Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimo 2019-2020 metais konkursas

Informuojame, kad vadovaujantis Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų atrankos konkurso organizavimo 2019-2020 metais nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. A1-533 „Dėl Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų atrankos konkurso organizavimo 2019–2020 metais nuostatų patvirtinimo“, skelbiamas Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų 2020 metams atrankos konkursas.

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projektų finansavimui numato skirti 65867 eurų, Vilniaus miesto savivaldybė projektų finansavimui planuoja skirti 34133 eurų, bendroje sumoje 100000 (vienas šimtas tūkstančių) eurų.


Paraiškų priėmimo tvarka ir vieta:

Pareiškėjas kartu su paraiška, kurią sudaro užpildyta paraiškos forma (Nuostatų 1 priedas) ir projekto sąmata (Nuostatų 2 priedas), privalo pateikti Nuostatų 17 punkte nurodytus lietuvių kalba surašytus dokumentus (arba jų vertimų, patvirtintų vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens, kaip numatyta Nuostatų 15 punkte) arba jų kopijas.

Nuostatų nustatytos formos paraiška su visais priedais tiesiogiai pristatoma Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir departamento Sporto skyriui Vilniaus miesto savivaldybės Interesantų aptarnavimo skyriui, I aukšto 9 langelis arba paštu registruotu laišku (per pašto kurjerį ar kitaip) adresu: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Sporto ir sveikatingumo skyriui Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius.


Paraiškų pateikimo data ir laikas:

Paraiškos teikiamos iki 2019 m. lapkričio 5 d.

Galiojantį teisės aktą galite rasti adresu:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a5b96b20c58311e8bf37fd1541d65f38

Nuostatai ir nuostatų priedai atsisiuntimui:
Nuostatai
Nuostatų priedas Nr. 1
Nuostatų priedas Nr. 2
Nuostatų priedas Nr. 5


Kontaktinis asmuo informacijai:

Specialistas Tadas Jansonas
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Sporto ir sveikatingumo skyrius
Konstitucijos pr. 3–805 kab., LT-09601 Vilnius
Tel. (8 5) 211 2223
El. p. tadas.jansonas@vilnius.lt
Darbo laikas: I-IV 7.00-16.00; V 7.00-14.45.
Pietų pertrauka 11.30-12.15

Pavaduojantis asmuo:
Specialistė Jurga Purlienė
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Sporto ir sveikatingumo skyrius
Konstitucijos pr. 3–805 kab., LT-09601 Vilnius
Tel. (8 5) 211 2795
El. p. jurga.purliene@vilnius.lt
Darbo laikas: I-IV 8.00-17.00; V 8.00-15.45.
Pietų pertrauka 12.30-13.15


PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministro
2018 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. A1-533

NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS PER KŪNO KULTŪRĄ IR SPORTĄ PROJEKTŲ ATRANKOS KONKURSO ORGANIZAVIMO 2019–2020 METAIS NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų atrankos konkurso organizavimo 2019–2020 metais nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato savivaldybėse vykdomų neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų (toliau – projektai) atrankos konkurso (toliau – konkursas) organizavimo tvarką, projektams ir pareiškėjams teikiamus finansavimo prioritetus, reikalavimus pareiškėjams ir projektų paraiškoms, paraiškų teikimo tvarką, projektų vertinimo ir atrankos tvarką, projektų finansavimo tvarką ir sąlygas, taip pat projektams skirtų lėšų naudojimo kontrolės organizavimą ir vykdymą.
 2. Nuostatais turi vadovautis Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Neįgaliųjų reikalų departamentas), savivaldybių administracijos, pareiškėjai, savivaldybių administracijų paskirti darbuotojai ir savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintos sudėties projektų vertinimo ir atrankos komisijos (toliau – komisija) nariai, projektams skirtų lėšų panaudojimą kontroliuojantys ir kiti su projektais susijusią veiklą vykdantys asmenys.
 3. Konkurso tikslas – atrinkti ir finansuoti nevyriausybinių organizacijų projektus, skirtus neįgaliųjų kūno kultūros ir sporto veiklai, kaip neįgaliųjų socialinės integracijos priemonei, organizuoti.
 4. Konkursus organizuoja savivaldybių administracijos. Konkursas laikomas įvykusiu, kai pateikiama bent viena paraiška. Projektų vykdymo trukmė – nuo 9 mėnesių iki 12 mėnesių. Konkretaus projekto vykdymo trukmę numato pareiškėjas. Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo einamųjų metų sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.
 5. Konkursas skelbiamas viešai konkursą organizuojančios savivaldybės interneto svetainėje. Skelbime nurodoma:
  5.1. projektų priėmimo pradžia (ne vėliau kaip spalio 5 d.) ir pabaiga (ne vėliau kaip lapkričio 5 d.). Projektų priėmimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip vienas mėnuo nuo kvietimo teikti projektus paskelbimo dienos;
  5.2. informacija, kokiu būdu (tiesiogiai pristatyta savivaldybės administracijai, elektroniniu paštu (nurodomas elektroninio pašto adresas, skirtas tik šio konkurso paraiškoms teikti, prie kurio prieigą turi tik savivaldybių administracijų paskirti darbuotojai), paštu registruotu laišku, per pašto kurjerį ar kitaip) ir kokiu adresu ar elektroninio pašto adresu (atsižvelgiant į pasirinktą projekto pateikimo būdą) savivaldybių administracijoms turi būti pateikiamos paraiškos (Nuostatų 1 priedas), detalios projekto įgyvendinimo sąmatos (toliau – projekto išlaidų sąmata) (Nuostatų 2 priedas) ir projektų pateikimo laikas;
  5.3. kontaktinio asmens ir jį pavaduojančio asmens (nurodant jų pareigas, vardus ir pavardes), teikiančių konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir laikas pasiteirauti;
  5.4. projekto paraiškos (Nuostatų 1 priedas), projekto išlaidų sąmatos (Nuostatų 2 priedas) bei deklaracijos (Nuostatų 5 priedas) formos;
  5.5. konkrečios savivaldybės projektams įgyvendinti planuojama skirti lėšų suma;
  5.6. gali būti nurodoma kita informacija.
 1. Finansavimas projektams skiriamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų ir savivaldybių biudžetų.
 2. Savivaldybės administracija projektams administruoti paskiria už sporto, laisvalaikio ar kultūros veiklos organizavimą, įgyvendinimą ar koordinavimą savivaldybėje atsakingus struktūrinius padalinius ir (ar) asmenis.
 3. Nuostatuose vartojamos sąvokos:
  8.1. Partneris – viešasis juridinis asmuo, su kuriuo pareiškėjas pasirašęs jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį (toliau – jungtinės veiklos sutartis). Jungtinės veiklos sutartis privalo atitikti Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytus jungtinės veiklos sutarčiai keliamus reikalavimus. Partneriais nelaikomi asmenys, prisidedantys prie projekto įgyvendinimo finansiškai, ir (ar) vykdant projektą įsigyjamų paslaugų, prekių ar daiktų teikėjai (pvz., rėmėjai);
  8.2. Projekto vykdytojai – sporto pedagogo, kineziterapeuto, trenerio, taikomosios fizinės veiklos specialisto kvalifikaciją arba kitą su sportu susijusią specialybę turintys asmenys, tiesiogiai ir nuolat prisidedantys prie projekto įgyvendinimo, konkrečiai atsakingi už viso projekto ar dalies jo veiklų įgyvendinimą. Projekto veiklų vykdytojais nėra laikomi fiziniai asmenys, kurie laikinai prisideda prie projekto savo žiniomis, įgūdžiais ir veikla (pvz., lektoriai);
  8.3. Projekto vykdytojo padėjėjai – fiziniai asmenys, tiesiogiai ir nuolat prisidedantys prie projekto ar dalies jo veiklų įgyvendinimo;
  8.4. kitos Nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme, Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme, Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatyme, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatyme, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme, Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos fondų įstatyme, Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių bei bendrijų įstatyme, Lietuvos Respublikos administracinių vienetų ir jų ribų įstatyme, Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatyme apibrėžtas sąvokas.

 

II SKYRIUS
FINANSUOTINOS PROJEKTŲ VEIKLOS IR PROJEKTŲ TIKSLINĖ ASMENŲ GRUPĖ

 1. Konkurso būdu finansuotinos:
  9.1. nuolatinio pobūdžio veiklos (nepertraukiamos ir vykdomos ne rečiau kaip du kartus per savaitę): įvairių sporto šakų treniruotės; kūno kultūros pratybos, aktyvi fizinė veikla;
  9.2. nenuolatinio pobūdžio veiklos (gali būti finansuojamos tik esant projekte numatytai tai pačiai nuolatinio pobūdžio veiklai): pasirengimas dalyvauti nacionalinių pirminių atrankų varžybose; savivaldybės vykdomi ir regioniniai sveikatingumo, fiziškai aktyvaus laisvalaikio bei parodomieji kūno kultūros ir sporto renginiai.
 1. Projektų tikslinė asmenų grupė – neįgalieji, kuriems Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis.

 

III SKYRIUS
FINANSAVIMO PRIORITETAI

 1. Finansavimo prioritetai teikiami projektams, kai:
  11.1. projekte į veiklą įtraukiami neįgalieji, kurie sudaro ne mažiau kaip 40 procentų projektų tikslinės grupės ir kuriems Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis arba 0–40 procentų darbingumo lygis, arba didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis;
  11.2. pareiškėjai projekte numatytą veiklą vykdys kartu su partneriu pagal jungtinės veiklos sutartį. Partneris turi atitikti pareiškėjams Nuostatų 13.1 papunktyje keliamus reikalavimus;
  11.3. projektą teikia neįgaliųjų sporto visuomeninė organizacija (klubas), plėtojanti vieną ar kelias sporto šakas ir esanti respublikinės sporto šakos organizacijos (federacijos, komiteto), atskiros sporto federacijos ar komiteto narė;
  11.4. į numatytas projekto veiklas įtraukiami neįgalūs vaikai ir jaunimas iki 29 metų, kurie sudaro ne mažiau kaip 10 procentų projekto tikslinės asmenų grupės;
  11.5. projektas ne mažiau kaip 10 procentų skaičiuojant nuo prašomos sumos remiamas iš kitų finansavimo šaltinių.
 1. Už atitiktį finansavimo prioritetams vertinant projektus skiriami papildomi balai.

