Skelbiamas Vaikų vasaros poilsio programų konkursas

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamentas skelbia Vaikų vasaros poilsio programų konkursą. Programų teikėjai ir vykdytojai gali būti švietimo, kultūros, sporto įstaigos, asociacijos, kiti juridiniai asmenys, kurių nuostatuose (įstatuose) nurodyta vaikų ir jaunimo švietimo, ugdymo, užimtumo veikla.

Konkurso bendrieji tikslai: užimti kuo daugiau Vilniaus miesto vaikų kuo ilgesniam laikui dieninėse vasaros poilsio stovyklose; skatinti turiningą vaikų vasaros poilsį, sudarant sąlygas moksleivių saviraiškai, sveikai gyvensenai, įvairiapusiam ugdymui; sudaryti kuo palankesnes sąlygas socialiai remtinų, socialinės rizikos šeimose gyvenančių vaikų bei vaikų, įrašytų į policiją dominančių vaikų apskaitą ir policijos profilaktinę įskaitą, užimtumui vasaros metu; skatinti Vilniaus miesto švietimo, kultūros, sporto ir kitas įstaigas bei organizacijas aktyviai dalyvauti užimant vaikus vasaros atostogų metu.

Konkursui teikiamos programos, kuriose numatoma užimti tik Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje gyvenančius vaikus.

Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšos (29 000 Eurų) bus skiriamos tik dieninėms, turistinėms, darbo ir poilsio stovykloms.

Paraiškos teikiamos iki kovo 25 d. 12 val.

Paraiškos gali būti pateikiamos popieriniu pavidalu, pristatant jas tiesiogiai į Savivaldybę, per kurjerį, siunčiant paštu, ir elektroniniu būdu per Vilniaus miesto savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemą adresu www.vilnius.lt.

Po termino pateiktos paraiškos nebus priimamos!

Popierinės paraiškos pateikiamos užklijuotame ir įstaigos (organizacijos) antspaudu patvirtintame su vadovo parašu voke, užrašant adresą: Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, Vaikų vasaros poilsio programų konkursui, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius;

Daugiau informacijos apie konkursą suteiks Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Švietimo skyriaus Neformaliojo švietimo poskyrio vyriausioji specialistė Dalia Normantienė tel. 211 2375, el. paštu [email protected].

Vaikų vasaros poilsio programų konkurso nuostatai su priedais

Vaikų vasaros poilsio programų paraiškų vertinimo nuostatai


PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2015 m. balandžio 29 d.
įsakymu Nr. 30-1251

VAIKŲ VASAROS POILSIO PROGRAMŲ KONKURSO NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vaikų vasaros poilsio programų konkurso (toliau – Konkursas) nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato konkurso organizavimo tvarką, prioritetus, dokumentų pateikimo konkursui tvarką, reikalavimus projektų vykdytojams, projektų svarstymą ir finansavimą, finansavimą gavusių įstaigų įsipareigojimus ir jų vykdymo tikrinimo tvarką.

2. Konkurso organizatorius ir asignavimų valdytojas yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamentas (toliau – Departamentas).

3. Konkursas organizuojamas vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. 1-1778 „Dėl Vilniaus miesto 2010-2020 metų strateginio plano ir Vilniaus miesto 2010-2020 metų strateginio plano valdymo ir stebėsenos sistemos tvirtinimo“:

4. Konkurso tikslai:

4.1. užimti kuo daugiau Vilniaus miesto vaikų vasaros poilsio stovyklose;

4.2. skatinti turiningą vaikų vasaros poilsį, sudarant sąlygas vaikų saviraiškai, sveikai gyvensenai, įvairiapusiam ugdymui;

4.3. sudaryti kuo palankesnes sąlygas socialiai remtinų, socialinės rizikos šeimose augančių vaikų bei vaikų, įrašytų į policiją dominančių vaikų grupės apskaitą ir į policijos profilaktinę įskaitą, užimtumui vasaros metu;

4.4. skatinti Vilniaus miesto švietimo, kultūros, sporto ir kitas įstaigas bei organizacijas aktyviai dalyvauti užimant vaikus vasaros atostogų metu.

5. Konkursui teikiamos programos, kuriomis numatoma užimti tik Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje gyvenančius vaikus.

6. Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšos skiriamos dieninėms, turistinėms, darbo ir poilsio stovykloms.

7. Stovyklų ir renginių vadovai Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka atsako už poilsiaujančių vaikų saugumą, sveikatos priežiūrą, higienos sąlygas ir poilsio organizavimo kokybę bei skirtų lėšų tinkamą naudojimą.

