškėjas skirtas valstybės ir (ar) savivaldybės biudžeto lėšas panaudojo ne pagal paskirtį. Nustatoma, kad pareiškėjas privalo jas grąžinti savivaldybės administracijai per savivaldybės administracijos nustatytą laikotarpį. Negrąžintos lėšos išieškomos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. Pareiškėjas praranda teisę teikti paraiškas ir gauti finansavimą iš visų Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos programų trejus metus nuo teismo sprendimo, kuriuo iš pareiškėjo priteisiamos neteisėtai panaudotos valstybės biudžeto lėšos, įsiteisėjimo dienos.
 7. Nuostatų 1 ir 2 priedai yra patvirtinti nauja redakcija.

Atkreipiame dėmesį, kad iki 2016 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. A1-522 įsigaliojimo pradėti finansuoti Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektai baigiami finansuoti pagal Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimo 2016-2018 metais konkurso nuostatus, galiojusius iki šio įsakymo įsigaliojimo.

Paraiškų priėmimo vieta:
Vilniaus miesto savivaldybė, Interesantų aptarnavimo skyrius (I aukštas).
Konstitucijos pr. 3, LT-09601Vilnius.

Paraiškų pateikimo data ir laikas:
Paraiškos teikiamos iki 2017 m. lapkričio 1 d.

Kontaktinis asmuo informacijai:
vyr. specialistas Tadas Jansonas
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Švietimo, kultūros ir sporto departamento
Sporto skyrius
Konstitucijos pr. 3-805 kab., LT-09601 Vilnius
Tel. (8 5) 211 2223
El. p. tadas.jansonas@vilnius.lt
Darbo laikas: I-IV 7.00-16.00; V 7.00-14.45. Pietų pertrauka 11.30-12.15

PRIEDAI

Nuostatai

Nuostatų pakeitimai

Paraiška pildymui