„Kuriu Vilnių“

 

„Kuriu Vilnių“ projektai –  menas  netikėtose erdvėse

Miesto inicijuota programa „Kuriu Vilnių“ atgaivina primirštas sostinės erdves. Programa vyksta jau ne vienerius metus, per kuriuos kasmet vis daugiau miesto erdvių papuošia įvairūs meno kūriniai ir renginiai. Idėjoms paremti savivaldybė skyrė 0,5 mln. eurų.

Kviečiame ir Jus atrasti meno kūrinius, papuošusius Vilnių!

 


PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. lapkričio 29 d. įsakymu 30-3080/19

PROGRAMOS „KURIU VILNIŲ“ PROJEKTŲ ATRANKOS IR FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Programos „Kuriu Vilnių“ projektų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašas
  (toliau – Aprašas) nustato Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) biudžeto lėšomis finansuojamų miesto meno projektų viešosiose erdvėse sukūrimo ir įgyvendinimo, projektų paraiškų teikimo, vertinimo, atrankos, lėšų skyrimo ir atsiskaitymo už įgyvendintus projektus ir skirtas lėšas tvarką. Miesto meno projektų finansavimo tikslas – kurti savitas Vilniaus miesto viešąsias erdves suteikiant galimybę kuo platesniam meno kūrėjų ratui įvairiose meno srityse įgyvendinti kūrybines idėjas, inspiruojančias teigiamus vietos pokyčius. Pagrindiniai programos „Kuriu Vilnių“ (toliau – Programa) uždaviniai yra atskleisti konkrečių miesto viešųjų erdvių identitetą ir skatinti teigiamus estetinius ir socialinius vietos ir bendruomenės pokyčius, menininkų raišką mieste, suburti gyventojų bendruomenes ir menininkus, gyvinti socialinę aplinką, aktyvinti verslo dalyvavimą kūrybiškai atnaujinant teritorijas, skatinti diskusijas miesto meno tema.
 2. Programos projektų finansavimo metų biudžetą tvirtina Savivaldybės taryba.
 3. Apraše vartojamos sąvokos:

3.1. ekspertas – specialių žinių, įgūdžių, kompetencijos ir darbo patirties tam tikroje srityje turintis asmuo, atliekantis paraiškų vertinimo procedūrą;

3.2. ekspertų darbo grupė – mero potvarkiu sudaryta Programos projektų vertinimo ekspertų darbo grupė, susidedanti iš visuomenei žinomų kompetentingų vaizduojamojo meno, architektūros, menotyros, kultūros paveldo ir kitų specialistų. Ekspertų darbo grupės funkcijos: pagal projektų ekspertinio vertinimo lape nurodytus kriterijus vertinti paraiškas, teikti rekomendacijas Savivaldybės administracijos direktoriui dėl lėšų skyrimo atrinktiems viešųjų erdvių akcentų sukūrimo ir įgyvendinimo projektams;

3.3. kvietimas teikti paraiškas (toliau – Kvietimas) – dokumentas, kuriame nurodomos Savivaldybės biudžeto lėšomis numatomos finansuoti veiklos, reikalavimai pareiškėjams, išlaidoms ir projekto pateikimo kokybei, paraiškų vertinimo kriterijai, paraiškų rengimo ir teikimo tvarka bei terminai, Savivaldybės administracijos darbuotojų, atsakingų už paraiškų priėmimą ir informacijos teikimą, kontaktiniai duomenys ir informacijos teikimo tvarka, privalomi pateikti dokumentai ir kita reikalinga informacija;

3.4. kūrinys – tam tikros meno srities projektas, sukurtas konkrečioms miesto erdvėms ir jų bendruomenėms;

3.5. miesto menas – viešosioms miesto erdvėms sukurti ir jose laikinai ar nuolatos eksponuojami meno kūriniai, stiprinantys vietos identitetą ir skatinantys bendruomenės dalyvavimą bei teigiamus socialinius pokyčius;