8. Vasaros poilsio stovykloje ne daugiau kaip 15 vaikų grupei skiriamas vienas vadovas.

9. Numatoma vaiko buvimo stovykloje trukmė – 5-18 dienų. (Vienas vaikas už Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšas gali ilsėtis ne ilgiau kaip 18 dienų).

10. Socialiai remtiniems vaikams, poilsiaujantiems mokyklos organizuojamoje dieninėje stovykloje, lėšos maitinimui skiriamos vadovaujantis Mokinių nemokamo maitinimo Vilniaus mokyklose tvarkos aprašu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. 1-114. (Tokiems socialiai remtiniems vaikams lėšų maitinimui programoje numatyti nereikia).

11. Socialiai remtinų vaikų, poilsiaujančių stovyklose, organizuojamose ne miesto mokyklose, maitinimui skirtos lėšos turėtų būti ne daugiau kaip 7,7 procento bazinės socialinės išmokos (BSI), maitinant tris kartus per dieną.

12. Informaciją apie konkursą teikia Departamento Švietimo skyriaus specialistai.

13. Įstaigos ir organizacijos konkursui gali teikti tik vieną paraišką.

14. Įstaigos ir organizacijos, rengdamos ir teikdamos programas konkursui, privalo vadovautis šiais Nuostatais.

15. Didžiausia suma, skiriama programai, yra 1000 eurų.

II. PROGRAMŲ PRIORITETAI

16. Programos atrenkamos vadovaujantis šiais prioritetais:

16.1. užimti socialiai remtinus, socialinės rizikos šeimose augančius vaikus bei vaikus, įrašytus į policiją dominančių vaikų grupės apskaitą ir į policijos profilaktinę įskaitą;

16.2. užimti kuo daugiau vaikų mažesnėmis sąnaudomis;

16.3. programoje dalyvauja savanoriai;

16.4. programos vykdytojas turi papildomų finansavimo šaltinių;

16.5. įgyvendinama tęstinė programa;

16.6. programos vykdytojas turi partnerių, kurių indėlis į įgyvendinamą programą nurodomas paraiškoje;

16.7. vykdoma kūrybinė, meninė, sportinė veikla.

III. PROGRAMŲ VYKDYTOJAI

17. Programų vykdytojai gali būti švietimo, kultūros, sporto įstaigos, asociacijos, kiti juridiniai asmenys, kurių nuostatuose (įstatuose) nurodyta vaikų ir jaunimo švietimo, ugdymo, užimtumo veikla.

18. Programų vykdytojai, prieš pateikdami paraišką programos finansavimui gauti, įstaigos interneto svetainėje nurodo informaciją apie planuojamos vaikų vasaros stovyklos veiklą.

IV. DOKUMENTŲ PATEIKIMAS

19. Pranešimas apie paraiškų priėmimo sąlygas ir terminus skelbiamas Savivaldybės interneto svetainėje www.vilnius.lt. Paraiškos gali būti teikiamos 20 d. nuo pranešimo paskelbimo.

20. Paraiškos gali būti pateikiamos popieriniu pavidalu, pristatant jas tiesiogiai į Savivaldybę, per kurjerį, siunčiant paštu, ir elektroniniu būdu per Vilniaus miesto savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemą adresu www.vilnius.lt.

21. Konkursui privaloma pateikti šiuos dokumentus:

21.1. užpildytą vaikų vasaros poilsio programų konkurso paraišką (1 priedas);

21.2. preliminarų socialiai remtinų, socialinės rizikos šeimose augančių vaikų bei vaikų, įrašytų į policiją dominančių vaikų grupės apskaitą ir į policijos profilaktinę įskaitą, dalyvausiančių vasaros poilsio stovykloje, sąrašą, patvirtintą įstaigos (organizacijos) antspaudu ir pasirašytą vadovo;

21.3. įstaigos ar organizacijos įstatų ar nuostatų išrašą, patvirtintą įstaigos (organizacijos) antspaudu ir pasirašytą vadovo (atitinkantį šių Nuostatų 17 punktą).

22. Reikalavimai teikiant popierinį paraiškos variantą:

22.1. paraiškos ir visų privalomų bei papildomų dokumentų lapai turi būti sunumeruoti, susegti, patvirtinti organizacijos antspaudu ir pasirašyti organizacijos vadovo. Užpildyta paraiška turi būti viršuje (dokumentų nereikia dėti į įmautes, segti į segtuvus ir pan.);

22.2. popierinės paraiškos pateikiamos užklijuotame ir įstaigos (organizacijos) antspaudu patvirtintame su vadovo parašu voke, užrašant adresą: Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, Vaikų vasaros poilsio programų konkursui, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius;

22.3. popierinės paraiškos vienas originalas atnešamas į Savivaldybės administracijos E. miesto departamento Interesantų aptarnavimo skyrių eilių valdymo sistemos terminale pasirenkant skaičių „9“.