 

IV SKYRIUS
REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS

 1. Projekto paraišką gali teikti įregistruotas juridinis asmuo, teikiantis paslaugas tos savivaldybės teritorijoje gyvenantiems neįgaliesiems ir atitinkantis visus šiuos reikalavimus:
  13.1. pagal veiklos pobūdį ir teisinę formą yra:
  13.1.1. neįgaliųjų sporto mėgėjų organizacija (klubas), išskyrus švietimo ir mokslo įstaigų padalinius, vienijančius kurios nors vienos arba kelių sporto šakų sportininkus;
  13.1.2. neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikianti organizacija – asociacija (išskyrus sporto federacijas, komitetus ir asociacijas, atstovaujančias neįgaliesiems, gyvenantiems ne mažiau kaip pusėje savivaldybių arba ne mažiau kaip pusėje apskričių), labdaros ir paramos fondas, religinė bendruomenė ar bendrija, viešoji įstaiga (išskyrus viešąsias įstaigas, kurių savininkė arba dalininkė yra valstybė arba savivaldybė) ir vykdanti sporto veiklas neįgaliesiems;
  13.2. steigimo dokumentuose nurodyta, kad pareiškėjas vykdo arba organizuoja neįgaliųjų kūno kultūros ir sporto veiklą;
  13.3. į projekte numatytas nuolatinio pobūdžio veiklas projekto vykdymo laikotarpiu planuoja įtraukti ne mažiau kaip 10 neįgaliųjų;
  13.4. projekte numatytoms veikloms vykdyti turi pakankamai:
  13.4.1. žmogiškųjų išteklių:
  13.4.1.1. kūno kultūros ir sporto užsiėmimus neįgaliesiems organizuos ir ves sporto pedagogo, kineziterapeuto, trenerio, taikomosios fizinės veiklos specialisto kvalifikaciją arba kitą su sportu susijusią specialybę turintis darbuotojas (-ai);
  13.4.1.2. tinkamų administracinių gebėjimų (projekto finansininkas turi buhalterio arba auditoriaus, arba apskaitininko, arba ekonomisto (turinčio ne mažiau nei vienų metų darbo apskaitos ir (ar) finansų srityje patirtį arba baigusio buhalterinės apskaitos kursus) kvalifikaciją arba buhalterinę apskaitą tvarko buhalterines paslaugas teikianti įmonė (įstaiga) arba buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiantis asmuo);
  13.4.2. materialinių išteklių – nuosavybės ir (ar) panaudos, ir (ar) nuomos pagrindais projektui vykdyti patalpas, pritaikytas specialiesiems neįgaliųjų poreikiams, projekto veikloms vykdyti reikalingą inventorių ar įrangą (pvz., treniruoklių, svarmenų, lankų, kamuolių, šachmatų ir kt.).
 1. Pareiškėjas gali planuoti finansuotinas veiklas įgyvendinti kartu su partneriu (-iais). Partneris turi būti įregistruotas juridinis asmuo, teikiantis paslaugas tos savivaldybės teritorijoje ir atitinkantis visus Nuostatų 13.1 papunktyje pareiškėjams keliamus reikalavimus.

 

V SKYRIUS
PARAIŠKŲ TURINIO REIKALAVIMAI IR PARAIŠKŲ TEIKIMAS

 1. Projektai aprašomi užpildant paraišką, kurią sudaro užpildyta paraiškos forma (Nuostatų 1 priedas) ir projekto sąmata (Nuostatų 2 priedas) (toliau kartu – paraiška). Paraiška turi būti užpildyta lietuvių kalba ir pasirašyta pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę, pareigas, ir patvirtinta antspaudu, jei pareiškėjas antspaudą privalo turėti. Kartu su ja pateikti dokumentai turi būti surašyti lietuvių kalba, pateikti vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens patvirtinti dokumentų užsienio kalba vertimai. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu ir pateikta konkursą organizuojančiai savivaldybei tokiu būdu, koks nurodytas skelbime.
  Pareiškėjas gali pateikti tai pačiai savivaldybės administracijai ne daugiau kaip vieną paraišką. Pareiškėjas negali būti kito (kitų) šiame konkurse dalyvaujančio (-ių) pareiškėjo (-ų) partneris.
  Siekiant užtikrinti projektų vertinimo skaidrumą ir pareiškėjų lygiateisiškumą, pateikus paraišką konkursą organizuojančiai savivaldybei, paraiškas taisyti, tikslinti, pildyti ar teikti papildomus dokumentus pareiškėjo iniciatyva negalima.
 1. Paraiškoje nurodoma:
  16.1. paraiškos užpildymo data ir vieta;
  16.2. bendra informacija apie projektą, pareiškėją, pareiškėjo ir (ar) projekto vadovą;
  16.3. informacija apie pareiškėjo atitiktį Nuostatų 13 punkte nurodytiems reikalavimams;
  16.4. informacija apie pareiškėjo atitiktį Nuostatų 11 punkte nurodytiems finansavimo prioritetams;
  16.5. informacija apie projekto įgyvendinimo partnerį (-ius) (jei projektas bus įgyvendinamas kartu su partneriu);
  16.6. projekto pavadinimas;
  16.7. trumpas projekto aprašymas (santrauka);
  16.8. problemos iškėlimas ir pagrindimas;
  16.9. projekto tikslai ir uždaviniai;
  16.10. tikslinė (-ės) projekto grupė (-ės);
  16.11. projekto įgyvendinimo laikotarpis, jo vykdymo vieta;
  16.12. projekto veiklų įgyvendinimo planas, kuriame turi būti nurodytas veiklos pavadinimas, planuojamas veiklos laikotarpis, periodiškumas, dalyvių skaičius, prašoma skirti lėšų suma, kiti finansavimo šaltiniai, bendra planuojamų projekto įgyvendinimo lėšų suma, veiklos vykdytojas (-ai);
  16.13. informacija apie projekto vadovo, buhalterio, projekto vykdytojo (-ų) patirtį, kvalifikaciją ir gebėjimus įgyvendinti planuojamą projektą;
  16.14. informacija apie turimus materialinius išteklius (pvz., patalpas, pritaikytas specialiesiems neįgaliųjų poreikiams, projekto veikloms vykdyti reikalingą inventorių ar įrangą ir kt.);
  16.15. informacija apie pareiškėjo dalyvavimą kituose Neįgaliųjų reikalų departamento ir savivaldybės administracijos organizuojamuose konkursuose ir (ar) einamaisiais ar praėjusiais kalendoriniais metais iš Neįgaliųjų reikalų departamento, savivaldybės administracijos finansuojamų priemonių gautas lėšas pagal kitas programas (priemones), nurodant sutarties (-čių) tarp pareiškėjo ir Neįgaliųjų reikalų departamento, savivaldybės administracijos numerį (-ius) ir sudarymo datą (-as);
  16.16. informacija apie planuojamą veiklos viešinimą (numatant, kur bus galima susipažinti su projekto vykdymo eiga, pasiektais rezultatais);
  16.17. laukiami rezultatai;
  16.18. kita pareiškėjo pateikiama papildoma informacija, susijusi su projektu ir teikiama pareiškėjo nuožiūra;
  16.19. pridedamų dokumentų sąrašas;
  16.20. projekto išlaidų sąmata (Nuostatų 2 priedas), nurodant išlaidų rūšis ir kiek lėšų prašoma projektui įgyvendinti. Nurodytos projekto išlaidos neturi dubliuoti išlaidų, finansuojamų pagal kitas valstybės biudžeto programas, iš Europos Sąjungos, savivaldybių biudžetų ar kitų paramos lėšų.
 1. Pareiškėjas kartu su paraiška privalo pateikti šiuos lietuvių kalba surašytus dokumentus (arba jų vertimų, patvirtintų vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens, kaip numatyta Nuostatų 15 punkte) arba jų kopijas:
  17.1. pareiškėjo ir partnerio (jeigu projektas bus vykdomas kartu su partneriu) steigimo dokumentą (pvz., nuostatus, įstatus, steigimo sutartį) (religinės bendruomenės ir bendrijos gali pateikti Kanonų teisės kodekso ištrauką, kurioje būtų nurodyta, kad jos gali verstis atitinkama veikla);
  17.2. galiojančią paslaugų teikimo sutartį, kai paslauga perkama iš buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios įmonės (įstaigos) ar buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio asmens;
  17.3. projekto vadovo gyvenimo aprašymą, pareiškėjo buhalterio (kai paslauga nėra perkama iš buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios įmonės (įstaigos) ar buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio asmens) gyvenimo aprašymą ir kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus;
  17.4. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumentą, patvirtinantį asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;
  17.5. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytą deklaraciją (Nuostatų 5 priedas);
  17.6. projekto vykdytojo (-ų) kvalifikaciją, patirtį ir gebėjimus įgyvendinti planuojamą projektą patvirtinančius dokumentus;
  17.7. pareiškėjo teisę naudotis nekilnojamuoju turtu patvirtinančius dokumentus;
  17.8. pažymą, kurioje pateikiamas preliminarus planuojamų nuolatinio pobūdžio veiklos dalyvių sąrašas, nurodant asmens vardą, pavardę, adresą, neįgalumo lygį ar darbingumo lygį, ar nustatytą specialiųjų poreikių lygį;
  17.9. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pažymą ar valstybės įmonės Registrų centro jungtinę pažymą, išduotą ne anksčiau kaip likus 15 darbo dienų iki paraiškos pateikimo konkursui dienos, patvirtinančią, kad pareiškėjas neturi mokesčių (išskyrus valstybinio socialinio draudimo įmokas) mokėjimo įsipareigojimų (skolų), viršijančių 150 (vienas šimtas penkiasdešimt) eurų sumą, jei projekte prašoma suma viršija 30 000 (trisdešimt tūkstančių) eurų;
  17.10. pareiškėjo atitiktį Nuostatų 11.2 papunktyje nurodytam finansavimo prioritetui pagrindžiantį (-ius) dokumentą (-us) (jungtinės veiklos sutartį (-is), susitarimą (-us), įrodančius pareiškėjo bendradarbiavimą su partneriu (-iais), jeigu planuojama jungtinė veikla (jeigu pareiškėjas pretenduoja atitikti finansavimo prioritetą, nurodytą Nuostatų 11.2 papunktyje);
  17.11. pareiškėjo atitiktį Nuostatų 11.5 papunktyje nurodytam finansavimo prioritetui pagrindžiantį (-ius) dokumentą (-us) (sutartis) (jeigu pareiškėjas pretenduoja atitikti finansavimo prioritetą, nurodytą Nuostatų 11.5 papunktyje);
  17.12. leidimą-higienos pasą, jeigu pareiškėjo patalpose vykdomos Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 21 straipsnio 4 dalyje nurodytos veiklos, kurioms būtinas leidimas-higienos pasas;
  17.13. dokumentą, patvirtinantį paraišką pasirašančio asmens įgaliojimus (dokumentą, patvirtinantį asmens paskyrimą juridinio asmens vadovu, kitą dokumentą, patvirtinantį asmens vadovavimą juridiniam asmeniui, įgaliojimą ir pan.);
  17.14. kitus dokumentus, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti (pvz., 2016 ar 2017 metų metinį finansinių ataskaitų rinkinį ar metinę finansinę ataskaitą ir veiklos ataskaitą, ar metinį pranešimą, pasirašytą asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu (jei dokumentas viešai skelbiamas internete, paraiškoje pateikti aktyvią nuorodą, leidžiančią susipažinti su internete viešai paskelbtu dokumentu ir pan.).
 1. Pareiškėjai paraišką ir Nuostatų 17 punkte nurodytus dokumentus ar jų kopijas pateikia konkurso skelbime nurodytu būdu (elektroniniu paštu, paštu registruotu laišku, per pašto kurjerį ar kitaip) ir adresu. Jei konkurso skelbime nurodyta, kad paraiškas galima pateikti paštu, registruotu laišku, per pašto kurjerį ar patiems pareiškėjams, ar jų įgaliotiems asmenims asmeniškai, paraiška turi būti pateikiama užantspauduotame voke kartu su Nuostatų 17 punkte nurodytais pridedamais dokumentais ar jų kopijomis. Paraiška ir prie jos pridedami dokumentai turi būti susegti, puslapiai sunumeruoti eilės tvarka. Jei nurodyta, kad pareiškėjas paraiškas gali siųsti elektroniniu paštu, nuskenuota užpildyta projekto paraiška ir visi jos priedai turi būti pateikiami .pdf formatu. Elektroniniu būdu pateikta paraiška pateikiama vienu elektroniniu laišku. Paraiška gali būti pateikiama naudojant specialias didelės apimties byloms siųsti pritaikytas programas ir (ar) mainavietes internete, kur paraiška prieinama ne trumpiau kaip 5 darbo dienas po projekto paraiškos pateikimo dienos.
 2. Paraiška ir Nuostatų 17 punkte nurodyti dokumentai turi būti pateikti iki konkurso skelbime nurodytos paskutinės projektų pateikimo dienos ir valandos.
 3. Paraiškos, pateiktos kitu nei konkurso skelbime nurodytu būdu ir (ar) nurodytu adresu, konkurso paraiškų registre neregistruojamos ir nevertinamos. Apie tai, kad paraiška gauta ir kad paraiškai suteiktas numeris, pareiškėjas informuojamas elektroniniu paštu ar paštu per 3 darbo dienas nuo paraiškos pateikimo dienos. Pareiškėjas, jei per nurodytą laiką negauna paraiškos patvirtinimo fakto, kad paraiška yra gauta ir jai suteiktas numeris, per 1 darbo dieną nuo šiame punkte nurodyto termino pabaigos privalo kreiptis į savivaldybės administraciją elektroniniu paštu ir pranešti apie tai, kad negavo paraiškos gavimo fakto patvirtinimo, taip pat pateikti paraiškos išsiuntimo faktą įrodančius dokumentus (elektroninio laiško siuntimo išrašą ar pašto išduotą dokumentą) ir pakartotinai – paraišką bei Nuostatų 17 punkte nurodytus dokumentus. Jei pareiškėjas ar jo atstovas įteikė paraišką tiesiogiai savivaldybės administracijai, toks patvirtinimas išduodamas paraiškos pateikimo metu.
 4. Pareiškėjai, rengdami projektus, turi teisę gauti informaciją ir konsultacijas su konkursu susijusiais klausimais, kurias pagal kompetenciją teikia pagal Nuostatų 5 punkto reikalavimus parengtame konkurso skelbime nurodyti kontaktiniai asmenys ir juos pavaduojantys asmenys. Informacija pareiškėjams teikiama iki paskutinės projektų pateikimo darbo dienos pabaigos.

