Vilniaus miesto savivaldybės 2, 4, 6, 8 klasė mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo panaudojant nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (NMPP) įrankius 2017 m. ataskaita

Nuo 2012-ųjų metų Lietuvos mokyklos ir savivaldybės, siekiančios gerinti ugdymo kokybę, turi galimybę pasinaudoti Nacionalinio egzaminų centro (toliau-NEC) parengtais mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo įrankiais. Pagal NEC pateiktus duomenis paraiškos dalyvauti Vilniaus miesto savivaldybėje NMPP veiksmo tyrime teikė: 2013 m. – 13 ugdymo įstaigų, 2014 m. – 28 ugdymo įstaigos, 2015 m. – 52 mokyklos, 2016 m. – 65 mokyklos. 2017 m. savivaldybės galėjo pasinaudoti NMPP testais, todėl Vilniaus miesto savivaldybėje 2017 m. dalyvavo 90 mokyklų. Viso šalyje dalyvavo 57 savivaldybės.
Švietimo, kultūros ir sporto departamento Bendrojo ugdymo skyriaus vedėjo 2017 m. kovo 23 d. patvirtintu įsakymu „Dėl 2017 metų NMPP Vilniaus m. savivaldybėje organizavimo ir vykdymo“ Bendrojo ugdymo skyriaus specialistai 2017 m. balandžio 19 d. – gegužės 5 d. vykdė NMPP stebėsenos priežiūrą pasirinktose bendrojo ugdymo mokyklose, viso vykdymo priežiūra atlikta 34 – iose ugdymo įstaigose.
Tiksliau ir visapusiškiau įvertinti ugdymo kokybę mokykloje 4, 6, 8 klasių mokiniai pildė klausimynus. 4-ose klasėse viso užpildė 90,8 % mokiniai, 6-ose klasėse viso – 90,8 % mokiniai, 8-ose klasėse viso 90,1 % mokiniai.
Pagal NEC pateiktą NMPP vertinimo rezultatų ataskaitą Vilniaus miesto savivaldybėje 2017 m. NMPP vykdyme dalyvavo viso:
• 2-ose klasėse 5741 mokiniai;
• 4-ose klasėse 4941 mokiniai;
• 6-ose klasėse 4323 mokiniai;
• 8-ose klasėse 4028 mokiniai.
Su visomis NMPP pateiktomis ataskaitomis mokyklos ir savivaldybės gali susipažinti Nacionalinio egzaminų centro KELTAS sistemoje. Ataskaitose kiekviena mokykla gali matyti savo mokyklos, klasės ir mokinio profilio ataskaitą. Su šia informacija mokykla supažindina mokyklos bendruomenę, mokinius ir mokinių tėvus.
1. Lyginamieji 4, 6 ir 8 klasės mokinių NMPP ir mokinių klausimynų rezultatai
Vilniaus miesto 4 klasių mokinių mokymosi pasiekimų rodikliai yra geresni lyginant su šalies mokinių pasiekimų rodikliais. Geriausi yra skaitymo testo atlikimo rezultatai, matematikos ir pasaulio pažinimo testo rezultatai. Mokėjimo mokytis rodikliai yra didesni lyginant su šalies rodikliais ir patyčių situacija mokykloje pagal 4-ų klasių užpildytas anketas yra mažesnė lyginant su šalies rodikliais. Tačiau šioje klasių grupėje turėtų būti daugiau dėmesio skiriama mokyklos klimato gerinimui ir mokėjimo mokytis kompetencijos gerinimui. Apibendrinti 4-os klasės duomenys pateikti voratinklinėse diagramose 1 pav.
6 klasių mokinių rodikliai yra nežymiai geresni lyginant su šalies mastu. Geriausi skaitymo ir matematikos ir rašymo testo atlikimo rodikliai negu šalies mokinių testo rezultatai. Mokėjimo mokytis rodiklis yra šiek tiek didesnis už šalies apibendrintus rezultatus. Mokyklos kultūros rodiklis, kuris apibūdina vyraujantį socialinį – psichologinį klimatą yra žemesnis už šalies rodiklį. Mokinių savijautos rodiklis mokykloje yra beveik toks pat lyginant su šalies rodikliu. Vertinant 6-ų klasių mokinių anketos atsakymus, vykstančių patyčių yra daugiau negu kitų savivaldybių mokyklose. Šioje klasių grupėje turėtų būti daugiau dėmesio skiriama mokyklos kultūros rodiklio (t.y. socialinis-psichologinis klimatas) gerinimui ir patyčių situacijų mažinimui. Apibendrinti 6-os klasės duomenys pateikti voratinklinėse diagramose 2 pav.
8 klasių mokinių mokymosi pasiekimų rodikliai yra geresni lyginant su šalies 8-tų klasių mokinių rezultatų vidurkiais, geriausi yra gamtos ir socialinių mokslo testo atlikimo rezultatų rodikliai. Patyčių situacijos rodikliai nežymiai geresni negu šalies mokinių mokymosi rodikliai. Šioje klasių grupėje turėtų būti daugiau dėmesio skiriama patyčių situacijų mažinimui ir mokyklos kultūros gerinimui (t.y. socialinis-psichologinis klimatas). Apibendrinti 8-os klasės duomenys pateikti voratinklinėse diagramose 3 pav.
2. Vilniaus m. savivaldybės mokyklų 2 klasių mokymosi pasiekimų lygis (proc.)
2 klasės mokiniai nepildė mokinių klausimynų, todėl konteksto rodikliai (pridėtinė vertė, mokyklos klimatas ir pan.) nepateikiami. Antros klasės mokiniams buvo pateikti keturi NMPP testai: matematikos, skaitymo ir du rašymo testai (1 ir 2 dalys): 1 dalis – teksto kūrimo testas, 2 dalis – kalbos sandaros pažinimo testas. 2 klasės mokinių pasiekimų vidurkį lyginant su visų savivaldybių mokyklų dalyvavusių NMPP testavimo rezultatas galime matyti lentelėje (1 Pav.)
Mokiniai į grupes suskirstyti, remiantis 2017 metų NMPP testų rezultatų deciliais.
Deciliai yra gaunami į dešimt lygių dalių padalijus eilę, kurią sudaro mokiniai, išdėstyti jų surinktų taškų sumos didėjimo tvarka. Pirmajam deciliui priskiriamas dešimtadalis mokinių, surinkusių mažiausiai taškų, dešimtajam – dešimtadalis, surinkusiųjų daugiausiai taškų.
1. grupė (1 decilis). Pirmajai grupei priskiriamas dešimtadalis mokinių, surinkusių mažiausiai taškų.
2. grupė (2-4 deciliai). Antrajai grupei priskirti mokiniai, kurie pagal pasiektus rezultatus priklauso 2, 3 ar 4 deciliui.
3. grupė (5-10 deciliai). Trečiajai grupei priskirti mokiniai, kurie pagal pasiektus rezultatus priklauso 5, 6, 7, 8, 9 ar 10 deciliui.
Pastaba: Pateikiamos mokinių grupės (2 klasė) nėra pasiekimų lygiai.