Skelbiamas 2016 m. Kultūros rėmimo programų projektų konkursas

Kultūros rėmimo programų projektų finansavimą iš savivaldybės biudžeto lėšų reglamentuoja Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. vasario 29 d. įsakymu Nr. 30-396 patvirtinti Kultūros rėmimo programų projektų konkurso nuostatai.

Paraiškas finansinei paramai gauti gali teikti juridiniai asmenys, registruoti Vilniaus mieste, išskyrus pelno siekiančias organizacijas bei nacionalinio lygio valstybės finansuojamas kultūros ir meno įstaigas.

Paraiškos projektams finansuoti su priedais turi būti pateiktos per 30 dienų nuo skelbimo apie projektų finansavimą pranešimo dienos, tai yra, iki 2016 m. kovo 31 d. įskaitytinai, registruotos Vilniaus miesto savivaldybės administracijos E. miesto departamento Interesantų aptarnavimo skyriuje (1 aukštas) (Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius) trimis egzemplioriais (1 originalas ir 2 kopijos) užklijuotame voke, ant kurio turi būti nurodyta: konkurso pavadinimas, programa, į kurią teikiama paraiška, konkurso organizatoriaus adresas, pareiškėjo pavadinimas ir adresas, žyma „Projekto paraiška Kultūros skyriui“.

Dokumentai atsisiųsti:

Kultūros rėmimo programų projektų nuostatai

1 priedas. (Kultūros rėmimo programų projektų konkurso paraiška)

2 priedas. (Kultūros projekto sąmata)

3 priedas. (Projekto įvykdymo ataskaita)

4 priedas. (Prašymas tikslinti sąmatą)

5 priedas. (Kultūros rėmimo programų projektų konkurso sutartis)

6 priedas. (Projekto lėšų panaudojimo faktines išlaidas pagrindžiančių buhalterinės apskaitos dokumentų sąrašas)

Lietuvos Respublikos finansų ministro patvirtinta 2 forma

Kontaktinis asmuo informacijai:
Vyr. specialistė Patricija Survilo
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Švietimo, kultūros ir sporto departamento
Kultūros skyrius
Konstitucijos pr. 3-804 kab., LT-09601 Vilnius
Tel. (8 5) 211 2366
El. p. patricija.survilo@vilnius.lt
Skyriaus darbo laikas: I-IV 8.30-17.30; V 8.30-16.15.
Pietų pertrauka 12.30-13.15.


PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2016 m. vasario 29 d.
įsakymu Nr. 30-396

KULTŪROS RĖMIMO PROGRAMŲ PROJEKTŲ KONKURSO
NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kultūros rėmimo programų projektų konkurso (toliau – konkursas) organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Kultūros skyrius (toliau – Kultūros skyrius), veikiantis vadovaudamasis Kultūros skyriaus nuostatais, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 13 punktu, ir kitais teisės aktais.

2. Kultūros rėmimo programų projektų finansavimo lėšas numato Vilniaus miesto savivaldybės taryba.

II. KONKURSO TIKSLAS

3. Konkurso tikslas – Vilniaus miestui reikšmingų kultūros ir meno projektų finansavimas siekiant skatinti:

3.1. profesionalų meną ir kūrybą;

3.2. kultūros paveldo ir tradicinės kultūros procesų išsaugojimą;

3.3. mėgėjų meno iniciatyvas;

3.4. šiuolaikinės, intelektualiosios kultūrinės aplinkos kūrimą;

3.5. kultūrinius mainus su Lietuvos ir užsienio miestais, pabrėžiant Vilniaus miesto unikalumą ir jo priklausymą Europos kultūrai;

3.6. naujai sukurtų kultūros vertybių sklaidą ir prieinamumą platesnei visuomenei bei socialinės atskirties mažinimą;

3.7. jaunimo kultūros ir meno iniciatyvas;

3.8. kultūros ir meno inovacijas.

