Baigta Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano baigiamojo etapo sprendinių viešinimo stadija

Informuojame, kad baigta pakartotinė Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano (toliau – BP) baigiamojo etapo sprendinių viešinimo stadija ir BP sprendiniai teikiami derinti teritorijų planavimo sąlygas išdavusioms institucijoms (Teritorijų planavimo komisijai).

Informuojame, kad gavus Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Teritorijų planavimo valstybinės priežiūros departamento (toliau – VTPSI) 2019 m. gruodžio 2 d. raštą Nr. 2D-15544 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano patikrinimo nutraukimo“, BP sprendinių viešumo užtikrinimo procedūros buvo pakartotos (su parengtais BP sprendiniais buvo galima susipažinti nuo 2020-02-05 iki 2020-03-06 – viešo susirinkimo dienos).

BP viešinimo stadija užsitęsė, nes siekiant motyvuotai atsakyti į pareiškėjų pasiūlymus, ypatingą dėmesį skyrėme atsakymų išsamumui ir motyvams. Dar viena aplinkybė, kuri sustabdė BP viešinimo stadijos procesą – VTPSI privalomieji nurodymai dėl pareiškėjų skundų.

2020 m. gruodžio 21d. buvo gautas VTSPI leidimas tęsti BP planavimo procesą. BP sprendiniai bus teikiami derinti Teritorijų planavimo komisijai, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-RJ-13-16-209), kai bus pašalintos sistemos techninės kliūtys.

Su derinti teikiamais BP sprendiniais galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-RJ-13-16-209) ir Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje www.vilnius.lt skilties „Miesto plėtra“ dalyje „Vilniaus miesto bendrasis planas“ / „Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimas“.

Visa išsami informacija apie bendrąjį planą, planavimo pagrindą, planavimo tikslus ir uždavinius skelbiami www.vilnius.lt skilties „Miesto plėtra“ puslapiuose „Teritorijų planavimo viešumas“, „Bendrasis planas“ ir http://www.tpdris.lt.