Dėl Galvės ir Leipalingio gatvių pavadinimų pakeitimo ir jų geografinių charakteristikų patikslinimo

     Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 27 punktu, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 „Dėl Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir atsižvelgdama į Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Istorinės atminties komisijos 2021 m. rugpjūčio 24 d. posėdžio protokolą Nr. 9-122/21 (1.1.29-T1), Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

  1. Pakeisti Vilniaus miesto savivaldybės gatvių pavadinimus ir patikslinti jų geografines charakteristikas (pagal pridedamus planus):

  1.1. Galvės gatvę (dalį nuo Savanorių prospekto iki Leipalingio gatvės) ir Leipalingio gatvę į Abiejų Tautų Respublikos plentą;

    1.2. Galvės gatvę (dalį nuo Leipalingio gatvės iki Vilniaus miesto ribos) į Galvės plentą.

  1. Pakeisti Leipalingio gatvės ir Galvės gatvės pavadinimą.
  2. Pavesti Žemės tvarkymo ir administravimo skyriui:

      3.1. parengti Administracijos direktoriaus įsakymo projektą dėl adresų žemės sklypams suteikimo (pakeitimo), pakeičiant Galvės gatvėje numerius 70, 92, 98A, 100, 136, 140, 144, 172, 174, Leipalingio gatvėje numerius 19, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45, 50. (Panerių seniūnija);

     3.2. per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo įsigaliojimo pateikti Adresų registro tvarkymo įstaigai šio sprendimo su priedais kopiją.

 

Tarybos sprendimas tarybos SPRENDIMO PROJEKTAS-R1672 galve

Aiškinamasis raštas AIŠKINAMASIS

Schemos PANERIAI_ABIEJU TAUTU_geras; PANERIAI_GALVES PL.