Dėl gatvių (Jono Sutkaus ir kitų) pavadinimų suteikimo ir jų ribų

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 27 punktu, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 „Dėl Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir atsižvelgdama į Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Istorinės atminties komisijos 2022 m. liepos 18 d. posėdžio protokolą Nr. 9-85/22(1.1.29-T1), Vilniaus miesto savivaldybės taryba   n u s p r e n d ž i a:

  1. Suteikti bevardei gatvei Vilniaus miesto savivaldybės Vilniaus miesto Naujosios Vilnios seniūnijoje Jono Sutkaus vardą (pagal pridedamą planą). NAUJOJI VILNIA_JONO SUTKAUS
  2. Pakeisti Vilniaus miesto savivaldybės Vilniaus miesto Agrastų gatvės dalies (nuo Pašto gatvės iki Panerių memorialo) pavadinimą į Memorialo gatvę ir patikslinti jos geografines charakteristikas (pagal pridedamą planą). PANERIAI_MEMORIALO
  3. Patikslinti pagal pridedamus planus Vilniaus miesto savivaldybės Vilniaus miesto Alksnyno ir Agrastų gatvių ašines linijas (pagal pridedamus planus). PANERIAI_ALKSNYNO; PANERIAI_AGRASTŲ
  4. Pavesti Žemės tvarkymo ir administravimo skyriui per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo įsigaliojimo pateikti Adresų registro tvarkymo įstaigai šio sprendimo su priedais kopiją.

 

Tarybos sprendimas tarybos-R1689-22

Aiškinamasis raštas  AIŠKINAMASIS