Projektas „Kūrybiniai uostai“. Tarptautinis bendradarbiavimas kūrybinių ekosistemų srityje bei kvalifikacijos kėlimas ir verslumo skatinimas Baltijos jūros regione

Creative Ports. Internationalisation of the Cultural and Creative Industries in the Baltic Sea Region

www.creativeports.eu

Projektą finansuoja Europos Sąjungos tarpregioninio bendradarbiavimo „Interreg“ Baltijos jūros regiono programos. Projektas gyvendinamas 2019-2024 metais.

Projekto vertė – 2,5 mln. eurų. Vilniaus projekto vertė – 80240 eurų, savivaldybės lėšos darbuotojų darbo užmokesčiu – 12036 eurų .

Projektui vadovauja  Goethe‘s Institutas (Vokietija). Projekto partneriai: Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Hamburgo Kūrybinė visuomenė (Vokietija), Nordkolleg Rendsburg (Rendsburg, Vokietija), Danijos kultūros institutas (Kopenhaga, Danija), Talino Technologijos universitetas (Estija), Talino verslo inkubatorių fondas (Estija), NVO Kūrybiška Estija (Talinas, Estija), Pietryčių Suomijos Taikomųjų mokslų universitetas (Mikkeli, Suomija), Vakarų Pomeranijos regionas (Ščecinas, Lenkija), Ščecino Menų ir kūrybinių industrijų inkubatorius (Lenkija), Filmby Aarhus (Aarus, Danija), Medijų evoliucija (Malmė, Švedija), nekomercinė organizacija „Europos – Rusijos bendradarbiavimas“.

Pagrindinis projekto tikslas – per tarpregioninį ir tarptautinį bendradarbiavimą skatinti kultūrinių ir kūrybinių industrijų plėtrą  bei sukurti palankią aplinką kūrybinių verslų plėtrai Baltijos jūros regione.

Europos šalys, regionai ir miestai įgyvendina įvairias kultūrinių ir kūrybinių industrijų plėtros programas. Dažnai šie kultūrinių ir kūrybinių industrijų paramos mechanizmai ir priemonės plėtojami neatsižvelgiant į jau egzistuojančias platformas ir kitas vietinės ar tarptautinės reikšmės veiklas. Projektas įvertins Europos miestų ir regionų patirtį ir žinias kultūrinių ir kūrybinių industrijų srityse, potencialą bei paramos priemonių poreikį, skatins tarptautinį bendradarbiavimą ir sukurs kultūrinių ir kūrybinių industrijų gerinimo modelius.

Projekto uždaviniai:

  1. Keistis žiniomis ir patirtimi apie inovacijas kultūrinių ir kūrybinių industrijų skatinimo srityse
  2. Lavinti kūrybinių ir kultūrinių industrijų atstovų įgūdžius ir sukurti inovatyvias paslaugas kultūrinių ir kūrybinių industrijų srityse.
  3. Sustiprinti tarptautinį bendradarbiavimą kultūrinių ir kūrybinių industrijų srityse.
  4. Sukurti viešą informacinę žinių platformą su mokymų medžiaga, vaizdo įrašais, gerosios praktikos pavyzdžiais ir interaktyviais internetiniais kursais.

Projekto pareiškėjas – Vilniaus miesto savivaldybės administracija, paraišką pasirašė Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius Povilas Poderskis.

Projektą koordinuoja Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vyriausioji patarėja Alina Kovalevskaja, veikianti  pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 17  d.  įsakymu Nr. 30-2369/19 „Dėl Alinos Kovalevskajos įgaliojimo“  suteiktą įgaliojimą.

Projektą administruoja Valdymo grupė, patvirtinta 2019 m. rugsėjo 17  d.  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-2373/19 „Dėl Valdymo grupės Europos Sąjungos tarpregioninio bendradarbiavimo „Interreg“ Baltijos jūros regiono programos lėšomis finansuojamam projektui „Kūrybiniai uostai“ įgyvendinti:

Veronika Jaruševičiūtė – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė (projekto koordinatorė, atsakinga už šalių bendrų reikalų įgyvendinant projektą tvarkymą ir koordinavimą, tarpinių ir galutinės ataskaitų rengimą ir pateikimą Europos Komisijai, projekto viešinimą, informacijos apie rengiamą projektą pateikimą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atsakingiems asmenims);

Giedrė Rudminienė – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė (projekto koordinatoriaus pavaduotoja, atsakinga už projekto techninių ataskaitų parengimą ir techninių dokumentų derinimą su pagrindinio projekto partnerio – Birmingemo miesto atstovais, techninių ataskaitų ir informacijos apie rengiamą projektą pateikimą auditui ir valdymo grupės nariams);

Laima Rinkevičienė – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Apskaitos skyriaus Administracijos apskaitos poskyrio finansininkė (projekto finansininkė, atsakinga už projekto buhalterinę apskaitą, finansines ataskaitas, finansinius atsiskaitymus su Europos Komisija ir trečiosiomis šalimis bei tinkamą finansinių dokumentų pateikimą auditui);

Renata Lisovska-Urbanovič – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė (projekto finansininko pavaduotoja, atsakinga už projekto dalyvių darbo užmokesčio skaičiavimą, finansinių tarpinių ir galutinės ataskaitų rengimą ir pateikimą auditui, informacijos apie rengiamą projektą pateikimą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atsakingiems asmenims);

Rūta Matonienė – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyriaus vyresnioji patarėja (projekto tikslinės grupės koordinatorė, atsakinga už Vilniaus miesto savivaldybės parengto kūrybinių industrijų srityje atliktų tyrimų medžiagos projekto pateikimą išorės ekspertams ir partneriams, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atsakingiems asmenims, tarpinių ir galutinės ataskaitų rengimą ir pateikimą Europos Komisijai);

Lina Melianienė – Vilniaus miesto savivaldybės Investicinių projektų valdymo skyriaus vedėja (projekto ekspertų grupės koordinatorė, atsakinga už Vilniaus miesto savivaldybės parengto kūrybinių industrijų srityje atliktų tyrimų medžiagos projekto pateikimą išorės ekspertams ir partneriams, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atsakingiems asmenims, tarpinių ir galutinės ataskaitų rengimą ir pateikimą Europos Komisijai);

Onutė Adulčikienė – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teisės grupės vyriausioji specialistė (valdymo grupės narė, atsakinga už projekto stebėseną, tarpinių ataskaitų rengimą ir pateikimą projekto koordinatoriui ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atsakingiems asmenims);

Justina Tamošiūnienė – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė (atsakinga už komunikaciją su užsienio partneriais, projektų viešuosius pirkimus, informacijos apie rengiamus projektus pateikimą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atsakingiems asmenims).

Jūratė Pazikaitė – viešosios įstaigos Vilniaus kino biuro direktorė (atsakinga už komunikaciją su užsienio partneriais, projekto viešinimą, informacijos apie rengiamus projektus pateikimą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atsakingiems asmenims).


Projekto viešinimas:

Vilniaus miesto savivaldybė:

Užupio meno inkubatorius:

Vilniaus kino biuras:

Aprašomasis dokumentas_COVID-19_Kultura (3)