Dėl Dainavos gatvės pavadinimo pakeitimo ir jos geografinių charakteristikų patikslinimo

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 27 punktu ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 „Dėl Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir atsižvelgdama į Vilniaus miesto pavadinimų, paminklų ir atminimo lentų komisijos 2018 m. gegužės  d. posėdžio protokolą  Nr. 9-     /18-(1.1.29-T1), Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a

Pakeisti Dainavos gatvės pavadinimą į Vytauto Kernagio (planas pridedamas), gatvės lentelėje rašyti V. Kernagio ir patikslinti gatvės geografines charakteristikas (Naujamiesčio seniūnija). Atsisiųsti

Tarybos sprendimas Atsisiųsti