3.6. paraiška – Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintos formos dokumentas, kurį pateikia pareiškėjas, siekdamas iš Savivaldybės biudžeto gauti finansavimą projektui įgyvendinti Apraše nustatyta tvarka;

3.7. pareiškėjas – fizinis ar juridinis asmuo, planuojantis iš Savivaldybės biudžeto gauti finansavimą projektui įgyvendinti;

3.8. projektas – apibrėžtos trukmės kryptingos kūrybinės veiklos priemonių visuma, kurios tikslas – sukurti miesto meno kūrinį;

3.9. projekto įgyvendinimo laikotarpis – laikotarpis nuo sutarties pasirašymo iki sutartyje numatytų veiklų galutinio įgyvendinimo ir sukurto kūrinio perdavimo Savivaldybės nuosavybėn. Projekto įgyvendinimo laikotarpis negali viršyti 18 mėnesių, išskyrus Aprašo 34 punkte nurodytą atvejį;

3.10. projekto vykdytojas – už Savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamo projekto įgyvendinimą atsakingas pareiškėjas, pasirašęs sutartį;

3.11. projektų vykdymo priežiūros grupė – Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu iš Savivaldybės administracijos darbuotojų sudaryta projektų vykdymo priežiūros grupė (toliau – PVPG). PVPG funkcijos: atlikti projektų administracinės atitikties ir tinkamumo vertinimą, teikti duomenis  Vyriausiojo miesto architekto skyriui, rengti ir teikti informaciją apie projektų vertinimą ekspertų darbo grupei, kitos Apraše nurodytos funkcijos;

3.12. projektų rėmimo finansavimo sutartis (toliau – Sutartis) – su pareiškėju sudaroma programos „Kuriu Vilnių“ projektų finansavimo sutartis (1 priedas).

II SKYRIUS

PARAIŠKŲ TEIKIMO TVARKA

 1. Paraiškos teikiamos tik Programoje numatytoms veikloms finansuoti:

4.1. skulptūros (medžiagos, dydžiai ir formos neribojamos);

4.2. meninis plokštumų dekoravimas (pastato sienų ar kitų paviršių tapyba, freska, mozaika ar kitoks meninis dekoras);

4.3. dizaino kūriniai (unikalus funkcinis dizainas, meninis apšvietimas ir kt);

4.4. gatvės menas (laikinieji meno kūriniai, instaliacijos ir kt.);

4.5. tradicinio liaudies meno kūriniai;

4.6. atminimo įamžinimo ženklai;

4.7. kitų meno rūšių kūriniai.

 1. Nefinansuojamos veiklos:

5.1. reklaminio ar  informacinio pobūdžio paviršių dekoravimas, stendai, užrašai;

5.2. masinės gamybos dizaino elementai – lauko baldai, vaikų žaidimų ir kiti įrenginiai;

5.3. projektai, kurie gali būti finansuojami iš kitų Savivaldybės programų.

 1. Paraiškos teikiamos Kvietime  nustatyta tvarka ir terminais, saugomos Vilniaus miesto savivaldybės administracijoje 5 metus, pasibaigus terminui sunaikinamos.
 2. Kvietimą rengia ir skelbia Savivaldybės interneto svetainėje www.vilnius.lt Vyriausiojo miesto architekto skyrius.
 3. Kvietime nurodoma:

8.1. Programos paraiškų atrankos organizatorius;

8.2. Savivaldybės biudžeto lėšomis numatomos finansuoti veiklos, reikalavimai pareiškėjams, išlaidoms ir projekto pateikimo kokybei, projektų vertinimo kriterijai;

8.3. paraiškų rengimo ir pateikimo tvarka ir terminai;

8.4. Savivaldybės administracijos darbuotojų, atsakingų už paraiškų priėmimą ir informacijos teikimą, kontaktiniai duomenys ir informacijos teikimo tvarka;

8.5. privalomi pateikti dokumentai ir kita reikalinga informacija.