III. KONKURSO UŽDAVINIAI IR PRIORITETAI

4. Konkurso uždaviniai:

4.1. organizuoti konkursus šioms programoms:

4.1.1. vizualieji menai (dailė, fotografija, tarpdisciplininis menas);

4.1.2. scenos menai (teatras, šokis, opera, muzikinis teatras, cirkas);

4.1.3. muzika;

4.1.4. kinas;

4.1.5. literatūra ir leidyba;

4.1.6. kultūros paveldas;

4.1.7. muziejai;

4.1.8. mėgėjų menas.

4.2. įvertinti ir finansiškai remti konkursui pateiktus projektus pagal šiuos metų prioritetus:

4.2.1. bendruomeninės kultūros iniciatyvos, įtraukiančios skirtingas visuomenės grupes, miesto bendruomenes ar švietimo įstaigas.

4.2.2. daugiakultūrio Vilniaus sąveikų atskleidimas;

4.2.3. kultūros naujovės ir iniciatyvos, jų sklaida bei plėtra;

4.2.4. kultūros paslaugų teikimas atokiau nuo miesto centro esančiose miesto dalyse.

IV. KONKURSO PASKELBIMO TVARKA

5. Apie konkursą organizatorius paskelbia Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje www.vilnius.lt.

6. Skelbime nurodoma ši informacija:

6.1. konkurso organizatorius;

6.2. konkurso pavadinimas;

6.3. konkurso tikslas, uždaviniai ir prioritetai;

6.4. konkurso paraiškų priėmimo vieta;

6.5. konkurso paraiškų pateikimo data ir laikas;

6.6. telefonų numeriai, el. pašto adresas informacijai.

7. Su konkurso nuostatais galima susipažinti Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje www.vilnius.lt. Informaciją apie konkursą teikia už konkurso organizavimą atsakingas Kultūros skyriaus vyriausiasis specialistas.

V. PARAIŠKOS PATEIKIMAS

8. Konkurse gali dalyvauti juridiniai asmenys, registruoti Vilniaus miesto savivaldybėje, išskyrus pelno siekiančias organizacijas bei nacionalinio lygio valstybės finansuojamas kultūros ir meno įstaigas. Įstaigos, kurios yra dotuojamos Vilniaus miesto savivaldybės, gali šiam Kultūros rėmimo programų projektų konkursui teikti tik tokius projektus, kurie papildo ar plėtoja pagrindinę veiklą.

9. Konkursui skirtos projektų paraiškos pateikiamos Vilniaus miesto savivaldybės administracijos E. miesto departamento Interesantų aptarnavimo skyriui per 30 dienų nuo pranešimo apie projektų finansavimą paskelbimo dienos.

10. Projektas negali būti skaidomas dalimis. Vieno projekto įgyvendinimui gali būti teikiama tik viena paraiška. Negali būti teikiamos kelios paraiškos vieno ir to paties projekto atskirų dalių įgyvendinimui.

11. Pareiškėjo pateikta konkurso paraiška rodo, kad jis yra susipažinęs su konkurso nuostatais ir griežtai jų laikysis, taip pat patvirtina, kad per pastaruosius trejus metus nuo paraiškos pateikimo dienos, pareiškėjas nėra paskelbtas nemokiu, nėra likviduojamas, nesustabdyta ar nenutraukta jo ūkinė veikla, nėra skolingas valstybės institucijoms ir Valstybiniam socialinio draudimo fondui, taip pat nepradėti teisminiai procesai dėl pareiškėjo veiklos nutraukimo, nemokumo ar bankroto.

12. Nenagrinėjamos paraiškos:

12.1. pateiktos pasibaigus nustatytam terminui;

12.2. neįformintos pagal konkurso nuostatus (nepateikus visų 17 punkte nurodytų dokumentų);

12.3. paraiškos, kurias pateikė pareiškėjai, nepateikę Vilniaus miesto savivaldybei projekto įvykdymo ataskaitos už anksčiau finansuotus projektus.

