Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

„Kuriu Vilnių“

 

„Kuriu Vilnių“ projektai –  menas  netikėtose erdvėse

Miesto inicijuota programa „Kuriu Vilnių“ atgaivina primirštas sostinės erdves. Programa vyksta jau antrus metus, per kuriuos daugiau kaip dešimt meno kūrinių jau papuošė įvairias miesto erdves, dar dvylika meno projektų  planuojami įgyvendinti.

Idėjoms paremti savivaldybė skyrė 0,5 mln. eurų. Kviečiame ir Jus atrasti meno kūrinius, papuošusius Vilnių!

 


PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2018 m. lapkričio 12 d.
įsakymu Nr. 30-3482/18(2.1.1E-TD2

PROGRAMOS „KURIU VILNIŲ“ PROJEKTŲ ATRANKOS IR FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Programos „Kuriu Vilnių“ projektų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) biudžeto lėšomis finansuojamų miesto meno projektų viešosiose erdvėse sukūrimo ir įgyvendinimo, projektų paraiškų teikimo, vertinimo, atrankos, lėšų skyrimo ir atsiskaitymo už įgyvendintus projektus ir skirtas lėšas tvarką. Miesto meno projektų finansavimo tikslas – kurti savitas Vilniaus miesto viešąsias erdves suteikiant galimybę kuo platesniam meno kūrėjų ratui įvairiose meno srityse įgyvendinti kūrybines idėjas, inspiruojančias teigiamus vietos pokyčius. Pagrindiniai programos „Kuriu Vilnių“ (toliau – Programa) uždaviniai yra atskleisti konkrečių miesto viešųjų erdvių identitetą ir skatinti teigiamus estetinius ir socialinius vietos ir bendruomenės pokyčius, menininkų raišką mieste, suburti gyventojų bendruomenes ir menininkus, gyvinti socialinę aplinką, aktyvinti verslo dalyvavimą kūrybiškai atnaujinant teritorijas, skatinti diskusijas miesto meno tema.
 2. Programos projektų finansavimo metų biudžetą tvirtina Savivaldybės taryba.
 3. Apraše vartojamos sąvokos:

3.1. ekspertas – specialių žinių, įgūdžių, kompetencijos ir darbo patirties tam tikroje srityje turintis asmuo, kuris atlieka paraiškų vertinimo procedūrą;

3.2. ekspertų darbo grupė – mero potvarkiu sudaryta Programos projektų vertinimo ekspertų darbo grupė, kuri susideda iš visuomenei žinomų kompetentingų vaizduojamojo meno, architektūros, menotyros, kultūros paveldo ir kitų specialistų. Ekspertų darbo grupės funkcijos: pagal projektų ekspertinio vertinimo lape nurodytus kriterijus vertinti paraiškas, teikti rekomendacijas Savivaldybės administracijos direktoriui dėl lėšų skyrimo atrinktiems viešųjų erdvių akcentų sukūrimo ir įgyvendinimo projektams;

3.3. kvietimas teikti paraiškas (toliau – Kvietimas) – dokumentas, kuriame nurodomos Savivaldybės biudžeto lėšomis numatomos finansuoti veiklos, reikalavimai pareiškėjams, išlaidoms ir projekto pateikimo kokybei, paraiškų vertinimo kriterijai, paraiškų rengimo ir teikimo tvarka bei terminai, Savivaldybės administracijos darbuotojų, atsakingų už paraiškų priėmimą ir informacijos teikimą, kontaktiniai duomenys ir informacijos teikimo tvarka, privalomi pateikti dokumentai ir kita reikalinga informacija;

3.4. kūrinys – tam tikros meno srities projektas, sukurtas konkrečioms miesto erdvėms ir jų bendruomenėms;

3.5. miesto menas – viešosioms miesto erdvėms sukurti ir jose laikinai ar nuolatos eksponuojami meno kūriniai, stiprinantys vietos identitetą ir skatinantys bendruomenės dalyvavimą bei teigiamus socialinius pokyčius;