 

VI SKYRIUS
PROJEKTŲ ATITIKTIES FORMALIESIEMS KRITERIJAMS VERTINIMAS IR PARAIŠKŲ ATMETIMO TVARKA BEI PAGRINDAI

 1. Savivaldybės administracijos paskirti darbuotojai per 5 darbo dienas nuo paskutinės projektų pateikimo dienos įvertina jų atitiktį formaliesiems kriterijams, patikrindami, ar:
  22.1. paraišką pateikė pareiškėjas, kuris patenka į subjektų, turinčių teisę teikti projektus, grupę;
  22.2. paraiška pateikta iki konkurso skelbime nurodytos paskutinės projektų pateikimo dienos ir valandos;
  22.3. paraiška atitinka Nuostatų 15 punkte nustatytus reikalavimus;
  22.4. pareiškėjas nėra likviduojamas (pagal viešus Juridinių asmenų registro duomenis);
  22.5. pareiškėjas nėra skolingas Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui (pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos viešus duomenis) daugiau nei 150 eurų;
  22.6. pareiškėjas yra įvykdęs mokesčių, išskyrus valstybinio socialinio draudimo įmokas, mokėjimo įsipareigojimus, viršijančius 150 eurų sumą (tikrinama, jei teikiama Nuostatų 17.9 papunktyje nurodyta pažyma);
  22.7. pareiškėjas pateikė visus Nuostatų 17 punkte nurodytus dokumentus;
  22.8. deklaracija užpildyta pagal nustatytą formą (Nuostatų 5 priedas);
  22.9. pareiškėjas yra atsiskaitęs už ankstesniais metais iš Neįgaliųjų reikalų departamento gautų valstybės biudžeto lėšų ir (ar) savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimą atitinkamo projekto konkurso finansavimo nuostatuose nustatyta tvarka;
  22.10. nėra įsiteisėjusio teismo sprendimo, kad iš Neįgaliųjų reikalų departamento ir (ar) savivaldybės administracijos gautas lėšas pareiškėjas yra panaudojęs ne pagal tikslinę paskirtį, ir (ar) yra pasibaigęs Nuostatų 68 punkte numatytas trejų metų terminas;
  22.11. paraiška ir kartu su ja pateikti dokumentai surašyti lietuvių kalba, pateikti vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens patvirtinti dokumentų užsienio kalba vertimai, kaip numatyta Nuostatų 15 punkte;
  22.12. tas pats pareiškėjas konkursui nėra pateikęs kelių savo turiniu tapačių paraiškų;
  22.13. pareiškėjas nėra kito (kitų) šiame konkurse dalyvaujančio (-ių) pareiškėjo (-ų) partneris;
  22.14. projektų vykdymo trukmė – nuo 9 mėnesių iki 12 mėnesių.
 1. Jeigu kartu su paraiška nepateikti visi Nuostatų 17 punkte nurodyti privalomi pateikti dokumentai arba nepateikti užsienio kalba surašytų dokumentų vertimai į lietuvių kalbą, patvirtinti vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens, kaip numatyta Nuostatų 15 punkte, savivaldybės administracijos paskirti darbuotojai kreipiasi į pareiškėją su nurodymu pareiškėjui pateikti privalomus dokumentus per 3 darbo dienas nuo nurodymo gavimo dienos. Savivaldybės administracijos paskirti darbuotojai prašo pareiškėjo pateikti trūkstamus dokumentus vieną kartą.
 2. Nustatę, kad tas pats pareiškėjas konkursui pateikė kelias savo turiniu tapačias paraiškas, savivaldybės administracijos paskirti darbuotojai kreipiasi į pareiškėją ir nurodo per 3 darbo dienas nuo nurodymo gavimo dienos informuoti, kuri paraiška turėtų būti vertinama. Per nustatytą terminą pareiškėjui neinformavus savivaldybės administracijos paskirtų darbuotojų, vertinama ta paraiška, kuri pateikta vėliausiai. Paraiška, kurios nevertinti nurodė pareiškėjas, arba paraiška, kuri buvo pateikta anksčiau (jei pareiškėjas neinformavo, kurią paraišką vertinti), atmetama Nuostatų 26 punkte nustatyta tvarka.
 3. Paraiškos atmetamos, nevertinamos ir lėšos projektams neskiriamos, jeigu paraiška ar pareiškėjas atitinka bent vieną iš šių kriterijų:
  25.1. paraišką pateikė pareiškėjas, kuris nepatenka į subjektų, turinčių teisę teikti paraiškas, grupę;
  25.2. paraiška pateikta po paskutinės konkurso skelbime nurodytos projektų pateikimo dienos;
  25.3. pareiškėjas per 3 darbo dienas nepateikė visų reikalaujamų dokumentų ir (ar) nepateikė paaiškinimų bei patikslinimų, ir (ar) nepateikė užsienio kalba surašytų dokumentų vertimų į lietuvių kalbą, patvirtintų vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens, kaip numatyta Nuostatų 15 punkte;
  25.4. paraiška neatitinka Nuostatų 15 punkte nustatytų reikalavimų;
  25.5. pareiškėjas yra likviduojamas;
  25.6. pareiškėjas yra neatsiskaitęs už ankstesniais metais iš Neįgaliųjų reikalų departamento gautų lėšų panaudojimą valstybės biudžeto lėšų ir (ar) savivaldybės administracijos – savivaldybės biudžeto gautų lėšų panaudojimą atitinkamo konkurso finansavimo nuostatuose nustatyta tvarka;
  25.7. yra įsiteisėjęs teismo sprendimas, kad iš Neįgaliųjų reikalų departamento ir savivaldybės administracijos gautas lėšas pareiškėjas yra panaudojęs ne pagal tikslinę paskirtį, ir (ar) nėra pasibaigęs Nuostatų 68 punkte numatytas trejų metų terminas;
  25.8. pareiškėjas yra skolingas Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, kai ši skola viršija 150 eurų sumą;
  25.9. pareiškėjas nėra įvykdęs mokesčių, išskyrus valstybinio socialinio draudimo įmokas, mokėjimo įsipareigojimų, viršijančių 150 eurų sumą (tikrinama, jei teikiama Nuostatų 17.9 papunktyje nurodyta pažyma);
  25.10. pareiškėjas yra kito (kitų) šiame konkurse dalyvaujančio (-ių) pareiškėjo (-ų) partneris.
 1. Savivaldybės administracijos paskirti darbuotojai apie projektą (-us), kuris (-ie) neatitinka formaliojo (-iųjų) kriterijaus (-ų), nurodyto (-ų) Nuostatų 22 punkte, informuoja komisijos sekretorių, pateikdami suvestinę, kurioje nurodo projekto (-ų), neatitinkančio (-ių) formaliojo (-iųjų) kriterijaus (-ų), atmetimo priežastis, ir susijusius dokumentus. Komisijos sekretorius siūlymus dėl projekto (-ų), neatitinkančio (-ių) formaliojo (-iųjų) kriterijaus (-ų), atmetimo priežastis ir susijusius dokumentus pateikia komisijai. Komisija, įvertinusi komisijos sekretoriaus pateiktą informaciją (duomenis), pritaria arba nepritaria projekto (-ų) atmetimui.
  Jeigu komisija nepritaria komisijos sekretoriaus pateiktam savivaldybės administracijos paskirtų darbuotojų siūlymui atmesti projektą (-us), komisija pati iš naujo įvertina projekto atitiktį formaliems kriterijams ir priima protokolinį sprendimą dėl projektų atitikties formaliesiems kriterijams ir jų atmetimo ar neatmetimo, kuriame pateikiami motyvuoti komisijos narių argumentai, kodėl nepritariama arba pritariama projekto (-ų) atmetimui. Jei komisijos narių balsai dėl projekto (-ų) atmetimo ar neatmetimo pasiskirsto po lygiai, komisijos pirmininko balsas yra lemiamas.

