Dėl Bonos Sforcos vardo suteikimo skverui ir jo ribų

     Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 27 punktu ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 „Dėl Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir atsižvelgdama į Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Istorinės atminties komisijos 2021 m. spalio 20 d. posėdžio protokolą Nr. 4-2429/18-(1.1.29-T1), Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

     1. Suteikti bevardžiui Vilniaus miesto savivaldybės skverui Senamiesčio seniūnijoje Bonos Sforcos vardą (planas pridedamas). SENAMIESTIS_SFORCA_1

     2. Pavesti Žemės tvarkymo ir administravimo skyriui per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo įsigaliojimo pateikti Adresų registro tvarkymo įstaigai šio sprendimo su priedais kopiją.

Tarybos sprendimas tarybos-R1676-22

Aiškinamasis raštas AIŠKINAMASIS