3.6. paraiška – Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintos formos dokumentas, kurį pateikia pareiškėjas, siekdamas gauti finansavimą iš Savivaldybės biudžeto projektui įgyvendinti ir numatytiems rezultatams pasiekti Apraše nustatyta tvarka;

3.7. pareiškėjas – fizinis ar juridinis asmuo, planuojantis įgyvendinti projektą ir gauti finansavimą iš Savivaldybės biudžeto jam įgyvendinti;

3.8. projektas – apibrėžtos trukmės kryptingos kūrybinės veiklos priemonių visuma, kurios tikslas – sukurti miesto meno kūrinį;

3.9. projekto įgyvendinimo laikotarpis – laikotarpis nuo sutarties pasirašymo iki sutartyje numatytų veiklų įgyvendinimo užbaigimo ir sukurto kūrinio perdavimo Savivaldybės nuosavybėn. Projekto įgyvendinimo laikotarpis negali viršyti 18 mėnesių, išskyrus Aprašo 33 punkte nurodytą atvejį;

3.10. projekto vykdytojas – už Savivaldybės biudžeto lėšomis finansuoto projekto įgyvendinimą atsakingas pareiškėjas, pasirašęs sutartį;

3.11. projektų vykdymo priežiūros grupė – Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu iš Savivaldybės administracijos darbuotojų sudaryta projektų vykdymo priežiūros grupė (toliau – PVPG). PVPG funkcijos: atlikti projektų administracinės atitikties ir tinkamumo vertinimą, teikti duomenis  Miesto plėtros departamentui, rengti ir teikti informaciją apie projektų vertinimą ekspertų darbo grupei bei kitos Apraše nurodytos funkcijos;

3.12. projektų rėmimo finansavimo sutartis (toliau – Sutartis) – su pareiškėju sudaroma programos „Kuriu Vilnių“ projektų finansavimo sutartis (1 priedas).

II SKYRIUS
PARAIŠKŲ TEIKIMO TVARKA

 1. Paraiškos teikiamos tik Programoje numatytoms finansuoti veikloms:

4.1. skulptūros (medžiagos, dydžiai ir formos neribojamos);

4.2. meninis plokštumų dekoravimas (pastato sienų ar kitų paviršių tapyba, freska, mozaika ar kitoks meninis dekoras);

4.3. dizaino kūriniai (unikalus funkcinis dizainas, meninis apšvietimas ir kt);

4.4. gatvės menas (laikini meno kūriniai, instaliacijos ir kt.);

4.5. tradicinio liaudies meno kūriniai;

4.6. atminimo įamžinimo ženklai;

4.7. kitų meno rūšių kūriniai.

 1. Nefinansuojamos veiklos:

5.1. kūriniai, kurie jau yra sukurti, buvo pastatyti arba demonstruoti viešai, nėra originalūs;

5.2. reklaminio ar  informacinio pobūdžio paviršių dekoravimas, stendai, užrašai;

5.3. masinės gamybos dizaino elementai – lauko baldai, vaikų žaidimo ir kiti įrenginiai;

5.4. projektai, kurie gali būti finansuojami iš kitų Savivaldybės programų.

 1. Paraiškos teikiamos Kvietime  nustatyta tvarka ir terminais.
 2. Kvietimą rengia ir skelbia Savivaldybės interneto svetainėje www.vilnius.lt Miesto plėtros departamentas.
 3. Kvietime nurodoma:

8.1. Programos paraiškų atrankos organizatorius;

8.2. Savivaldybės biudžeto lėšomis numatomos finansuoti veiklos, reikalavimai pareiškėjams, išlaidoms ir projekto pateikimo kokybei, projektų vertinimo kriterijai;

8.3. Savivaldybės pasirinktos prioritetinės teritorijos kūrinių eksponavimui;

8.4. paraiškų rengimo ir pateikimo tvarka ir terminai;

8.5. Savivaldybės administracijos darbuotojų, atsakingų už paraiškų priėmimą ir informacijos teikimą, kontaktiniai duomenys ir informacijos teikimo tvarka;

8.6. privalomi pateikti dokumentai ir kita reikalinga informacija.