VI. PROJEKTO PARAIŠKOS TURINYS IR ĮFORMINIMAS

13. Pareiškėjas privalo parengti ir pateikti rašytinę konkurso projekto paraišką.

14. Projekto paraiška pateikiama A4 formato lapuose. Paraiškos originalo lapus privaloma sunumeruoti, susegti. Pirmu lapu įsegama konkurso paraiška (1 priedas). Kartu pateikiamos dvi paraiškos su visais dokumentais kopijos.

15. Projekto paraiška turi būti parengta lietuvių kalba.

16. Projekto paraiška ir pridėti dokumentai pateikiami užklijuotame voke. Kiekviena projekto paraiška pateikiama atskirame voke. Ant voko turi būti nurodyta konkurso pavadinimas, programa, į kurią teikiama paraiška, konkurso organizatoriaus adresas, pareiškėjo pavadinimas ir adresas, žyma „Projekto paraiška“.

17. Dokumentai pateikiami tokia tvarka: konkurso paraiška (1 priedas), kurią užpildo ir pasirašo pareiškėjas, turintis teisę pasirašyti, ir projekto vadovas, projekto sąmata (2 priedas), projekto vadovo trumpas gyvenimo aprašymas, projekto pareiškėjo registracijos pažymėjimo kopija, projekto partnerio (rėmėjo) ar kitų šaltinių rašytinis patvirtinimas dėl finansavimo sumos skyrimo.

18. Konkurso paraiškoje nurodomi projekto tikslai, uždaviniai, projekto įgyvendinimo terminai, išsamus veiklų aprašymas, pagrindžiamas projekto aktualumas ir reikšmingumas bendruomenei, projekto atitiktis prioritetams, projekto tikslinės grupės dydis, projekto vykdytojų patirtis įgyvendinant to paties tipo projektus, projekto inovatyvumas (ne daugiau kaip 3 puslapiai).

19. Projekto sąmatoje būtina nurodyti visas su projekto veiklų įgyvendinimu susijusias išlaidas. Pareiškėjas turi nurodyti bendrą projekto vertę, turimas arba numatomas gauti iš kitų finansavimo šaltinių lėšas, ne mažesnes kaip 20 procentų nuo bendros projekto vertės, ir atskirai nurodyti sumą, prašomą iš Vilniaus miesto savivaldybės. Prašant tik Vilniaus miesto savivaldybės finansavimo, lėšos nebus skiriamos. Rekomenduojama maksimali suma, prašoma iš Vilniaus miesto savivaldybės vienam projektui, yra 3000 (trys tūkstančiai) eurų.

VII. PARAIŠKŲ NAGRINĖJIMAS, VERTINIMAS IR LĖŠŲ KOMISIJA

20. Pasibaigus paraiškų priėmimo terminui, vokai su paraiškomis perduodami Kultūros skyriui. Vokus atplėšia Kultūros skyriaus darbuotojas (toliau – koordinatorius), kurio pareigybės aprašyme yra numatyta kultūros rėmimo programų projektų kuravimo funkcija. Koordinatorius patikrina pateiktų paraiškų kokybę, įsitikina, ar pateiktas projektas atitinka nuostatų reikalavimus.

21. Tinkamai pateikti projektai perduodami vertinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudarytai kultūros rėmimo programų projektų ekspertinio vertinimo ir lėšų skirstymo komisijai (toliau – komisija).

22. Komisiją sudaro ne mažiau kaip 8 viešai atrinkti ekspertai, atstovaujantys skirtingoms meno sritims, kuriems už darbą gali būti mokama, ne mažiau kaip 3 Kultūros, švietimo ir sporto komiteto nariai, ne mažiau kaip 5 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos darbuotojai.

23. Komisija paskirsto lėšas projektams ir lėšų paskirstymo projekto įsakymą teikia pasirašyti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui.

