Skelbiamas kvietimas dalyvauti sporto projektų, skirtų fizinio aktyvumo veikloms, sporto inventoriui ir įrangai įsigyti bei sporto renginiams organizuoti 2021 m. atrankos konkurse

Vilniaus miesto savivaldybės administracija nuo 2020 m. gruodžio mėn. 3 d. iki gruodžio mėn. 22 d., (paskutinė paraiškų teikimo diena) kviečia dalyvauti  Vilniaus miesto savivaldybės 2021 metų biudžeto lėšomis remiamų sporto projektų, skirtų fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriui ir įrangai įsigyti bei sporto renginiams organizuoti, atrankoje.

Konkurso tikslas −  atrinkti ir finansuoti sporto projektus, kurie skatina Vilniaus miesto visuomenę aktyviai sportuoti, didina naujų sporto dalyvių įsitraukimą į sveiką gyvenseną, ugdo ir šviečia miesto bendruomenę sporto ir sveikos gyvensenos temomis, skatina bendruomeniškumą tarp skirtingų socialinių visuomenės segmentų, sporto klubų, ugdymo įstaigų, taip pat inicijuoja moksleivių fizinį aktyvumą ir prisideda prie socialinę atskirtį patiriančių bei neįgaliųjų asmenų įsitraukimo į aktyvų socialinį gyvenimą.

Teritorijos, kurių gyventojų sportinei veiklai stiprinti numatoma skirti finansavimą – Vilniaus miestas.

Galimi paraiškų teikėjai – teisės aktų nustatyta tvarka ne trumpiau kaip vienus metus Juridinių asmenų registre įregistruoti juridiniai asmenys, vykdantys sportinę veiklą Vilniaus mieste.

Pareiškėjas konkursui gali teikti tik po vieną paraišką į kiekvieną veiklos sritį.

Finansuojamos sporto projektų veiklos sritys ir preliminarus 2021 metų biudžeto lėšų paskirstymas. 

Bendra planuojama Savivaldybės biudžeto lėšų suma – 700 000 Eur. Paskirstymas pagal veiklų sritis:

  1. sporto projektams, skirtiems fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą –  210 000 Eur (30 proc.);
  2. sporto projektams, skirtiems sporto inventoriui ir įrangai įsigyti – 210 000 Eur (30 proc.);
  3. sporto projektams, skirtiems sporto renginiams organizuoti – 210 000 Eur (30 proc.);
  4. Savivaldybės biudžetinėms įstaigoms sporto plėtrą skatinantiems projektams įgyvendinti  – 70 000 Eur (10proc.), iš kurių:

4.1. fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą – 21 000 Eur;

4.2. sporto inventoriui ir įrangai įsigyti – 21 000 Eur;

4.3. sporto renginiams organizuoti – 28 000 Eur.

Paraiškų rengimas ir reglamentuojantys teisės aktai. Finansavimo principai, reikalavimai pareiškėjams, paraiškoms ir projektams, paraiškų vertinimo bendrieji ir specialieji kriterijai ir kita aktuali informacija patvirtinta:

  1. „Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2020-11-23 sprendime Nr. 1-747 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis remiamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
  2. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 12 01 įsakyme Nr. 30-2743/20 „dėl Vilniaus miesto savivaldybės 2021 metų biudžeto lėšomis remiamų sporto projektų, skirtų fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriui ir įrangai įsigyti bei sporto renginiams organizuoti, atrankos organizavimo ir dokumentų formų tvirtinimo“.

Paraiškų formos.  Paraiškos forma Pareiškėjo sporto projekto išlaidų sąmatos forma

Pareiškėjas kartu su paraiška pateikia šių dokumentų kopijas:

  1. Išplėstinis Juridinių asmenų registro išrašas ir juridinio asmens įstatai su žyma ar kitu lygiaverčiu dokumentu, patvirtinančiu apie jų įregistravimą Juridinių asmenų registre;
  2. Sporto projekto finansinis ir ekonominis pagrindimas – sąmata;
  3. Jei paraiška teikiama su partneriu, bendradarbiavimo sutartis ar kitas teisinis bendradarbiavimo pagrindas;
  4. Kiti dokumentai, kuriuos pareiškėjas mano esant reikalinga pateikti;

Paraiškų teikimo būdas ir terminas – paraiškos teikiamos nuo 2020 m. gruodžio mėn. 3 d. iki gruodžio mėn. 22 d. (imtinai) tik elektroniniu būdu čia: https://paslaugos.vilnius.lt/service-list/2021-m-sporto-projektu-konkursas

Sporto projektų atranką organizuoja Savivaldybės administracijos Sporto ir sveikatingumo skyrius.

Konsultuojantis asmuo –
Akvilė Jovaišienė, tel. (8 5) Nr. 211 2223, el. p. akvile.jovaisiene@vilnius.lt