 1. Pareiškėjai Kvietime nustatyta tvarka ir terminais pateikia užpildytą nustatytos formos paraišką (2 priedas). Kartu su paraiška pateikiami Kvietime nurodyti dokumentai. Už paraiškoje nurodytų duomenų teisingumą atsako pareiškėjas. Jei Savivaldybė bet kokiomis teisėtomis priemonėmis gali įrodyti, kad pareiškėjo deklaracijos yra neteisingos ar melagingos, tokio pareiškėjo paraiška nenagrinėjama ir (ar) atmetama.
 2. Siekiant užtikrinti paraiškų vertinimo skaidrumą ir pareiškėjų lygiateisiškumą, paraiškų negalima taisyti, tikslinti, pildyti ar teikti papildomus dokumentus po paraiškų pateikimo.

III SKYRIUS
PARAIŠKŲ VERTINIMAS IR ATRANKA

 1. Pagal Kvietime nustatytas sąlygas pateiktos paraiškos vertinamos pasibaigus paraiškų priėmimo terminui.
 2. Paraiškų vertinimo ir atrankos procesas negali būti ilgesnis nei 40 darbo dienų.
 3. Paraiškos vertinamos šiais etapais:

13.1. administracinės atitikties ir tinkamumo vertinimas;

13.2. ekspertinis vertinimas.

 1. Administracinės atitikties ir tinkamumo vertinimo etape nustatoma, ar paraiška atitinka nustatytus reikalavimus, ar pateikta visa reikiama informacija ir prašomi dokumentai, ar projektas tinkamas finansuoti pagal Kvietime nustatytas sąlygas. Administracinės atitikties ir tinkamumo vertinimo etapas atliekamas ne ilgiau kaip per 10 darbo dienų nuo paraiškų pateikimo pabaigos.
 2. Administracinės atitikties ir tinkamumo vertinimą atlieka PVPG nariai, susirinkę į grupės posėdį, kuriam vadovauja PVPG vadovas. PVPG posėdžio metu, atliekant administracinės atitikties ir tinkamumo vertinimą, pildomas programos „Kuriu Vilnių“ projektų administracinės atitikties vertinimo lapas (3 priedas), kurio formą tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius. PVPG posėdis protokoluojamas.
 3. Įvertinus visų paraiškų administracinę atitiktį ir tinkamumą, Miesto plėtros departamentas parengia protokolą. Protokole nurodomos paraiškos, atitinkančios nustatytus reikalavimus, ir atmestos paraiškos, nurodant  atmetimo priežastis. Atmestos paraiškos tolesniam vertinimui neteikiamos.
 4. Apie PVPG priimtą sprendimą atmesti paraišką Miesto plėtros departamentas informuoja pareiškėją el. paštu ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo gautų paraiškų administracinės atitikties ir tinkamumo vertinimo pabaigos, nurodydamas paraiškos atmetimo priežastis.
 5. Paraiškų ekspertinį vertinimą atlieka ekspertų darbo grupė, kurios darbas turi būti atliekamas ne ilgiau kaip per 10 darbo dienų nuo administracinės atitikties ir tinkamumo vertinimo galutinio protokolo gavimo iš Miesto plėtros departamentas dienos.
 6. Ekspertų darbo grupės nariai posėdžio metu, atlikdami projektų ekspertinį vertinimą, užpildo ekspertinio vertinimo lapą (4 priedas).
 7. Ekspertinio vertinimo lapuose pažymėta informacija neviešinama.
 8. Kiekvieną paraišką vertina visi ekspertų darbo grupės nariai, skirdami balus pagal projektų ekspertinio vertinimo patikros lape nurodytus kriterijus. Didžiausia galima skirti projekto vertinimo balų suma – 100 balų. Vertinimo kriterijai skirstomi į bendruosius ir specialiuosius.