 1. Pareiškėjai Kvietime nustatyta tvarka ir terminais pateikia užpildytą nustatytos formos paraišką (2 priedas). Kartu su paraiška pateikiami Kvietime nurodyti dokumentai. Už paraiškoje nurodytų duomenų teisingumą atsako pareiškėjas. Jei Savivaldybė bet kokiomis teisėtomis priemonėmis gali įrodyti, kad pareiškėjo deklaracijos yra neteisingos ar melagingos, tokio pareiškėjo paraiška nenagrinėjama ir (ar) atmetama.
 2. Siekiant užtikrinti paraiškų vertinimo skaidrumą ir pareiškėjų lygiateisiškumą, paraiškų negalima taisyti, tikslinti, pildyti, išskyrus pažymų ir kitų dokumentų, dėl kurių išdavimo buvo kreiptasi į institucijas ar kitas įstaigas ir kurių atsakymas nebuvo gautas teikiant paraišką, pridėjimą.

III SKYRIUS

PARAIŠKŲ VERTINIMAS IR ATRANKA

 1. Pagal Kvietime nustatytas sąlygas pateiktos paraiškos perduodamos vertinti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo paskutinės paraiškų priėmimo dienos, nurodytos skelbime.
 2. Paraiškų vertinimo ir atrankos procesas negali būti ilgesnis nei 50 darbo dienų.
 3. Paraiškos vertinamos šiais etapais:

13.1. administracinės atitikties ir tinkamumo vertinimas;

13.2. ekspertinis vertinimas.

 1. Administracinės atitikties ir tinkamumo vertinimo etape nustatoma, ar paraiška atitinka nustatytus reikalavimus, ar pateikta visa reikiama informacija ir prašomi dokumentai, ar projektas tinkamas finansuoti pagal Kvietime nustatytas sąlygas. Administracinės atitikties ir tinkamumo vertinimo etapas negali trukti ilgiau kaip 10 darbo dienų nuo paraiškų perdavimo vertinti dienos.
 2. Administracinės atitikties ir tinkamumo vertinimą atlieka PVPG nariai, susirinkę į grupės posėdį, kuriam vadovauja PVPG vadovas. PVPG posėdžio metu, atliekant administracinės atitikties ir tinkamumo vertinimą, pildomas programos „Kuriu Vilnių“ projektų administracinės atitikties vertinimo lapas (3 priedas).
 3. Jeigu vertinant paraiškos administracinę atitiktį nustatoma, kad paraiškoje trūksta pažymų ir kitų dokumentų, dėl kurių išdavimo buvo kreiptasi į institucijas ar kitas įstaigas, PVPG komisija paraiškoje nurodytu projekto pareiškėjo elektroninio pašto adresu apie tai informuoja pareiškėją vieną kartą, nustatydama ne ilgesnį kaip 3 darbo dienų terminą šiam trūkumui pašalinti.
 4. Jeigu trūkumas nepašalinamas per nustatytą terminą arba trūkumo pašalinti neįmanoma, PVPG pirmininkas priima protokolinį sprendimą tokios paraiškos nesvarstyti.  Vyriausiojo miesto architekto skyrius per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos paraiškoje nurodytu elektroninio pašto adresu informuoja pareiškėją apie priimtą sprendimą, nurodydamas paraiškos atmetimo priežastis ir šio sprendimo apskundimo tvarką.
 5. Nustačius, kad paraiška neatitinka Apraše ir Kvietime nustatytų administracinių reikalavimų, kurių trūkumų negalima pašalinti Aprašo 16 punkte nustatyta tvarka, PVPG pirmininkas priima protokolinį sprendimą tokios paraiškos nesvarstyti. Vyriausiojo miesto architekto skyrius per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos paraiškoje nurodytu elektroninio pašto adresu informuoja pareiškėją apie priimtą sprendimą, nurodydamas paraiškos atmetimo priežastis ir šio sprendimo apskundimo tvarką. Paraiškų ekspertinį vertinimą atlieka ekspertų darbo grupė ne ilgiau kaip per 20 darbo dienų nuo administracinės atitikties ir tinkamumo vertinimo  sprendimo priėmimo dienos.
 6. Ekspertų darbo grupės nariai posėdžio metu, atlikdami projektų ekspertinį vertinimą, užpildo ekspertinio vertinimo lapą (4 priedas).
 7. Ekspertinio vertinimo lapuose pažymėta informacija neviešinama.
 8. Kiekvieną paraišką vertina visi ekspertų darbo grupės nariai, didžiausia galima skirti projekto vertinimo balų suma – 100 balų. Ekspertai skiria balus pagal projektų ekspertinio vertinimo patikros lape nurodytus kriterijus:

21.1. aukštas meninis pasiūlytų sprendinių idėjos lygis ir originalumas (1–60 balų);

21.2. bendruomenės pritarimas (1– 20 balų);

21.3. Projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas, nuosavas piniginis įnašas (1–20 balų);

 1. Posėdžio metu ekspertų darbo grupės narių užpildytų projektų ekspertinio vertinimo lapų pagrindu sudaromas projektų sąrašas su rekomendacijomis balų mažėjimo tvarka, nurodant ekspertų darbo grupės narių suminio vertinimo balų vidurkius. Projektų sąrašą pasirašo Ekspertų darbo grupės pirmininkas.
 2. Ekspertų darbo grupė, susumavusi po posėdžio per 3 darbo dienas galutinius rezultatus,  projektų sąrašą su rekomendacijomis dėl projektų finansavimo pateikia Vyriausiojo miesto architekto skyriui ir projektų vykdymo priežiūros grupei.
 3. Vertinant projekto biudžetą išskiriamos netinkamos išlaidos:

24.1. išlaidos pagal sutartis su konsultantais, tarpininkais, kuriems mokestis nurodomas kaip viso projekto vertės procentinė dalis;

24.2. baudos, delspinigiai, finansinės nuobaudos, bylinėjimosi išlaidos, paskolų palūkanos ir skolos;

24.3. investiciniams projektams;

24.4. statiniams, tiesiogiai nesusijusiems su projekto įgyvendinimu, statyti ir rekonstruoti;

24.5. ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui, tiesiogiai nesusijusiam su projekto įgyvendinimu, įsigyti;

24.6. pastatų ir patalpų remontui, tiesiogiai nesusijusiam su projekto įgyvendinimu;

24.7. narystės asociacijose mokesčiams sumokėti, jei šios išlaidos tiesiogiai nesusijusios su projekto įgyvendinimu.