 

VII SKYRIUS
PROJEKTŲ VERTINIMAS

 1. Projektai, kuriems siūloma skirti lėšų, atrenkami laikantis Nuostatuose nustatytos tvarkos.
  Projektus vertina komisija, kurios sudarymo ir darbo organizavimo tvarkos aprašą tvirtina savivaldybės administracijos direktorius. Komisijos sudarymo ir darbo organizavimo tvarkos aprašas rengiamas vadovaujantis Neįgaliųjų reikalų departamento direktoriaus patvirtintu Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų vertinimo ir atrankos komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašu (toliau – Tvarkos aprašas). Vadovaujantis Tvarko aprašu komisija sudaroma dvejiems metams iš ne mažiau kaip trijų specialistų. Į komisijos sudėtį privalo būti įtrauktas ne mažiau kaip vienas už sporto, laisvalaikio ar kūno kultūros veiklos ar šiai veiklai artimos veiklos organizavimą, įgyvendinimą ar koordinavimą savivaldybėje atsakingas specialistas, o jeigu tokių specialistų savivaldybėje nėra – kiti specialistai, kurių vykdomos funkcijos susijusios su sporto, laisvalaikio ar kūno kultūros veiklos organizavimu, įgyvendinimu ar koordinavimu.
 1. Vertintinus projektus komisijos pirmininkas paskirsto komisijos nariams.
 2. Kiekvieną projektą vertina du komisijos nariai. Komisijos pirmininkas gali projektą paskirti papildomai įvertinti trečiajam komisijos nariui, kai:
  29.1. sutampa komisijos narių to paties projekto vertinimo balai ir (ar) pateikiamas identiškas skiriamų balų pagrindimas;
  29.2. komisijos narių to paties projekto vertinimo rezultatai skiriasi daugiau kaip 15 balų;
  29.3. vienas komisijos narys siūlo vertinamą projektą finansuoti, o kitas – ne;
  29.4. komisijos nario siūlomi skirti asignavimai projektui įgyvendinti skiriasi daugiau nei 25 procentais, lyginant su kito paraišką vertinusio komisijos nario siūlymu.
 1. Jeigu komisijos nariams vertinant gautą paraišką ir su ja pateiktus dokumentus kyla neaiškumų, trūksta informacijos, galinčios turėti esminę įtaką vertinant projektą, komisijos nariai raštu arba elektroniniu paštu kreipiasi į savivaldybės administraciją su prašymu patikslinti pareiškėjo pateiktą informaciją, nurodydami savo prašymo motyvus. Savivaldybės administracija elektroniniu paštu nurodo pareiškėjui elektroniniu paštu pateikti patikslintą informaciją per 3 darbo dienas nuo šio nurodymo išsiuntimo dienos. Pareiškėjo gali būti prašoma tik tos informacijos, kurios pati savivaldybės administracija negali gauti. Pareiškėjo negali būti prašoma pateikti nepagrįstai daug informacijos, kuri nebūtų svarbi vertinant projektus. Jeigu pareiškėjas per savivaldybės administracijos nustatytą terminą informacijos nepaaiškina ar nepatikslina, savivaldybės administracija apie tai informuoja komisiją ir nurodo priežastis, kodėl pareiškėjo nepatikslinta ar nepaaiškinta informacija turi esminę įtaką vertinant projektą. Apibendrinęs komisijos argumentus dėl projekto atmetimo pareiškėjui nepatikslinus ar nepateikus trūkstamos informacijos, komisijos pirmininkas pateikia komisijai siūlymą tokį projektą atmesti. Komisija, atsižvelgdama į komisijos pirmininko siūlymą bei argumentus, pritaria arba nepritaria projekto atmetimui.
 2. Komisijos narys projektus vertina pildydamas projekto vertinimo anketą (Nuostatų 3 priedas), vadovaudamasis šioje anketoje nurodytais vertinimo kriterijais.
  Vertindamas paraišką ir atsižvelgdamas į išlaidų pagrįstumą, komisijos narys gali pasiūlyti mažinti tam tikroms išlaidoms numatytas lėšas arba jų neskirti, jei planuojamos išlaidos netinkamos finansuoti.
  Vertinimo anketoje privalo būti pateikiamas išsamus komisijos nario kiekvieno skirto balo pagrindimas. Jeigu komisijos nario siūlymu yra mažinamas pareiškėjo prašomas finansavimas, turi būti išsamiai pagrįstos to siūlymo priežastys.
 1. Komisijos nariai turi įvertinti ir skirti balus už šias aplinkybes:
  32.1. paraiškoje numatyto tikslo, uždavinių ir trumpo aprašymo aiškumą, atitiktį konkurso tikslui;
  32.2. projekto atitiktį finansavimo prioritetams;
  32.3. projekto veiklų įgyvendinimo plano pagrįstumą ir tinkamumą projekto tikslui ir uždaviniams pasiekti;
  32.4. projekto įgyvendinimo sąmatos aiškumą, detalumą ir racionalumą, pagrįstumą ir sąsają su veiklomis;
  32.5. projekto veikloms vykdyti turimų žmogiškųjų išteklių (projekto veikloms vykdyti yra sporto pedagogo, kineziterapeuto, trenerio, taikomosios fizinės veiklos specialisto kvalifikaciją arba kitą su sportu susijusią specialybę turintis darbuotojas (-ai) tinkamumą projektui vykdyti;
  32.6. projekto veikloms vykdyti turimus materialiuosius išteklius (turi patalpas, pritaikytas specialiesiems neįgaliųjų poreikiams, projekto veikloms vykdyti reikalingą inventorių ar įrangą ir kt.).
 1. Užpildytas vertinimo anketas komisijos nariai pateikia savivaldybės administracijos paskirtiems darbuotojams, kurie apskaičiuoja kiekvienam projektui komisijos narių skirtų balų vidurkį ir reitinguoja projektus balų mažėjimo tvarka. Galimas didžiausias projektui skirtinų balų skaičius – 80, privaloma surinkti minimali balų suma – 40 balų. Projektai, kurie nesurinko 40 balų sumos, nefinansuojami.
  Jei, atlikus projektų vertinimą, sutampa kelių pareiškėjų projektams skirtų balų vidurkis ir neužtenka konkursui įgyvendinti numatytų lėšų, pirmenybė teikiama tam projektui, kurio projekto išlaidų sąmatoje Nuostatų 55.1–55.4 papunkčiuose nurodytoms išlaidoms skirta dalis yra mažesnė. Projektas, kuriam neužteko konkursui įgyvendinti numatytų valstybės biudžeto ir (ar) savivaldybės biudžeto lėšų, yra įtraukiamas į rezervinių projektų sąrašą. Lėšos rezervinių projektų sąraše esantiems projektams skiriamos Nuostatų 43 punkto pirmoje pastraipoje nustatyta tvarka.
 1. Projektai turi būti įvertinti per laikotarpį, ne ilgesnį kaip 15 darbo dienų, pradedant skaičiuoti nuo vertintinų projektų pateikimo komisijos nariams dienos iki savivaldybės administracijos paskirtų darbuotojų parengtos projektų vertinimo suvestinės pateikimo komisijai dienos.
 2. Savivaldybės administracijos paskirti darbuotojai apibendrina gautus komisijos narių vertinimus ir siūlymus dėl projektų finansavimo, parengia projektų vertinimo suvestinę (joje nurodo dviejų projektą vertinusių komisijos narių skirtų balų ir siūlomų skirti lėšų sumų vidurkį), ją kartu su komisijos narių vertinimo anketomis ir jų vertintais projektais (elektroninėmis jų versijomis) pateikia komisijai ir komisijos pirmininko prašo organizuoti posėdį, kuriame būtų sprendžiami projektų finansavimo siūlymai.
 3. Komisijos posėdis, kuriame sprendžiami projektų finansavimo siūlymai, organizuojamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo projektų vertinimo suvestinės pateikimo komisijai dienos. Posėdžio metu savivaldybės administracijos paskirti darbuotojai supažindina komisiją su komisijos narių projektų vertinimais, išvadomis ir siūlymais, atsako į komisijos narių ir (ar) kitų posėdyje dalyvaujančių asmenų klausimus.
 4. Komisijos posėdžio, kuriame sprendžiami projektų finansavimo siūlymai, metu komisija, atsižvelgdama į komisijos narių vertinimus, išvadas bei siūlymus dėl projektų finansavimo ir įvertinusi projektų vertinimo suvestinėje pateiktus duomenis bei kitą su projektais, jų vertinimu susijusią informaciją, pritaria arba nepritaria komisijos narių skirtų balų vidurkiui ir jų siūlomų skirti projektams įgyvendinti sumų vidurkiui, priima protokolinį sprendimą, kuriame nurodo objektyvius argumentus dėl projektų finansavimo ir (ar) nefinansavimo, projektų finansavimo dydžius, veiklų ir (ar) išlaidų finansavimo ar nefinansavimo, tokių siūlymų priežastis bei jų pagrindimą, parengia ir pateikia savivaldybės administracijos direktoriui siūlymus dėl lėšų skyrimo.
  Jeigu Nuostatų 29.1–29.4 papunkčiuose nurodytais atvejais įvertinti projektą paskiriamas trečiasis komisijos narys, jo siūlymas dėl projekto įvertinimo pateikiamas komisijai. Komisija, įvertinusi trečiojo komisijos nario siūlymus, pritaria arba nepritaria jo skirtam balui ir (ar) šio komisijos nario išvadai dėl projekto finansavimo ar nefinansavimo ir trečiojo komisijos nario siūlomai skirti lėšų sumai.
  Jeigu komisija priima sprendimą nepritarti trečiojo komisijos nario vertinimui, komisijos pirmininko balas yra lemiamas.
 1. Pasiūlymus dėl lėšų paskirstymo komisija pateikia savivaldybės administracijos direktoriui per 1 darbo dieną nuo posėdžio, kuriame priimtas sprendimas dėl siūlymų dėl projektų finansavimo pateikimo savivaldybės administracijos direktoriui, protokolo pasirašymo ir užregistravimo dienos, bet ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 20 d.
  Savivaldybės administracijos direktorius per 5 darbo dienas nuo komisijos siūlymų dėl lėšų skyrimo gavimo dienos priima sprendimą dėl lėšų skyrimo projektams (toliau – sprendimas).
 1. Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendime nurodoma:
  39.1. pagrindas finansuoti projektus arba jų nefinansuoti (teisės aktų nuostatos, komisijos protokolų duomenys);
  39.2. finansuotinų projektų sąrašas, nurodant pareiškėjus, jų juridinio asmens kodus, projektų pavadinimus, surinktų balų vidurkį, prašomas sumas, skiriamas sumas;
  39.3. rezervinių projektų sąrašas, nurodant pareiškėjus, jų juridinio asmens kodus, projektų pavadinimus, surinktų balų vidurkius, prašomas sumas, siūlomas skirti sumas;
  39.4. nefinansuotinų projektų sąrašas, nurodant pareiškėjus, jų juridinio asmens kodus, projektų pavadinimus, surinktų balų vidurkius, prašomas sumas;
  39.5. atmestinų projektų sąrašas, nurodant pareiškėjus, jų juridinio asmens kodus, projektų pavadinimus, prašomas sumas;
  39.6. pavedimas savivaldybės administracijos darbuotojams, atsakingiems už projektų konkursų organizavimą ir administravimą, užtikrinti tinkamą Nuostatų įgyvendinimą, finansuojant projektus;
  39.7. savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimo apskundimo tvarka.
 1. Projektams finansuoti skirtų lėšų paskirstymą ir jų vertinimo rezultatus savivaldybių administracijos privalo pateikti savo savivaldybės interneto svetainėje ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 31 d.
 2. Pareiškėjai raštu informuojami apie savivaldybės administracijos direktoriaus priimtą sprendimą per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos, pateikiant sprendimo išrašą. Pareiškėjai, kurių projektai buvo įrašyti į atmestinų ar nefinansuotinų projektų sąrašą, apie sprendimą informuojami raštu, nurodant atmetimo ar lėšų neskyrimo priežastis.
 3. Pareiškėjas, gavęs informaciją dėl projektui skirtų dalies prašomų lėšų, per 5 darbo dienas nuo tokios informacijos gavimo dienos pateikia savivaldybės administracijai patikslintą projekto sąmatą, projekto veiklų įgyvendinimo planą ir laukiamus rezultatus pagal skirtas lėšas, pateiktas pastabas ir rekomendacijas bei patikslintą kiekvienos projekto nuolatinio pobūdžio veiklos dalyvių sąrašą.
  Pareiškėjas, jeigu jam skirta dalis prašomų lėšų, savivaldybės administracijai patvirtina, kad priimtas sprendimas skirti dalį lėšų neturės neigiamos įtakos įgyvendinant projekte numatytus tikslus.
  Pareiškėjui pateikus ir su savivaldybės administracija ne vėliau kaip per 10 darbo dienų suderinus patikslintą projektą pagal skirtas lėšas, pateiktas pastabas ir rekomendacijas, savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas savivaldybės administracijos darbuotojas su pareiškėju pasirašo projekto finansavimo sutartį, parengtą pagal Neįgaliųjų reikalų departamento direktoriaus įsakymu patvirtintą Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projekto finansavimo sutarties formą (toliau – projekto finansavimo sutartis).
  Jeigu pareiškėjas per 5 darbo dienas nuo informacijos dėl skirto finansavimo gavimo dienos nepateikia savivaldybės administracijai patikslintos projekto sąmatos ir (ar) projekto veiklų įgyvendinimo plano, ir (ar) laukiamų rezultatų, ir (ar) kiekvienos projekto nuolatinio pobūdžio veiklos dalyvių sąrašo ir (ar) nepatvirtina, kad sutinka su komisijos skirta suma ir (ar) kad priimtas sprendimas skirti dalį lėšų neturės neigiamos įtakos įgyvendinant projekte numatytus tikslus, laikoma, kad jis nesutinka su komisijos siūloma skirti suma ar raštu atsisako projektui skirtų lėšų, su juo projekto finansavimo sutartis nesudaroma. Tokiu atveju yra tikslinamas savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimas, o pareiškėjas įrašomas į nefinansuotinų projektų sąrašą. Apie priimtą sprendimą pareiškėjas informuojamas raštu, nurodant lėšų neskyrimo priežastis.
 1. Pareiškėjui per Nuostatų 42 punkte nurodytą terminą nepateikus patikslintos projekto sąmatos ir (ar) projekto veiklų įgyvendinimo plano, ir (ar) laukiamų rezultatų, ir (ar) kiekvienos projekto nuolatinio pobūdžio veiklos dalyvių sąrašo ir (ar) nesudarius projekto finansavimo sutarties, atsisakius dalies lėšų ir (ar) vykdyti finansuojamą projektą, likusios nepanaudotos lėšos komisijos siūlymu ir savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu dėl lėšų perskirstymo gali būti skiriamos eilės tvarka įvertintiems projektams, esantiems rezervinių projektų sąraše. Finansavimas projektams, esantiems rezervinių projektų sąraše, skiriamas neviršijant nepaskirstytų lėšų sumos. Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimas dėl lėšų perskirstymo priimamas per 3 darbo dienas nuo komisijos siūlymo gavimo dienos. Projektai, esantys rezervinių projektų sąraše, tikslinami Nuostatų 41 ir 42 punktuose nustatyta tvarka.
  Jeigu nėra projektų rezerviniame projektų sąraše, likusias nepanaudotas arba grąžintas lėšas savivaldybės administracija, neskelbdama naujo konkurso, per 10 darbo dienų nuo pranešimo apie nepanaudotas arba grąžintas lėšas gavimo dienos paskirsto jas finansuojamiems projektams proporcingai projektams skirtam finansavimui. Kartu su papildomu finansavimu projektui skiriama lėšų suma negali viršyti projekto paraiškoje prašytos tinkamų finansuoti išlaidų sumos. Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimas dėl lėšų skyrimo priimamas per 3 darbo dienas nuo lėšų paskirstymo. Rezerviniame projektų sąraše esantiems projektams siūlant skirti dalį projekte prašomų lėšų, projektų sąmata, projekto veiklų įgyvendinimo planas, laukiami rezultatai ir projekto nuolatinio pobūdžio veiklos dalyvių sąrašas tikslinami ir pateikiami Nuostatų 42 punkte nustatyta tvarka.
 1. Apie savivaldybės administracijos direktoriaus Nuostatų 43 punkte priimtą sprendimą dėl lėšų perskirstymo pareiškėjai raštu informuojami per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos, pateikiant sprendimo dėl lėšų skyrimo išrašą.
 2. Informacija apie konkurso rezultatus per 1 darbo dieną nuo savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimo dėl lėšų skyrimo priėmimo dienos skelbiama savivaldybės interneto svetainėje.
 3. Savivaldybės administracijos direktoriui patvirtinus projektams skirtų lėšų paskirstymą per Nuostatų 38 punkte nurodytą terminą, savivaldybės administracija iki kitų metų sausio 15 d. teikia paraiškas dėl lėšų neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektams finansuoti skyrimo (Nuostatų 4 priedas) Neįgaliųjų reikalų departamentui, nurodydama lėšų paskirstymą pagal projektus, planuojamą savivaldybės administracijos indėlį. Jeigu lėšos buvo paskirstomos Nuostatų 43 ir (ar) 76 punktuose nustatyta tvarka, savivaldybės administracija šią paraišką Neįgaliųjų reikalų departamentui pateikia ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimo priėmimo.
 4. Savivaldybės administracija iki kitų metų kovo 1 d. teikia informaciją apie lėšų paskirstymą projektams pagal vykdomas veiklas ir laukiamus rezultatus pagal Neįgaliųjų reikalų departamento ir savivaldybės administracijos pasirašytoje Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartyje dėl projektų finansavimo ir įgyvendinimo (toliau – Biudžeto lėšų naudojimo sutartis) numatytą formą. Jeigu lėšos buvo paskirstomos Nuostatų 43 ir (ar) 76 punktuose nustatyta tvarka, savivaldybės administracija Neįgaliųjų reikalų departamentui pateikia patikslintą informaciją apie lėšų paskirstymą projektams pagal vykdomas veiklas ir laukiamus rezultatus ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimo priėmimo.