21.1. bendrieji kriterijai:

21.1.1. aukštas meninis pasiūlytų sprendinių idėjos lygis ir originalumas (1–25 balai);

21.1.2. reikšmingai gerina urbanistinę aplinką, atskleidžia jos identitetą (1–20 balų);

21.1.3. pasirinkta miesto pasiūlyta prioritetinė teritorija (1–15 balų);

21.1.4. socialinis reikšmingumas, bendruomenės pritarimas (1–10 balų);

21.1.5. ekonominis įgyvendinimo realumas, projekto biudžeto pagrįstumas (1–15 balų);

21.2. specialieji kriterijai – nuosavas piniginis įnašas, įskaitant partnerių ar rėmėjų lėšas (iki 15 balų):

21.2.1. nuo 5 iki 10 procentų projekto vertės – 5 balai;

21.2.2. nuo 10 iki 30 procentų projekto vertės – 10 balų;

21.2.3. daugiau kaip 30 procentų projekto vertės – 15 balų.

 1. Posėdžio metu ekspertų darbo grupės narių užpildytų projektų ekspertinio vertinimo lapų pagrindu parengiamas protokolas ir sudaromas projektų sąrašas balų mažėjimo tvarka, nurodant ekspertų darbo grupės narių suminio vertinimo balų vidurkius.
 2. Ekspertų darbo grupė susumavusi galutinius rezultatus per 3 darbo dienas po posėdžio protokolą su rekomendacijomis dėl projektų finansavimo pateikia Savivaldybės administracijos direktoriui.
 3. Vertinant projekto biudžetą išskiriamos netinkamos išlaidos:

24.1. išlaidos pagal sutartis su konsultantais, tarpininkais, kuriems mokestis nurodomas kaip viso projekto vertės procentinė dalis;

24.2. baudos, delspinigiai, išlaidos finansinėms nuobaudoms, bylinėjimosi išlaidos, išlaidos paskolų palūkanoms ir skolų padengimo išlaidos;

24.3. išlaidos investiciniams projektams;

24.4. išlaidos statiniams, tiesiogiai nesusijusiems su projekto įgyvendinimu, statyti ir rekonstruoti;

24.5. išlaidos ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui, tiesiogiai nesusijusiam su projekto įgyvendinimu, įsigyti;

24.6. išlaidos pastatų ir patalpų remontui, tiesiogiai nesusijusiam su projekto įgyvendinimu;

24.7. išlaidos narystės asociacijose mokesčiams sumokėti, jei šios išlaidos tiesiogiai nesusijusios su projekto įgyvendinimu.