 1. Ekspertų darbo grupė įvertinusi paraiškas ir nustačiusi, kad siūlomų finansuoti projektų yra mažiau, negu numatyta Savivaldybės biudžeto lėšų miesto meno kūriniams sukurti ir įgyvendinti, gali siūlyti Savivaldybės administracijos direktoriui skelbti papildomą Kvietimą. Jeigu po atrinktų projektų įvertinimo ekspertų darbo grupėje Vyriausiojo miesto architekto skyrius nustato, kad ekspertų darbo grupės siūlomų finansuoti projektų bendra vertė viršija Savivaldybės biudžete numatytą lėšų sumą meno kūrinių sukūrimui ir įgyvendinimui finansuoti, finansavimui teikiami daugiausia suminio vertinimo balų surinkę projektai. Kai geriausiai įvertintų projektų, surinkusių vienodą balų skaičių, yra daugiau negu Savivaldybės biudžete numatyta lėšų, pirmenybė teikiama tiems projektams, kurių iniciatoriai gali pasiūlyti didesnį nuosavą piniginį įnašą, įskaitant partnerių ar rėmėjų lėšas. Jei ir po minėtų kriterijų įvertinimo vienodą balų skaičių surinkusių projektų yra daugiau, nei Savivaldybės biudžete numatyta lėšų, pirmenybė projektams teikiama pagal paraiškų pateikimo Savivaldybei datą.
 2. Savivaldybės administracijos direktorius, gavęs ekspertų darbo grupės projektų sąrašą su rekomendacijomis, per 5 darbo dienas įsakymu patvirtina finansuojamų projektų sąrašą. Jame nurodomi pareiškėjų pavadinimai, projektų pavadinimai ir skiriama lėšų suma. Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintas finansuojamų projektų sąrašas, taip pat projektai, kuriems finansavimas nebuvo skirtas, skelbiami Savivaldybės interneto svetainėje www.vilnius.lt.
 3. Vyriausiojo miesto architekto skyrius per 10 darbo dienų nuo Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo dėl finansuojamų projektų sąrašo patvirtinimo nurodytu el. pašto adresais informuoja visus pareiškėjus apie rezultatus. Pranešime pareiškėjams, kurių projektams skirtas finansavimas, nurodoma, kad gavęs finansavimą pareiškėjas per 4 mėnesius (nenumatytais atvejais ir informavus Savivaldybę raštu terminas gali būti pratęstas dar 4 mėnesiams) nuo pranešimo gavimo dienos turi pristatyti idėją viešame susirinkime, suderinti projektą teisės aktų nustatyta tvarka ir pateikti Vyriausiojo miesto architekto skyriui pranešime nurodytais kontaktais informaciją, reikalingą sutarčiai sudaryti. Jeigu pareiškėjas per nustatytą laiką nepateikia nurodytos informacijos ir dokumentų ar nepateikia argumentuoto paaiškinimo dėl jų nepateikimo, taip pat nepristato idėjos viešame susirinkime, Vyriausiojo miesto architekto skyrius siūlo sutartį sudaryti su kitu dalyviu, kurio paraiška gavo mažiau balų už atsisakiusį sudaryti sutartį dalyvį.
 4. Projekto derinimo laikotarpiu Vyriausiojo miesto architekto skyrius turi teisę kreiptis į ekspertų darbo grupę dėl pritarimo, jei keičiasi projekto dydis, vieta, įgyvendinimo terminas ir yra kitų pakeitimų.
 5. Kūrinys nėra vertinamas įrašant priežastį projektų ekspertinio vertinimo lape, jeigu:

29.1. pažeidžiami visuomenės moralės principai, žeminama žmogaus garbė ir orumas;

29.2. kurstoma tautinė, rasinė, religinė, lyčių ar socialinė neapykanta ir diskriminacija, taip pat šmeižiama ar dezinformuojama;

29.3. panaudota medžiaga yra parengta pažeidžiant asmens privatumą arba duomenų apsaugą, autorių teises į literatūros, meno, mokslo kūrinius ir (ar) gretutines teises.

IV SKYRIUS

SUTARTIES SUDARYMAS

 1. Sutarties sudarymo ir projekto įgyvendinimo etapą organizuoja Vyriausiojo miesto architekto skyrius, už sukurto kūrinio tolesnę priežiūrą atsakingas Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyrius.
 2. Su pareiškėju, kurio projektui skirtas finansavimas, sudaroma Sutartis. Sutarties sąmatoje (-ose) nurodytos lėšos pervedamos Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka.
 3. Sutartį su projekto vykdytoju rengia Vyriausiojo miesto architekto skyrius. Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyrius užtikrina užbaigtų projektų priėmimą į Savivaldybės balansą ir jų tolesnę priežiūrą.
 4. Projekto vykdytojas įgyvendina projektą ir teikia Savivaldybės administracijai projekto vykdymo, lėšų panaudojimo ir pasiektų rezultatų ataskaitas pagal Sutartyje nustatytus reikalavimus, terminus ir ataskaitų formas.
 5. Bendras Sutarties terminas neturi viršyti 18 mėnesių, išskyrus atvejus, kai Sutartis sudaroma ypač didelio formato meno kūriniams įgyvendinti, o jų technologiniai kūrimo procesai reikalauja ilgesnio nei 18 mėnesių termino. Tokiu atveju bendras Sutarties terminas negali viršyti 60 mėnesių.
 6. Sutartį pasirašo Savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo ir pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo.