VIII
SKYRIUS
PROJEKTŲ IŠLAIDŲ SĄMATŲ TIKSLINIMAS

 1. Pareiškėjas be savivaldybės administracijos leidimo gali tikslinti projekto išlaidų sąmatą tuo atveju, jeigu nėra įtraukiama nauja išlaidų rūšis ir išlaidų dydžio pakeitimai neviršija 10 procentų tikslinamos bendros išlaidų rūšies eilutės dydžio arba išlaidų dydis mažėja.
 2. Kitais nei Nuostatų 48 punkte numatytais atvejais pareiškėjas turi pateikti savivaldybės administracijai pagrįstą prašymą tikslinti projekto veiklas, jų vykdymo grafikus ir (ar) projekto išlaidų sąmatą, kartu pateikdamas lyginamąją tikslinamą projekto išlaidų sąmatą. Pareiškėjas gali teikti prašymą tikslinti projekto veiklas ir išlaidas tik dėl dar nepatirtų išlaidų tikslinimo.
 3. Savivaldybės administracija, apsvarsčiusi pateiktą prašymą tikslinti projekto veiklas, jų vykdymo grafikus ir (ar) projekto išlaidų sąmatą, per 10 darbo dienų nuo prašymo tikslinti projekto veiklas, jų vykdymo grafikus ir (ar) projekto išlaidų sąmatą gavimo dienos priima sprendimą dėl projekto veiklų, jų vykdymo grafikų ir (ar) projekto išlaidų sąmatos tikslinimo, kurį tvirtina savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas savivaldybės administracijos darbuotojas.
 4. Priėmus sprendimą leisti ar neleisti pareiškėjui tikslinti projekto veiklas, jų vykdymo grafikus ir (ar) projekto išlaidų sąmatą, pareiškėjas apie tai informuojamas raštu per 3 darbo dienas nuo tokio sprendimo priėmimo dienos. Pareiškėjas per 5 darbo dienas nuo informacijos apie priimtą sprendimą leisti pareiškėjui tikslinti projekto veiklas, jų vykdymo grafikus ir (ar) projekto išlaidų sąmatą gavimo dienos privalo patikslinti projekto veiklas, jų vykdymo grafikus ir (ar) projekto išlaidų sąmatą ir pateikti savivaldybės administracijai.
 5. Prašymai dėl projekto veiklų, jų vykdymo grafikų ir (ar) projekto išlaidų sąmatos tikslinimo teikiami iki einamųjų metų gruodžio 1 d. Prašymai dėl projekto veiklų, jų vykdymo grafikų ir (ar) projekto išlaidų sąmatos tikslinimo, gauti vėliau nei iki einamųjų metų gruodžio 1 d., nenagrinėjami.