 1. Nustačiusi, kad, įvertinus paraiškas, siūlomų finansuoti projektų yra mažiau, negu miesto meno kūriniams sukurti ir įgyvendinti finansuoti numatyta Savivaldybės biudžeto lėšų, ekspertų darbo grupė gali siūlyti Savivaldybės administracijos direktoriui skelbti papildomą Kvietimą. Jeigu po atrinktų projektų įvertinimo ekspertų darbo grupėje Miesto plėtros departamentas nustato, kad ekspertų darbo grupės siūlomų finansuoti projektų bendra vertė viršija Savivaldybės biudžete numatytą lėšų sumą meno kūrinių sukūrimui ir įgyvendinimui finansuoti, finansavimui teikiami daugiausia suminio vertinimo balų surinkę projektai. Kai geriausiai įvertintų projektų, surinkusių vienodą balų skaičių, yra daugiau negu Savivaldybės biudžete numatytų lėšų, pirmenybė teikiama tiems projektams, kurių iniciatoriai gali pasiūlyti didesnį nuosavą piniginį įnašą, įskaitant partnerių ar rėmėjų lėšas. Jei ir po minėtų kriterijų įvertinimo vienodą balų skaičių surinkusių projektų yra daugiau, nei Savivaldybės biudžete numatyta lėšų, pirmenybė projektams teikiama pagal paraiškų pateikimo Savivaldybei datą.
 2. Savivaldybės administracijos direktorius, gavęs ekspertų darbo grupės protokolą, per 5 darbo dienas įsakymu patvirtina finansuojamų projektų sąrašą. Jame nurodomi pareiškėjų pavadinimai, projektų pavadinimai ir skiriama lėšų suma. Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintas finansuojamų projektų sąrašas, taip pat projektai, kuriems finansavimas nebuvo skirtas, skelbiami Savivaldybės interneto svetainėje www.vilnius.lt.
 3. Miesto plėtros departamentas per 10 darbo dienų nuo Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo dėl finansuojamų projektų sąrašo patvirtinimo nurodytu el. paštu informuoja visus pareiškėjus apie rezultatus. Pranešime pareiškėjams, kurių projektams skirtas finansavimas, nurodoma, kad gavęs finansavimą pareiškėjas per 60 kalendorinių dienų (esant nenumatytiems atvejams ir informavus Savivaldybę raštu terminas gali būti pratęstas dar 4 mėnesiams) nuo pranešimo gavimo turi suderinti projektą teisės aktų nustatyta tvarka ir pateikti Miesto plėtros departamentui pranešime nurodytais kontaktais informaciją, reikalingą sutarčiai sudaryti. Jeigu pareiškėjas per nustatytą laiką nepateikia nurodytos informacijos ir dokumentų ar nepateikia argumentuoto paaiškinimo dėl jų nepateikimo, Miesto plėtros departamentas siūlo sutartį sudaryti su kitu dalyviu, kurio paraiška gavo mažiau balų už atsisakiusį sudaryti sutartį dalyvį. Miesto plėtros departamentas per 3 darbo dienas nuo Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo dėl finansuojamų projektų sąrašo patvirtinimo apie atrinktus projektus informuoja Miesto ūkio ir transporto departamentą.
 4. Projekto derinimo laikotarpiu Miesto plėtros departamentas turi teisę kreiptis į ekspertų darbo grupę dėl pritarimo, jei keičiasi projekto dydis, vieta, įgyvendinimo terminas ir yra kitų pakeitimų.
 5. Kūrinys nėra vertinamas įrašant priežastį projektų ekspertinio vertinimo lape, jeigu:

29.1.  pažeidžiami visuomenės moralės principai bei žeminama žmogaus garbė ir orumas;

29.2. kurstoma tautinė, rasinė, religinė, lyčių ar socialinė neapykanta ir diskriminacija, taip pat šmeižiama ar dezinformuojama;

29.3. panaudota medžiaga yra parengta pažeidžiant asmens privatumą arba duomenų apsaugą, autorių teises į literatūros, meno, mokslo kūrinius ir (ar) gretutines teises.

IV SKYRIUS
SUTARTIES SUDARYMAS

 1. Sutarties sudarymo ir projekto įgyvendinimo etapą organizuoja Miesto plėtros departamentas, už sukurto kūrinio tolesnę priežiūrą atsakingas Miesto ūkio ir transporto departamentas.
 2. Su pareiškėju, kurio projektui skirtas finansavimas, sudaroma Sutartis. Sutarties sąmatoje (-ose) nurodytos lėšos pervedamos Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka.
 3. Sutartį su projekto vykdytoju rengia Miesto plėtros departamentas. Miesto ūkio ir transporto departamentas užtikrina užbaigtų projektų priėmimą į Savivaldybės balansą ir jų tolesnę priežiūrą.
 4. Projekto vykdytojas įgyvendina projektą ir teikia Savivaldybės administracijai projekto vykdymo, lėšų panaudojimo ir pasiektų rezultatų ataskaitas pagal Sutartyje nustatytus reikalavimus, terminus ir ataskaitų formas.
 5. Bendras Sutarties terminas neturi viršyti 18 mėnesių, išskyrus atvejus, kai Sutartis sudaroma ypač didelio formato meno kūriniams kurti, o jų technologiniai kūrimo procesai reikalauja ilgesnio nei 18 mėnesių termino. Tokiu atveju bendras Sutarties terminas negali viršyti 60 mėnesių.
 6. Sutartį pasirašo Savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo ir pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo.