V SKYRIUS

KŪRINIO PERDAVIMO IR PRIĖMIMO TVARKA

 1. Sukurtas ir įrengtas kūrinys perdavimo ir priėmimo aktu perduodamas Savivaldybei. Kūrinio priėmimą  į Savivaldybės balansą organizuoja Vyriausiojo miesto architekto skyrius. Kūrinio priežiūrą po priėmimo organizuoja Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyrius.
 2. Kūrinio autorius perduodamas kūrinį įsipareigoja užtikrinti gerą jo estetinį vaizdą nuo 3 iki 5 metų.
 3. Savivaldybė, perėmusi kūrinį, turi teisę be papildomo projekto vykdytojo sutikimo savo nuožiūra nevaržomai (tiek laiko, tiek teritorijos atžvilgiu) ir nemokėdama papildomo atlyginimo projekto vykdytojui eksponuoti kūrinį (taip pat jį eksponuoti pasinaudojant trečiųjų asmenų paslaugomis), keisti kūrinio vietą. Visais atvejais Savivaldybė privalo nurodyti projekto vykdytoją (kūrinio autorių).

VI SKYRIUS

ATSISKAITYMO UŽ SKIRTAS LĖŠAS TVARKA 

 1. Projekto vykdytojas, įgyvendinęs projektą, per 10 darbo dienų nuo projekto įgyvendinimo pabaigos ar Sutartyje nurodyto įgyvendinimo termino pabaigos privalo pateikti Savivaldybei visą su Sutarties vykdymu susijusią informaciją. Laikoma, kad projektui finansuoti Savivaldybės skirtos lėšos panaudotos pagal Sutartyje nurodytą paskirtį, jeigu:

39.1. yra pasiekti visi projekto paraiškoje nurodyti siektini projekto rezultatai. Ar projekto rezultatai pasiekti ir projektas tinkamai įvykdytas, sprendžia PVPG, pagal poreikį kviesdamasi ekspertus;

39.2. Savivaldybės skirtos lėšos panaudotos tinkamoms projekto išlaidoms apmokėti.

 1. Jei projekto vykdytojas neįvykdo Aprašo reikalavimų, pagal Sutartį prisiimtų įsipareigojimų ar Savivaldybės administracija nustato, kad projekto vykdytojo veikla netinkama (t. y. jis nevykdo veiklų, laiku nemoka darbo užmokesčio ir su darbo santykiais susijusių išmokų, pusę metų laiku nesumoka už gautas prekes, atliktus darbus, suteiktas paslaugas, nevykdo kitų turtinių įsipareigojimų, praneša kreditoriams, kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų, yra skolingas Valstybinio socialinio draudimo fondui ar Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, sustabdęs veiklą), Savivaldybės administracijos direktorius turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tai įspėjęs projekto vykdytoją prieš 20 kalendorinių dienų, ir reikalauti grąžinti visas pagal Sutartį gautas Savivaldybės biudžeto lėšas Sutartyje nustatytais terminais.
 2. Kūrybinės nesėkmės atveju, kada pareiškėjas neįgyvendina projekte ir Sutartyje numatytų darbų, PVPG surašo darbų neatlikimo aktą, o projektui įgyvendinti skirtos lėšos Vyriausiojo miesto architekto skyriaus reikalavimu grąžinamos į Savivaldybės biudžetą.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Aprašas gali būti keičiamas ar papildomas Administracijos direktoriaus įsakymu.
 2. Projektų finansavimo lėšų panaudojimą kontroliuoja Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba.
 3. Aprašą įgyvendinančių subjektų veiksmai ir sprendimai gali būti skundžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

__________________________________


Teikite paraiškas »


Pamatyk jau įgyvendintus projektus mieste »

Įgyvendinti projektai žemėlapyje »


Indra Bieliūnaitė
Vyriausiojo miesto architekto skyriaus
Miestovaizdžio poskyrio
Vyriausioji specialistė
[email protected]
Tel. 211 2836
Kabinetas 408