 

VIII SKYRIUS
PROJEKTŲ VYKDYMAS IR KONTROLĖ

 1. Tinkamos projekto išlaidos turi būti tiesiogiai susijusios su projekte numatytomis veiklomis ir būtinos projektui vykdyti, pagrįstos projekto įgyvendinimo eiga ir planu, išlaidų pobūdžiu ir kiekiu, patirtos ir apmokėtos pareiškėjo (jei projektas vykdomas su partneriu, ir partnerio) nuo einamųjų metų sausio 1 d. iki projekto finansavimo sutartyje numatytos dienos. Projektams vykdyti skirtos lėšos negali būti perkeliamos į kitus biudžetinius metus.
  Tinkamos finansuoti išlaidos turi būti pagrįstos išlaidų apmokėjimą pagrindžiančiais dokumentais arba jų patvirtintomis kopijomis. Pareiškėjas (jei projektas vykdomas su parneriu, ir parneris) paslaugas ar prekes projektui vykdyti turi įsigyti ne didesnėmis nei rinkos kainomis, laikydamasis racionalaus lėšų naudojimo principo.
 1. Pareiškėjai gautas valstybės biudžeto lėšas privalo laikyti specialiai šioms lėšoms atidarytoje sąskaitoje, įvertindami valstybės biudžeto lėšų laikymo, naudojimo bei saugojimo rizikos veiksnius, ir naudoti tik projekto finansavimo sutartyje ir patvirtintoje sąmatoje nurodytai veiklai vykdyti.
 2. Tinkamos finansuoti projekto vykdymo išlaidos:
  55.1. skirtos projekto vykdytojų ir projekto vykdytojų padėjėjų, kurie tiesiogiai vykdo projektą (yra įdarbinti pareiškėjo), darbo užmokesčiui, socialinio draudimo įmokoms, įmokoms į Garantinį fondą apmokėti. Jeigu projekto vykdytojo ir (ar) projekto vykdytojų padėjėjų veikla, susijusi su projekto vykdymu, sudaro tik dalį vykdytojo ir (ar) projekto vykdytojų padėjėjų darbo laiko, į projekto išlaidas turi būti įskaičiuojamas tik užmokestis už tą laiką, kuris bus skirtas projekto veiklai vykdyti (tiesiogiai dirbti su projekte numatyta tiksline grupe ir netiesiogiai – pasirengti ir užbaigti vykdomą veiklą). Projekto išlaidų sąmatoje nurodomas kiekvieno darbuotojo darbo laikas (darbo dienų, valandų skaičius per mėnesį arba pareigybės dydis ir darbo trukmė mėnesiais, socialinio draudimo įmokos ir įmokos į Garantinį fondą);
  55.2. skirtos projekto vadovo, kuris administruoja ir organizuoja projekto veiklas, ir buhalterio išlaidoms darbo užmokesčiui, socialinio draudimo įmokoms, įmokoms į Garantinį fondą apmokėti. Jei darbuotojas dalyvauja ne tik projekto administravimo ir organizavimo veikloje, tinkamos finansuoti projekto administravimo išlaidos gali būti tik užmokestis už tą laiką, kuris bus skirtas projekto administracinei ir organizacinei veiklai vykdyti. Projekto išlaidų sąmatoje nurodomas kiekvieno darbuotojo darbo laikas (darbo dienų, valandų skaičius per mėnesį arba pareigybės dydis ir darbo trukmė mėnesiais, socialinio draudimo įmokos ir įmokos į Garantinį fondą);
  55.3. užmokestis už buhalterinės apskaitos paslaugas pagal paslaugų sutartį (kai paslauga perkama iš buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios įmonės (įstaigos) ar buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio asmens);
  55.4. autoriniams atlyginimams (pagal autorines sutartis) ir atlygiui už suteiktas paslaugas (pagal atlygintinų paslaugų sutartis), kai autorinius atlyginimus gaunantys asmenys ir paslaugų teikėjai nėra pareiškėjo darbuotojai;
  55.5. projektui įgyvendinti reikalingoms priemonėms, įrangai, prekėms ir reikmenims įsigyti (įskaitant ilgalaikį turtą). Ilgalaikiam turtui, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme ir kaip jo vertės nustatymas reglamentuojamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarime Nr. 564 „Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams sąrašo patvirtinimo“, įsigyti pareiškėjas privalo turėti ne mažesnį kaip 30 procentų finansavimą iš kitų šaltinių;
  55.6. sporto varžybų nugalėtojų apdovanojimams (rašytiniams apdovanojimams, medaliams, taurėms);
  55.7. patalpoms, skirtoms projekto veiklai vykdyti, nuomoti ir (ar) eksploatuoti (šildymo, elektros energijos, vandens, nuotekų šalinimo, kitos patalpų išlaikymo ir priežiūros išlaidos);
  55.8. ryšio paslaugoms teikti (telefono, fakso, interneto, pašto išlaidos);
  55.9. transporto išlaidos Lietuvoje (degalai, eksploatacija, transporto priemonės valdytojų civilinės atsakomybės privalomasis draudimas, transporto priemonės remontas, transporto nuoma, transporto bilietai);
  55.10. savanoriškos veiklos organizavimo išlaidos, kompensuojamos Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymo ir Savanoriškos veiklos išlaidų kompensavimo sąlygų ir tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. A1-330 „Dėl Savanoriškos veiklos išlaidų kompensavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka. Savanorių apgyvendinimo Lietuvoje išlaidos gali būti finansuojamos tik vykdant nenuolatinio pobūdžio veiklą ir tik tuo atveju, jei pareiškėjas ne mažiau kaip 30 procentų visų apgyvendinimo išlaidų apmoka iš kitų finansavimo šaltinių;
  55.11. veikloje kartu su neįgaliaisiais dalyvaujančių lydinčiųjų asmenų kelionės, maitinimo, apgyvendinimo išlaidos. Apgyvendinimo išlaidos gali būti finansuojamos tik vykdant nenuolatinio pobūdžio veiklą ir tik tuo atveju, jei pareiškėjas ne mažiau kaip 30 procentų visų apgyvendinimo išlaidų apmoka iš kitų finansavimo šaltinių;
  55.12. išlaidos projekto sklaidos ir viešinimo priemonėms bei paslaugoms įsigyti;
  55.13. išlaidos įmokoms už banko, kitų kredito ar mokėjimo įstaigų suteiktas piniginių lėšų pervedimo paslaugas;
  55.14. išlaidos projekto dalyviams maitinti (jeigu planuojamų veiklų, renginių trukmė ilgesnė kaip 4 val.);
  55.15. išlaidos projekto nenuolatinio pobūdžio veiklos dalyviams apgyvendinti (jeigu planuojamų veiklų, renginių trukmė ilgesnė kaip 1 diena), kurios gali būti finansuojamos tik tuo atveju, jei pareiškėjas ne mažiau kaip 30 procentų visų apgyvendinimo išlaidų apmoka iš kitų finansavimo šaltinių;
  55.16. dalyvavimo tarptautinėse sporto varžybose užsienyje išlaidos (dalyvio mokestis, kelionės ir apgyvendinimo išlaidos), kurios gali būti finansuojamos tik tuo atveju, jei pareiškėjas ne mažiau kaip 30 procentų visų dalyvavimo išlaidų apmoka iš kitų finansavimo šaltinių;
  55.17. starto mokestis dalyvaujant varžybose Lietuvoje;
  55.18. išlaidos ilgalaikiam materialiajam turtui (patalpoms, technikai) nuomoti;
  55.19. išlaidos aprangai ir avalynei gali būti finansuojamos, kai ji perkama nacionalinio lygmens varžyboms arba jei pareiškėjas ne mažiau kaip 30 procentų visų aprangai ir avalynei skirtų išlaidų apmoka iš kitų finansavimo šaltinių.
 1. Projekto dalyvių maitinimo, nakvynės, kelionės į projekto vykdymo vietą ir grįžimo atgal išlaidos, užsienyje vykdomų veiklų limitai negali viršyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 2 d. nutarime Nr. 1515 „Dėl neapmokestinamųjų piniginių kompensacijų dydžių nustatymo“, Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimu Nr. 99 „Dėl Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklių patvirtinimo“, nustatytų piniginių dydžių.
 2. Už pareiškėjo teikiamas paslaugas gali būti iš dalies sumokama pačių projekto dalyvių, vadovaujantis pareiškėjo nustatyta paslaugų apmokėjimo tvarka. Surinktos lėšos turi būti naudojamos projekte numatytoms veikloms vykdyti.
 3. Projekto administravimo išlaidoms, nurodytoms Nuostatų 55.2 ir 55.3 papunkčiuose, gali būti skirta ne daugiau kaip 20 procentų projektui skirtų lėšų. Nuostatų 55.1 ir 55.2 papunkčiuose nurodytų asmenų darbo užmokesčio, įskaitant socialinio draudimo įmokas, įmokas į Garantinį fondą, išlaidos bei Nuostatų 55.3 papunktyje nurodytos išlaidos gali sudaryti ne daugiau kaip 80 procentų projektui skirtų lėšų. Projekte dirbančių asmenų darbo užmokestis neturi viršyti vidutinio darbo užmokesčio šalies ūkyje.
 4. Netinkamos finansuoti išlaidos:
  59.1. projekto paraiškos rengimo;
  59.2. nesusijusios su finansuojama veikla;
  59.3. neužregistruotos pareiškėjo apskaitoje ir nepagrįstos patvirtinančių arba išlaidų apmokėjimą įrodančių dokumentų originalais;
  59.4. dengiamos iš kitų nacionalinių, Europos Sąjungos ar kitų paramos lėšų ir dubliuojančios projekto išlaidas;
  59.5. veiklų, vykdomų už projekto teritorijos ribų išlaidos;
  59.6. pareiškėjo įsiskolinimams padengti ar investiciniams projektams finansuoti;
  59.7. baudoms, finansinėms nuobaudoms, bylinėjimosi išlaidoms, delspinigiams;
  59.8. pastatų statybai, rekonstrukcijai, kapitaliniam ir (ar) einamajam remontui, pastatų techninei priežiūrai;
  59.9. lizingo, išperkamosios nuomos;
