Skelbiamas švietimo projektų paramos konkursas

 

Vilniaus prekybos paramos fondas „Dabar“ veikia siekdamas strateginio tikslo – reikšmingai prisidėti prie spartesnio švietimo gerinimo Lietuvoje. Fondas remia iniciatyvas, padedančias užtikrinti visaapimantį ir lygiavertį kokybišką švietimą, kurias įgyvendinus, būtų pasiektas ilgalaikis teigiamas pokytis. Kitos Fondo paramos kryptys – parama bei kitokia pagalba mokslo, kultūros, meno, sporto, sveikatos apsaugos, socialinės globos ir rūpybos, aplinkos apsaugos bei kitose visuomenei naudingomis ir nesavanaudiškomis pripažįstamose srityse. Papildomą dėmesį Fondas skiria žmonių su negalia švietimui ir jų integracijai. Vilniaus prekybos paramos fondo „DABAR“ dalininkai yra UAB „Vilniaus prekyba“ ir Nerijus Numavičius.

Švietimo projektų paramos konkursas

Vilniaus prekybos paramos fondas „Dabar“ skelbia švietimo iniciatyvų konkursą. Konkurso tikslas – prisidėti prie inovatyvių švietimo projektų, siekiančių ilgalaikių ir tvarių teigiamų pokyčių Lietuvos švietimo srityje. Pareiškėjai turėtų pasiūlyti projektus, gerinančius formalaus švietimo (pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo) ar ikimokyklinio/priešmokyklinio švietimo ar neformalaus švietimo (būreliai, popamokiniai užsiėmimai ir kt.) kokybę.

Švietimo inovacijos gali apimti (bet neapsiriboti): naujų ugdymo proceso organizavimo modelių diegimą, technologinių naujovių, gerinančių mokymo(si) aplinką kūrimą/diegimą, švietimo bendruomenių telkimą ir pan.

Prie Konkurso organizavimo ir projektų atrankos prisideda VšĮ „Geros valios projektai“, 2009 metais įkūrusi ir administruojanti vienintelį Lietuvoje aukojimo portalą www.aukok.lt

Pareiškėjams keliami reikalavimai

Lietuvoje registruotos pelno nesiekiančios nevyriausybinės organizacijos (viešosios įstaigos, asociacijos, labdaros ir paramos fondai, visuomeninės organizacijos):

 • Veikiančios ne mažiau nei 2-us metus švietimo srityje ir turinčios sėkmingai įgyvendintų projektų patirties;
 • Reguliariai rengiančios metines veiklos ir finansines ataskaitas (bent 2017 metų; privalumas – ir ankstesnių periodų);
 • Turinčios paramos gavėjo statusą;
 • Turinčios profesionalią komandą projektui įgyvendinti.

Pareiškėjas projektą gali (bet neprivalo) teikti ir vykdyti su partneriu (-iais). Projekto partneriu gali būti nevyriausybinės organizacijos ar valstybinės/privačios švietimo įstaigos.

Privalumas teikiamas organizacijoms, kurios periodiškai audituojamos.

Reikalavimai teikiamiems švietimo projektams

 • Remiamų veiklų įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2019 m. gruodžio 31 d;
 • Maksimali paramos suma vienam projektui – 20 000 Eur;
 • Pagrindinės projekto veiklos turi būti vykdomos Lietuvoje;
 • Projekto ataskaita (finansinė ir veiklos) teikiama per 1 mėnesį nuo projekto pabaigos, bet ne vėliau nei 2020 m. sausio 30 d;
 • Projekto vykdytojas turi viešinti informaciją apie įgyvendinamą projektą ir projekto ataskaitą organizacijos interneto svetainėje (jei ji yra) ir/ar kitomis išorinės komunikacijos priemonėmis (pvz. socialinių tinklų paskyroje). Vilniaus prekybos paramos fondas „Dabar“ turi teisę informaciją apie projektą ir jo ataskaitą viešinti savo interneto svetainėje bei veiklos ataskaitoje.

Prioritetai skiriami projektams

 • Ilgalaikiams projektams, numatantiems projekto veiklų tęstinumą pasibaigus paramos laikotarpiui;
 • Projektams, skirtiems įtraukiajam švietimui – siekiantiems sudaryti lygias galimybės visiems dalyvauti švietime.
 • Turintiems patvirtintą kofinansavimą;
 • Projektams, kuriems numatytas nepriklausomas finansinių dokumentų auditas. Audito išlaidos gali būti įtrauktos į projekto biudžetą.

Tinkamos finansuoti išlaidos

 • Projekto vykdytojų darbo užmokestis;
 • Projekto dalyvių išlaidos (pvz. kelionės išlaidos);
 • Paslaugos, reikalingos projekto veikloms įgyvendinti;
 • Komunikacijos ir viešinimo išlaidos;
 • Prekės, reikalingos projekto veikloms įgyvendinti (pvz. mažavertis inventorius, biuro prekės ir pan.);
 • Projekto išlaidų audito paslaugos ir kt.

Konkurso kalendorius

Laikotarpis Etapas
2018 08 22 Kvietimas ir atrankos pradžia
2018 08 22 – 2018-10 12 Paraiškų teikimas
2018 10 12 – 2018 10 22 Paraiškų vertinimas
2018 10 25 Atrinktų projektų skelbimas
2019 01 01 – 2019 12 31 Projektų veiklų įgyvendinimas
2020 01 30 Projektų ataskaitų pateikimas

 

Projektų paraiškų vertinimas

I etapas: administracinė atitiktis, kurioje vertinama:

 • Ar pareiškėjas atitinka kriterijus;
 • Ar visos paraiškos dalys užpildytos išsamiai ir pagal reikalavimus;
 • Ar projektas atitinka pagrindinius reikalavimus.

II etapas: projektų kokybinis vertinimas. Atlieka atrankos komisija vertindama:

 • Projekto tikslą, jo prisidėjimą prie konkurso siekio;
 • Numatytas veiklas ir jų kokybę;
 • Organizacijos patirtį ir potencialą;
 • Laukiamą rezultatą, siekiamą ilgalaikį poveikį;
 • Biudžeto pagrįstumą;
 • Komunikacijos planą ir jo kokybę;
 • Projekto komandą, jos narių kompetenciją ir patirtį.

III etapas: galutinis sprendimas dėl laimėtojų, kurį priima Fondo valdyba pagal atrankos komisijos rekomendacijas.

Paraiškų teikimas

Pareiškėjas užpildytą paraišką pateikia el. paštu info@fondasdabar.lt iki 2018 m. spalio 5 d. Siunčiama skanuota paraiška su parašu .pdf formatu. Pareiškėjas gali teikti tik 1 paraišką. Organizacijos dalyvavimas partnerio statusu kitose paraiškose neribojamas.

Daugiau informacijos: Asta Narmontė, el. paštas: info@fondasdabar.lt, tel. nr. 8 5 205 1228