Dėl gatvių (Babruko ir kitų) pavadinimų suteikimo ir jų ribų

     Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 27 punktu, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 „Dėl Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir atsižvelgdama į Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Istorinės atminties komisijos 2021 m. balandžio 20 d. posėdžio protokolą Nr. 9-64/21(1.1.29-T1), Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

  1. Suteikti bevardėms Vilniaus miesto savivaldybės gatvėms Panerių seniūnijoje Babruko ir Norkų pavadinimus (pagal pridedamus planus). PANERIAI_Babruko g_ PANERIAI_Norku g_
  2. Pakeisti Verkių seniūnijoje Babinių Sodų 19-osios gatvės pavadinimą į Jorės ir patikslinti jos geografines charakteristikas (pagal pridedamą planą). VERKIAI_Jores g_
  3. Patikslinti Antakalnio seniūnijoje Pupojų Sodų gatvės ašinę liniją (pagal pridedamą planą). ANTAKALNIS_Pupoju sodu
  4. Pavesti Žemės tvarkymo ir administravimo skyriui:

     4.1. parengti Administracijos direktoriaus įsakymo projektą dėl adresų žemės sklypams suteikimo (pakeitimo), pakeičiant:

    4.1.1. Grendavės gatvėje numerius 117, 119, 121, 123 (Panerių seniūnija);

    4.1.2. Babinių Sodų 19-ojoje gatvėje numerius 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 (Verkių seniūnija);

   4.2. per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo įsigaliojimo pateikti Adresų registro tvarkymo įstaigai šio sprendimo su priedais kopiją.

 

Tarybos sprendimas tarybos-R1667

Aiškinamasis raštas AIŠKINAMASIS