24. Prieš pirmąjį posėdį kiekvienas komisijos narys pasirašo patvirtinimą, kad jis nėra asmeniškai suinteresuotas dėl kurio nors iš pateiktų projektų. Priešingu atveju nusišalina nuo projekto, dėl kurio yra asmeniškai suinteresuotas ir jo nevertina.

25. Pareiškėjai neturi teisės dalyvauti nagrinėjant pasiūlymus.

26. Informaciją apie Kultūros rėmimo programų projektų konkurso vykdymą teikia atsakingas Kultūros skyriaus darbuotojas, kurio kontaktiniai duomenys kartu su konkurso paskelbimo informacija ir terminais yra skelbiami interneto svetainėje www.vilnius.lt.

VIII. PARAIŠKŲ VERTINIMO KRITERIJAI

27. Projektai vertinami pagal šiuos kriterijus:

27.1. projekto atitiktis metiniams prioritetams;

27.2. projekto aktualumas ir reikšmingumas;

27.3. sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas;

27.4. tikslinių grupių poreikių pagrindimas;

27.5. projekto vykdytojo (-ų) kvalifikacija ir patirtis;

27.6. turimi kiti projekto finansavimo šaltiniai;

27.7. projekto įtraukimas ir jo prieinamumas;

27.8. projekto tęstinumo galimybės ir perspektyvos;

27.9. išliekamoji projekto vertė;

27.10. projekto masiškumas bei dalyvių skaičius atsižvelgiant į programą.

IX. KONKURSO REZULTATŲ PASKELBIMAS

28. Rezultatai paskelbiami per 5 darbo dienas nuo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo pasirašymo dienos.

29. Konkurso rezultatai skelbiami interneto svetainėje www.vilnius.lt.

30. Konkursui pateikti projektai negrąžinami.

31. Konkursui pateikti projektai yra saugomi dvejus metus, praėjus terminui sunaikinami.

32. Nesutikus su konkurso rezultatais sprendimas gali būti skundžiamas įstatymų nustatyta tvarka.

X. SUTARTIES PASIRAŠYMO, PROJEKTO VYKDYMO IR ATASKAITOS TEIKIMO SĄLYGOS

33. Projekto finansavimo sutartis (5 priedas) turi būti pasirašyta per 3 mėnesius nuo konkurso rezultatų paskelbimo interneto svetainėje www.vilnius.lt.

34. Sutarties priede kaip neatskiriama sutarties dalis pateikiama Vilniaus miesto savivaldybės skirto finansavimo sąmata.

35. Įvykdžius projektą per 30 darbo dienų turi būti pateikta:

35.1. projekto įvykdymo ataskaita (3 priedas);

35.2. Lietuvos Respublikos finansų ministro patvirtinta 2 forma

35.3. projekto įvykdymo lėšų panaudojimo faktines išlaidas pagrindžiančių buhalterinės apskaitos dokumentų sąrašas (6 priedas).

36. Projekto vykdymo metu keičiant daugiau kaip 20 procentų sutarties priede pateiktos sąmatos lėšų tarp eilučių, būtina Kultūros skyriui pateikti du prašymo tikslinti sąmatą (4 priedas) egzempliorius. Per 5 darbo dienas apsvarsčius prašymą ir jam pritarus, pareiškėjui grąžinamas vienas prašymo egzempliorius su žyma „suderinta“. Nepritarus projekto prašymui pareiškėjas informuojamas per 5 darbo dienas el. paštu.

XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

37. Kultūros rėmimo programų projektų ekspertinio vertinimo ir lėšų skirstymo komisijos sekretoriaus funkcijas vykdo Kultūros skyriaus darbuotojas.

38. Šie nuostatai gali būti keičiami ar papildomi administracijos direktoriaus įsakymu.

39. Projektų finansavimo lėšų panaudojimą kontroliuoja Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba bei Kultūros skyrius.

______________