23. Reikalavimai teikiant paraišką elektroniniu būdu:

23.1. nuskaitytos paraiškos su priedais PDF formatu turi būti pateiktos elektroniniu būdu per Vilniaus miesto savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemą adresu www.vilnius.lt;

23.2. elektroninės paraiškos rinkmenos (failo) pavadinimas turi būti susietas su organizacijos, teikiančios paraišką, pavadinimu, t. y., turi būti organizacijos visas pavadinimas arba jo trumpinys;

23.3. paraišką per Vilniaus miesto savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemą turi teisę pateikti organizacijos vadovas arba jo įgaliotas asmuo. Jeigu paraišką teikia organizacijos vadovo įgaliotas asmuo, prie paraiškos turi būti pridėtas įgaliojimas.

24. Pasibaigus paraiškų teikimo terminui, organizuojamas pirminis paraiškų vertinimas pagal pirminio paraiškų vertinimo lentelę (6 priedas). Atlikdami pirminį paraiškų vertinimą, Departamento Švietimo skyriaus darbuotojai tikrina paraiškų atitikimą šiuos formalius konkurso reikalavimus:

24.1. ar paraiška pateikta iki paraiškų teikimo termino pabaigos;

24.2. ar pateiktos visos reikalingos vaikų vasaros poilsio programų, įgyvendintų Savivaldybės lėšomis, praėjusių metų ataskaitos;

24.3. ar paraiškos teikėjas turi teisę vykdyti vaikų ir jaunimo švietimo, ugdymo, užimtumo veiklą (atitinka šių Nuostatų 17 punktą);

24.4. ar paraiška pateikta pagal reikiamą formą.

25. Per 3 darbo dienas nuo paraiškų pateikimo termino pabaigos Departamento Švietimo skyriaus darbuotojai išsiunčia įstaigoms (organizacijoms), kurių paraiškos neatitinka Nuostatų 24.4 reikalavimo, pranešimus, kuriuose nurodo esamus paraiškų trūkumus. Pranešimai siunčiami elektroniniu paštu. Įstaigos ir organizacijos per 3 darbo dienas nuo elektroninio laiško išsiuntimo gali pateikti trūkstamus dokumentus Nuostatuose nurodyta tvarka, ant voko papildomai užrašant „Trūkstami Vaikų vasaros poilsio programos paraiškos dokumentai“.

26. Praėjus 6 darbo dienoms nuo paraiškų teikimo termino pabaigos, pirminio paraiškų vertinimo rezultatai skelbiami Savivaldybės interneto svetainėje.

27. Paraiškos, neatitikusios Nuostatų 24 punkte nurodytų reikalavimų, toliau nevertinamos.

V. PROGRAMŲ VERTINIMAS

28. Paraiškos, atrinktos per pirminį paraiškų vertinimą, per 5 darbo dienas perduodamos nagrinėti ir vertinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudarytai Vaikų vasaros poilsio programų koordinavimo darbo grupei (toliau – Darbo grupė).

29. Darbo grupė vadovaujasi Vaikų vasaros poilsio programų paraiškų vertinimo nuostatais, patvirtintais Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

30. Darbo grupė vertina, atrenka ir siūlo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui finansuoti programas, atlieka programų įgyvendinimo priežiūrą ir programai skirtų lėšų panaudojimo kontrolę.

31. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui pasirašius įsakymą dėl lėšų paskirstymo, konkurso rezultatai paskelbiami Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje www.vilnius.lt.

32. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą dėl lėšų Vaikų vasaros poilsio programoms vykdyti paskirstymo galima apskųsti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

VI. PROGRAMŲ FINANSAVIMAS

33. Vilniaus miesto savivaldybės administracija sudaro vaikų vasaros poilsio programos finansavimo sutartis (2 priedas) su konkursą laimėjusiomis įstaigomis ir organizacijomis. Prie sutarties būtina pridėti patikslintą programos veiklos planą (3 priedas).

34. Sutartys su įstaigomis, pavaldžiomis Departamentui, nesudaromos, tačiau minėtos įstaigos privalo pateikti patikslintą programos veiklos planą.