  59.10. patalpų, nuosavybės teise priklausančių pareiškėjui ir (ar) partneriui (-iams), nuomai projekto veiklai vykdyti;
  59.11. maistpinigiams, tiesiogiai mokamiems nenuolatinio pobūdžio dalyviams, išskyrus pagrįstus atvejus, kai organizuoti centralizuotą maitinimą nėra galimybės (pvz., varžybos vyksta miškuose, kur nėra maitinimo įstaigų);
  59.12. užsienio svečių dalyvavimo (kelionės, maitinimo, apgyvendinimo ir kt.) projekto veiklose išlaidos;
  59.13. reprezentacinės išlaidos, nurodytos Valstybės biudžeto lėšų naudojimo reprezentacinėms išlaidoms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 919 „Dėl reprezentacinių išlaidų“, išskyrus išlaidas varžybų nugalėtojų apdovanojimams (rašytiniams nugalėtojų apdovanojimams, medaliams, taurėms);
  59.14. žemei ir kitam nekilnojamajam turtui pirkti;
  59.15. transporto priemonėms įsigyti;
  59.16. maitinimosi išlaidų piniginėms kompensacijoms;
  59.17. maisto papildams ir maistinėms medžiagoms, kaip jos apibrėžtos Lietuvos higienos normoje HN 17:2016 „Maisto papildai“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-432 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 17:2016 „Maisto papildai“ patvirtinimo“, bei vaistams (vaistiniams preparatams), kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos farmacijos įstatyme;
  59.18. išmokoms, pašalpoms;
  59.19. darbui apmokėti asmenims, kai pats asmuo yra tos paslaugos gavėjas ir teikėjas;
  59.20. transporto priemonėms, nuosavybės teise priklausančioms Neįgaliųjų reikalų departamentui, drausti, einamajam ir kapitaliniam remontui.
 1. Pareiškėjas apie projekte numatytų veiklų vykdymo nutraukimą ar sustabdymą privalo raštu informuoti savivaldybės administraciją per 5 darbo dienas nuo projekte numatytų veiklų vykdymo nutraukimo ar sustabdymo. Gavusi tokį pranešimą, savivaldybės administracija sustabdo valstybės biudžeto lėšų pervedimą projektui. Pareiškėjui atnaujinus veiklos vykdymą ir apie tai pranešus savivaldybės administracijai, atnaujinamas sustabdytas valstybės biudžeto lėšų pervedimas.
 2. Pareiškėjas privalo:
  61.1. projektą įgyvendinti iki projekto finansavimo sutartyje nustatytos dienos arba ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 31 d.;
  61.2. kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 d., o pasibaigus metams – iki kitų metų sausio 5 d. savivaldybės administracijai pateikti atitinkamai ketvirtines ir metines projekto veiklos ir finansines ataskaitas pagal savivaldybės administracijos patvirtintas ir pateiktas formas. Prie projekto veiklos ataskaitos gali būti pridedama turima su projekto įgyvendinimu susijusi rašytinė ir (ar) vaizdinė medžiaga;
  61.3. skirtas valstybės biudžeto lėšas, Neįgaliųjų reikalų departamentui ar savivaldybės administracijai nustačius, kad pareiškėjas jas panaudojo ne pagal paskirtį, grąžinti į projekto finansavimo sutartyje nurodytą banko, kredito ar kitos mokėjimo įstaigos sąskaitą Nuostatų 68 punkte nustatyta tvarka.
 1. Neįgaliųjų reikalų departamentas ir savivaldybės administracija konsultuoja pareiškėjus projektų administravimo klausimais.
 2. Neįgaliųjų reikalų departamentas ir savivaldybės administracija tikrina, ar lėšas projektui gavęs pareiškėjas laikosi Nuostatų reikalavimų ir projekto finansavimo sutartyje nustatytų įsipareigojimų savivaldybės administracijos nustatyta tvarka.
 3. Savivaldybės administracija kontroliuoja finansuojamų projektų įgyvendinimą ir lėšų panaudojimą pagal paskirtį, tai yra einamaisiais kalendoriniais metais (projektą įgyvendinant) ir pasibaigus kalendoriniams metams (projektą baigus įgyventi) tikrina, kaip tikslingai pareiškėjai naudoja projektams finansuoti skirtas lėšas: ar faktinės išlaidos atitinka projekto išlaidų sąmatose planuotas išlaidas, ar teisingi ataskaitose teikiami duomenys, ar laikomasi teisės aktų, projektuose numatytų veiklų, ar pasiekiamas planuotas rezultatas. Atlikusi patikrinimą, savivaldybės administracija parengia kontrolės ataskaitą ir pateikia ją tikrintam subjektui.
 4. Nustačiusi Nuostatų ir (ar) projekto finansavimo sutartyje nustatytų reikalavimų pažeidimų, savivaldybės administracija stabdo arba nutraukia tolesnį projekto finansavimą Nuostatų 66 ir 67 punktuose nustatyta tvarka.
 5. Neįgaliųjų reikalų departamentas, nustatęs ar turėdamas pagrįstų įtarimų, kad pareiškėjas netinkamai vykdo Nuostatų, projekto finansavimo sutarties ir (arba) galiojančių teisės aktų, turinčių esminę reikšmę projekto finansavimo sutarčiai vykdyti, reikalavimus, apie tai raštu informuoja pareiškėją ir savivaldybės administraciją. Savivaldybės administracija, gavusi Neįgaliųjų reikalų departamento pranešimą, sustabdo projekto finansavimo sutarties vykdymą. Pareiškėjas, pašalinęs nustatytus veiklos trūkumus, raštu informuoja savivaldybės administraciją ir Neįgaliųjų reikalų departamentą apie tolesnį pasirengimą tinkamai vykdyti Nuostatuose, projekto finansavimo sutartyje ir (arba) galiojančiuose teisės aktuose, turinčiuose esminę reikšmę projekto finansavimo sutarčiai vykdyti, nustatytus reikalavimus, kartu pateikia tai patvirtinančius įrodymus. Jei pareiškėjas per 2 darbo dienas nuo nustatytų veiklos trūkumų pašalinimo dienos neinformuoja savivaldybės administracijos ir Neįgaliųjų reikalų departamento, jog yra pasirengęs tinkamai vykdyti Nuostatuose, projekto finansavimo sutartyje ir (arba) galiojančiuose teisės aktuose, turinčiuose esminę reikšmę projekto finansavimo sutarčiai vykdyti, nustatytus reikalavimus, savivaldybės administracija privalo vienašališkai nutraukti projektų finansavimo sutartį, apie tai pareiškėją įspėjusi prieš 10 darbo dienų ir per 3 darbo dienas nuo pareiškėjo įspėjimo dienos informuoti Neįgaliųjų reikalų departamentą.
 6. Savivaldybės administracija nutraukia projekto finansavimo sutartį su pareiškėju ir skirtas valstybės biudžeto lėšas pareiškėjas privalo grąžinti, kai:
  67.1. Neįgaliųjų reikalų departamentas ar savivaldybės administracija nustato, kad skirtos valstybės biudžeto lėšos naudojamos ne pagal paskirtį;
  67.2. Neįgaliųjų reikalų departamentas ar savivaldybės administracija nustato esminių Nuostatų, projekto finansavimo sutarties ir (arba) galiojančių teisės aktų, turinčių esminę reikšmę projekto finansavimo sutarčiai vykdyti, pažeidimų;
  67.3. vadovaujantis Nuostatų 66 punktu, nutraukiamas projekto finansavimo sutarties vykdymas;
  67.4. paaiškėja, kad deklaracijoje buvo pateikta klaidinanti ar melaginga informacija, pareiškėjas, sudarius nurodytą sutartį, įgyja likviduojamo juridinio asmens statusą arba įsiteisėja teismo sprendimas, kuriuo Neįgaliųjų reikalų departamentui ar savivaldybės administracijai priteisiamos neteisėtai (ne pagal paskirtį) panaudotos lėšos iš pareiškėjo.
 1. Neįgaliųjų reikalų departamentui ir (ar) savivaldybės administracijai nustačius, kad pareiškėjas skirtas valstybės biudžeto lėšas panaudojo ne pagal paskirtį, pareiškėjas privalo nepanaudotas ar ne pagal paskirtį panaudotas projektui įgyvendinti skirtas lėšas ir už šias valstybės biudžeto lėšas, laikomas banke, kitose kredito ar mokėjimo įstaigose, gautas palūkanas grąžinti savivaldybės administracijai per jos nustatytą laikotarpį, bet ne vėliau kaip iki kitų metų sausio 5 d. Savivaldybės administracija pareiškėjo grąžintas lėšas per 10 darbo dienų nuo jų grąžinimo savivaldybės administracijai paskirsto jas projektams, esantiems rezervinių projektų sąraše Nuostatų 43 punkto pirmoje pastraipoje nustatyta tvarka, jeigu projektų vykdymo trukmė ir įgyvendinimo laikotarpis atitiks Nuostatų 4 punkte nustatytus reikalavimas. Jeigu projektų, esančių rezervinių projektų sąraše, vykdymo trukmė ir įgyvendinimo laikotarpis neatitiks Nuostatų 4 punkte nustatytų reikalavimų arba projektų nėra rezerviniame projektų sąraše, finansavimas skiriamas finansuojamiems projektams Nuostatų 43 punkto antroje pastraipoje nustatyta tvarka. Lėšos, viršijančios finansuojamų projektų prašytas tinkamas finansuoti išlaidų sumas, gražinamos Neįgaliųjų reikalų departamentui.
  Negrąžintos valstybės biudžeto lėšos išieškomos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. Pareiškėjas praranda teisę teikti projektus ir gauti finansavimą iš visų Neįgaliųjų reikalų departamento programų trejus metus nuo teismo sprendimo, kuriuo Neįgaliųjų reikalų departamentui iš pareiškėjo priteisiamos neteisėtai (ne pagal paskirtį) panaudotos valstybės biudžeto lėšos, įsiteisėjimo dienos.