V SKYRIUS
KŪRINIO PERDAVIMO IR PRIĖMIMO TVARKA

 1. Sukurtas ir įrengtas kūrinys perdavimo ir priėmimo aktu perduodamas Savivaldybei. Kūrinio priėmimą į Savivaldybės balansą organizuoja Miesto plėtros departamentas. Kūrinio priežiūrą po priėmimo organizuoja Miesto ūkio ir transporto departamentas.
 2. Savivaldybė, perėmusi kūrinį, turi teisę be papildomo projekto vykdytojo sutikimo savo nuožiūra nevaržomai (tiek laiko, tiek teritorijos atžvilgiu) ir nemokėdama papildomo atlyginimo projekto vykdytojui eksponuoti kūrinį (taip pat jį eksponuoti pasinaudojant trečiųjų asmenų paslaugomis), keisti kūrinio vietą. Visais atvejais Savivaldybė privalo nurodyti projekto vykdytoją (kūrinio autorių).

VI SKYRIUS
ATSISKAITYMO UŽ SKIRTAS LĖŠAS TVARKA

 1. Projekto vykdytojas, įgyvendinęs projektą, per 10 darbo dienų nuo projekto įgyvendinimo pabaigos ar Sutartyje nurodyto įgyvendinimo termino pabaigos privalo pateikti Savivaldybei visą su Sutarties vykdymu susijusią informaciją. Laikoma, kad projektui finansuoti Savivaldybės skirtos lėšos panaudotos pagal Sutartyje nurodytą paskirtį, jeigu:

38.1. yra pasiekti visi projekto paraiškoje nurodyti siektini projekto rezultatai. Ar projekto rezultatai pasiekti ir projektas tinkamai įvykdytas, sprendžia PVPG, pagal poreikį kviesdamasi ekspertus;

38.2. Savivaldybės skirtos lėšos panaudotos tinkamoms projekto išlaidoms apmokėti.

 1. Jei projekto vykdytojas neįvykdo Aprašo reikalavimų, pagal Sutartį prisiimtų įsipareigojimų ar Savivaldybės administracija nustato, kad projekto vykdytojo veikla netinkama (t. y. jis nevykdo veiklų, laiku nemoka darbo užmokesčio ir su darbo santykiais susijusių išmokų, pusę metų laiku nesumoka už gautas prekes, atliktus darbus, suteiktas paslaugas, nevykdo kitų turtinių įsipareigojimų, praneša kreditoriams, kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų, yra skolingas Valstybinio socialinio draudimo fondui ar Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, sustabdęs veiklą), Savivaldybės administracijos direktorius turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tai įspėjęs projekto vykdytoją prieš 20 kalendorinių dienų, ir reikalauti grąžinti visas pagal Sutartį gautas Savivaldybės biudžeto lėšas Sutartyje nustatytais terminais.
 2. Kūrybinės nesėkmės atveju, kada pareiškėjas neįgyvendina projekte ir Sutartyje numatytų darbų, PVPG surašo darbų neatlikimo aktą, o projektui įgyvendinti skirtos lėšos Miesto plėtros departamento reikalavimu grąžintinos į Savivaldybės biudžetą.

VII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Aprašas gali būti keičiamas ar papildomas Administracijos direktoriaus įsakymu.
 2. Projektų finansavimo lėšų panaudojimą kontroliuoja Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba.
 3. Aprašą įgyvendinančių subjektų veiksmai ir sprendimai gali būti skundžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

__________________________________


Teikite paraiškas »


Pamatyk jau įgyvendintus projektus mieste »

2019 m. įgyvendinti projektai »


2018 m. įgyvendinti projektai »

 


Indra Bieliūnaitė
Plėtros planavimo skyrius
Vyriausioji specialistė
indra.bieliunaite@vilnius.lt
Tel. 211 2836
Kabinetas 408