35. Finansavimą gavusiai organizacijai ar įstaigai nepasirašius sutarties per 30 kalendorinių dienų nuo oficialios konkurso rezultatų paskelbimų dienos, sprendimas dėl lėšų skyrimo jai yra atšaukiamas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

36. Lėšos skiriamos pagal užpildytą sąmatą (Lietuvos Respublikos finansų ministerijos patvirtinta sąmatos forma BPF-1).

37. Programos sąmatoje numatomos išlaidos prekėms ir paslaugoms, tiesiogiai susijusioms su programos įgyvendinimu ir darbo užmokesčiui.

38. Programai skirtos lėšos negali būti naudojamos ūkio inventoriui, baldams, transportui ir ryšio priemonėms, kompiuterių ir medicinos įrangai, kitam inventoriui bei pagrindinėms priemonėms įsigyti, patalpų remontui ir rekonstrukcijai.

VI. ATSISKAITYMAS UŽ GAUTŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMĄ IR PROGRAMŲ PRIEŽIŪRA

39. Finansavimą gavusios įstaigos (organizacijos), pasibaigus kiekvienam ketvirčiui, iki kito mėnesio 5 dienos (liepos 5 d. ir spalio 5 d.) už gautų lėšų panaudojimą atsiskaito Vilniaus miesto savivaldybei, pateikdamos Lietuvos Respublikos finansų ministerijos patvirtintą biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo apyskaitą (forma Nr. 2).

40. Už visos programos įgyvendinimą atsiskaitoma iki spalio 5 dienos pateikiant:

40.1. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo apyskaitą (forma Nr. 2);

40.2. pirminių finansinių dokumentų kopijas;

40.3. programos išlaidas pateisinančių dokumentų sąrašą (4 priedas);

40.4. programos veiklos ataskaitą (5 priedas);

40.5. įstaigos ar organizacijos vadovo pasirašytą ir įstaigos ar organizacijos antspaudu patvirtintą programoje dalyvavusių vaikų sąrašą. Sąraše būtina pažymėti socialiai remtinų, socialinės rizikos šeimose augančių vaikų, taip pat vaikų, įrašytų į policiją dominančių vaikų grupės apskaitą ir į policijos profilaktinę įskaitą, skaičių, dėl jų užimtumo vasaros metu.

41. Biudžetinės įstaigos, pavaldžios Departamentui, Nuostatų 40.3, 40.4 ir 40.5 punktuose išvardytus dokumentus pateikia Nuostatų 42 punkte nurodyta tvarka, Nuostatų 40.2 punkte nurodytus dokumentus pateikia biudžetinei įstaigai „Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ (Vilniaus g. 39/6), o Nuostatų 40.1 punkte nurodyto dokumento pateikti nereikia. Įstaigos, pavaldžios Departamentui ir atliekančios savarankišką buhalterinę apskaitą, dokumentus teikia tiesiogiai Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Finansų departamento Apskaitos skyriui.

42. Finansinės ir veiklos ataskaitos su nuoroda „Ataskaita už vaikų vasaros poilsio programą“ užklijuotame voke pateikiamos Vilniaus miesto savivaldybės administracijos E. miesto departamento Interesantų aptarnavimo skyriaus Administracinių paslaugų poskyrio 9 darbo vietoje (Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius) arba pateikiamos PDF formatu per Vilniaus miesto savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemą adresu www.vilnius.lt.

43. Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įstaiga ar organizacija privalo saugoti pirminius finansinius dokumentus.

44. Nepanaudotos lėšos iki einamųjų metų spalio 5 dienos turi būti grąžinamos į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos sąskaitą.

45. Lėšos turi būti naudojamos pagal sutartyje nurodytą sąmatą sutartyje nurodytai veiklai. Lėšos, panaudotos ne pagal sutartyje nurodytą sąmatą ne sutartyje nurodytai veiklai, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išieškomos Vilniaus miesto savivaldybės administracijai.

46. Jei finansavimą gavusi įstaiga ar organizacija piktybiškai ir sistemingai nepateikia finansinių ataskaitų apie lėšų panaudojimą ir nevykdo kitų reikalavimų, nustatytų finansavimo sutartyje, finansavimas gali būti sustabdytas, o lėšos teisės aktų nustatyta tvarka išieškomos Vilniaus miesto savivaldybės administracijai.

47. Už šių Nuostatų nevykdymą ar netinkamą vykdymą jį įgyvendinantiems asmenims gali būti taikoma tarnybinė (drausminė) atsakomybė.