 

IX SKYRIUS
LĖŠŲ PROJEKTAMS FINANSUOTI PLANAVIMAS

 1. Projektams paskirtos valstybės biudžeto lėšos mokamos iš valstybės biudžeto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (toliau – Ministerija) patvirtintų asignavimų programoms. Savivaldybės administracijos atrinktiems projektams įgyvendinti iš savo biudžeto skiria ne mažiau kaip 25 procentus nuo valstybės biudžeto lėšų, skirtų projektams finansuoti (visiškai finansuojant konkrečius projektus iš savivaldybės biudžeto lėšų arba paskirstant skiriamą savivaldybės biudžeto lėšų sumą dalimis atskiriems projektams). Įgyvendinant projektus, asignavimų valdytojui skyrus papildomų valstybės biudžeto lėšų projektams finansuoti Nuostatų 76 punkte nustatyta tvarka, savivaldybės administracijos papildomų lėšų skirti neprivalo.
  Savivaldybės administracijai projektams administruoti skiriami ne daugiau kaip 5 procentai valstybės biudžeto lėšų, skirtų projektams finansuoti. Projektams administruoti skiriamos valstybės biudžeto lėšos turi būti naudojamos darbuotojų, vykdančių projektų vertinimą, administravimą, kontrolę, darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms, įmokoms į Garantinį fondą, transportui (išskyrus taksi), ryšio paslaugoms, kanceliarijos prekėms, kitoms prekėms (išskyrus ilgalaikį turtą).
 1. Lėšos projektams finansuoti savivaldybės administracijai skiriamos Neįgaliųjų reikalų departamentui ir savivaldybės administracijai pasirašius Biudžeto lėšų naudojimo sutartį.
 2. Neįgaliųjų reikalų departamentas planuoja valstybės biudžeto lėšas kitais metais projektams finansuoti konkrečioje savivaldybėje, įvertindamas bendrą projektams finansuoti visose savivaldybėse numatytų lėšų dydį, išlaidas projektams administruoti, pagal bendrą šalyje gyvenančių neįgaliųjų dalį perskaičiuotą vidutinį konkrečioje savivaldybėje gyvenančių neįgaliųjų skaičių:
  71.1. planuojamos valstybės biudžeto lėšos dalijamos į dvi dalis – projektams finansuoti ir projektams administruoti (projektams administruoti kiekvienai savivaldybių administracijai skiriama ne daugiau kaip 5 procentai projektams finansuoti planuojamų lėšų);
  71.2. konkrečioje savivaldybėje projektams finansuoti skiriamos lėšos apskaičiuojamos dalijant visas projektams finansuoti skirtas lėšas iš bendro neįgaliųjų skaičiaus ir dauginant iš perskaičiuoto vidutinio konkrečioje savivaldybėje gyvenančių neįgaliųjų skaičiaus pagal formulę:

T * NVX
TX = ——————, čia:
N

TX – projektams finansuoti skirtos lėšos konkrečioje savivaldybėje;

T – projektams finansuoti skirtos lėšos;

NVX – perskaičiuotas vidutinis konkrečioje savivaldybėje gyvenančių neįgaliųjų skaičius;

N – bendras neįgaliųjų skaičius;

GX * N
NVX = ——————, čia:
G

GX – konkrečios savivaldybės gyventojų skaičius;

G – bendras gyventojų skaičius.

 1. Neįgaliųjų reikalų departamentas iki einamųjų metų spalio 5 d. informuoja savivaldybių administracijas apie kitiems metams projektams įgyvendinti planuojamas maksimalias valstybės biudžeto lėšas, kurios apskaičiuojamos, kaip nurodyta Nuostatų 71 punkte.
 2. Jeigu, surengus projektų atrankos konkursą, paaiškėja, kad savivaldybėje nėra finansuojamų projektų arba projektams finansuoti reikia skirti mažiau lėšų už planuotas skirti maksimalias valstybės biudžeto lėšas, savivaldybės administracija kuo skubiau, ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 5 d., apie tai informuoja Neįgaliųjų reikalų departamentą.
 3. 74. Jeigu, atrinkus projektus, paaiškėja, kad projektams finansuoti reikia daugiau lėšų, nei buvo planuota skirti maksimalių valstybės biudžeto lėšų, savivaldybės administracija iki einamųjų metų gruodžio 5 raštu pateikia motyvuotą prašymą Neįgaliųjų reikalų departamentui ir šis, atsižvelgdamas į prašyme nurodytus argumentus ir kitų savivaldybių atsisakytą lėšų sumą, gali paskirstyti lėšų likutį prašymus pateikusioms savivaldybių administracijoms. Savivaldybės administracija motyvuotame prašyme nurodo papildomai prašomą lėšų sumą, savivaldybės indėlį, projekto veiklos dalyvių (tiesioginių paslaugų gavėjų) skaičių, jeigu būtų skirta papildomų lėšų, numatomą vykdyti veiklą ir veiklos vykdymo laikotarpį. Lėšų likutis savivaldybėms paskirstomas Neįgaliųjų reikalų departamentui suderinus šį paskirstymą su asignavimų valdytoju. Nemotyvuoti prašymai nenagrinėjami. Papildomos lėšos nėra skiriamos savivaldybės administracijos išlaidoms, skirtoms projektams administruoti.
 4. Jeigu asignavimų valdytojo sprendimu keičiamas bendras projektams įgyvendinti planuojamų valstybės biudžeto lėšų dydis, Neįgaliųjų reikalų departamentas patikslina kitiems metams projektams įgyvendinti planuojamų valstybės biudžeto lėšų dydį ir apie tai informuoja savivaldybių administracijas iki einamųjų metų gruodžio 15 d.
 5. Įgyvendinant projektus, asignavimų valdytojo skirtas papildomas valstybės biudžeto lėšas projektams finansuoti Neįgaliųjų reikalų departamentas paskirsto visoms savivaldybėms proporcingai projektams finansuoti savivaldybei planuotoms maksimalioms valstybės biudžeto lėšoms, neviršijant finansuojamų projektų paraiškose prašytos tinkamų finansuoti išlaidų sumos. Papildomos lėšos neskiriamos savivaldybėms, kurios atsisakė visų ar dalies projektams įgyvendinti Neįgaliųjų reikalų departamento planuotų maksimalių valstybės biudžeto lėšų (Nuostatų 70 punktas). Papildomos lėšos neskiriamos savivaldybės administracijai projektams administruoti.
 6. Neįgaliųjų reikalų departamentas per 5 darbo dienas nuo asignavimų valdytojo jam pateiktos informacijos apie papildomas valstybės biudžeto lėšas, skiriamas įgyvendinant projektus, gavimo dienos raštu informuoja savivaldybių administracijas, kurių pateiktiems projektams skirtas finansavimas, nurodydamas projektams skirtų papildomų valstybės biudžeto lėšų dydį.
 7. Savivaldybių administracijos, neskelbdamos naujo konkurso, papildomai skirtas valstybės biudžeto lėšas per 10 darbo dienų nuo Neįgaliųjų reikalų departamento pateiktos informacijos gavimo dienos paskirsto finansuojamiems projektams proporcingai projektams skirtam finansavimui. Kartu su papildomu finansavimu projektui skiriama lėšų suma negali viršyti projekto paraiškoje prašytos tinkamų finansuoti išlaidų sumos. Savivaldybės administracijos direktoriui patvirtinus papildomų lėšų paskirstymą, savivaldybės administracija Neįgaliųjų reikalų departamentui raštu pateikia patikslintą paraišką ir patikslintą informaciją apie lėšų paskirstymą projektams pagal vykdomas veiklas ir laukiamus rezultatus Nuostatų 46 ir 47 punktų nustatyta tvarka.

 

X SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Pareiškėjas ir savivaldybės administracija turi viešinti projektą, kad projekto tikslinė (-ės) grupė (-ės) ir visuomenė daugiau sužinotų apie projekto tikslus, uždavinius, eigą ir jo rezultatus. Viešindamas projektą, pareiškėjas turi nepažeisti viešosios tvarkos, laikytis teisės aktų nustatytos tvarkos ir nurodyti, kad projektui lėšų skyrė Ministerija. Savivaldybės administracija tikrina, kaip pareiškėjas laikosi šiame punkte nustatyto įsipareigojimo.
 2. Už informacijos ir su projektu bei jo įgyvendinimu susijusių duomenų tikslumą, teisėtumą, gautų lėšų buhalterinės apskaitos tvarkymą atsako pareiškėjas. Dokumentus, susijusius su projektu bei jo įgyvendinimu (paraiška, buhalterinės apskaitos dokumentai ir kt.), pareiškėjas privalo tvarkyti ir saugoti dokumentų tvarkymą ir saugojimą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka, taip pat savivaldybės administracijos ir (ar) Neįgaliųjų reikalų departamento reikalavimu pateikti konkursui pateiktų dokumentų bei su projekto įgyvendinimu susijusių dokumentų originalus ir (ar) jų patvirtintas kopijas.
 3. Pareiškėjas, kuris yra perkančioji organizacija, vykdydamas pirkimą, privalo vadovautis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu.
 4. Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimas dėl projekto finansavimo gali būti pakeistas ar pripažintas netekusiu galios, atsižvelgiant į pareiškėjo pateiktą metinę ankstesnių metų projekto įgyvendinimo ataskaitą ir (ar) tinkamą lėšų panaudojimą ir (arba) pasikeitus teisės aktams, kuriais remiantis skiriami valstybės biudžeto asignavimai konkursui, ar kitiems dokumentams (pvz., programos sąmatoms), taip pat savivaldybės administracijai arba teismui patenkinus pareiškėjo skundą ir pakartotinai Nuostatuose nustatyta tvarka įvertinus šio pareiškėjo paraišką.
 5. Neįgaliųjų reikalų departamento sprendimas dėl lėšų savivaldybėms skyrimo gali būti pakeistas ar pripažintas netekusiu galios pasikeitus teisės aktams, kuriais remiantis skiriami valstybės biudžeto asignavimai projektų konkursui, ar kitiems dokumentams (pvz., programos sąmatoms).
 6. Savivaldybės administracijos veiksmai ir neveikimas, savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimas dėl lėšų skyrimo gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
 7. Neįgaliųjų reikalų departamentas ir savivaldybės administracija neprisiima atsakomybės, jei dėl projekte nurodytų klaidingų kontaktinių duomenų (adreso, telefono, fakso numerio, elektroninio pašto adreso ir kt.) pareiškėjo nepasiekia laiškai arba su pareiškėju negalima susisiekti kitaip.
 8. Neįgaliųjų reikalų departamentas savo interneto svetainėje skelbia Neįgaliųjų reikalų departamento direktoriaus įsakymą dėl savivaldybėms skirtų valstybės biudžeto lėšų projektams finansuoti ir administruoti.
 9. Neįgaliųjų reikalų departamentas savo interneto svetainėje pagal savivaldybių administracijų pateiktą informaciją skelbia apibendrintus projektų įgyvendinimo duomenis.
 10. Projektų finansavimas skiriamas projekto įgyvendinimo laikotarpiui ir negali būti pratęstas kitiems kalendoriniams metams. Konkursas 2020 metais organizuojamas ir projektai atrenkami Nuostatuose nustatyta tvarka.
 11. Savivaldybių administracijos ir Neįgaliųjų reikalų departamentas, vykdydami Nuostatuose nurodytas funkcijas, bei pareiškėjai, rengdami, teikdami paraiškas ir įgyvendindami projektus, turi užtikrinti 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų laikymąsi. Pareiškėjai fizinių asmenų duomenis gali tvarkyti tik paraiškų teikimo, projektų vykdytojai – projektų vykdymo, savivaldybių administracijos ir Neįgaliųjų reikalų departamentas – Nuostatuose nurodytų funkcijų vykdymo tikslais.
 12. Paraiškos, projektų vertinimo anketos ir kiti su konkurso organizavimo ir projektų įgyvendinimu susiję dokumentai saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

 

______________